نتایج جستجو

46208

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4621

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEALTH REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  149
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  8526
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 8526 استناد 149 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  748-775
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3533
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3533

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

J CARDIOL CURR RES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1083
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1083

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJIZADEH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  52-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6856
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Pediatric hypertension (HTN) is a growing concern and should be diagnosed and treated aggressively to reduce the global disease burden. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is a useful clinical tool providing a more accurate description of the patient's blood pressure (BP) than office BP measurements, and can be considered the "gold standard" in the evaluation of the pediatric patient with a concern for HTN. Routine use of ABPM is recommended among clinicians to better evaluate and assess the severity of a child's HTN, and for proper management in order to prevent target organ damage and the resulting sequelae, thereby reducing the burden of cardiovascular risk in hypertensive children and adolescents. Significant data exist that link elevated BP levels measured in childhood and future target-organ damage. Untreated hypertensive children had lower cerebral artery reactivity than normotensive control subjects, which may explain the lower scores on cognitive tests found in children with elevated BP. Indications for routine performance of ABPM: To confirm the diagnosis of hypertension (R/O WCH), To evaluate for the presence of masked HTN, To assess BP patterns in high-risk patients, To evaluate effectiveness of drug therapy for HTN. Expert opinion in pediatric ABPM recommends that at least 1 or 2 valid readings should be obtained per hour over the entire 24 hours. Interpretation of ABPM studies is usually based on a combination of criteria, including mean SBP or DBP and BP loads. BP load is then calculated as the proportion of readings above a threshold (usually the pediatric 95th percentile).

آمار یکساله:  

بازدید 6856

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANGAT S. | AGARWAL S. | ROSENDORFF C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3362
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3362

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

HYPERTENSION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1235
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1235 استناد 11 مرجع 0
نویسندگان: 

MOAZENZADEH M. | MIRZAZADEH A. | SALARI P.

نشریه: 

ARYA ATHEROSCLEROSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12616
 • دانلود: 

  8830
چکیده: 

INTRODUCTION: The study was conducted to define the determinants of suboptimal blood pressure (BP) control among hypertensive patients under treatment and explore a predictive model for detecting the patients at risk for increased BP.METHODS: We enrolled 97 patients (40 males, 57 females) under treatment for hypertension between June 2006 and May 2007 in Shafa hospital, Kerman, Iran. BP was measured at clinic twice within 5-minute intervals. After setting up ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), BP was measured at 30-minute intervals during the day and 60-minute intervals during the night. The frequency of increased BP (more than 140/90 mmHg) was included in a regression model as dependent variable and all the others such as age, sex, body mass index (BMI), drugs and baseline clinical measurements as the predictors.RESULTS: Increased BP was detected in 44% (95% CI: 38.79%-49.65%) of all measurements during 24-hour monitoring. The frequency of increased BP had a significant relationship with BMI (β=0.35, P=0.001). Clinic's pulse pressure was a significant predicting factor for BP increase (P=0.02).CONCLUSION: BMI and pulse pressure are the best predictors for being hypertensive during lifetime. Ineffective treatment of hypertension is frequent among the hypertensive patients.

آمار یکساله:  

بازدید 12616

دانلود 8830 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  61-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2214
 • دانلود: 

  1413
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه فوردایس بر فشارخون و شادکامی بیماران مبتلا به فشارخون بیمارستان شرکت نفت آبادان بود. نمونه پژوهش شامل تعداد 40 آزمودنی بود که به روش تصادفی ساده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شرکت نفت آبادان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود و فشارخون آزمودنی ها نیز اندازه گیری شد. طرح پژوهش، تجربی میدانی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. افراد گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش شادکامی به روش فوردایس قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، پس از یک ماه، انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک متغیری و چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که آموزش شادکامی به شیوه فوردایس بر کاهش فشارخون سیستولیک و افزایش شادکامی بیماران مبتلا به فشارخون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است. همچنین نتایج پیگیری حاکی از پایداری اثر آموزش شادکامی بر فشارخون سیستولیک و شادکامی افراد گروه آزمایش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2214

دانلود 1413 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23421
 • دانلود: 

  34071
چکیده: 

Background: Proper blood pressure (BP) measurement frequency method is less evaluated to optimize hypertension (HTN) status among different nations due to cultural patience variations. The aim of this study was to compare the first (BP1), second (BP2), and the mean of first and second (BP1, 2) and all the three (BP1, 2, 3) with the second and third BP measurements in Iranian individuals. Materials and Methods: This cross‑ sectional study was done on 2264 individuals aged 18 years or more living in Isfahan city, Iran. Their BPs were assessed from right arms by the standard tools and methods after 5 min of rest in a quiet room by a trained staff. The mean second and third readings were considered as reference, and the other aforementioned variables were compared with it. Results: The mean age of total population was 40. 9 ± 16. 1 years (males: 52%). Men had significant higher means of systolic BP (SBP) and diastolic BP (DBP) with any measurement frequency methods than women (P < 0. 001 and P = 0. 009). Considerable clinical significant (≥ 5 mmHg) ranges were mostly observed in BP1 compared with BP2, 3. SBP2 and DBP2 indices showed insignificant differences compared with reference mean. Moreover, abnormal BP levels (≥ 140/90 mmHg) were mostly observed in terms of BP1 measurement with no remarkable variability in BP2 reading in comparison to the reference. Conclusion: Our considerable data suggested that BP2 could appropriately categorize BP status similar to BP2, 3 and it may be rational for physicians considering this mean and excluding the first BP measurement as a sole criterion for HTN assessment in Iranian adults. Multiple researches are necessary quantifying appropriate frequencies of BP reading.

آمار یکساله:  

بازدید 23421

دانلود 34071 استناد 0 مرجع 0
litScript