نتایج جستجو

378

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

VOLESKY B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  461-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5802
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5802

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AHALYA N. | RAMACHANDRA T.V. | KANAMADI R.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7632
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7632

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

REGINE H. | VOLESKY B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9752

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

میزان نمک دوستی باکتری ها ممکن است در توانایی آن ها برای جذب فلزات و اکسی آنیون ها نقش داشته باشد. در این مطالعه 67 جدایه از یک نمونه خاک باتلاق گاوخونی با کشت در دو محیط نوترینت آگار بدون نمک و نوترینت آگار دارای 5% نمک جداسازی شدند و نمک دوست و غیرنمک دوست بودن و میزان تحمل نمک متفاوت انتخاب شدند و جذب سزیم در آن ها بررسی شد. بدین منظور از باکتری ها پیش کشت اولیه و ثانوی تهیه شد و در شیکر با دور 150 rpm و دمای 30oC قرار داده شد و بعد به محیطهای کشت اصلی تلقیح شد و در شیکر قرار گرفت. سپس مقدار ثابت از سلول های باکتری جدا و شسته شده و با محلول های حاوی 200mg/l سزیم مجاور سازی شد و پس از سانتریفوژ، مایع رویی از نظر تراکم سزیم باقی مانده با روش atomic absorption spectrophotometery سنجش شد. بیشترین جذب در سویه هالوتولورانت (67.3mg/gdw) و کمترین جذب در سویه نمک دوست اجباری (13.9mg/gdw) صورت گرفت. میانگین نسبی جذب در باکتریهای هالوتولورانت (33.1 mg/gdw) بیشتر از میانگین جذب در باکتریهای نمک دوست اجباری (15.6 mg/gdw) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BANAT F. | AL ASHEH S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  119
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  7-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1517
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1517

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHEN C. | WANG J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  478-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

COSSICH E.S. | TAVARES C.R.G. | RAVAGNANI T.M.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5110

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  9 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

زمینه و هدف: فلزات سنگین و رنگزاها به وسیله فعالیت های صنعتی و توسعه فن آوری بیشتر از میزان طبیعی در محیط زیست منتشر شده اند. این آلاینده ها به دلیل سمی بودن، اثرات نابهنجاری بر محیط زیست و سلامتی موجودات به ویژه انسان ها دارند. بنابراین توسه روش هایی نوین که بتواند این آلاینده ها را از محیط زیست به طور همزمان حذف کند بسیار مهم است. روش بررسی: در این تحقیق دو روش اکسیداسیون پیشرفته و جذب بیولوژیکی در راکتور واحد تلفیق گردیده و آلاینده ها را وارد راکتور کرده و در صد حذف آن ها بررسی گردید، آلاینده هایی که در این راکتور حذف می شوند رنگزَای Reactive Black B(RBB) و یون منگنز می باشد. برای حذف رنگزای RBB از فرایند UV/H2O2 و برای حذف یون منگنز از جاذب بیولوژیکی که در سدیم آلزینات تثبیت شده بود، استفاده گردید. بعد از انجام دو فرایند مذکور در سیستم batch و با توجه به شرایط بهینه در راکتور واحد این دو فرایند با هم تلفیق شده وگرانول ها را در فیلتر پلی اتیلنی ریخته و در داخل راکتوری که در مرکز آنلامپUVتعبیه شده، قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج TOC و COD مشخص گردید که در حالتی که فقط از فرایند UV/H2O2 استفاده شده در صد حذف TOC و COD به ترتیب 35% و 5/79% بوده ولی در حالت تلفیقی درصد کاهش TOC به 56% و COD به 22/90 % می رسد. بحث و نتیجه گیری: به طور همزمان یون منگنز فقط به وسیله گرانول و رنگزا توسط فرایندUV/H2O2و مقدار جزئی توسط گرانول جذب و حذف گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MASUD H.S. | ANANTHARAMAN N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3212
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3212

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript