نتایج جستجو

856

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

86

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OHRVIK V.E. | WITTHOFT C.M.

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  475-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3965
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3965

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YEUM K.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  433-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: POLYPHENOLS ARE SECONDARY METABOLITES PRESENT IN ALL VASCULAR PLANTS, AND CONSTITUTE A LARGE FAMILY OF UBIQUITOUS AND VARIED SUBSTANCES. POLYPHENOLS ARE NATURALLY OCCURRING COMPOUNDS FOUND LARGELY IN THE FRUITS, VEGETABLES AND BEVERAGES. CURCUMIN IS A HYDROPHOBIC POLYPHENOL DERIVED FROM TURMERIC: THE RHIZOME OF THE HERB CURCUMA LONGA. IT IS A NATURAL ANTIOXIDANT AND HAS SHOWN MANY PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES SUCH AS ANTI-INFLAMMATORY, ANTI-MICROBIAL AND ANTI-CANCER IN BOTH PRECLINICAL AND CLINICAL STUDIES. HOWEVER, THE THERAPEUTIC EFFICACY OF CURCUMIN IS LIMITED DUE TO ITS POOR ORAL bioavailability AND AQUEOUS SOLUBILITY. NANO DRUG DELIVERY SYSTEM HAS BECOME A PROMISING APPROACH TO OVERCOME DISADVANTAGES OF CURCUMIN. LIPOSOMES AS A DRUG DELIVERY SYSTEM CAN IMPROVE THE THERAPEUTIC ACTIVITY AND SAFETY OF DRUGS, MAINLY BY DELIVERING THEM TO THEIR SITE OF ACTION….

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ROSS J.A. | KASUM C.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7053
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7053

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCALBERT A. | WILLIAMSON G.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2073-2078
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6671
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6671

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

HEANEY R.P. | RAFFERTY K. | DOWELL M.S. | BIERMAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  105
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  807-809
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8888
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8888

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  189-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  32
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1350
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1350 استناد 32 مرجع 0
نویسندگان: 

زاغری مجتبی | ریاحی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

برای تعیین زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی از تعداد 81 قطعه مرغ تخمگذار سویه تجارتی های لاین (W-36) استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار انجام شد و هر تکرار شامل 3 قطعه مرغ بود. پرنده ها در داخل قفس هایی به ابعاد 37´37 سانتی متر قرار داشتند. تیمارها شامل جیره های آزمایشی بود. تیمار یک جیره پایه بدون منبع کلسیم حاوی 0.37 درصد کلسیم بود. تیمارهای 2 تا 5 حاوی سطوح 3, 2, 1 و 4 درصد کلسیم از منبع مورد استفاده به عنوان ماده استاندارد بودند. منبع مورد استفاده به عنوان ماده استاندارد کربنات کلسیم خالص بود. تیمارهای 6 تا 9 حاوی سطوح 3, 2, 1 و 4 درصد کلسیم از منبع مورد آزمایش یعنی صدف معدنی بودند. تنها عامل متغیر در جیره های آزمایشی منبع و سطح کلسیم بود و سایر مواد مغذی یکسان بود. پرنده ها به مدت 30 روز جیره های آزمایشی را دریافت نمودند و پس از گذشت 25 روز از دریافت جیره های آزمایشی به مدت 5 روز صفات تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، وزن مخصوص تخم مرغ، ضخامت پوسته تخم مرغ، واحد هاو، خاکستر پوسته تخم مرغ، وزن پوسته تخم مرغ و خاکستر استخوان چربی گرفته شده انگشت پا اندازه گیری شد. تفاوت شیب خط ماده آزمایشی و استاندارد در مورد صفت تولید تخم مرغ معنی دار بود (P<0.05)، عرض از مبدا دو خط و تفاوت عرض از مبدا و عملکرد با جیره پایه معنی دار نبود. با استفاده از این صفت به عنوان معیار برآورد، زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی 138 درصد و حدود اطمینان 95 درصد آن 106.2-170 بود. در مورد ضخامت پوسته تخم مرغ شیب دو خط تفاوت معنی دار داشت (P<0.05)، عرض از مبدا خط صدف معدنی و کربنات کلسیم و تفاوت عرض از مبدا و عملکرد با جیره پایه معنی دار نبود. با استفاده از این صفت به عنوان معیار برآورد، زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی 120 درصد و حدود اطمینان 95 درصد آن 105-149 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAR S. | NAGPAL K. | SINGH S.K. | MISHRA D.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21474
 • دانلود: 

  9458
چکیده: 

Background and the purpose of the study: Lovastatin is an antihyperlipidemic agent which has low bioavailability due to the extensive frst pass metabolism. It was sought to increase gastric retention of lovastatin by development of a sustained release gastroretentive drug delivery system leading to reduced fuctuation in the plasma concentration and improved bioavailability.Methods: Floating microspheres were prepared by emulsion solvent diffusion technique, using various polymers and their blends. The in vitro performance was evaluated for drug-polymer compatibility, percent yield, particle size, drug entrapment effciency, in vitro onset and duration of foatation, in vitro drug release as well as in vivo determination of serum cholesterol level.Results: The mean particle size of microspheres was observed to be between 6.9 to 9.5 mm and the maximum particle size was around 50 mm. In vivo studies of the selected batches indicated lower level of serum cholesterol compared to the marketed tablet at the same dose but was not signifcant.Major conclusion: The data obtained in this study suggested that a microparticulate foating dosage form of lovastatin can be successfully designed to yield controlled delivery with improved therapeutic effcacy.

آمار یکساله:  

بازدید 21474

دانلود 9458 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  180-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7638
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7638

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript