نتایج جستجو

35596

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3560

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  117-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی تصویر بدن ادراک شده و ایده آل در رده های سنی مختلف زنان و مطالعه نقش انعطاف پذیری تصویر بدنی بود. این پژوهش از نوع ارتباطی و علی مقایسه ای بود و 345 نفر از زنان در استان های خراسان، سمنان و البرز در این پژوهش مشارکت کردند. تصویر بدن ایده آل و تصویر بدن ادراک شده بر اساس مقیاس تصویری استانکارد و همکاران (1983) و بدن واقعی از طریق محاسبه شاخص توده بدن اندازه گیری شد. همچنین انعطاف پذیری تصویر بدنی از طریق پرسش نامه انعطاف پذیری تصویر بدنی ساندوز و همکاران (2013) اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد در حال حاضر انتخاب بدن ایده آل زنان با واقعیت و شرایط کنونی آنها فاصله دارد. زنان در ادراک صحیح بدن خود و با شدت بیشتر در ادراک صحیح بدن ایده ال خود درست عمل نمی کنند. اثر سن و وزن تا حدی در انتخاب نمایه ایده آل تاثیر گذار بوده است، با این وجود، تقریبا همه زنان بدن لاغرتر از بدن ادراک شده خود را به عنوان بدن ایده آل انتخاب کرده اند. سه متغیر "بدن واقعی"، "بدن ادراک شده" و "بدن ایده آل" در دوره های سنی نوجوانی و جوانی تفاوت معناداری با دوره های بزرگسالی و میانسالی دارد. انعطاف پذیری تصویر بدنی، پیش بینی کننده معنادار تصویر بدن ایده آل است و افراد منعطف تر، بدن ایده آل واقع بینانه تری را انتخاب می کنند. ایجاد انعطاف پذیری مثبت از تصویر بدنی و انتخاب بدن ایده آل واقع بینانه به زنان گروه های سنی مختلف کمک می کند تا رویکردهای تمرینی متناسب خود را انتخاب نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HARGREAVES D. | TIGGEMANN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  567-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10625
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10625

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SADEGHI NEGAR | FARAJI ELAHE | ALLAMI MOSTAFA

نشریه: 

DERMATOLOGY AND COSMETIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  192-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

Background and Aim: The aim of present study was to evaluate psychometric properties of the Amputee the body image Scale (ABIS). Methods: A sample of 200 amputee patients were selected from amputee veteran and amputee people under the protection of Red Cerscent by using convenience sampling and asked to respond to the Persian version of The Amputee body image Scale (ABIS), Bell Adjustment Inventory (BAI) and body Areas Satisfaction Scale (BASS). The reliability of the inventory was assessed by internal consistency and itemrest correlations. Also; in order to investigate the validity of the inventory, confirmatory factor analysis, criterion validity and convergent validity were used. Results: The Cronbach’ s alpha (0. 89) and item-rest correlations indicated satisfactory reliability of the inventory. The results of confirmatory factor analysis confirmed one factor structure for scale. Also, criterion validity of the scale with the Bell Adjustment Inventory (BAI) and convergent validity of the scale with the body Areas Satisfaction Scale (BASS) was satisfactory. Conclusion: The findings showed that the Persian version of the Amputee body image Scale is a suitable tool in assessing of body image in amputee patients and can be used in research and intervention fields in Iranian patients.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CASH T.F. | PHILLIPS K.A. | SANTOS M.T.

نشریه: 

body image

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  363-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7949
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7949

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1450
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1450

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  52-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

مقدمه: بیماری مزمن کلیوی یک مشکل سلامت در دنیای امروز است. در بیماری کلیوی مرحله نهایی بیمار جهت ادامه حیات به درمانهای جایگزین کلیه از جمله دیالیز وابسته است. درمان با دیالیز علیرغم فراهم کردن امکان بقای بیشتر بیمار بدلیل عوارض بسیار و مواجهه بیمار با تنش زاهای متعدد بر عملکرد جسمی و روانی اجتماعی وی تاثیر گذاشته و ممکن است او را دچار اختلالات روانشناختی متعددی نماید. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تصویر ذهنی از جسم در بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی می باشد.روش: پژوهش حاضر تحلیلی و از نوع مورد - شاهدی بود که در دو گروه بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا (س) و حضرت علی اصغر (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام و با گروه شاهد مقایسه شد. داده ها با تکمیل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خود ساخته مربوط به تصویر ذهنی از جسم توسط خود نمونه ها، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد بین میانگین نمره تصویر ذهنی از جسم در دو گروه همودیالیز و دیالیز صفاقی با گروه شاهد اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. اما آزمون تعقیبی دانکن بین میانگین نمره تصویر ذهنی از جسم در دو گروه همودیالیز و دیالیز صفاقی تفاوت معنی دار آماری را نشان نداد.نتیجه گیری: بیماران تحت درمان با دیالیز با اختلالات روانشناختی متعددی دست به گریبان هستند و نوع دیالیز در این زمینه چندان تاثیرگذار نیست؛ لذا آموزش و اطلاع رسانی کافی به مددجویان در زمینه به کارگیری تکنیک های مناسب تطابق و سازگاری، برقراری روابط اجتماعی مناسب، ادامه حمایت اجتماعی و خانوادگی و تدوین سیاست های بهداشتی به منظور پیشگیری و ارائه خدمات و حمایت های لازم به این بیماران امری ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 62 استناد 0 مرجع 20
نویسندگان: 

نشریه: 

body image

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  156-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1466
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1466

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Sexual Medicine

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  740-751
تعامل: 
 • استنادات: 

  49
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  2214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 2214 استناد 49 مرجع 0
نویسندگان: 

DEPCIK E. | WILLIAMS L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6812
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6812

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript