نتایج جستجو

959

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

96

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

WILKINS T.A. | RAJASEKARAN K. | ANDERSON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  511-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5717
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5717

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1001
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  187-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7710
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7710

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

JALAL K.C.A. | IRWANDI JASWIR

نشریه: 

MEDICAL ETHICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  18-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16570
 • دانلود: 

  8276
چکیده: 

The most modern techniques in biotechnology owe their existence to the discovery of DNA cloning and the genetic manipulation of organisms. However biotechnology is not new science In fact, many applications represent old practices with new methodologies. Human have been used organisms for their benefit in many processes for several thousand years. Therefore, one way of thinking about biotechnology is to consider two categories of activities: those that are traditional and familiar and those that are relatively new. Study of ethical and social concern in these categories makes this clear that there are many unanswered questions in this fields that requires caution regarding to public using of this technologies.Genetic manipulation (GM) especially cloning is a wonderful advancement in technology and knowledge. However, Professional and scientific societies should make clear that any attempt to create a child by somatic cell nuclear transfer and implantation into a woman's body would be at this time an irresponsible, unethical, and unprofessional act. The environmental safety aspects of GM crops vary considerably according to local conditions. Different GM organisms include different genes inserted in different ways. This means that individual GM foods and their safety should be assessed on a case-by-case basis and that it is not possible to make general statements on the safety of all GM foods.

آمار یکساله:  

بازدید 16570

دانلود 8276 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2-42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف این تحقیق واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران است. به لحاظ روش پژوهش،‏ این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه متخصصان فناوری زیستی استان تهران بودند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند (N=108) که در نهایت 85 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتویی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و فناوری زیستی کشاورزی مورد بررسی،‏ اصلاح و تایید قرار گرفت. مقدار پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه پس از انجام آزمون پیش آهنگ 0.88 بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که مشکلات مدیریتی (میزان واریانس 29.12 درصد)،‏ ترویج اطلاع رسانی (میزان واریانس 23.88 درصد)،‏ علمی آموزشی (14.06 درصد) و قانونی (میزان واریانس 10.53 درصد) در حدود 78 درصد از واریانس مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HARRIS R.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (25)
 • صفحات: 

  211-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

برای این که یک کشور یا هر سازمانی بتواند با شرایط محیطی که بسرعت متحول شده و تغییر پیدا می کند، با شیوه های عقلایی و مناسب برخورد کرده و ضمن حل و فصل مسائل مهم و عمده داخلی، در صحنه بین المللی با حضور فعال به حیات خود ادامه دهد، باید به طرحریزی استراتژیک پرداخته و برای هر مسأله استراتژیک، استراتژیهای مناسبی را برگزیند.استراتژی ملّی هر کشور به طور اصولی طیف وسیعی از استراتژیهای مختلف آن کشور را در زمینه های مختلف از جمله: آموزش، تحقیقات، علم، تکنولوژی، صنعت و غیره در برمی گیرد. استراتژی ملی، جهتگیریهای کشور را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و غیره نشان می دهد. تدوین استراتژی در سطح ملّی به اطلاعات جامع، گروه طرحریزی متشکل از متخصصان هر رشته، خواست مسئوولان تراز اول کشور، همکاری مدیریتهای کلان و بسیج ملی برای اجرای موفقیت آمیز آن نیاز دارد. این مقاله سعی دارد اهمیت زیست _ فنّاوری و ضرورت تدوین یک استراتژی ملی برای این فنّاوری و لزوم همکاری ملی برای رسیدن به اهداف آن را تبیین نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 199 استناد 3 مرجع 1
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

The major areas of research and development in biotechnology are maturing at a rapid rate, and may soon converge with one another. These emerging biotechnology areas range from the development of new medicines and drugs, genetically engineered foods, biologically controlled industrial manufacturing processes, and biologically based computing devices to the creation of new industrial materials and devices based upon biological structures and the use of biotechnology in food production. Each of these research areas carries the potential for strong societal reaction.This paper sets out to clarify the future of biotechnology

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

biotechnology, the science of manipulation of biological organisms to make benefit products that used for human life and health. biotechnology contributes to such diverse areas as food production, waste disposal, mining, and medicine.Although biotechnology has existed since ancient times, some of its most dramatic advances have come in more recent years. Modern achievements include the transferal of a specific gene from one organism to another (by means of a set of genetic engineering techniques known as transgenics); the maintenance and growth of genetically uniform plant and animal-cell cultures, called clones; and the fusing of different types of cells to produce beneficial medical products such as monoclonal antibodies, which are designed to attack a specific type of foreign substance.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

RISK ANALYSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  975-981
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

قلی زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2712
 • دانلود: 

  1286
چکیده: 

تداخل ژنی یک وسیله مهم دفاعی در زیست شناسی مولکولی و به خصوص در ارگانیسم های رده پایین است که در آن قطعات مشخصی از RNA دو رشته ای در بیان یک ژن خاص مداخله می کنند. تداخل RNA اخیرا به عنوان یک تکنیک آزمایشی موفق به منظور تعیین عملکرد ژن ها از طریق تخریب ژن ها در مدل های موجودات به کار رفته است. اهمیت RNA دو رشته ای به عنوان یک هدف یا واسطه ساختار کلیدی است که تمام مسیرهای خاموشی  RNAرا در تمام موجودات مختلف به هم مرتبط می کند. تداخل RNA متد مهمی است که تنها روی تعداد اندکی از مولکول های دو رشته ای RNA در هر سلول برای خاموشی بیان ژن ها به کار می رود و در حال حاضر یکی از برجسته ترین موضوعات بیولوژی مولکولی است. توانایی قابل توجه دستکاری خاموشی RNA، طیف وسیعی از کاربرد بیوتکونولوژی را در بیولوژی مولکولی و ژن درمانی در موجودات فراهم کرده است. این تکنولوژی قادر است ویروس های القا کننده خاموشی را به عنوان ابزاری مناسب جهت مطالعات ژنتیک کاربردی به کار برد. تکنیک تداخل RNA، با انجام تحقیقات گسترده رو به تکامل است. در این مقاله مکانیسم تداخل RNA، مسیرهای موجود در آن و همچنین تکنیک RNA درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2712

دانلود 1286 استناد 0 مرجع 0
litScript