نتایج جستجو

72213

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7222

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  117-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

مقدمه: با افزایش شهرنشینی و گسترش شیوه های غلط زندگی بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های قلبی، ازدیاد فشارخون و سرطان ها در حال گسترش هستند. از سوی دیگر سیر کاهش فعالیت بدنی و افزایش دریافت کالری نیز سبب افزایش این بیماری ها شده است. بخش عمده توجه بالینی به لیپوپروتئین ها و تری گلیسریدها ناشی از ارتباط آن ها با آترواسکلروز و عوارض آن می باشد. بنابراین همه گیری چاقی از یک سو و اهمیت لیپوپروتئین ها از سویی دیگر نیاز به توجه همگانی را می طلبد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سطح سرمی لیپید ولیپو پروتئین با اندکس توده بدنی است و پاسخ به این سووال است که وجود کدامیک از انواع چاقی، عمومی یا مرکزی با پروفایل لیپیدها ارتباط دارد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مورد – شاهدی در سال های 1388-1387 بر روی 336 بیمار مراجعه کننده به سرویس داخلی بیمارستان 17 شهریور انجام گرفت. ابتدا وجود آزمایش سطح لیپید و لیپوپروتئین بیمار مورد نظر بود و در صورت داشتن مقدار آزمایشگاهی سطح لیپید و لیپوپروتئین و عدم وجود معیارهای حذف برای بیمار پرسش نامه ای تهیه شد و قد، وزن، اندازه دور شکم، اندازه دور باسن و سایر اطلاعات مورد نظردر پرسش نامه ثبت گردید.نتایج: در این بررسی شاخص توده بدنی (BMI) به عنوان شاخص اندازه گیری چاقی عمومی بدن در زنان ارتباط معنی دار مثبت با کلسترول توتال وتری گلیسرید و LDL (به ترتیب0.03 =P،P=0.04 ) پیدا نمود و با HDL ارتباط معنی دار و معکوس یافت (0.04=P) در مردان BMI با پروفایل لیپیدها ارتباط نداشت. نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) نیز به عنوان شاخص اندازه گیری چاقی مرکزی ارتباط معنی دار مثبت با کلسترول توتال و تری گلیسرید در زنان (به ترتیب 0.02=P، P=0.0001) و ارتباط معنی دار معکوس با HDL پیدا نمود (0.0001=P) در مردان نیز تنها دور کمر (WC) ارتباط معنی دار و معکوس با HDL داشت (0.03=P).نتیجه گیری: هم (WHR) نسبت دور کمر به باسن و هم شاخص توده بدنی (BMI) جهت شناخت افزایش میزان ریسک سلامتی استفاده می شود بنابراین اندکس های آنتروپومتریک می تواند در شناخت افراد دارای ریسک فاکتورهای بیماری آترواسکلروتیک به کار رود وجود تغییرات منفی گسترده تر در پروفایل لیپیدی زنان در بررسی ما لزوم توجه بیشتر به آن ها را می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48624
 • دانلود: 

  466
چکیده: 

چاقی از شایعترین و قدیمی ترین اختلالات متابولیکی است که با ایندکس توده بدنی (BMI) بزرگتر از 30 تعریف میشود. چاقی به عنوان یک بیماری مزمن سبب ایجاد بسیاری از بیماریها و بعضی کانسرها میشود. فلوکستین یک داروی خوراکی ضدافسردگی با خاصیت مهارکنندگی باز جذب سروتونین است که با اثر بر روی مرکز اشتها باعث کاهش اشتها و کاهش وزن میگردد. این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی و به روش Cross-Sectional انجام شده است. 201 بیمار چاق (113 زن و 88 مرد) مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان افشار یزد در این مطالعه شرکت کردند. به بیماران برای مدت 2 ماه روزانه 40 میلی گرم فلوکستین تجویز گردید. متوسط کاهش وزن بیماران یک ماه بعد از مصرف فلوکستین 3.24 کیلوگرم و پس از 2 ماه از مصرف فلوکستین 6.67 کیلوگرم بود و یک ماه پس از قطع مصرف فلوکستین 0.71 کیلوگرم گاهش وزن داشتند. با توجه به اینکه اکثریت بیماران دارو را به راحتی تحمل کرده و دچار عارضه ای نشدند ونیز با توجه به اینکه کاهش وزن در اثر مصرف فلوکستین در کوتاه مدت محسوس میباشد بنابراین فلوکستین را میتوان به عنوان دارویی بی خطر برای درمان کوتاه مدت چاقی به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 48624

دانلود 466 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (مسلسل 20)
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  432
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

مقدمه: سن شروع قاعدگی در جوامع مختلف متفاوت است و تا کنون مطالعه ای در این زمینه در شهر کرمانشاه انجام نشده است لذا هدف اصلی از این بررسی، تعیین سن شروع قاعدگی و ارتباط آن با قد و وزن،BMI  و وضعیت اقتصادی اجتماعی در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1377-78 بوده است مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 810 دانش‏آموز دختر مدارس راهنمایی که در طی 2 ماه گذشته برای اولین بار قاعده شده بودند، انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای 3 مرحله ای از 3 ناحیه متفاوت از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی در شهر کرمانشاه بوده و جمع‎آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه‎ای شامل سن، اندازه قد، وزن، شغل و میزان تحصیلات والدین، نژاد و سن شروع قاعدگی توسط پژوهشگر بصورت مصاحبه حضوری و با اندازه گیری قد و وزن بوده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که سن شروع قاعدگی 13.40±0.76 سالگی بوده است. همچنین اندازه قد همزمان با شروع قاعدگی 158.82±5.78 سانتی متر، مقدار وزن 30/7±01/44 کیلوگرم و BMI  نیز 17.67±2.93 Kg/m2 کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه شده است.نتیجه گیری: کاهش سن شروع قاعدگی نتیجه زندگی در شرایط بهتر است و ارتباط معنی داری با مشخصات جسمانی فرد شامل قد، وزن و (BMI) ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 432

دانلود 53 استناد 4 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  ضمیمه 4 (ویژه نامه دیابت)
 • صفحات: 

  72-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15061
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

دیابت نوع II شایعترین نوع دیابت می باشد. این بیماران برای کنترل قندخون، قرصهای ضد دیابت مصرف می کنند ولی بسیاری از بیماران پس از مدتی به قرصهای ضد دیابتی مقاوم شده و با مصرف دوز بالای قرصهای ضد دیابت هم تاثیری در کاهش قندخون آنان وجود ندارد و از آنجا که بسیاری از آنان مایل به تزریق انسولین نمی باشند لذا استفاده از داروهای خوراکی که بتواند موجب کاهش قندخون شوند مورد توجه قرار می گیرد. بعضی مطالعات نشان داده است که داروهایی غیر از داروهای ضد دیابت موجب کاهش قندخون می شود یکی از این داروها فلوکستین می باشد. در این مطالعه تاثیر فلوکستین (مهارکننده باز جذب سروتونین) بر کاهش قند خون بررسی شده است. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی (Clinical trial) بو به روش Before and after انجام شد. 42 بیمار دیابتی نوع II (10 مرد و 32 زن) با BMI>25 و میانگین 150<FBS<250 به روش آسان انتخاب شدند و به مدت 8 هفته تحت درمان (روزانه 40 میلی گرم) فلوکستین قرار گرفتند. قندخون ناشتا در طی 4 و 8 هفته پس از مصرف فلوکستین و 4 هفته پس از قطع مصرف فلوکستین اندازه گیری شد. پس از ورود اطلاعات به کامپیوتر با استفاده از Paired t.test و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین BMI بیماران در شروع مطالعه 33.18kg/m2 و میانگین قندخون ناشتای بیماران (FBS) در نوبت اول (قبل از مصرف فلوکستین) 181mg/dl بود. میانگین قندخون ناشتای بیماران 4 و 8 هفته پس از مصرف فلوکستین بترتیب: 156mg/dl و 149mg/dl و 4 هفته پس از قطع مصرف فلوکستین نیز 152mg/dl بود. در طی 4 هفته اول مصرف فلوکستین، متوسط کاهش قندخون ناشتا 24mg/dl و پس از 8 هفته متوسط کاهش قندخون ناشتا 31mg/dl بود. میانگین BMI پس از 8 هفته مصرف فلوکستین، 32.11kg/m2 رسید. در نتیجه می توان گفت فلوکستین موجب کاهش قندخون ناشتا می شود و در مواردی که نیاز باشد می توان از فلوکستین به همراه قرصهای ضد دیابت به عنوان داروی کمکی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 15061

دانلود 283 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2013
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

زمینه و هدف: اتیولوژی پره اکلامپسی واکنش های التهابی واسطه آسیب عروقی و فعال شدن اندوتلیوم می باشد. CRP یک اندکس بسیار حساس از التهاب سیستمیک است و احتمالا می توان از آن به عنوان فاکتور پیش گویی کننده برای ابتلا به بیماری استفاده کرد. هدف در این پژوهش یافتن یک تست غربالگری یا پیشگویی کننده برای تشخیص و شناسایی زودرس زنان در معرض ابتلا به پره اکلامپسی بود.روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر برای 170 زن با سن حاملگی 16-10 هفته سطح سرمی CRP سنجیده شد. بعد از زایمان با مراجعه به پرونده بیمار و اطلاع از پیامد حاملگی، بیماران با CRP³4 و CRP<4 مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: ابتدا میانگین سطح سرمی CRP در دو گروه زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان با پیامد حاملگی طبیعی مقایسه شد، 6.18mg/l در مقایسه با (p=0.003) 4.12mg/l. سپس برای اثبات معنی دار بودن تفاوت مشاهده شده میان دو گروه بیماران با CRP بالا و پایین در ابتلا به پره اکلامپسی آزمون c2 انجام شد. افراد با CRP³4 در معرض ریسک بالاتری برای ابتلا به پره اکلامپسی قرار داشتند، به عبارتی بیماران با 6.15, CRP³4 برابر نسبت به افراد با CRP<4 شانس ابتلا به پره اکلامپسی داشتند، (OR=6.15, 95%CI=0.69-22.28) (k=9.4, p=0.002).نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاییدی است بر روی نتایج سایر مقالات ارایه شده در مورد ارتباط مثبت میان افزایش سطوح سرمی CRP در تریمستر اول و وقوع پره اکلامپسی در اواخر حاملگی. مطالعات بزرگتر و با دخالت سایر فاکتورهای التهابی لازم است تا بتوان به یک تست غربالگری قابل قبول و مقرون به صرفه برای شناسایی زنان در معرض خطر ابتلا به پره اکلامپسی دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2013

دانلود 357 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  408-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  504
چکیده: 

زمینه و هدف: حساسیت و ویژگی صدک های نمایه توده بدن (BMI) استاندارد CDC2000 در تشخیص چاقی کودکان ایرانی در مقایسه با چاقی واقعی که براساس نمایه توده چربی بدن (FMI) مشخص شده است، مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت چاقی کودکان مورد مطالعه براساس دو نمایه فوق مقایسه شد. روش بررسی: قد، وزن و ضخامت چین پوستی عضله سه سر بازو در 1800 کودک دبستانی شهر سبزوار اندازه گیری و از تقسیم وزن و میزان توده چربی بدن (براساس ضخامت چین پوستی) به مجذور قد به ترتیب BMI و FMI برای این کودکان محاسبه شد. FMI بیش از صدک 90 کودکان مورد مطالعه به عنوان چاقی واقعی و نیز BMI مساوی یا بیش از صدک 95 وصدک 85 تا کمتر از صدک 95 استاندارد CDC2000 به ترتیب به عنوان چاقی و اضافه وزن محسوب شد. یافته ها: براساس BMI به ترتیب %4.8 و %7.9 کودکان چاق و دارای اضافه وزن بودند. %43.3 از کودکان واقعا چاق و %0.6 از کودکانی که براساس FMI چاق نبودند، توسط BMI چاق تشخیص داده شدند. به علاوه با استفاده از FMI به عنوان معیار چاقی واقعی، حساسیت و ویژگی صدک نودم BMI در تعیین چاقی نیز به ترتیب %71.1 و %98 به دست آمد. نتیجه گیری BMI :ممکن است کارایی کمتری در تشخیص چاقی کودکان داشته باشد و به نظر می رسد FMI در مقایسه با BMI، معیار بهتری برای تعیین چاقی در کودکان است. انجام مطالعات بیشتری در این زمینه پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 504 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  311-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

زمینه و هدف: مشکلات قلبی - عروقی در بیماران همودیالیزی یکی از علل عمده مرگ و میر می باشد. بیو مارکرهای قلبی مانند تروپونین ها در تشخیص آسیب های قلبی بسیار حساس می باشند. تروپوتینI  می تواند در تشخیص آسیب حاد قلبی - عروقی در بیماران همودیالیزی مورد استفاده قرار گیرد.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی در 39 بیمار همودیالیزی مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی اردبیل انجام گرفت. سطح تروپونین I با استفاده از روش الیزا و میزان BUN.Cr و Hb قبل دیالیز در این بیماران سنجیده شد. با استفاده از اکوکاردیوگرافی (Left Ventricular Hypertrophy) LVH و (Left Ventricular mass index) LVMI اندازه گیری گردید. در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی بیماران 52.92 سال بود. 26 نفر مرد و 13 نفر زن بودند. میانگین میزان تروپنین I 0.78 میکروگرم در لیتر بود. بین سطح تروپونین I و LVMI، سن و جنس ارتباط آماری معنی داری یافت نشد. ما بین سطح تروپونین I با (Ejection Fraction) EF و اختلال دیاستولیک ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P=0.05).نتیجه گیری: سطح تروپونین I می تواند به عنوان معیاری از اختلال فانکشن دیاستولیک در بیماران دیالیزی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  185-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4793
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4793

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Qureshi Adnan | BiBi Saira | Madhotra Ravi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16150
 • دانلود: 

  25877
کلیدواژه: 
چکیده: 

Aim: The aim of this study was to determine common factors leading to incomplete colonoscopy with a special interest in patient body mass index (BMI), and also to determine most common second line investigation, its pick up rates for cancer and the success rate of re-scoping. Background: Wide availability of scope guide in all procedures may decrease failure rate. Methods: We retrospectively reviewed 2891 colonoscopies performed at our institution from August 2015 to July 2016. The cohort was composed of all incomplete procedures (148) during this time period and a second cohort (148) of complete examinations which were randomly selected for relation of BMI only. The data in incomplete colonoscopy group included age, gender, BMI, causes of failure, mode of referral, second line investigation. The success of re-scope to pick up a cancer was compared to other modalities i. e. CT Colonography etc. Results: Male to female ratio was 1: 4. 8. High incomplete colonoscopy rate was noted in females (81%). Mean age in failure group was 64 ± 15. Average BMI was 28± 15. Most common mode of referral was urgent or suspected cancer (74%). Common cause of failure was patient intolerance (30%). Most common anatomical site of failure was sigmoid colon (35%). Completion rate of re-scoping in experienced hands was 95%. A lower BMI is related with higher chances of failure or vice versa. Conclusion: Lower BMI has higher chance of failure, possibly due to less extra colonic fat leading to tortuous colon. Female sex is second most common cause of failure due to low intolerance to pain. Using stronger pain relief and equal distribution of these characteristics on different list will have least implications in busy cancer screening unit.

آمار یکساله:  

بازدید 16150

دانلود 25877 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

مقدمه: میزان افزایش وزن در دوران حاملگی متغیر بوده و بستگی به وضعیت تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری او دارد. بر اساس منابع پزشکی بین شاخص توده بدن مادر و میزان اضافه وزن در طی حاملگی ارتباط معکوس وجود دارد.هدف: بررسی وضعیت شاخص توده بدن قبل از بارداری و افزایش وزن مادر در این دوران.مواد و روش ها: بررسی بصورت مقطعی و با استفاده از اطلاعات پرونده های زنان حامله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان رشت در سال 1382 انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 480 پرونده از ده روستای مناطق مختلف شهرستان رشت انتخاب شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل سن هنگام بارداری، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، وزن قبل از بارداری، قد، شاخص توده بدن، افزایش وزن در دوران بارداری، رتبه حاملگی و وزن هنگام تولد نوزاد بودند. داده ها با آزمون های آماری کای دو، تست تی، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون در سطح معنی دار کمتر از 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: با توجه به شاخص توده بدن %7.9 از مادران در محدوده لاغر، %45.4 در محدوده طبیعی، %46.7 در محدوده اضافه وزن قرار داشتند. میانگین شاخص توده بدن 26.2±5.2 و میانگین اضافه وزن دوران بارداری 9.2±4.1 با حداقل 0.5 و حداکثر 21 کیلوگرم بدست آمد. درصد نوزاد کم وزن %10.8 و در آزمون همبستگی بین شاخص توده بدن مادر و اضافه وزن دوران بارداری ارتباط معکوسی (r=-0.26, P=0.01) بدست آمد.نتیجه گیری: متوسط اضافه وزن در دوران بارداری در زنان لاغر بیشتر از زنان چاق بود. اما میانگین افزایش وزن در دوران حاملگی در کل موارد کمتر از میانگین توصیه شده در منابع پزشکی و درصد نوزادان کم وزن بیش از موارد گزارش ده کشوری بود که احتمالا ناشی از نبود الگوی مناسب تغذیه ای در دوران بارداری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 346 استناد 1 مرجع 6
litScript