نتایج جستجو

67

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BAKER A.C.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  411
 • شماره: 

  6839
 • صفحات: 

  765-766
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6090
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6090

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Anaphylaxis is a severe allergic reaction characterized by life-threatening airway, breathing, and hemostatic problems. There has been an established association between cerebral infarction following wasp or bee sting in the literature. A 54-year-old female was admitted to the hospital for acute anaphylaxis due to bleach exposure and developed a new-onset left-sided weakness. Head computed tomography demonstrated midline frontal calcifications but was negative for acute ischemia or hemorrhage. Magnetic resonance imaging multifocal infarcts of the internal capsule’, s right temporal and posterior limb. The patient was started on aspirin 81 mg, atorvastatin 40 mg daily for secondary prevention of stroke, and physical, occupational, and speech therapies. Although exceedingly rare, decreased cerebral blood flow may occur secondary to anaphylaxis due to an abrupt drop in blood pressure leading to ischemic injury. The case characterizes a unique association between bleach anaphylaxis and ischemic stroke, which has not been previously reported.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (پی در پی 97)
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه بلیچینگ به عنوان یک روش درمانی محافظه کارانه بطور گسترده ای در دندانپزشکی زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم بلیچینگ به کمک لیزر واکنشی است فتوشیمیایی که به تولید رادیکال آزاد اکسیژن منجر شده و توانایی برطرف کردن تغییر رنگ های دندانی را دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه اثر آماده سازی سطحی با لیزرهای Er:YAG، Nd:YAG، CO2 و آسکوربات سدیم بر مینای تازه بلیچ شده با لیزر و مشاهده اثر آن با میکروسکوپ الکترونی روبشی می باشد.مواد و روشها: مطالعه توصیفی حاضر بر روی 15 عدد دندان مولر سوم کشیده شده انسان که بدون پوسیدگی بودند، انجام گرفت. نمونه ها با پودر Heydent JW فعال شده با لیزر دیود 810 نانومتری بلیچ شدند. پس از 7 روز مراحل بلیچینگ همانند مرحله اول دوباره تکرار شدند. سپس نمونه ها به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم گردیدند. نمونه های گروه اول تحت تابش با لیزرNd:YAG  با توان 1 وات قرار گرفتند. نمونه های گروه دوم با لیزر Er:YAG با توان 0.5 وات، گروه سوم با لیزر CO2 با توان 0.5 وات تابش داده شدند و گروه چهارم با محلول آسکوربات سدیم 10 درصد آماده شدند. گروه پنجم بعنوان شاهد در نظر گرفته شد.یافته ها: لیزر Nd:YAG باعث بروز نواحی ذوب شدگی بر روی سطح دندان گردید. لیزر Er:YAG موجب ناصافی و تخلخل های سطحی و لیزر CO2 باعث ذوب لایه سطحی سوبسترای دندان و ایجاد ترک های میکرونی شد. آسکوربات سدیم تغییری بجز آنچه که در اثر بلیچینگ بوجود آمده بود، ایجاد نکرد.نتیجه گیری: آماده سازی سطح با لیزرهای CO2،Er:YAG ، Nd:YAG بر دندان های بلیچ شده به کمک لیزر می تواند باعث بهبود استحکام باند مواد رزینی به مینای تازه بلیچ شده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  689-699
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 341 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

COLOURE MATERIALS THAT ARISE DURING STORING OIL SEEDS MAKES THEM TASTE AND FLAVOR BAD THAT SHOULD BE SEPARATED. THESE INCLUDING: CAROTENOIDS, CHLOROPHYLL ALSO SOAP RESIDUES OF THE NEUTRALIZATION AND KETONES THAT SHOULD BE SEPARATED. IF, CONTINUE TO CAUSE OXIDATION AND CHANGE THE TASTE OF OIL.NOWDAYES, FOR bleachING IS USED bleach EARTH TONSIL WHICH IN ITS COMPOSITION HAS BEEN HYDRATE ALUMINUM SILICATE AND ACTIVE CARBON.IN THIS STUDY THE EFFECTS OF FOUR TYPES OF ACTIVATED bleachING EARTHS WAS CHECKED OUT (TWO TYPES OF CHINESE bleach EARTH AND TWO TYPES OF GERMAN bleach EARTH) ON PARAMETERS SUCH AS: COLOR, PEROXIDE VALUE, SOAP, FREE FATTY ACID PERCENT (FFA%), CHLOROPHYLL, ANISIDINE VALUE AND PHOSPHORUS IN ALKALI- REFIND SUNFLOWER, CANOLLA AND PALM OILS.THE RESULTS SHOWED THAT bleachING DECREASED COLOR, PEROXIDE VALUE, SOAP, PHOSPHORUS AND CHLOROPHYLL WHILE THE AMOUNT OF FREE FATTY ACID AND ANISIDINE VALUE INCREASED IN THREE KIND OF OILS. ALTHOUGH THE bleachING EARTHS USED THE STUDY WERE DIFFERENT OF CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES AND MINERALOGICAL STRUCTURE AND THEY HAD MINOR EFFECTS DIFFERENT PART OF SOME OF THEIR COMPOUNDS.CONCLUSION: THE RESULTS SHOWED THAT THE SUPER GERMAN bleach EARTH AND AFTER THAT GERMAN bleach EARTH SHOWED THE BEST PERFORMANCE IN bleachING.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  989-995
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر قارچ رنگین کمان (Coriolus versicolor) که از قارچ های بومی کشورمان می باشد بر کاهش رنگ پساب مرحله رنگبری کارخانه کاغذ پارس که عاملی مهم در تفسیر پساب بشمار می آید مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای این بررسی دما، زمان تیمار،pH  و مقدار زیست توده بودند که برای بررسی اثر مستقل هر متغییر بر کاهش رنگ، دیگر متغییرها بر پایه شرایط بهینه نسبی رشد قارچ ها، ثابت در نظر گرفته شد. بررسی تاثیر زمان بر کاهش رنگ پساب نشان داد که با افزایش زمان تا 6 روز، میزان کاهش رنگ به بیشینه خود معادل 59 درصد می رسد. تاثیر pH بر کاهش رنگ، بیانگر این بود که با افزایش pH در محدوده 3تا 4، کاهش رنگ به بیشینه خود معادل با 45 درصد می رسد. بررسی تاثیر مقدار زیست توده بر کاهش رنگ نشان داد که با افزایش مقدار آن تا 12 گرم در لیتر پساب، کاهش رنگ بیشینه 42 درصد و بعد از ان کاهش می یابد. بررسی تاثیر دما بر کاهش رنگ پساب نشان داد که بهترین دما برای کاهش رنگ دمای 25 درجه سلسیوس با کاهش رنگ معادل 50 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که قارچ رنگین کمان به طور موثری می تواند باعث کاهش رنگ پساب مرحله رنگبری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YASAR A. | AHMAD N. | AMANAT ALI KHAN A. | YOUSAF A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1183-1188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6457
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6457

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VAEZI GH. | ALIABADI F. | SHIRAVI AB. | POURKAZEM M. | TOOSI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14983
 • دانلود: 

  10342
چکیده: 

This study is the effects of inhalation toxic mixture of bleach and detergent was examined on the epithelial layer of trachea in the mice. In this study, 42 adult male mice NMRI race weighing 35-40 gr and from age 8 to 10 weeks were divided into 6 experimental groups and one control group. Experimental groups 1-2-3 with the using of chamber, as inhalation 20 minutes were exposure to spray the amount 1 cc of mixture of bleach and detergent by nebulizer. Experimental groups 4-5-6 were for 35 minutes to inhale the same amount of material. Mice killed at 24-48-72 hours after inhalation and the trachea was studied pathology. In microscopic sections of tissue taken from the trachea the experimental group compared with the control group was changed to include: stimulation and activation of the respiratory epithelium hungarian (Mocusa layer), reducing the length of ciliated columnar cells, reducing the number of goblet cells, loss of cilia, chaos and clutter on the order of tissue. In addition, statistically, the changes in length of ciliated columnar epithelium cells in experimental groups 3 and 6 seen significantly decreased than control group and the number of experimental groups 2 and 4 goblet cells significantly increased compared to control group, experimental group 6 was significantly decreased than the control group. As a result discussion, increasing the inhalation time of mixing bleach and detergent, also as time passed, cause to increase the tissue damage and changes.

آمار یکساله:  

بازدید 14983

دانلود 10342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1539
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

امروزه مواد سفیدکننده وشوینده ازمتداول ترین محصولاتی هستند که مورد استفاده عموم قرار می گیرند. گاهی افراد برای پاکیزگی بیشتر از مخلوط مواد سفیدکننده وشوینده استفاده می کنند که به علت برخی فعل وانفعالات شیمیایی موجب آزاد شدن بیشتر گاز کلر و در نتیجه شدت علائم مسمومیت می شود. در این پژوهش اثرات سمی مخلوط این دو ترکیب بر روی سلول های خون موش سوری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 42 سر سوری نر بالغ نژاد NMRI با وزن 3±35 گرم و سن 10-8 هفته به 6 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی 1-2-3 با استفاده از اتاقک شیشه ای (chamber) به صورت استنشاقی به مدت 20 دقیقه در معرض اسپری مقدار 1 سی سی از مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده توسط دستگاه نبولایزر قرار گرفتند. گروه های تجربی 4-5-6 به مدت 35 دقیقه در معرض استنشاق همان مقدار از مواد قرار گرفتند. موش ها در فواصل 24-48-72 ساعت بعد از استنشاق از قلب موش ها خون گیری شد و توسط لام نئوبار تعداد سلول ها مورد بررسی قرار گرفت. و برای شمارش افتراقی لوکوسیت ها، لام ها به روش گیمسا رنگ آمیزی شدند. با افزایش مدت زمان استنشاق و گذشت زمان اثر گذاری افزایش معنی داری در تعداد لوکوسیت ها دیده شد. از آنجا که رادیکال های تولید شده توسط کلر در بدن سبب آسیب به DNA می گردند و باعث ایجاد تغییرات در سیکل سلولی DNA می گردد در نتیجه سنتز DNA دچاراختلال گردیده و با سرعت بیشتری انجام شده پس تکثیر گلبول های سفید نیز به سرعت انجام می پذیرد. بنابراین افزایش مدت زمان استنشاق در طی زمان باعث افزایش تعداد لوکوسیت ها می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1539

دانلود 278 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

VAEZI GH. | POURKAZEM M. | TOOSI F. | ALIABADI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26996
 • دانلود: 

  11675
چکیده: 

Today bleach and detergents are being frequently used and some people use their mixture for more cleaning. Because of chemical interaction of bleach and detergent, chlorine gas was released and thereby it could be dangerous for human health. This study examined the effects of exposed toxic mixture of bleach and detergent on the Mucosa layer and Lamina mucosa conjunctiva in the mice. In this study, 42 adult male mice NMRI race weighing 35-40 gr and from age 8 to 10 weeks were divided into 6 experimental groups and one control group. Experimental groups 1-2-3 with the use of chamber, the exposed 20 minutes were exposed to spray the amount 1 cc of mixture of bleach and detergent by nebulizer. Experimental groups 4-5-6 were for 35 minutes to inhale the same amount of material. Mice killed at 24-48-72 hours after exposed and the Mucosa Layer and Lamina mucosa conjunctiva tissue was studied pathology. In the study of microscopic sections prepared of mouse mucosa layer and Lamina mucosa conjunctiva tissue experimental group comparison with the control group, significant decrease was observed in mucosa layer the have (p£0.001) and significant decrease was observed in the Lamina mucosa have (p£0.01, p£0.001). As a result, increasing the exposed time of mixing bleach and detergent, as time passed, increasing the tissue damage and changes.

آمار یکساله:  

بازدید 26996

دانلود 11675 استناد 0 مرجع 0
litScript