نتایج جستجو

36870

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3687

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

VERMEULEN A. | GOEMAERE S. | KAUFMAN J.M.

نشریه: 

AGING MALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  8-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3756
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3756

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NEMET DAN | WANG PING | FUNAHASHI TOHRU

نشریه: 

PEDIATRIC RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  148-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  8992
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8992

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

BEDDHU S. | PAPPAS L.M. | RAMKUMAR N. | SAMORE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2366-2372
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4765
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4765

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

سلامت اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 65 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

JAHANLOU A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  97
 • صفحات: 

  26-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10224
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10224

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ابراهیمی زینت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

هدف هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر تن تصویری و شاخص توده بدنی زنان کم تحرک بود. روش مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. آزمودنی ها شامل 41 زن با میانگین سنی 17/2 ± 88/21 سال و شاخص توده بدنی 57/3± 6/23 انتخاب و برای اجرای برنامه تمرینی آموزش داده شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. داده های حاصل از اندازه گیری ها قبل و بعد از دوره تمرین از تمام آزمودنی ها جمع آوری شد. اطلاعات مورد نظر از طریق آزمون تی استیودنت تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین پیلاتس به طور معناداری (0. 05≥ P) باعث تغییر خرده مقیاس های ساختارهای شناختی-ادراکی تن تصویری و ساختارهای عاطفی-نگرشی تن تصویری با عنوان تاثیرات منفی (NA) در مقایسه با گروه کنترل شد. تاثیر معناداری بر سایر خرده مقیاس های ساختارهای عاطفی-نگرشی تن تصویری (0. 05≤ P) مشاهده شد. همچنین شاخص توده بدنی (P=0. 024) و درصد چربی بدن (0. 017=P) پس از این دوره تمرینی در مقایسه با گروه کنترل و پیش آزمون تغییر معنی داری نشان داد، اما تغییرات وزن معنی دار نبود (P=0. 153). نتیجه گیری به طور کلی نتایج نشان داد اگرچه تمرینات پیلاتس در یک دوره هشت هفته ای تاثیر معنی داری بر وزن بدن نداشت، اما توانست ترکیب بدنی را تغییر دهد. همچنین توانست باعث تغییراتی در نحوه نگرش به خود شود که به طور گسترده ای بر سلامت روانی و شاخص های مرتبط با آن تاثیرگذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 15
نشریه: 

بیهوشی و درد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  100-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

زمینه و هدف: کمر درد باعث محدودیت های حرکتی و شغلی در زنان می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه زنان با و بدون کمردرد و ارتباط آن با تیپ بدنی، درصد عضله و چربی بود. مواد و روش ها: جامعه آماری شامل زنان مبتلا به کمر درد (28 نفر، 30 تا 60 سال) به صورت تصادفی و 28 نفر به عنوان افراد سالم یا شاهد، انتخاب شدند. در این مطالعه، متر نواری، قدسنج، کولیس، کالیپر، آزمون هیث کارتر، نرم افزار آمادگی جسمانی، دستگاه سنجش ترکیب بدن، دوربین و نرم افزار حرکات اصلاحی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بین متغیرهای شاخص توده بدنی، در تمامی چین های زیر پوستی (پشت بازو، زیرشکمی، تحت کتفی و میانی پشت ساق)، قطر کندیل بازو، زاویه کمر، درصد چربی و عضله، وزن چربی و عضله و همچنین در تیپ های بدنی اکتومورف و اندومورف تفاوت معنی داری وجود دارد. تیپ غالب زنان دارای کمر درد از نوع اکتومورف-اندومورف است. در مورد ارتباط تیپ بدنی اندومورف و مزومورف با درصد عضله و چربی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (به استثناء درصد چربی در گروه دارای کمر درد) نتیجه گیری: در زنان دارای کمر درد و چاق، اضافه وزن شان منجر به تغییر تیپ بدنی و ایجاد ناهنجاری هایی در ناحیه تنه و ستون فقرات می شود. از اینرو به متخصصان رشته تربیت بدنی و حرکات اصلاحی توصیه می شود تمریناتی در جهت اصلاح ناهنجاری های لوردوز و کایفوز ارایه کنند. از طرفی با شناسایی این افراد می توان از ایجاد ناهنجاری و آسیب و هزینه های گزاف درمانی، پیش گیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript