نتایج جستجو

3507

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

351

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کنعانیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  264-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

سابقه و هدف: (Fine Needle Aspiration biopsy) F.N.A.B یک روش تشخیصی مفید در حیطه علوم پزشکی است. راحتی، دقت، صحت و قابلیت استفاده این روش تشخیصی به طور مکرر ثابت شده است. از این روش علاوه بر استفاده معمول برای توده های موضعی قابل لمس بافت نرم و یا داخل استخوانی، در موارد عود تومورها، متاستاز، مقاومت یک نئوپلاسم به درمان، تائید بدخیمی، تمایز وضعیت خوش خیم و بدخیم و اثبات بدخیمی برای بیماران درمان نشده و نیز تعیین ارگانیزمهای عامل عفونت هم به کار می رود. متاسفانه کاربرد این روش در مورد ضایعات، چه داخل استخوانی و چه در بافت نرم در حیطه دندانپزشکی در کشور ما چندان متداول نیست. لذا مطالعه حاضر قصد دارد تا کوششی در جهت متداول کردن و نشان دادن ارزش تشخیصی FNAB خصوصا برای ضایعات داخل استخوانی که در فکین ایجاد رادیولوسنسی می نمایند، انجام دهد، تا در آینده برای کلیه ضایعات بافت نرم و سخت در ناحیه دهان و فک صورت استفاده شود.مواد و روشها: این تحقیق بر روی 80 بیمار که با ضایعات رادیو لوسنت فکی به بیمارستان طالقانی و بخش های جراحی و پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی مراجعه نموده اند، انجام شد. نمونه ها شامل 29 زن (36.25%) و 51 مرد (75/63%) بودند. نمونه برداری با سوزن شماره 19 و سرنگ 10cc توسط سه نفر از دستیاران بخش جراحی و یک نفر دستیار بخش پاتولوژی با هماهنگی قبلی انجام گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده میزان حساسیت 90% و اختصاصیت 75% برای F.N.A ضایعات رادیولوسنت فکین را نشان داد. ارتباط F.N.A با ضایعات رادیولوسنت فکین از نظر همبستگی (Cramers v) معنی دار (P<0.001) و قدرت ارتباط دو پارامتر در حد قابل قبول بود (Phi-cramer's=0.623). از نقطه نظر سیتولوژی F.N.A، ضایعاتی که ارزش پیش بینی مثبت (P.P.V=78.30) داشتند دارای نمای میکروسکوپی منطبق با یافته کلیه تحقیقات قبلی در این زمینه بودند.نتیجه گیری: بنابراین می توان از F.N.A به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص سریع اولیه و با هزینه نازل برای طرح درمان به موقع و مناسب ضایعات رادیولوسنت داخل فکین استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 22 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KEYHANI ELAHE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16797
 • دانلود: 

  9560
کلیدواژه: 
چکیده: 

Muscle biopsy has been used for a long time for diagnosis of muscular, nerurogenic and systemicdisorders with muscle involvement, because only very few of these disorders show sufficient specific clinical features for definite diagnosis. Since the presence of difficulties in the screening of numerous genes, muscle biopsy could be a time and cost effective procedure for solving the diagnostic problems. The aim of this article is to mention the importance of muscle tissue in the evaluation of primary and secondary muscle diseases, special consideration of how to biopsy, handling the specimen and performing the special staining, and the microscopic findings in order to have better interpretation results.

آمار یکساله:  

بازدید 16797

دانلود 9560 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  175
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6950
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

مقدمه: حدود یک نهم زنان به سرطان پستان مبتلا می شوند و عده بسیار بیشتری دارای توده پستان هستند. سرطان پستان حدود 30 درصد کل سرطان های زنان را تشکیل می دهد. یکی از اقدامات در تشخیص اولیه نوع توده، سیتولوژی توسط نمونه برداری سوزنی ظریف (Fine needle aspiration یا FNA) می باشد که قدرت پیش گویی کننده آن به عوامل زیادی بستگی دارد، ولی نسبت به روش های تشخیصی دیگر مانند (Core needle biopsy) CNB سریع تر و کمتر تهاجمی است. هدف از این مطالعه، بررسی ارزش تشخیصی FNA در مقایسه با CNB در زنان مبتلا به توده پستان بود.روش ها: این یک مطالعه مقطعی بود که در سال 1389 و 1390 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. جامعه آماری شامل بیمارانی بود که جهت انجام بیوپسی معرفی گردیده بودند. روش انجام این مطالعه به این صورت بود که تحت هدایت سونوگرافی پس از بی حسی موضعی با سرنگ،FNA  انجام و بعد از همان محل CNB انجام گردید. برای تهیه لام ها نمونه روی لام پخش و با اسپری فیکساتور تثبیت گردید. نمونه CNB با مشخصات بیمار همان روز و لام ها با کد و بدون نام چند روز بعد به آزمایشگاه ارسال گردید. کلیه داده های به دست آمده در یک چک لیست ثبت و توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 آنالیز شد.یافته ها: FNA در مقایسه با بیوپسی سوزنی دارای حساسیت 84.8 و ویژگی 94.4 درصد بود. ارزش اخباری مثبت تست FNA 95.1 درصد و ارزش اخباری منفی آن 82.9 درصد بود.نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، تست FNA تحت راهنمایی سونوگرافی دارای حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری بالایی جهت تشخیص تومورهای پستان است و می تواند به عنوان یک ابزار مناسب تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد، ولی از آن جایی که اکثر پزشکان جهت اقدامات درمانی به یک تشخیص دقیق نیاز دارند، اقدام به بیوپسی از توده می کنند. در عین حال در افرادی که به علت اختلال انعقادی و ترس از بیوپسی امکان انجام آن وجود نداشته باشد یا تشخیص سریع مدنظر باشد، می توان از FNA استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 6950

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  109-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1386
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

پیش زمینه: تشخیص نهایی هر تومور وابسته به بیوپسی و جواب آسیب شناسی می باشد. بیوپسی در تومورهای عضلانی اسکلتی می تواند به روش مرکزی با سوزن بزرگ یا باز انجام شود. در بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ آسیب بافتی بسیار اندک و مشکلات جراحی بعدی و هزینه کمتر است؛ ولی مشکل این روش نمونه بافتی اندک است. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بیوپسی سوزنی در تومورهای استخوانی با بیوپسی باز بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر 57 بیمار مشکوک به تومور استخوانی که طی دوسال به دو مرکز درمانی مشهد مراجعه نمودند تحت بیوپسی باز قرار گرفتند. در همان جلسه قبل از شروع عمل جراحی، بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ نیز انجام و گزارش بیوپسی باز با بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ مقایسه شدند. همچنین گزارش آسیب شناسی دو روش بیوپسی پس از جراحی با یکدیگر مقایسه گردید.یافته ها: دقت تشخیصی بیوپسی سوزنی برای تومورهای استخوانی %77.2، برای تومورهای خوش خیم %69.2، برای تومورهای بدخیم اولیه %82.7، برای ضایعات خوش خیم شبه تومور %50 و برای تومورهای ثانویه (متاستاتیک) %100 بدست آمد. دقت تشخیصی بیوپسی باز در تمامی موارد تومورهای استخوانی %100 ارزیابی شد.نتیجه گیری: بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ یک روش دقیق و با هزینه کم در تشخیص تومورهای استخوانی می باشد. اما احتمال خطا در تشخیص نوع تومور در این روش وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1386

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15642
 • دانلود: 

  6885
کلیدواژه: 
چکیده: 

Glomerulonephritis (GN) is responsible for 25-30% of end-stage renal disease (ESRD) among all causes. Renal biopsy is important to determine the GN treatment method and its prognosis. In some cases, renal biopsy is required for definitive diagnosis. Biopsies were used as a diagnostic method in different disease from 1930. They were performed blindly and at bedside. Complication rate varies from 2 to 20% in different reports. Percutaneous renal biopsy is a routine diagnostic procedure in nephrology nowadays, and it should be individualized for each patient depending on their age, BMI, coagulation status and the availability of skilled radiologist. In this paper, we review image-guided renal biopsy in glomerulonephritis.

آمار یکساله:  

بازدید 15642

دانلود 6885 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAFOURI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  6-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18522
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Prostate cancer is currently the most prevalent form of cancer in men and the second leading cause of can-cer death in the United States, and the third most common cancer in men worldwide. Increasing mor-tality rates due to prostate carcinoma have been ob-served worldwide. This disease usually progresses im-perceptibly; thus, patients are unlikely to seek medi-cal help during the early stages. For these reasons, screening programs aimed at early detection have been developed. The prostate-specific antigen (PSA) test is among the best screening tools available in medicine today and is recognized as the best marker for its early detection. Prostate cancers detected by DRE method alone are clinically localized only 50% to 60% of the time, whereas PSA-detected tumors are clinically localized 90% of the time and pathologi-cally confined to the prostate as determined at prostatectomy about two thirds of the time. Recently, the detection of localized prostate cancers has improved, owing to the development of various new biopsy methods. However, a standard biopsy method, including number of cores, has not yet been established at present. When screening results indi-cate the possibility of prostate cancer, a pathologic diagnosis may be pursued by ultrasound guided trans-rectal needle biopsy. Prostate biopsy is usually ad-vised if serum PSA is >4 ng/mL, and this procedure remains the gold standard for prostate cancer diagno-sis. Fine needle biopsy is less painful than core bi-opsy, but also less diagnostically accurate. Systematic biopsy protocols: In 1989, Hodge et al. coined the sextant biopsy method that is still the standard of reference in prostate cancer detection. The prostate is bilaterally divided into three regions (apex, midgland, and base), all of which are system-atically biopsied once. Although Hodge et al. first proposed sextant biopsy under transrectal ultrasound guidance, some recent reports have indicated that systematic sextant biopsy might be inadequate for cancer detection. In a standard transrectal ultrasonography (TRUS)-guided biopsy, a specimen is removed with a biopsy gun from any suspicious areas, followed by tissue cores from the base, mid-zone, and apical areas of the right and left lobes (sextant biopsy). However, de-pending on prostate volume, up to 18 cores can be obtained covering all prostate areas. Analysis of tumor histology using the Gleason grad-ing system provides some index of prognosis and may also guide local therapy. However, the sensitivity of the standard sextant biopsy may be suboptimal with false negative rates of approximately 20%. Accord-ingly, to further increase the diagnostic accuracy of prostate cancer, several investigators have recom-mended more extensive sampling of biopsy cores; however, there are several issues to be elucidated for establishing optimal biopsy strategy, such as the number and regions of biopsy cores to be taken. It has been reported that 20-30% of prostate cancers origi-nate the transition zone. Currently, it is well accepted that TRUS-guided transition zone biopsies are useful in patients exhibiting elevated serum PSA levels with an enlarged, non-nodular prostate and patients un-dergoing prior sextant biopsies. In general, the most common procedure for prostate cancer detection is the transrectal approach. Al-though the transperineal approach is not commonly used worldwide, some groups perform prostate biopsy using only this approach especially in European and Asian countries, but there are few data on transperin-eal prostate biopsy. Several studies have suggested that microvascularity is an essential requirement in the progression of prostate carcinoma. Trans-rectal ultrasound (TRUS)-guided systematic biopsy of the prostate is the standard technique for the diagnosis of prostate cancer. Tumors larger than 1 mm in diame-ter must form new blood vessels to grow larger. This neovascularity is expected to give rise to detectable flow using the Doppler principle. Focal peripheral zone hypervascularity at color Dop-pler ultrasonography is associated with an increased likelihood of prostate cancer or inflammation at bi-opsy, often without a focal gray-scale abnormality. Color Doppler ultrasonography may help identify an appropriate site for biopsy. A negative color Doppler ltrasonography scan, however, should not preclude biopsy, as color Doppler ultrasonography has a lim-ited sensitivity in the detection of all sites of cancer. Targeting of hypoechoic lesions Gray-scale imaging allows for an excellent anatomical delineation of the prostate gland in relation to the surrounding fat tis-sue, rectum, neurovascular bundles, and venous plex-us, as well as a clear division between the inner gland (transition and central zone) and outer gland (periph-eral zone) of the prostate. In the early 1980s, hypoechoic nodules were seen as the main presentation of prostate cancer, and solely these nodules were targeted at biopsy. The hypoechoic appearance is believed to be due to the increased microvessel density. However, up to 30% of all prostate cancers are isoechoic, and it is estimated that a hypoechoic nodule has a 17-57% chance of being identified as prostate cancer. Presently, in the PSA era, this percentage is reported to be as low as 9%. Contrast-enhanced US of the prostate with ultra-sound contrast agents can improve sensitivity for the detection of cancers in the outer gland, but it can also demonstrate focal enhancement in areas of benign hyperplasia. Contrast-enhanced transrectal ultrasonography im-proves the sonographic detection of malignant foci in the prostate. The performance of multiple biopsies of suspicious enhancing foci significantly improves the detection of cancer. The purpose of this review is to describe the various techniques of TRUS-guided prostate biopsy that are currently applied in radiological practice and to com-pare the diagnostic performance of systematic biopsy with imaging-guided techniques such as gray-scale, color, and power Doppler as well as contrast-enhanced imaging.

آمار یکساله:  

بازدید 18522

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  792
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

بیوپسی عبارت از برداشت نسج از یک موجود زنده جهت انجام بررسی های میکروسکوپی است. بیوپسی در بسیاری از موارد قطعی ترین جواب را در تشخیص ضایعات به دست می دهد که در صورت عدم انجام بیوپسی، تشخیص قطعی ممکن و میسر نمی باشد. این روش در کنار معاینات بالینی و تهیه شرح حال مناسب از بیماران و تصاویر رادیوگرافی، اطلاعات بسیار با ارزش و مطمئن تری را در اختیار پزشک قرار می دهد. هدف از ارایه این مقاله، مروری بر روش های مختلف انجام بیوپسی و ملاحظات در مورد موارد کاربرد و عدم کاربرد آن و اشکالات رایج در زمینه انجام بیوپسی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 792

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  241-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13411
 • دانلود: 

  9370
چکیده: 

Background and Objectives: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) is one of the methods of breast biopsy which is fast, easy and cost effective. The aim of this study was to evaluate the concordance rate between pathologic results of sonography or stereotaxy guided FNAB and guided core needle biopsy (CNB) in the evaluation of breast lesions.Materials & Methods: During December 2010 until March 2011, 36 female patients with 37 breast lesions referred to FNAB and CNB with the guide of sonography in 35 lesions and with the guide of stereotaxy in 2 lesions. The kappa statistic used to calculate the concordance coefficient.Results: The concordance rate between guided-FNAB and guided-CNB was 93% with using kappa coefficient. In 5 patients, subjected to breast surgery, malignancy was reported as well as in guided-FNAB or guided-CNB.Conclusion: Because of high concordance between these two techniques in the assessment of breast lesions, guided FNAB is recommended in the first step. Guided-CNB can be reserved for lesions with insufficient pathology results by guided-FNAB.

آمار یکساله:  

بازدید 13411

دانلود 9370 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RODZIEWICZ MIA | MORENO OTERO RICARDO

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  294-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19828
 • دانلود: 

  20181
کلیدواژه: 
چکیده: 

We read the interesting study by Szymczaket al. regarding the safety and effectiveness of a blind percutaneous liver biopsy, where they concluded that the failure rate and the risk of complications are low if indications and contraindications are carefully considered.Moreover, these authors emphasize how important it is that biopsies are performed by skilled and experienced operators. This study raises controversy, however, as although a liver biopsy is reasonably safe, it is still an invasive procedure and it is unclear as to whether the histology results affect the management of patients with liver disease. In addition, the increasing availability of noninvasive techniques for staging hepatic fibrosis, together with new and advanced radiological, immunological, virological and molecular genetic tests, may undermine the future role of liver biopsy in clinical practice.

آمار یکساله:  

بازدید 19828

دانلود 20181 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NILIPOUR YALDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (SUPPL.1)
 • صفحات: 

  10-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20004
 • دانلود: 

  14883
چکیده: 

The mitochondrial myopathies are a heterogeneous group of neuromuscular disorders in which abnormalities in mitochondrial function may be associated with structural abnormalities in the mitochondria. During recent years the field of mitochondrial myopathies has been grown with recognition of a maternal pattern of inheritance in some syndromes and an autosomal dominant or recessive pattern in others. Mitochondrial myopathies may be overlooked on routine histological stains of muscle but may be suspected by the presence of ‘ragged-red fibers’ on the Gomori trichrome stain. Peripheral mitochondrial proliferation happen in the mitochondrial myopathies and it may be difficult to differentiate from those that occur to varying degrees in normal muscle. Careful examination of the three oxidative enzyme reactions (NADH-TR, SDH and COX) is required and combining the demonstration of SDH with COX on the same section can be helpful in identifying fibers devoid of COX, as they appear blue. Abnormal fibers may show excessive lipid and glycogen accumulation.The number of ragged-red or COX-negative fibers is variable, ranging from many too few, irrespective of the degree of clinical involvement.Ragged-red fibers and fibers devoid of COX are not seen in all cases of mitochondrial myopathy and are more commonly associated with mutations in mitochondrial DNA rather than the nuclear genes. It can help the diagnosis of Kearns-Sayre syndrome, Progressive external ophthalmoplasia, Pearson syndrome, MERRF, MELAS as well as complex II deficiency, CoQ10 deficiency, COX deficiency. It must also be remembered that ragged-red fibers may occur as a secondary change in other cases, such as muscular dystrophies and inflammatory myopathies like Inclusion Body Miositis (IBM).

آمار یکساله:  

بازدید 20004

دانلود 14883 استناد 0 مرجع 0
litScript