نتایج جستجو

53060

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5306

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ASADI F. | HALAJIAN A. | POURKABIR M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  245-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5298
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5298

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VAKILY Z. | SAMADI Z. | SAYYAH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (SUPPLEMENT CONGRESS ON HEALTH AND RAMADAN)
 • صفحات: 

  7-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11094
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Fasting is a duty for Moslems. They must avoid eating & drinking from dawn to dusk. In order to determine fasting effects on health, measuring blood biochemical parameters in normal adult males performed this study Material & Methods: In this experimented study we compared the results of blood biochemical tests (FBS, TG, Ch, Uric acid, Na, K, Ca, P, AST, ALT, ALP, LDH) before, during & after Ramadan fasting in 100 normal males in Kashanian in 1995. Before Ramadan, after 12 hours fasting, 10cc blood was taken and serum was separated. Na & K were measured by flame photometer & other factors by RA-1000 Autoanalizer with kits of Man Company (Control group) At the end of first, second, third & forth weeks of Ramadan, samples was collected and measurement was done (cases group) Multi Parameter ANOYA & T-paired test was carried out. Results: After the completion of the study, the following results were observed by comparing the subjects blood parameters before and at the end of Ramadan: 1. Ch, Cr, K, Ca, P, AST, ALT, showed no significant differences. 2. FBS, Uric acid (P<0.003), TG, Na (P<0.0001), BUN (P<0.012), ALP (P<0.005) showed significant decrease. 3. LDH had significantly increased. (P<0.002) All of results were in normal limits.Conclusion: Considering this result, fasting had no effect on Ch, Cr. K, Ca. P, AST, ALT metabolism, but increased metabolism of glucose, Uric acid, TG, NA, ALP. Normal kidney function was preserved. Liver enzymes showed no changes ALP & LDH level changes were within physrologic limits. fasting had no side effect of human health.

آمار یکساله:  

بازدید 11094

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری پریا | شوقی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 108)
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

پارامترهای بیوشیمی سرم خون یکی از جنبه های مهم در مدیریت گونه های در معرض خطر می باشد. این پارامترها بمنظور ارزیابی هرگونه تغییرات کیفیت آب و خاک و تعیین زمان رسیدگی جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی برخی الکترولیت و غیر الکترولیت ها سرم خون میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) نر و ماده نابالغ می باشد.روش کار: بدین منظور، خون گیری از 20 عدد میش ماهی صید شده از سواحل چابهار (اسکله رمین) انجام شد. مقادیر سرمی گلوکز، اوره، کلسترول، تری گلیسرید، بیلی روبین، پروتئین تام، آلبومین، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلسیم و آلکالین فسفاتاز (میانگین±انحراف معیار) در دو جنس نر وماده نابالغ مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر هر یک از پارامترها در جنس نر و ماده بترتیب عبارت بود از سدیم (239.50±17.06 و 257.8±20.80)، پتاسیم (3.87±0.98 و 1.94±.49)، فسفر (2.73±0.39 و 2.79±53)، کلسیم (2.89±0.47 و 1.56±0.32)(mmol/l)، گلوکز (71±10.33 و 24.04±2.50)، بیلی روبین (0.46±0.11 و 0.24±0.05)، آلکالین فسفاتاز (468.30±124.17 (lu/l) و 244.50±68.98)، اوره (1.94±0.50 و 0.63±0.29)، تری گلیسرید (94.70±9.56 و 32.85±7.56)، کلسترول (13.02±2.69 و 4.94±3.29) (mg/dl)، پروتئین تام (1.69±0.51 و 3.15±0.86) و آلبومین (0.44±0.16 و 0.12±0.04) (g/dl). نتایج نشان داد که مقادیر سدیم و پروتئین در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود و همه پارامترها به استثنای فسفر بین دو جنس اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). بر اساس نتایج، میزان پارامترهای بیوشیمیایی خون می تواند تحت تاثیر جنسیت قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  640
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

در حال حاضر توجه زیادی به لاک پشت ها به عنوان یک حیوان دست آموز اهلی وجود دارد. دانستن پارامتر های خونی در این حیوانات در شرایط محسور در قفس به سلامت آنها کمک زیادی می کند. از این رو در این مطالعه پارامتر های خونی 12 لاک پشت آسیایی (6 نر و 6 ماده) قبل از خواب زمستانی مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج به صورتmean±SD  ارایه گردید. در این راستا میزان پروتئین تام (top, 63.19±7.57 g/L)، آلبومین (Alb, 47.24.19±10.66 g/l)، کراتینین (crea, 57.4±4.68 mmom/l)، گلوکز (Glc, 81.46±21.88 mmol/l)، اوره (Urea, 7.52±2.74 mmol/l)، اسید اوریک (Ua, 0.11±0.028 mmol/l)، آسپارتات ترانس آمیناز (AST, 0.46±0.017 mKal/L)، آلانین ترانس آمیناز (ALT, 0.44±0.053 mKal/L)، آمیلاز (Amylase, 1157±33.96 mKal/L)، کلسیم (Ca, 2.74±0.65 mmol/L)، منیزیم (Mg: 1.98±0.24 mmol/L) و فسفر معدنی (P1.26±0.101 mmol/L) اندازه گیری شد. بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری درTOP ،Alb، Glc، Crea، Urea، AST، ALT، Amylase، Ca، P و Mg دیده نشد. این مقادیر می تواند بعنوان اندازه نرمال در لاک پشت آسیایی محسور در قفس جهت استفاده بالینی مورد به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 640

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  136-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18231
 • دانلود: 

  9558
چکیده: 

Background: Primary hyperparathyroidism is autonomous production of parathyroid hormone. After removal of adenoma, one of the surgeons concern is postoperative hypocalcaemia. There is no precise method to determine if patients have hypocalcaemia postoperatively. The purpose of this study was to determine the relation between parathyroid adenoma weights, postoperative serum calcium and serum biochemical parameters in patients with primary hyperparathyroidism.Methods: In a prospective study, eighty patients with single parathyroid adenoma were enrolled. Preoperative serum levels of calcium, phosphate, PTH, as well as Postoperative serum calcium and weight of adenomas were recorded. The level of significance was set to be p<0.05.Results: There was no significant correlation between postoperative serum calcium, parathyroid adenoma weight (r=-0.17, p=0.1), and parathyroid hormone level (r=-0.11, p=0.3). However, a weak correlation between postoperative and preoperative serum calcium levels (r=0.23, p=0.03) was observed. Moreover, Serum calcium decline after adenoma resection was statistically correlated with adenoma weight (r=0.36, p=0.001), preoperative serum calcium (r=0.92, p=0.0007), PTH (r=0.54, p=0.0005) and ALP levels (r=0.3, p=0.006).Conclusion: Although preoperative serum markers and adenoma weight are unreliable in predicting postoperative serum calcium level, it is possible to estimate postoperative calcium decline by considering adenoma weight and preoperative serum biochemical parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 18231

دانلود 9558 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAZAVIAN S. MOHAMMAD HOSSEIN | RABIEE MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  64-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12185
 • دانلود: 

  9731
چکیده: 

Background: Manganese (Mn) related jobs may cause manganism especially in miners. Side effects include neural and pathological disorders. In spite of liver is the main organ that filters Mn (99%) but few studies has performed about Mn toxicity in liver so no specific biochemical indicator is available (Gunnar). In this study, the relation between blood, urine and saliva Mn level and its hepatotoxic effects is evaluated.Materials and Methods: Blood, urine, saliva of 50 accidently selected miners collected in acid washed tubes for an experience study. Samples were used to evaluation not only biochemical parameters by pars azmoon kits but also Mn concentration by mass spectroscopy.Results: Manganese concentration in all miners in addition to blood AST, ALT, ALP increased significantly (p<0.001) related to controls. Miners with 10-15 years background had higher blood total, direct & indirect billirubin and ALP levels compared to others. Mn concentration in serum declined but in urine and saliva had no changes by working in mine. AST & ALT increased significantly in miners with 300 mg/L serum Mn concentration. Mn concentration in various samples and serum AST & ALT level were higher in native miners than non-native but in both not related to background.Conclusion: Significantly higher levels of billirubin, AST & ALT in miners compared to controls revealed Mn hepatotoxic effects in them. Also significant ALP increasing showed cholestasis in miners that supported by AST, ALT level. Significant billirubin, AST, ALT, ALP in miners with 10-15 years background revealed the importance of this period in miners liver check up. Higher Mn levels in different sources of native miners can be due to more environmental contact. Higher AST, ALT and lower ALP level in native miners indicate more hepatastoxic and less cholestasis and therefore arthrosclerosis and parkinson risk in these workers.

آمار یکساله:  

بازدید 12185

دانلود 9731 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5403
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

زمینه مطالعه: کم خونی یکی از موارد شایعی است که معمولا درمانگاه های دامپزشکی با آن مواجه می باشند. هدف: هدف ازاین تحقیق ارزیابی پارامترهای خونشناسی و بیوشیمی سرم سگ های مبتلا به کم خونی بود واین که به طور کاربردی ارزش اندازه گیری درصد رتیکولوسیت های تصحیح شده نیز نشان داده شود. روش کار: این تحقیق بر روی500 سگ ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام گرفت. در این میان 139 سگ مبتلا به کم خونی، دارای هماتوکریت کمتر از37% و 20 سگ به ظاهرسالم (گروه کنترل) انتخاب گردیدند.پارامترهای خونشناسی(گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت،MCV ،MCHC ، RDW، تعداد گلبول های سفید و پلاکت ها، شمارش تفکیکی گلبول های سفید،درصد رتیکولوسیت ها و درصد رتیکولوسیت های تصحیح شده یا CRP) و فاکتورهای بیوشیمی سرم (آهن، فعالیت آلانین آمینو ترانسفراز،کراتی نین، پروتئین تام و گلوکز) اندازه گیری گردید. نتایج: سگ های مبتلا به کم خونی بر اساس MCV و MCHC به سه گروه تقسیم شدند:میکروسیتیک هیپوکرومیک(%1.44) ،میکروسیتیک نورموکرومیک (%24.59) و نورموسیتیک نورموکرومیک (%76.97) سپس نتایج سه گروه و گروه کنترل بوسیله آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey مقایسه گردید.اندازه گیری پارامترهای خون شناسی نشان داد کهRBC ، Hb و PCV به طورمعنی داری در کلیه سگ های کم خون کاهش یافته. نتایج نشان می دهد که افزایش RDW گروه میکروسیتیک هیپوکرومیک در مقایسه با کنترل معنی دار می باشد. تغییرات درصد رتیکولوسیت ها در کلیه گروه های مبتلا به کم خونی تفاوت معنی داری با گروه کنترل دارد ،اما محاسبه CRP نشان داد که اختلاف معنی دارفقط مابین گروه های نورموسیتیک نورموکرومیک و کنترل مشاهده می گردد. آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که آهن سرم در گروه میکروسیتیک هیپوکرومیک و کراتی نین سرم در گروه نورموسیتیک نورموکرومیک به طور معنی داری به ترتیب کاهش و افزایش یافته است.همچنین کاهش پروتئین تام در کلیه گروه ها نسبت به شاهد معنی دار است.سایر پارامترها تغییرات معنی داری را نشان ندادند. نتیجه گیری نهایی: پیشنهاد می گردد که در کلیه سگ های مبتلا به کم خونی ،علاوه بر CBC ،مقادیر CRP ونیز پارامترهای بیوشیمیایی همچون کراتی نین، پروتئین تام، ALT و گلوکزاندازه گیری گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 5403

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MONA A.H.Y. | SABAH G.E. | ALY B.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  215-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7665
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7665

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  915-924
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: Iran is a significant consumer of opium, and, generally, of opioids, in the world. Addiction is one of the important issues of the 21st century and is an imperative issue in Iran. Long-term consumption of opioids affects homeostasis. OBJECTIVE: To determine the effects of opium and heroin consumption on serum biochemical parameters. METHODS: In a cross-sectional study, subjects who had consumed heroin (n = 35) or opium (n = 42) for more than two years and 35 nonaddict volunteers as the control group were compared in regard to various biochemical parameters such as fasting blood sugar (FBS), Na(+), K(+), Ca(2+), blood urea nitrogen (BUN), uric acid (UA), triglyceride (TG), cholesterol, creatinine, and total protein. Chromatography was used to confirm opioid consumption, and the concentration of biochemical parameters was determined by laboratory diagnostic tests on serum. RESULTS: No significant differences were found in Na(+), Ca(2+), BUN, UA, TG, creatinine, and total protein concentrations among the three groups. FBS, K(+), and UA levels were significantly lower in opium addicts compared to the control group. Serum Ca(2+) concentration of heroin addicts showed a significant decrease compared to that of the control group. Both addict groups showed a significant decrease in serum cholesterol levels. CONCLUSION: Chronic use of opium and heroin can change serum FBS, K(+), Ca(2+), UA, and cholesterol.SCIENTIFIC SIGNIFICANCE: This study, one of few on the effects of opium on serum biochemical parameters in human subjects, has the potential to contribute to the investigation of new approaches for further basic studies.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript