نتایج جستجو

61468

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6147

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

رشد بیابان در ایران معضلی بزرگ به شمار می رود. بخش وسیعی از اراضی کشور را محیط های آسیب پذیر به خطر بیابانی شدن احاطه کرده اند، به طوریکه حدود 75 درصد از اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک کشور، با آثار و پیامدهای بیابانی شدن روبرو هستند. آثاری چون خشک شدن دریاچه های داخلی، طوفان های ماسه، گرد و غبار و تشدید فرسایش بادی، جلوه بارزی از نرخ رو به رشد بیابانی شدن در سال های اخیر در کشور است. در اکوسیستم های خشک و نیمه خشک به دلیل کمبود رطوبت و سایر شرایط نامناسب اقلیمی، پوشش گیاهی اندکی وجود دارد. در نتیجه خاک ها بیشتر در معرض تخریب هستند، ولی در برخی از این مناطق با وجود کمبود رطوبت خاک، دمای بالا و سایر شرایط نامناسب اکولوژیک، فواصل بین گیاهان اغلب توسط جامعه ای از موجودات گیاهی ذره بینی پوشانده شده است و این جوامع به نام پوسته های زیستی خاک شناخته می شود. پوسته-های زیستی خاک، مشارکت ذرات معدنی خاک همراه با سیانوباکتری ها، جلبک ها، قارچ ها، گلسنگ ها یا بریوفیت ها بوده و پوشش رایج در فضاهای باز اطراف گیاهان آوندی در مناطق خشک و نیمه خشک هستند. پوسته های زیستی به طور قابل توجه فرآیندهای زیست بوم های اولیه را تحت تاثیر قرار می دهند و به عنوان مهندسین زیست بوم در مناطق خشک توصیف شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پیشینه و هدف: پوسته های زیستی خاک مجموعه ای از گلسنگ ها، خزه ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها و غیره هستند که بخش از اکوسیستم خاک را تشکیل داده اند. برآورد تراکم و نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران که موضوع فرسایش و هدر رفت خاک از اهم مسائل است، اهمیت بسزایی دارد. روش های مبتنی بر تکنیک سنجش ازدور به لحاظ هزینه و زمان کمتر روش هایی کارآمد برای دستیابی به این هدف مهم می باشند. دشت سگزی یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی در ایران است و شناسایی و تعیین نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک به عنوان عامل اصلاح کننده خاک گامی مؤثر در کاهش فرسایش بادی منطقه است. در این تحقیق شاخص BSCI (biological Soil Crust) برای تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: محدوده موردمطالعه بخشی از بیابان سگزی (بیابان های مرکزی ایران) است که در استان اصفهان از کشور ایران واقع شده است. محدوده موردمطالعه با مساحت 199. 5 هکتار بین طول های شرقی"32 ́ 52 ̊ 51 تا "41 ́ 27 ̊ 52 و عرض های شمالی "31 ́ 33 ̊ 32 تا "01 ́ 55 ̊ 32 گسترده شده است. شیب متوسط دشت سگزی 1. 08 درصد و ارتفاع متوسط آن 1680 متر است. بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شرق اصفهان (ایستگاه شهید بهشتی) متوسط بارش سالیانه منطقه 106 میلی متر است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن، اقلیم منطقه از نوع خشک و براساس طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد است. شاخص BSCI شاخصی ترکیبی از روابط مورداستفاده برای برآورد پوشش گیاهی و سطح خاک لخت است و رابطه ریاضی آن شیب خط خاک لحاظ شده است. برای محاسبه خط خاک در یک منطقه، نخست باید پیکسل هایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارند جدا شوند. به منظور محاسبه معادله خط خاک، در چهارفصل سال تصاویر ماهواره Landsat OLI 8 مربوط به سال 1397ز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا دانلود شده و تعداد 20 الی 30 پیکسل خالص خاک لخت استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسل ها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب خط خاک برای هر یک از فصل های سال در دشت سگزی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، شناسایی پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ، با استفاده از انعکاس طیفی حداقل VIS-NIR و شیب بین باند قرمز و سبز در مقایسه با خاک لخت و پوشش گیاهی خشک صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار ENVI نقشه پراکنش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ در چهارفصل از سال 1397 در دشت سگزی تهیه شدند. سپس نقشه های تهیه شده براساس نقاط زمینی اعتبارسنجی شده و میزان صحت کل و شاخص کاپا در هر چهارفصل محاسبه شدند. نمونه های گلسنگ جمع آوری شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی آن ها و با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ معمولی و معرف های رنگی متداول از قبیل هیدروکسید پتاسیم (KOH) شناسایی شدند. پس از اعمال شاخص BSCI بر روی تصویر ماهواره لندست 8، با استفاده از نرم افزار ENVI پروفیل طیفی مربوط به 4 نقطه از دشت سگزی در چهارفصل از سال تهیه شد و میزان بازتابش طیفی در چهارفصل از سال در نقاط مختلف بررسی شدند. نتایج و بحث: شیب خط خاک در فصل بارش که هم زمان با رشد گیاهان علفی و یک ساله است در مقایسه با فصل تابستان که حداقل میزان بارش را داشته و همچنین گیاهان یک ساله خشک شده و از بین رفته اند، کمتر است. در اردیبهشت ماه شیب خط خاک حداقل بوده (0. 39) و در اواخر تابستان حداکثر مقدار خود را دارد (0. 78). در حقیقت شیب خط خاک از اسفندماه تا اردیبهشت رو به کاهش نهاده و سپس با از بین رفتن پوشش گیاهی یک ساله و افزایش سطح خاک لخت بیشتر شده است. نقشه های پراکنش پوسته های زیستی در هر چهارفصل سال طی بازدیدهای میدانی اعتبار سنجی شدند و سال معلوم شد که بیشترین میزان صحت نقشه مربوط به نقشه تولیدشده از تصویر لندست 8 مربوط به فصل تابستان با میزان صحت کل 94 درصد و شاخص کاپا برابر با 0. 7412 بوده است. تفسیر پروفیل طیفی شاخص BSCI نشان دادن که بازتابش طیف مربوط به زفره و فشارک که بر روی نقاط با پراکنش گلسنگ ها تهیه شده است بسیار نزدیک به هم بوده و همچنین پروفیل طیف مربوط به اواسط پاییز و اوایل بهار کاملاً منطبق بر هم است. درحالی که در فساران که فاقد پوشش پوسته های زیستی بود مقدار بازتابش بیشتر است و اختلافی جزئی بین نمودار بازتابش پاییز و بهار وجود داشت. هرچند مقادیر بازتابش طیفی از اراضی کشاورزی و نقاط پراکنش پوسته های زیستی بسیار نزدیک به هم است لیکن نمودار طیفی هر چهارفصل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. لیکن در همه فصول از سال و در همه نقاط کمترین بازتابش در اول زمستان و بیشترین بازتابش در فصل تابستان اتفاق افتاده است. اقلیم دشت سگزی مدیترانه ای بوده و بارش در فصل سرد سال انجام می شود هم زمان با افزایش بارش ها از اواسط پاییز گیاهان یک ساله و خزه ها در پای بوته ها شروع به رشد نموده و در اوایل زمستان به اوج خود رسیده اند و دوباره در آغاز بهار هم زمان با کاهش بارندگی ها رو تراکم آن ها کاهش یافته است. چنانچه طیف مربوط به زمستان در همه نقاط کمترین بازتابش را داشته است. درحالی که در اواخر فصل تابستان که گیاهان یک ساله و خزه ها خشک شده اند بیشترین بازتابش طیفی را داشته است. در فساران که منطقه ای لم یزرع و محل دپوی زباله هاست، حداکثر میزان بازتابش را نشان داده است. بنابراین شاخص BSCI نسبت به درصد ماده آلی خطای فاحشی در تشخیص پوسته های زیستی خاک دارد و درجایی که ماده آلی بالا باشد ممکن است تشخیص درستی از پوسته های زیستی خاک ارائه ندهد. البته ازآنجاکه شاخص BSCI برای تشخیص ترکیبات گلوگان در بافت های گلسنگ تعریف شده است. میزان خطای در خصوص ماده آلی به حداقل کاهش می یابد. همان طور که مشاهده شده است در نقشه نهایی در فساران پوشش پوسته های زیستی وجود ندارد و تنها در نواحی اطراف فساران در مناطق زراعی پوسته های زیستی خاک مشاهده می شوند. در مناطق زراعی با توجه به دخالت انسان و کشت و زرع میزان گیاهان یک ساله متفاوت با عرصه منابع طبیعی در فصول مختلف سال است و به همین دلیل بااینکه بازتابش طیفی تقریباً نزدیک به زفره و فشارک است لیکن نمودار طیفی پاییز و زمستان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: شباهت طیفی مهم ترین پوشش سطحی خاک ازجمله پوشش گیاهی، دخالت عوامل انسانی در افزایش یا کاهش ماده آلی خاک، خاک لخت و غیره میزان کارایی شاخص BSCI را محدود می کند و ازاین رو در بازه زمانی تصاویر ماهواره ای و شرایط منطقه ای تأثیر زیادی در میزان دقت شاخص BSCI دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3388
 • دانلود: 

  627
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3388

دانلود 627 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

معرفی پتانسیل رویشگاه می تواند الگوی مناسبی برای تعیین ارتباط بین شرایط ادافیکی و رویشگاه باشد. آلوکک (گیلاس وحشی) در اغلب جنگل های شمال از آستارا، تالش و مازندارن تا گرگان انتشار دارد. در این بررسی محدوده رویشگاه های گیلاس وحشی در گیلان مشخص و برمبنای نیاز رویشگاهی شامل جهت جغرافیایی، شمالی، شرقی، جنوبی و غربی و فرم زمین، یال، دره و دامنه و ارتفاع از سطح دریا، پایین بند (75-250 متر) از سطح دریا، میان بند (1250-750 متر) از سطح دریا و بالابند (1750-1250 متر) از سطح دریا، مناطق پراکنش و خصوصیات رویشگاهی مناطق مورد نظر گونه شامل بافت خاک، pH، کربنات کلسیم و ماده آلی خاک و مشخصات کمی و کیفی درختان در هر پلات 1000 متر مربعی مجموعا در 129 پلات مورد مطالعه قرار گرفت. در 129 پلات مورد نظر از 48 پلات با پوشش خاک های فوق نمونه خاک برداشت شده، نتایج نشان داد 46.8 درصد درختان در شیب بین 25 تا 50 درصد، 39.6 درصد در منطقه پایین بند جنگلی، 27.6 درصد در دامنه ها و 27.46 درصد در جهت شرقی حضور دارند. و نتیجه تجزیه تحلیل مولفه های خاک شامل اسیدیته، ماد آلی و کربنات کلسیم، به ترتیب 5.7، 8.7 و 2 درصد از خود نشان داده است. قطر برابر سینه و ارتفاع درختان در سطح متغییرهای محیطی اختلاف معنی داری از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 41 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  851
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

در این پژوهش برخی ویژگی های زیست شناسی شامل سن، رشد، رابطه طول و وزن، نسبت جنسی، شاخص گنادوسوماتیک و هم آوری جمعیت شاه کولی مهاجر به رودخانه شیرود از فروردین ماه تا اواسط تیر ماه 1384 مورد بررسی قرار گرفت. 412 شاه کولی صید شده در دامنه طولی 6/117 تا 218 میلی متر به وسیله فلس تعیین سن شدند. مطالعه رشد برتالانفی تغییراتی را در میزان رشد بین جنس های نر و ماده نشان داده است. نسبت جنسی نر به ماده 1: 36/2 به دست آمد، که اختلاف معنی داری را نشان می دهد (05/P≤0). میانگین طول و وزن در جنس نر به ترتیب 6/150 میلی متر و 7/24 گرم و در جنس ماده 7/175 میلی متر و 7/41 گرم محاسبه گردید و در تمامی گروه های سنی، میانگین طول و وزن جنس ماده (در 4 گروه سنی 2 تا 5 سال) بیشتر از جنس نر (در 4 گروه سنی 1 تا 4 سال) بوده که از نظر مقایسه طولی اختلاف معنی داری بین دو جنس مشاهده شده (05/P≤0) ولی در مورد وزن بدن اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/P≥0،ANCOVA ). اوج منحنی نمایه غده جنسی برای شاه کولی های نر در اواخر اردیبهشت ماه و ماده ها در اواسط خرداد ماه به دست آمد. میزان هم آوری مطلق به طور متوسط 1618±3906 عدد تخمک بوده که با طول و وزن بدن و وزن گناد متناسب و قطر تخمک ها در جمعیت مورد مطالعه بین 052/1 تا 168/1 میلی متر متغیر بود. در نتیجه این پژوهش مشخص شد که این جمعیت نسبت به جوامع دیگر از این گونه در مناطق مختلف، از رشد بهتری برخوردار بوده که می تواند به دلیل شرایط زیستی مطلوب رودخانه شیرود برای مهاجرت این گونه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 851

دانلود 235 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

زمینه و هدف: در سال های اخیر، سلول درمانی بعنوان روشی سودمند در درمان بیماری های مختلف به ویژه بیماری های مضمحل کننده دژنراتیو پیشنهاد شده است. سلول های مزانشیمی ماتریکس بندناف، در زمره سلول های بنیادی هستند که اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند. در مطالعه حاضر، ضمن معرفی شرایط کشت این سلولها، پاره ای ویژگیها از قبیل بیان آنزیم آلکالین فسفاتاز، توان تولید کلنی در قطره معلق و میزان رشد در تراکم های مختلف در این سلولها بررسی شده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، بندناف نوزاد تازه متولد شده به روش سزارین از بیمارستان افضلی پور کرمان تهیه شد و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل و به روش کشت قطعه بافت، در محیط کشت مناسب کشت داده شد. پس از رسیدن رشد سلولها به تراکم بیش از 80%، سلولها پاساژ داده شدند و به تعداد 1×106 سلول در پلیت های مخصوص کشت داده شدند و ویژگی های رشد این سلولها بررسی شد. پس از تشکیل کلنی، کلنی های سلولی با کیت آلکالین فسفاتاز رنگ آمیزی شدند. همچنین تعداد 1×105 سلول در قطرات معلق قرار گرفته و پس از 48 ساعت از نظر تشکیل کلنی و بیان آنزیم آلکالین فسفاتاز بررسی شدند. همچنین سلولها به تعداد 125، 250، 500، و 1000 سلول در 100ml محیط کشت بمدت 48 ساعت کشت داده شدند و میزان فعالیت میتوکندری سلولها در گروه های مختلف با کیت Wst-1 بررسی شد.نتایج: سلول های مزانشیمی ماتریکس بندناف انسان در محیط کشت، پس از 8 تا 10 روز کلنی های سلولی تشکیل دادند که آلکالین فسفاتاز مثبت بودند. کشت سلولها در قطرات معلق نیز به تولید کلنی های آلکالین فسفاتاز مثبت منجر شد. افزایش تراکم سلولی در ابتدای کشت، باعث ازدیاد میزان فعالیت میتوکندری سلولها پس از 48 ساعت نگهداری در انکوباتور شد.نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که سلول های مزانشیمی ماتریکس بندناف انسان قادرند در محیط کشت علاوه بر تک لایه سلولی، کلنی های آلکالین فسفاتاز مثبت تشکیل دهند. از سوی دیگر سلول های مزانشیمی بندناف قادرند در قطره معلق رشد کرده و کلنی های آلکالین فسفاتاز مثبت تشکیل دهند؛ این سلولها در تراکم بالاتر، رشد بیشتری دارند. بنظر می رسد این سلولها از نظر مرحله تمایز، به سلول های بنیادی جنینی نزدیکتر باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 270 استناد 0 مرجع 21
strs
نویسندگان: 

AGLAROVA A.M. | ZILFIKAROV I.N. | SEVERTSEVA O.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  81-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7163
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7163

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

VIRULENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1580-1591
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2048
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2048

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  674
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از طریق کشت مکرر سویه اسموس (صاف) B.abortus 2308 بر روی محیط آگار اختصاصی بروسلاها با غلظت های مختلف ریفامپین و پنی سیلین سویه جهش یافته (موتانت) مقاوم به دو آنتی بیوتیک فوق مشتق گردیده و RB51 نام گرفته است. این سویه راف (خشن) بوده و در آزمایش با آکریفلاوین اتوآگلوتینه شده و رنگ کریستال ویوله را جذب می نماید. لیپوپلی ساکارید دیواره سلولی سویه RB51 فاقد زنجیره O- جانبی بوده و در تزریق به حیوانات تولید پادتن هومورال را موجب نمی گردد. از نظر بیوشیمیایی، سویه RB51در قابلیت استفاده از قند – الکل اریتریتول به سویه والد 2308 خود شباهت دارد. تزریق زیرجلدی این سویه در موش BALB/C و خوکچه هندی به جایگزینی باکتری در طحال منجر شده، که در موش تا 3 هفته و در خوکچه هندی تا 4 هفته دوام می یابد. در تزریق داخل صفاقی موش نیز طی 3 هفته باکتری از طحال پاک می شود. این سویه باثبات بوده و در پاساژهای مکرر کشت آزمایشگاهی (in vitro) و در بدن حیوان زنده (in viro) برگشت پذیری به حالت صاف ندارد. ساختار پادگنهای پروتئینی سویه RB51 مشابه سویه های اسموس می باشد. ایمن سازی موش BALB/C با دز 1×108 و خوکچه هندی با دز 2×109 به محافظت قابل توجهی در مقابل آلودگی با سویه صاف حاد 544 B. abortus منجر می گردد و ایمنی حاصله از طریق ایمنی سلولی ایجاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 674

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در این مطالعه بعضی از ویژگیهای بوم شناسی و زیست شناسی از قبیل سن، رشد و تولید مثل جمعیت های کلمه مهاجر به تالاب گمیشان، از اواسط آبان ماه 1378 تا اواسط آذر 1379 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت ماهانه و در زمان اوج مهاجرت ماهی کلمه در ماههای اسفند و فروردین بصورت هفتگی صورت پذیرفت. نسبت جنسی کلمه های مهاجر به تالاب گمیشان برابر با 1.17♂: 1♀ بدست آمد که حتی در سطح 10 درصد معنی دار نبود. ولی نسبت های جنسی براساس تعدادی از هر گروه سنی، تفاوت معنی داری را در سطح 0.5 درصد نشان داد. همبستگی معنی داری بین طول کل بدن، وزن بدن، شعاع فلس ها و سن ماهی وجود داشت (P<0.001). پس از انجام مطالعات پیشینه پردازی بر روی فلس و محاسبه طول ماهیان، بیشترین رشد در سنین یک سالگی و دو سالگی بدست آمد. میزان رشد لحظه ای نیز در سنین یک سالگی و دو سالگی بیشترین مقدار بود. نمایه غده جنسی با سن متناسب بود. اوج منحنی نمایه غده جنس برای کلمه های نر در ماه اسفند و برای کلمه های ماده در ماه فروردین بدست آمد. قطر تخمک ها بین 0.9 تا 1.45 میلی متر متغیر بود و هم آوری مطلق با سن ماهی متناسب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 39 استناد 3 مرجع 0
litScript