نتایج جستجو

22575

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2258

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CUNEYT C. | KUDRET K. | BIRSEN S.

نشریه: 

JOURNAL OF PLANT BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  391-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4458
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4458

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  116-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

The Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) damages the immune system and interferes with the body’, s ability to fight infections and it is caused by a retrovirus named Human Immunodeficiency Virus (HIV). The patients with HIV/AIDS are currently managed with Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) or a combination Antiretroviral Therapy (cART) which includes Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs), Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs), Protease Inhibitors (PIs), Integrase Strand Transfer Inhibitors (INSTIs), Fusion Inhibitors (FIs) and Chemokine Receptor antagonists (CCR5 antagonists). The World Health Organization (WHO) has suggested systematically testing ethnomedicines against HIV to find more options for the treatment of HIV/AIDS. This review focuses on the potentials of N. sativa in the management of HIV/AIDS. The antiviral potentials of N. sativa have been observed in many in-vivo and in-vitro studies while previous studies have confirmed the immunomodulatory effects of N. sativa. Above all, various pilot studies and case reports have demonstrated that the administration of N. sativa produced complete seroreversion of viral load in many HIV/AIDS patients, miraculously. Hence, N. sativa could be used alone or in combination with HAART therapy to cure the patients with HIV/AIDS.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GULCIN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  491-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14124
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14124

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5 (پیاپی 79)
 • صفحات: 

  824-832
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

سیاه دانه (Nigella sativa L. ) گیاهی یک ساله از خانواده آلاله است که دانه آن حاوی پروتئین، آلکالوئیدها، کینون ها، ساپونین و اسانس فرّار بوده و علیه برخی از باکتری ها و درمان بسیاری از بیماری ها بکار می رود. در این تحقیق القاء پلی پلوئیدی در گیاه سیاه دانه از طریق تیمار بذر با غلظت های 0، 025/0، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد کلشی سین در مدت زمان 8، 24 و 48 ساعت در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. تعیین درصد گیاهان تتراپلوئید از طریق بررسی صفات مورفولوژیکی و مشاهدات کروموزومی انجام شد. تجزیه واریانس داده های حاصل نشان داد که اثر غلظت کلشی سین، مدت زمان تیمار و اثر متقابل آنها بر زنده مانی گیاهان و درصد القاء تتراپلوئیدی معنی دار است. با افزایش غلظت کلشی سین و مدت زمان تیمار، درصد جوانه زنی بذرها و زنده مانی گیاهان حاصل به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. کمترین تعداد گیاهان زنده مانده در غلظت 2/0% کلشی سین با زمان تیمار 24 و 48 ساعت مشاهده شد. بیشترین درصد گیاهان تتراپلوئید القاء شده (9/9%) در غلظت 05/0% کلشی سین با مدت زمان تیمار 48 ساعت بدست آمد که تفاوت معنی داری با غلظت های 1/0% و 2/0% آن با همین زمان تیمار نداشت. البته گیاهان حاصل از تیمار با کلشی سین، ارتفاع بوته، فواصل میانگره، طول و عرض کپسول بیشتری نسبت به گیاهان دیپلوئید داشتند. علاوه بر این، آنها دارای روزنه های بزرگتر با تعداد کمتر در مقایسه با گیاهان دیپلوئید بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARYA ATHEROSCLEROSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  146-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13049
 • دانلود: 

  10629
چکیده: 

BACKGROUND: Hypercholesterolemia is among the most common health problems treated with traditional remedies. Nigella sativa (NS) is an effective plant for treating hypercholesterolemia.However, the effects of this herb on hematologic factors and hemostasis system have not been elucidated.This study was designed to investigate the effects of NS on these factors in both normal and hypercholesterolemic rabbits.METHODS: In this research, twenty rabbits were randomly distributed into four groups of five.The groups received four different diets, namely normal, normal+NS (5%), hypercholesterolemic (1% cholesterol), and hypercholesterolemic (1% cholesterol) +NS (5%), for 8 weeks.After this period, WBC (white blood cell), RBC (red blood cell), HTC (hematocrit), HGB (hemoglobin content), PLT (platelet), fibrinogen (FIB) and factors VII (F VII) were measured.RESULTS: Using NS significantly increased PLT count in the normal group. In addition, it significantly decreased WBC counts in the hypercholesterolemic group (P<0.05). However, dietary use of NS did not have any effects on other hematologic factors including RBC, HTC, HGB, FIB, and F VII (P<0.05).CONCLUSION: Increased PLT numbers might cause enhanced coagulation. The achieved results call for more research on the effects of various diets (hypercholesterolemic and normal diet) supplemented with NS on different coagulation factors and hemostasis system.

آمار یکساله:  

بازدید 13049

دانلود 10629 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALIM E.I. | FUKUSHIMA S.

نشریه: 

NUTRITION AND CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6205
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6205

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PADHYE S. | BANERJEE S. | AHMAD A. | MOHAMMAD R. | SARKAR F.H.

نشریه: 

CANCER THER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6(B)
 • صفحات: 

  495-510
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9638
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9638

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

black HENBANE (HYOSCYAMUS NIGER) A SPECIES IN SOLANACEAE FAMILY HAS LONG BEEN USED AS A MEDICINAL PLANT.A STRONG-SCENTED ANNUAL OR BIENNIAL HERB, WHICH ALL ITS PARTS CONTAIN TROPANE ALKALOIDS. seeds OF PLANTS BELONGING TO THIS FAMILY ARE WELL KNOWN FOR...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  126
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 126 استناد 0 مرجع 3360
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  443-450
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  540
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

کلرپیریفوس یک آفت کش ارگانوفسفره است که به طور گسترده به عنوان کنترل کننده آفات در مزارع کشاورزی استفاده می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظت های تحت کشنده (0.1، 0.05 و 0.02 میلی گرم بر لیتر) کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم های کبدی و آنزیم های اکسیداتیو (سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز) ماهی کپور معمولی (Cprinus carpio) در روزهای 1، 7، 14 و 21 بعد از تماس با آفت کش می باشد. میزان LC50 96 سم کلرپیریفوس برای کپور ماهیان 0.516 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. نتایج حاضر حاکی از آن است که ماهیان تماس یافته با سم کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری در فعالیت آسپارتات آمینوترنسفراز (AST) و آلانین آمینوترنسفراز (ALT) نشان دادند (P<0.05). همچنین فعالیت آلکالین فسفاتاز (ALP) در غلظت های بالای کلرپیریفوس (0.05 و 0.1 میلی گرم بر لیتر) افزایش یافته و در روزهای اول و هفتم آزمایش، بیشترین سطح فعالیت در این غلظت ها مشاهده شد. فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) نیز بطور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). علاوه بر این اثر متقابل زمان و غلظت سم بر روی فعالیت آنزیم های SOD،CAT و AST مشاهده شد (P<0.05). بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش مدت تماس ماهی کپور معمولی با سم کلرپیریفوس در غلظت های 0.05 و 0.1 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش فعالیت آنزیم های کبدی و آنزیم های اکسیداتیو ماهی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 540

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
litScript