نتایج جستجو

45802

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4581

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

به منظور برآورد اجزاء (کو) واریانس ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی از 7673 رکورد مربوط به صفات رشد و وزن بیده یکسالگی بز مرخز استفاده گردید. از رویه GLM برای تعیین اثر عوامل ثابت و متغیرهای کمکی و مشخص کردن مدل نهایی آنالیز استفاده شد و مؤلفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم افزار ASREML بر اساس مدل دام یک و چند متغیره مورد آنالیز قرار گرفتند. از شش مدل دام مختلف برای هر یک از صفات استفاده شد که برای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی مدل حاوی اثر ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری حیوان و اثر محیط دایمی مادری (مدل 7) و برای وزن نه ماهگی، وزن یکسالگی و وزن بیده یکسالگی مدل حاوی اثر ژنتیک افزایشی مستقیم (مدل 1) مناسب بود. وراثت پذیری مستقیم وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن یکسالگی و وزن بیده یکسالگی به ترتیب 0.07±0.22، 0.06±0.18، 0.07±0.20، 0.08±0.35، 0.07±0.29 و 0.03±0.07 برآورد شد. بالاترین همبستگی بین صفات مربوط به وزن شش و نه ماهگی و کمترین همبستگی بین وزن تولد و یکسالگی بود. همچنین بالاترین همبستگی منفی بین صفات وزن شش ماهگی و وزن بیده بود. تحقیق حاضر نشان داد اثرات مادری تأثیر فراوانی در صفات رشد داشته و با افزایش سن نقش اثرات مادری کاهش می یابد و نیز وزن از شیرگیری را میتوان به عنوان معیار مناسب انتخاب برای بهبود صفات رشد در نژاد مرخز پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

SADEGHI MOGHADDAM PARVANEH | AGHAALI MOHAMMAD

نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  11-12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17502
 • دانلود: 

  10157
چکیده: 

Background: Prematurity is the most common cause of neonatal death, resulting in approximately 80% of the deaths of infants without congenital abnormalities.Objectives: This study aimed to determine the survival of low birth weight infants and to investigate the effect of birth weight, gestational age, and Apgar score on mortality rate.Patients and Methods: We retrospectively studied the mortality and survival of 798 newborns with birth weight of<2500 g during a 4-year period in the neonatal intensive care unit of a referral hospital in Qom, Iran.Results: The survival-to-discharge rate was 50% for infants weighing<1000 g and 84.2% for those weighing 1000 – 1499 g. Survival rates at 26, 27, and 28 weeks’ gestation were 54.1%, 63.6%, and 70.2%, respectively. An Apgar score of more than 5 at the first minute and more than 7 at the fifth minute were associated with better survival after hospital discharge.Conclusions: Our study showed that even with modern perinatal technology and care, early deaths of extremely low birth weight infants are common in our hospitals.

آمار یکساله:  

بازدید 17502

دانلود 10157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  447-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

هدف: در جوامع مختلف به طور میانگین 7.7% از کل نوزادان متولد شده، دارای وزن تولدی کمتر از 2500 گرم می باشند. یکی از علل مهم کم وزنی نوزادان در زمان تولد کم خونی مادر در زمان بارداری ذکر شده است. از سوی دیگر، در صورت بالا بودن غلظت هموگلوبین نیز، احتمال پی آمد نامطلوب حاملگی بیشتر خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط هماتوکریت مادر با وزن نوزاد در زمان تولد و نیز بررسی خطر بروز زایمان با وزن پایین تر از 2500 گرم بود.روش مطالعه: این مطالعه در مادران مراجعه کننده به بیمارستان آرش جهت دریافت خدمات پره ناتال از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند ماه سال 1383 انجام شد. در ابتدای مراجعه مادران، اطلاعات پایه ثبت شد. سپس بر اساس سطح مواجهه (میزان هماتوکریت) مادران باردار به گروه های مواجهه تقسیم شدند.  در نهایت میانگین وزن نوزادان متولد شده از مادران گروه های مختلف مواجهه با هم مقایسه شد و نیز ارتباط سطح هماتوکریت مادر و سایر تعیین کننده ها در میزان بروز تولد نوزاد با وزن کم مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اندازه گیری هماتوکریت مادران در تریمسترهای اول و سوم، تقسیم بندی گروه های مواجهه دو بار صورت گرفت و برای هریک به صورت مجزا تجزیه تحلیل انجام شد.یافته ها: میانگین وزن نوزادان متولد شده در مادران بارداری که میزان هماتوکریت سه ماهه اول و یا میزان هماتوکریت سه ماهه سوم بارداری غیر طبیعی (بالاتر یا پایین تر از طبیعی) داشتند، کمتر از میانگین وزن توزادان متولد شده از مادران دارای هماتوکریت طبیعی بوده و در ضمن در این مادران احتمال تولد فرزند با وزن پایین تر از 2500 نیز بیشتر بود. خطر بروز وزن پایین تر از 2500 با سطح هماتوکریت مادر در سه ماهه های اول و سوم، قد مادر، وزن مادر، ملیت و سن حاملگی در زمان زایمان ارتباط داشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان نامناسب هموگلوبین با هماتوکریت مادر با کاهش وزن نوزاد و افزایش بروز وزن تولد کمتر از 2500 گرم در نوزادان همراه است. لذا توجه ویژه به میزان هماتوکریت مادر در زمان بارداری و کنترل آن می تواند باعث کاهش بروز این عارضه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 78 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAFARI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  305-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19278
 • دانلود: 

  6655
چکیده: 

A pedigree file consisting of 5860 individuals, 167 sires and 1582 dams collected at Makooei sheep breeding station (MSBS) during a period of 24 years (1990 to 2013) was used to calculate the inbreeding coefficients to reveal any probable effects of inbreeding (F) on the studied traits. The studied traits were classified to the five main groups including body weight, Kleiber ratio, body measurements, greasy fleece weight and reproductive traits. The inbreeding coefficient among the individuals ranged from 0 to 25% with an average of 0.33%, and ranged from 0 to 25% among the ewes with an average of 0.21%. Fluctuations in individual and maternal inbreeding were observed in the period under study. The average generation interval was calculated as 3.6 years. The effective population size of the flock was 51.8 animals. The rate of inbreeding was 0.08% per year and 0.53% per generation. Six different models were applied and likelihood ratio test (LRT) was used to select the appropriate model. Based on the LRT, model II was selected as appropriate model for growth, greasy fleece weight at 6 months of age and kleiber ratio traits. The traits related to the live body weight were affected negatively (P<0.001) by the quadratic individual F. The linear individual regression coefficient of the Kleiber ratio was estimated significantly (P<0.01) as 0.001, as well the linear maternal inbreeding regression was estimated significantly (P<0.05) as 0.0002. In general, body measurements were affected negatively by the quadratic effects of inbreeding (both individual and maternal) and positively by the linear effects of inbreeding. The reproductive traits were studied based on ewe inbreeding coefficient. Among the reproductive traits, the quadratic regression coefficient of conception rate was estimated significantly (P<0.05) as -0.22. Quadratic regression coefficient of litter mean weight per lamb born were estimated significantly (P<0.01) as -0.63 per 0.01 change in the ewe inbreeding coefficient. Therefore, inbreeding should be avoided, except for purposes of genetic breeding whose main objective is the fixation of certain alleles in the population.

آمار یکساله:  

بازدید 19278

دانلود 6655 استناد 0 مرجع 3150
نویسندگان: 

صالحی مهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  86-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

برای تعیین اثر تغییرات فصل روی خصوصیات الیاف پشم، تعداد 58 راس شیشک ماده نژاد بلوچی از ایستگاه عباس آباد مشهد انتخاب و در دو سال متوالی از ناحیه پهلوی راست نمونه الیاف برداشت شد. تغییرات وزن پشم بهاره و پاییزه، طول دسته الیاف، طول الیاف، قطر، استحکام یا تناسیتی و بار پارگی دسته الیاف با استفاده از مدل Repeated measurment در نرم افزار SAS محاسبه شد. بیشترین وزن بیده به ترتیب در یک، دوسالگی و سپس برگی (07/0±12/2، 061/0±98/1، 03/0±15/1 کیلوگرم) به دست آمد. پشم بهاره در سه سالگی بیش از یک سالگی (08/0±23/2 و 04/0±78/1 کیلوگرم) و یک سالگی بیش از دو سالگی (04/0±78/1 و 07/0±63/1 کیلوگرم) بود. بین طول دسته الیاف نواحی شانه، پهلو و کپل در پشم بهاره و پاییزه و سنین مختلف اختلاف معنی دار وجود داشت (001/0>p)، به طوری که طول دسته الیاف در ناحیه کپل در پشم بهاره و پاییزه برای سنین 1 تا 3 سال از سایر نواحی بلندتر بود به ترتیب طول دسته الیاف شانه، پهلو و کپل دربیده پاییزه یک سالگی (17/0±5، 17/0±14/5، 17/0± 7/5 سانتی متر)، بیده بهاره دوسالگی (17/0±02/8، 18/0 ±9/6، 18/0±76/8 سانتی متر)، بیده پاییزه دوسالگی (17/0±7/4، 18/0±8/4، 17/0±6/5 سانتی متر) و بیده بهاره سه سالگی (18/0±8/9، 17/0±9/8 و 18/0±8/9 ساتنی متر) بود. طول الیاف در دو روش اندازه گیری اوتر و بارب در پشم بهاره و پاییزه و سه سن با هم تفاوت معنی دار داشت (001/0>p). قطر الیاف در پشم پاییزه گوسفندان یک ساله (3/0±2/33 میکرن) بیش از قطر پشم بهاره سه ساله ها و دوساله ها به ترتیب (3/0±8/26 و 4/0±8/26 میکرن) و نیز قطر الیاف پشم پاییزه دو ساله ها (3/0±5/24 میکرن) بود (005/0>p). ولی به طور کل میانگین قطر الیاف پشم پاییزه بیش از بهاره مشاهده شد. ضریب تغییرات قطر الیاف در پشم پاییزه بیش از بهاره بود. تناسیتی پشم بهاره سه ساله ها بیش از پشم پاییزه و بهاره دو ساله ها و پشم پاییزه یک ساله ها و به ترتیب (2/0±6/5، 2/0±4/4، 25/0±01/4 و 2/0±6/3 گرم نیرو/تکس) و بارپارگی آنها (2/0±8/4، 2/0±8/3، 2/±8/2 و 2/0±25/2 کیلوگرم نیرو) بود و با هم اختلاف معنی دار داشت (001/0>p).

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالحی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  135-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1419
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور کاهش هزینه پرورش گوساله و استفاده بهینه از شیر و جلوگیری از عوارض مصرف بی رویه شیر توسط گوساله ها در دامداریهای سنتی و نیمه صنعتی، امکان کاهش مدت زمان و مقدار مصرف شیر روزانه گوساله ها، در روستاهای منطقه گلپایگان مورد بررسی قرار گرفت. افزایش فروش شیر توسط دامدار با کاهش سهم گوساله در مصرف شیر تولیدی، تشویق و ترویج مصرف جیره آغازین ارزانتر از شیر در تغذیه گوساله های شیرخوار، کاهش اختلالات گوارشی در گوساله ها، کاهش افت وزن گوساله در هنگام قطع شیر، ترویج زود از شیرگیری در گاوداریهای منطقه از علل دیگر اجرای طرح با هدف کمک به اقتصاد خانوار روستایی و تولید ملی بوده است. ضمنا میانگین مدت مصرف شیر توسط گوساله ها در گاوداری های منطقه قبل از اجرای طرح 105 روز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1419

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BEHRMAN JERE R. | ROSENZWEIG MARK R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  586-601
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8857
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8857

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18019
 • دانلود: 

  9976
چکیده: 

Objective: Studies demonstrated that 5-10% of preschool children have visual impairment. By age seven, up to 13% of children will have some defect in visual acuity. Both prematurity and low birth weight have been associated with an increased incidence of ophthalmic disorders. In this study we determined prevalence of visual impairment in low birth weight and normal birth weight school age children in Mashhad.Methods: This is a cross sectional study. The target population consisted of all children referred I to educational organizations for screening before entering school in Mashhad, Iran. 2400 children enrolled in the study and were evaluated for amblyopic, refractive errors, color vision disturbance and optic nerve problems. Data were analyzed by SPSS.Findings: Prevalence of ophthalmic problems in all children was 5.43% and in low birth weight and normal birth weight 8.29% and 5.74% respectively. Incidence of ophthalmic problems was significantly (P=0.029) higher in low birth weight children than in normal birth weight children. The most common ophthalmic disease in both low birth weight and normal birth weight children was refractive errors 81.5% vs. 68.8 % (P<0.05). Prevalence of myopia, amblyopia and color vision disturbance was also higher in low birth weight than in normal birth weight children.Conclusion: Low birth weight children are at greater risk of the visual impairment that may occur at an early age and result in long term morbidity. Visual outcome of low birth weight neonates should be evaluated routinely.

آمار یکساله:  

بازدید 18019

دانلود 9976 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Anthropological Review

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  257-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  22
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  972
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 972 استناد 22 مرجع 0
نویسندگان: 

GHANNADPOUR S.A.M. | KURKAANI BARVAJ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  277-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44880
 • دانلود: 

  59587
چکیده: 

Background: Low-birth-weight (LBW) is universally used as an indicator of health status and is an important subject of national concern and a focus of health policy. LBW has been shown to be associated with a higher risk for childhood mortality and morbidity. Objective: To determine the important risk factors which could affect the delivery of LBW neonates. Methods: This case-control study was undertaken to determine some risk factors for LBW in two university hospitals in Tehran during a 12-month period between 2002 and 2003. One hundred and sixty neonates constituted the LBW group and 300 neonates constituted the control group. Maternal risk factors including body mass index (BMI), educational level, interval between pregnancies, history of previous delivery of LBW neonates, abortion, infertility, unwanted pregnancy, and diseases were analyzed between the two groups. Mean of maternal age was similar between the two groups. Results: Of 160 LBW neonates, 58% were females and 42% males. It was found that mother’s BMI, unwanted pregnancy, educational level of mother, short and long intervals between pregnan­cies, previous history of delivering LBW neonates, and maternal diseases are associated with an increased risk of LBW. Conclusion: The majority of factors which lead to the delivery of LBW neonates are preventable.

آمار یکساله:  

بازدید 44880

دانلود 59587 استناد 0 مرجع 0
litScript