نتایج جستجو

494

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LIM SOH FONG | MATU SYLVESTER USAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36106
 • دانلود: 

  11274
چکیده: 

The objective of this study was to develop a simple and cost-effective method to produce biofertilizer using agro-wastes. There were five types of agro-wastes being used in this study. They were wastes from watermelon, papaya, pineapple, citrus orange, and banana. Solidstate fermentation method was used to produce biofertilizer, which was then applied into vegetable plantation.Physical property tests were done on the plant samples of 5 weeks of age in order to determine the effectiveness of the biofertilizer. The results of the experiment showed that the plant samples treated with biofertilizer from watermelon, papaya, and banana wastes had promising physical characteristics. Other tests such as analyses of pH values and potassium content in the biofertilizers were also done in this research. It was found that watermelon biofertilizer had the highest pH value (5.15). The banana biofertilizer had the highest content of potassium with a content of 3.932 g K/L.

آمار یکساله:  

بازدید 36106

دانلود 11274 استناد 0 مرجع 1776
نشریه: 

مدیریت اراضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  141-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  5
چکیده: 

استفاده از کودهای زیستی، تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد و شناسایی این ویژگی ها می تواند در پذیرش این کودها به وسیله کشاورزان حائز اهمیت باشد. این مطالعه کمّی با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد کودهای زیستی در روستای ینگیجه از توابع شهرستان زنجان انجام گرفت. جامعه آماری آن مشتمل بر تمامی کشاورزان روستای ینگیجه (313=N) بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول یامان 175 نفر برآورد شد و در نهایت اطلاعات مربوط به 165 نفر به روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که روایی صوری آن توسط پانل متخصصان تأیید شده بود جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن بالای 7/0 بود. در این مطالعه اثر دو دسته ویژگی های فردی کشاورزان (نگرش، دانش و کانال های ارتباطی) و ویژگی های ادراک شده نوآوری (سازگاری، آزمون پذیری، رویت-پذیری، پیچیدگی و مزیت نسبی) بر کاربرد کودهای زیستی با استفاده از تحلیل رگرسیون لجیت دو وجهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هیچ یک از متغیرهای فردی اثر معنی داری بر کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان نداشتند؛ در حالی که ویژگی-های نوآوری در سه بعد آزمون پذیری، رویت پذیری و پیچیدگی اثر معنی داری بر کاربرد این کودها دارند. در بین ویژگی های مورد بررسی، رویت پذیری دارای ضریب تأثیر بالاتری بر متغیر استفاده از کودهای زیستی در روستای ینگیجه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 5 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  829-839
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

فسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف بوده که کمبود آن رشد گیاه را به شدت محدود می کند. یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش های تأمین فسفر گیاه کاربرد مستقیم خاک فسفات می باشد اما در خاک های آهکی به علت حلالیت ناچیز آن چندان موثر نیست. استفاده از خاک فسفات مخلوط شده با گوگرد و مواد آلی به همراه ریزجانداران حل کننده های فسفات از جمله این راهکارها محسوب می-شوند. این مطالعه با هدف مدل سازی بررسی تأثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست، خاک فسفات و گوگرد بر میزان انحلال و آزادسازی فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس و ارائه سطوح مطلوب این متغیرها برای تهیه کود زیستی کارآمد انجام شد. بر این اساس تعداد 20 آزمایش با استفاده از روش سطح پاسخ بر مبنای طرح مرکب مرکزی تعریف شد و اثر مقادیر مختلف متغیرهای ورمی-کمپوست، خاک فسفات و گوگرد و به صورت کدبندی شده در محدوده ی (1+، 0، 1-) بر میزان انحلال فسفر بررسی شد. نتایج نشان-دهنده کارآمدی بالای (8841/0= R2) مدل طرح مرکب مرکزی در برآورد انحلال فسفر بود. بر اساس نتایج، برهمکنش ورمی-کمپوست با گوگرد ( 05/0>p ) و بر همکنش خاک فسفات با گوگرد ( 05/0>p ) معنی دار بود. نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل طرح مرکب مرکزی حاکی از اثر مثبت و فزاینده ورمی کمپوست، ورمی کمپوست × گوگرد و خاک فسفات × گوگرد بر افزایش انحلال فسفر می باشد. بر اساس پیش بینی شرایط بهینه برای انحلال فسفر، مقادیر 58 درصد ورمی کمپوست، 3/23 درصد خاک-فسفات و 7/18 درصد گوگرد منجر به ماکزیمم انحلال فسفر (04/773 میلی گرم بر کیلوگرم) توسط قارچ آسپرژیلوس در کود میکروبی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAHI ALI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  899-905
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32653
 • دانلود: 

  8063
چکیده: 

Greenhouse experiments in a completely randomized design were carried out to investigate the effects of nitroxin fertilizer (0, 1 and 2 li/ha) on morphological and physiological traits of Amaranthus retroflexus in 2013. The traits in the study included plant height, fresh and dry weight of shoots, roots, stem and leaf, Chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, anthocyanin, and flavonoids. Findings showed that nitroxin biofertilizer had linear and nonlinear regression effect on the fresh and dry weights of shoot. Increase in nitroxin also increased fresh and dry weights of leaf, stem, chlorophylls a, b, total Carotenoids and anthocyanin as well as carotenoids content of the plants linearly. The results showed that the correlation between the traits there is a significant relationship. Also fresh weights shoot with each of traits dry weights shoot, fresh and dry weights of leaf, fresh and dry weights of stem and dry weights of shoot with each of traits fresh and dry weights of leaf, fresh and dry weights of stem and fresh weights of leaf with each of traits fresh and dry weights of stem, dry weights of leaf and dry weights of stem with each of traits dry weights of leaf and stem there is a significant relationship. Chlorophyll a with chlorophyll b, total, carotenoids and flavonoids and chlorophyll b whit chlorophyll total, carotenoids and flavonoids and chlorophyll total whit carotenoids and flavonoids and carotenoids with flavonoids there is a significant relationship. The results of step-wise regression analysis showed that dry weight of stem, had positive and fresh weight of shoots reduced effect on dry weight of shoots.

آمار یکساله:  

بازدید 32653

دانلود 8063 استناد 0 مرجع 4095
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  329-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1759
 • دانلود: 

  816
چکیده: 

بیش از یک قرن از ظهور کودهای زیستی در عرصه صنعت و کشاورزی دنیا می گذرد و افزون بر یک دهه از تولید آنها در کشور ایران سپری شده است. کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و ارگانیک جایگاه مهمی دارند. براین اساس در این نوشتار سعی شده است تا با نگاهی بر تاریخچه کودهای زیستی و معرفی نمونه های متنوع آنها، مروری بر مکانیسم اثر آنها داشته باشیم و جایگاه و وضعیت آنها را در کشور بررسی کنیم. با این توضیح در این مقاله اشاره ای به کودهای زیستی نیتروژنی اعم از باکتری های ریزوبیوم، ازتوباکترها، آزوسپیریلوم ها خواهد شد، سپس کودهای فسفاتی و حل کنندگان فسفات و سایر باکتریهای محرک رشد گیاه اعم از تولیدکنندگان هورمون های رشد، مولدان سایدروفور و باکتری های آزادکننده پتاسیم از نظر خواهند گذشت. توجه به قارچ های میکوریز از دید این مقاله پنهان نمانده است. اشاره ای مختصر به روش جداسازی گونه های مهم میکروبی با پتانسیل کاربرد در کودهای زیستی در انتهای هر بخش از مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پایان اشاره ای به تحقیقات انجام یافته و استفاده از این کودها در آزمایشات مختلف و پیامد آنها بر رشد گیاهان و خصوصیات کمی و کیفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1759

دانلود 816 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

گل رز (Rosa hybrida) به دلیل زیبایی، تنوع رنگ ودوره گل دهی طولانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور مطالعه عکس العمل گل بریدنی رز به کاربرد کودهای زیستی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه هیدروپونیک رز هلندی در باغ الندشت آستان قدس رضوی (مشهد) در سال 1389-1388 اجرا شد. فاکتور اول شامل شش رقم گل رز (ارقام Red ferover، Classic cezaanna، Rock feller، Rimini،Maroussia   (Orange juice وو فاکتور دوم در چهار سطح شامل سه نوع کود بیولوژیک (بیوفارم، نیتراژین و نیتروکسین) و تیمار شاهد (بدون تلقیح) بودند.در این آزمایش، ویژگی های سطح برگ، تعداد گره، تعداد شاخه، زودگل دهی، عمر گل جای گیاه و درصد نیتروژن، پتاسیم و کلسیم برگ برای هر تیمار اندازه گیری و مقایسه میانگین آنها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی رقم و اثر متقابل رقم و تیمار کودی بر پارامترهای تعداد گره، تعداد شاخه، زودگل دهی، عمر گل جا، سطح برگ و غلظت نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در برگ در سطح 5% معنی دار بود. هم چنین اثر خالص تیمارهای کودی بر غلظت عناصر غذایی در برگ و سطح برگ در سطح 5% معنی دار بود. بیشترین غلظت عناصر غذایی مورد بررسی در رقم Red ferover مشاهده شد. بررسی اثر متقابل رقم و تیمارهای کودی نشان داد که در ارقامRed ferover ،Classic cezaanna  و Maroussia، تیمارهای تلقیح باعث افزایش غلظت نیتروژن در برگ نسبت به شاهد بدون تلقیح شد. تیمارهای کودی بیوفارم و نیتروکسین در ارقام Red ferover و Rimini باعث افزایش غلظت کلسیم در برگ نسبت به شاهد شدند که این افزایش در سطح 5% معنی دار بود. تیمار های کودی نیتراژین و نیتروکسین در رقم Rock feller باعث کاهش معنی دار غلظت کلسیم در بافت گیاه در مقایسه با تیمار شاهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 64 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  295-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15128
 • دانلود: 

  17527
چکیده: 

Background and Objectives: Alkaline pH of the soil facilitates the conversion of phosphate present in phosphate fertilizer applied in the field to insoluble phosphate which is not available to plants. Problem of soluble phosphate deficiency arises, primarily due to needless use of phosphate fertilizer. We sought to biofertilizer with the thermo-tolerant phosphate solubilizing actinomycetes consortium that could convert insoluble phosphate to soluble phosphate at wider temperature range. Materials and Methods: In the present investigation consortium of five thermo-tolerant phosphate solubilizing actinomycetes was applied for preparation of inoculum to produce multipurpose bio-fertilizer. Phosphates solubilizing thermo-tolerant 32 actinomycetes strains were processed for identification with the use of PIBWIN software and were screened for phosphate solubilizing activity. Results: Amongst these five actinomycetes were selected on the basis of their ability to produce cellulase, chitinase, pectinase, protease, lipase, amylase and phosphate solubilizing enzymes. Ability to produce these enzymes at 28° C and 50° C were examined. biofertilizer was prepared by using agricultural waste as a raw material. While preparation of bio-fertilizer the pH decreased from 7. 5 to 4. 3 and temperature increased up to 74° C maximum at the end of 4th week and in subsequent week it started to decline gradually till it reached around 50° C, which was found to be stable up to eighth week. This thermo-tolerant actinomycetes consortium released soluble phosphate of up to 46. 7 μ g ml-1. Conclusion: As the mesophilic organisms die out at high temperature of composting hence thormo-tolerant actinomycetes would be the better substitute for preparation of phosphate solubilizing bio-fertilizer with added potential to degrade complex macromolecules in composting.

آمار یکساله:  

بازدید 15128

دانلود 17527 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کاربرد عناصر ریزمغذی همراه کود بیولوژیک بیوسوپر بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم، آزمایشی در سال زراعی 89 - 88 در ایستگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل سه رقم گندم (سرداری، آتیلا، آذر)، عناصر ریزمغذی در چهار سطح (منگنز، بر، آهن، عدم مصرف عناصر ریزمغذی یا شاهد) و کود بیولوژیک بیوسوپر در دو سطح (مصرف، عدم مصرف) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل عناصر ریزمغذی و کود بیوسوپر روی عملکرد دانه و تعداد پنجه بارور معنی دار بودند و اثر ارقام گندم روی طول بوته، شاخص برداشت و وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند. نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به مصرف کود بیوسوپر و منگنز و کمترین آن در صورت عدم استفاده از کود بود. هم چنین بیشترین تعداد سنبلچه ساقه اصلی مربوط به رقم آتیلا در مصرف کود بیوسوپر به دست آمد. بیشترین تعداد پنجه بارور نیز مربوط به تیمار مصرف کود بیوسوپر با بر و کمترین آن در عدم مصرف کود بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SULIMAN R. | BAJWA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  49-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5113
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5113

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7994
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7994

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript