نتایج جستجو

23169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2317

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RIDAY H. | BRUMMER E.C.

نشریه: 

MEDICAGO GENETIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3069
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3069

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدی مهسا

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور ارزیابی نقش تراکم و بیوماس سورگوم در توصیف افت عملکرد سویا آزمایشی در سال های 1381 و 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد. فاکتور اول شامل تراکم سویا در چهار سطح (تراکم های سویا) و فاکتور دوم شامل تراکم سورگوم در چهار سطح (سطوح تراکم) بود. الگوی کاشت به روش افزایشی بود. نتایج نشان داد که در هر دو سال آزمایش، با افزایش تراکم سورگوم، در تمامی تراکم های سویا، افت عملکرد سویا افزایش یافت. به طوری که با افزایش تراکم سورگوم از 4 بوته در متر مربع به 12 بوته در متر مربع، میانگین افت عملکرد در دو سال آزمایش از 30 درصد به 67 درصد رسید. افت عملکرد در سال دوم آزمایش در تمامی تراکم ها بیشتر از سال اول بود. از بین تراکم های سویا، تراکم های 20 و 50 بوته در متر مربع به ترتیب حداقل و حداکثر افت عملکرد را داشتند. افزایش بیوماس سورگوم نیز، افت عملکرد سویا را افزایش داد. به طوری که با افزایش بیوماس سورگوم از 400 به 1400 گرم در متر مربع، میانگین درصد افت عملکرد در دو سال آزمایش، از 28 درصد به 72 درصد افزایش یافت. مقایسه دو پارامتر تراکم و بیوماس علف هرز سورگوم در توصیف درصد افت عملکرد نشان داد که تراکم، پارامتر بهبودی نسبت به بیوماس، برای توصیف افت عملکرد سویا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  3-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  981
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف حاصلخیز کردن خاک بر عملکرد گیاهان دارویی تحقیقی در سالهای زراعی 75 تا پایان 76 در ایستگاه تحقیقات البرز کرج انجام شد. در این تحقیق از گیاهان دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) استفاده گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل نسبتهای مختلفی از کود شیمیایی خالص به صورت ترکیبی از NPK، مورد استفاده در سیستمهای زراعی رایج و مبتنی بر کودهای شیمیایی و نسبتهای مختلفی از کود دامی، مورد استفاده در سیستمهای زراعی پایدار یا ارگانیک ونیز ترکیبی از نسبتهای مختلف کود دامی و شیمیایی، مورد استفاده در سیستمهای تغذیه تلفیقی در مقایسه با تیمار شاهد بود. این تحقیق بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. نتایج حاصل از سالهای آزمایش ضمن تجزیه مرکب، با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از سالهای اول و دوم آزمایش مشخص شد که در مجموع بالاترین میزان عملکردهای بذر و کاه در روش تغذیه شیمیایی مربوط به تیمارهای شماره 5 (K=160، P=128، N=160 کیلوگرم در هکتار) و شماره 4 (K=120، P=96، N=120 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب برابر 901.33 و 4326.2 کیلوگرم درهکتار بود. بین تیمارهای روش تغذیه ارگانیک بیشترین عملکردهای بذر و کاه مربوط به تیمار شماره 13 (40 تن کود دامی در هکتار) بود که به ترتیب برابر 947.17 و 5147.2 کیلوگرم در هکتار گردید. این در حالیست که بالاترین میزان این عملکردهای بذر و کاه در روش تغذیه تلفیقی مربوط به تیمار شماره 10 (مخلوط 25 تن کود دامی به همراه K=60، P=48 و N=60 کیلوگرم در هکتار) و به ترتیب برابر 1182.67 و 6627.3 کیلوگرم در هکتار بود. عملکردهای بذر و کاه در روش تغذیه شیمیایی خالص به ترتیب 69.37% و 31.49% در روش تغذیه تلفیقی 122.23% و 101.43% و در روش تغذیه ارگانیک نیز به ترتیب 77.98% و 56.44% افزایش را نسبت به شاهد نشان داد. با توجه به تجزیه مرکب مربوط به دو سال، در مجموع میزان عملکردهای بذر، کاه وبیولوژیک در روش تغذیه تلفیقی نسبت به دو روش شیمیایی خالص و ارگانیک بیشترشده که این افزایش عملکرد در سال دوم نسبت به سال اول مشخص تر بود. بدین ترتیب میتوان به اثر ترکیب کودهای شیمیایی و دامی به عنوان یک منبع تغذیه مناسب برای گیاه و همچنین به عنوان عامل اساسی در اصلاح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک اشاره نمود

آمار یکساله:  

بازدید 981

دانلود 87 استناد 11 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

توان رقابتی گیاه زراعی و علف هرز می تواند تحت تاثیر الگوی کاشت، با تغییر ساختار کانوپی و فراهمی آب و میزان آب در دسترس قرار گیرد. بنابراین آزمایشی با هدف بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد علف های هرز و عملکرد گندم تحت الگوهای مختلف کاشت، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری معمولی، کم آبیاری (آبیاری بعد از کاشت، مرحله گلدهی) و دیم کامل به عنوان کرت اصلی و الگوهای مختلف کاشت در چهار سطح شامل کشت تک ردیف بر روی پشته، کشت تک ردیف داخل جوی، کشت سه ردیف بر روی پشته های عریض و کشت سه ردیف داخل جوی به عنوان کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم در رژیم آبیاری معمولی در الگوی سه ردیف روی پشته با میانگین عملکرد 3437.8 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در شرایط کم آبیاری و دیم در الگوی یک ردیف داخل جوی به ترتیب با میانگین 2574.3 و 1868.2 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد حاصل شد. در رژیم های مختلف آبیاری، کمترین زیست توده علف هرز در داخل جوی ها در الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی مشاهده شد. همچنین بررسی علفهای هرز روی پشته ها نشان داد که الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمولی و دیم، و الگوی کاشت سه ردیف روی پشته در رژیم کم آبیاری دارای کمترین زیست توده علف هرز بود. به طورکلی الگوی یک ردیف داخل جوی، زیست توده علف های هرز را به مقدار 67.4، 14.9 و 60 درصد نسبت به الگوهای سه ردیف داخل جوی، سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی پشته کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  665-671
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

برای تعیین تنوع ژنتیکی صفات و درک روابط همبستگی بین هفت صفت کمی عدس به منظور یافتن نژادگانی (ژنوتیپ هایی) با ظرفیت عملکرد بالا، 760 نژادگان (نمونه) موجود در کلکسیون عدس طرح حبوبات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، در سال زراعی 93-1392 ارزیابی شدند. فراسنجه (پارامترهای) آماری صفات در جامعه اصلی شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و دامنه تغییرات محاسبه شد. صفات مورد بررسی عبارت از زمان 50درصد گل دهی، تاریخ 90درصد رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، عملکرد زیست توده (بیوماس)، عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند. در هر بلوک از رقم اصلاح شده زیبا به عنوان شاهد استفاده شد. مقادیر فراسنجه های آماری صفات نشان داد، صفت زیست توده کل (وزن کل بوته) تنوع چشمگیری در بین نمونه ها داشت و پس از آن شاخص برداشت و وزن هزاردانه بالاترین دامنه تغییرات را نشان دادند. نتایج به دست آمده از همبستگی ساده پدیدگانی (فنوتیپی)، رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد، این سه صفت بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه عدس داشتند. بین شمار روز از کاشت تا 50 درصد گل دهی و نیز میانگین ارتفاع بوته رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد دانه در جامعه مشاهده شد، که نشانگر عملکرد بیشتر عدس در نمونه های دیر گل ده و پابلند بود. برای روشن شدن روابط گروهی بین متغیرها تجزیه به مولفه های اصلی انجام گرفت، که نتایج تجزیه هفت صفت مورد بررسی را در سه مولفه با توجیه 70درصد تغییرپذیری گروه بندی کرد. همچنین، برای اندازه گیری و تعیین فاصله ژنتیکی بین نژادگان های عدس، به کمک تجزیه خوشه ای (کلاستر) چهار خوشه بندی تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 268 استناد 491 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در دهه های اخیر تغییرات شدید کاربری اراضی در استان گلستان باعث کاهش میزان چشم گیری از جنگل های هیرکانی شده است. در بررسی این تغییرات از نقشه های پوشش سرزمین حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست (سنجنده TM) مربوط به سال های 1984، 2012 و 2016 به عنوان ورودی مدل ساز تغییر سرزمین (LCM)، برای تحلیل و نیز پیش بینی تغییرات پوشش سرزمین در سال 2030 استفاده شد. به منظور برآورد صحت مدل سازی از آماره های عملکرد نسبی (ROC)، نسبت موفقیت به هشدار خطا و عدد شایستگی استفاده شد. در ادامه به بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در تولید رواناب حوزه آبخیز به عنوان یکی از خدمات اکوسیستمی پرداخته شد. نتایج بیانگر صحت بالای شبکه عصبی مصنوعی با میزان ROC برابر 949/0، نسبت موفقیت به هشدار خطا 57 درصد و عدد شایستگی 11 درصد بود. نتایج مدل-سازی تغییرات کاربری اراضی نشان داد از سال1984 تا 2012 بیشترین تغییرات مربوط به کاهش پوشش جنگلی بوده است. مدل سازی این روند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد از سال 2016 تا 2030 در حدود 30361 هکتار از سطح پوشش جنگلی کاسته خواهد شد. نتایج بررسی تولید رواناب نشان داد، میزان رواناب در کل حوزه، مخصوصاً در قسمت شرق و شمال شرق حوزه که بیشترین تغییرات کاربری هم در این مناطق رخ داده-افزایش یافته است. این افزایش در میزان رواناب بر اثر تغییر کاربری اکوسیستم جنگلی به کاربری کشاورزی در این مناطق صورت گرفته است. نتایج این مطالعه، درک ما را از پیامدهای هیدرولوژیکی تغییرات کاربری زمین بهبود می بخشد و دانش مورد نیاز را برای توسعه و مدیریت مناسب زمین به منظور پایداری و بهره وری در حوزه آبریز گرگان رود فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

قربانی اعظم | قزلباش سیما

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

تعداد 12 ژنوتیپ ماشک کرکدار از نظر واکنش به سطوح مختلف آبیاری در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفتند. عامل آبیاری در سه شرایط آبیاری معمولی، کم آبیاری و بدون آبیاری (دیم) در نظر گرفته شد. در این پژوهش 12 صفت از جمله عملکرد دانه و بیوماس هوایی اندازه گیری شدند. تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در هر سه شرایط با استفاده از رگرسیون ریج صعودی انجام شد. نتایج نشان داد که برخی از متغیرهای مستقل روی عملکرد دانه و بیوماس هوایی اثر مثبت و معنی دار دارند. در شرایط آبیاری معمولی صفات تعداد دانه در نیام، تعداد شاخه های جانبی و طول ساقه از اجزای اصلی بیوماس هوایی و صفات تعداد دانه در نیام و چگالی دانه از اجزای اصلی تاثیرگذار بر عملکرد دانه محسوب شدند. در شرایط کم آبیاری، تعداد دانه در نیام و چگالی دانه از اجزای اصلی بیوماس هوایی و وزن هزار دانه و طول ساقه از اجزای اصلی عملکرد دانه بودند. در شرایط بدون آبیاری (دیم) دانه ها به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی وارد نشدند. بنابراین، تجزیه علیت فقط در مورد بیوماس انجام شد. در این شرایط تعداد دانه در بوته به تنهایی از اجزای اصلی بیوماس محسوب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4/2
 • صفحات: 

  217-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KESHAVARZI MANSOUREH | SALIMI H. | MIRZA NAMADI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36035
 • دانلود: 

  21440
چکیده: 

The effects of total carbohydrate, total protein, carbohydrate/protein ratio, amino acid contents, initial pH and aeration on biomass yield product of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki was investigated. The bacteria were cultured in economical media comprising agricultural products and by-products including fishmeal, cottonseed meal, defatted soybean meal, cornsteep liquor, yeast extract, scotafeme, sorghum and peptone as protein sources and glucose and beet molasses as carbohydrate sources. The results indicated the presence of a direct correlation between yield biomass and carbohydrate/protein (C/N) ratio as well as the glutamic acid content of the media. The highest biomass was produced in the media providing 0.4 – 0.5 C/N ratio and 13.9% glutamic acid. A pH range of 7.0 to 8.0 was needed for high yield production. The optimal ratio for culture volume to flask size and shaking speed were 1/5 and 250 rpm, respectively. The biochemical factors described can be considered as the minimal criteria to evaluate culture media for biomass production from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.

آمار یکساله:  

بازدید 36035

دانلود 21440 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  318-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

به منظور مطالعه پویایی جمعیت علف های هرز گندم تحت تاثیر تناوب های زراعی مختلف در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ در سال زراعی 89-1388 روی پروژه پنج ساله با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار شامل هشت نظام تناوبی: 1) کشت مداوم گندم 2) گندم- گندم- گندم- کلزا- گندم 3) گندم- چغندرقند- گندم- چغندرقند- گندم 4) گندم- سیب زمینی- گندم- سیب زمینی- گندم 5) گندم- سیب زمینی- گندم- کلزا- گندم 6) گندم- چغندرقند- گندم- سیب زمینی- گندم 7) گندم- ذرت علوفه ای- گندم- سیب زمینی- گندم 8) گندم- ذرت علوفه ای- گندم- چغندرقند- گندم انجام شد. به منظور مقایسه جمعیت و زیست توده علف های هرز از تیمارهای مورد آزمایش نمونه برداری در چهار مرحله رشدی گندم شامل آغاز: پنجه دهی، ساقه دهی، سنبله دهی و مرحله شیری دانه به همراه یادداشت برداری های لازم شامل شناسایی علف های هرز در سطح گونه، تعداد علف های هرز، وزن تر و وزن خشک علف های هرز و همچنین عملکرد دانه گندم برای تیمارهای تناوب زراعی به صورت جداگانه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تناوب زراعی بر تراکم علف های هرز و وزن زیست توده علف های هرز در هر چهار مرحله نمونه برداری در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین وزن زیست توده علف های هرز در مرحله سوم هم زمان با سنبله دهی گندم بود و بیشترین وزن خشک علف های هرز در هر چهار مرحله در تناوب زراعی، کشت مداوم گندم و کمترین آن در تناوب 5 و بالاترین تراکم علف های هرز طی چهار مرحله نمونه برداری در تناوب های زراعی 7، 3 و 6 مشاهده شد. عملکرد دانه گندم کلیه تیمارهای تناوبی از افزایش معنی داری نسبت به کشت مداوم گندم بر خوردار بودند و عملکرد تک کشتی گندم، کمتر از عملکرد دانه گندم در شرایط تناوبی آن بود. تراکم، تنوع و وزن زیست توده بیشتر علف های هرز تناوب زراعی کشت مداوم گندم در مقایسه با سایر تناوب های زراعی می تواند تا حد زیادی در کاهش عملکرد دانه گندم این تناوب موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
litScript