نتایج جستجو

568

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

57

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: کلستریدیوم بوتولینوم یکی از مهمترین عوامل باکتریایی ایجاد کننده مسمومیت های غذایی است، این باکتری قویترین و کشنده ترین سم باکتریایی شناخته شده در طبیعت را تولید می نماید. هدف از انجام این مطالعه بدست آوردن اطلاعاتی در مورد پراکندگی تیپ های مهم و بیماری زای باکتری  B ,A)وE ) در برخی از ماهیان بومی ایران تعیین تیپ شایع باکتری توجه بیشتر به کنترل بهداشتی اغذیه دریایی و فراهم نمودن زمینه برای انجام مطالعات بعدی نظیر تولید آنتی توکسین اختصاصی بر علیه تیپ های شایع و ... بوده است. یکی از منابع مهم این باکتری قسمتهای مختلف بدن آبزیان هستند.مواد و روشها: 120 نمونه ماهی از 4 گونه مختلف (قزل آلا، سوف، سنگسر، شیر ماهی) جمع آوری و قسمتهای روده و آبشش آنها بطور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت. هر نمونه پس از غنی سازی، سانتریفوژ، و تنظیم pH به سه قسمت حرارت دیده ، حرارت ندیده، وتریپسینه تقسیم و از هر یک 0.5 میلی لیتر بصورت داخل صفاقی به موش آزمایشگاهی تزریق گردید(bioassay)  پس از اثبات وجود توکسین با استفاده از آنتی توکسین های مونووالان استاندارد، تیپ توکسین تعیین شد.یافته ها: میزان آلودگی ماهیان شمال (قزل آلا و سوف) بطور متوسط 8.33% و ماهیان جنوب (سنگسر و شیر ماهی) 1.66% تعیین گردید و در بین گونه های مختلف نیز بیشترین میزان آلودگی در ماهیان سوف 10% مشاهده  شد و پس از آن ماهیان قزل آلا (6.66%) ماهیان سنگسر (3.33%) و ماهیان شیر (بدون آلودگی) قرار گرفتند. این مطالعه همچنین نشان داد که تیپ E شایعترین تیپ باکتری در ماهیان دریایی است بطوریکه از مجموع 12 مورد مثبت 6مورد (50% ) تیپ E، 3 مورد (25%) تیپ B و 2 مورد (16.6%) تیپ A تشخیص داده شد و در 1 مورد تیپ توکسین تعیین نگردید.نتیجه گیری: با توجه به وقوع چندین اپیدمی بوتولیسم در کشور اقداماتی چون تخلیه امعا و احشا ماهیان بلافاصله پس از صید، نگهداری محصولات در زیر 3 درجه سانتی گراد و استفاده از حرارت کافی در هنگام مصرف برای جلوگیری از وقوق این نوع مسمومیت ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

HADIZADEH MOHAMMAD HASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN ORDER TO STUDY THE RESPONDS OF SOME CROP PLANTS TO SULFOSULFURON RESIDUE IN SOIL OF WHEAT FIELD, A SPLIT-PLOT FACTORIAL EXPERIMENT WAS CONDUCTED AT THE RESEARCH FIELD OF FACULTY OF AGRICULTURE, FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD IN THREE REPLICATIONS. MAIN PLOTS WERE THE APPLICATION OF ANIMAL MANURE AT 40 T HA-1 AND NO APPLICATION, AND SUBPLOTS INCLUDED SULFOSULFURON APPLICATION DOSE (RECOMMENDED AND 30% OVERDOSE). THE bioassay TEST WITH CONTRIBUTE OF SUNFLOWER, CANOLA, SOYBEAN, BEAN, PEA, LENS, SORGHUM, BARLEY, CORN AND SUGAR BEET WAS SET AT 98 DAYS AFTER THE HERBICIDE APPLICATION IN THE GREENHOUSE. RESULTS SHOWED 24 DAYS AFTER SEEDING IN THE POTS THE MOST SENSITIVE CROP BASED ON DRY WEIGHT PER PLANT WAS CANOLA WHICH HAD LOWER WEIGHT IN THE UN-AMENDED SOIL OR HIGHER APPLICATION RATE. SOYBEAN AND LENS WERE THE NEXT SENSITIVE CROPS RESPECTIVELY. THE DAMAGE SYMPTOMS OF THE HERBICIDE INCLUDED ROOTS STUNT, CHLOROSIS AND EPINASTY IN THE SHOOTS WERE MORE OBVIOUS IN BEAN, SOYBEAN, SUGAR BEET AND CANOLA.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  331-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1113
 • دانلود: 

  479
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: عامل نکروز دهنده تومور (TNF-α) یک واسطه التهابی مهم در پاسخ های التهابی است و در بروز واکنشهای غیر همولیتیک تب زا (Febrile Non-Heamolytic Transfusion Reactions = FNHTRs)  پس از تزریق پلاکتهای متراکم نقش ایفا می کند. تصور می شود لکوسیتهای باقیمانده منبع ابن سایتوکائین هستند لذا غیرفعال کردن یا کاهش تعداد آنها در کاهش این سایتوکائین موثر میباشند. باتوجه به اختلاف روشهای متعدد اندازه گیری TNF-α ، هدف این مطالعه مقایسه تعیین TNF-α در مایع روئی پلاکتهای متراکم (Platelet Concentrates = PCs) به دو روش Immunoassay (سنجش ایمنی) و bioassay  (سنجش زیستی) میباشد. مواد و روشها: غلظت TNF-α با دو روش ELISA (سنجش ایمنی) و تجزیه سلولی  (Cell Lysis) رده L929 (سنجش زیستی) در مایع روئی پلاکتهای متراکم تهیه شده بروش پلاسمای غنی از پلاکت (Pletelet Rich Plasma = PRP) از اهدا کننده منفرد اندازه گیری شد. پلاکتهای متراکم در 4 گروه تقسیم شدند: 1-پلاکتهای متراکم صاف نشده (un flitered) و اشعه ندیده (n= 13) 2-پلاکتهای متراکم صاف نشده و اشعه دیده یا  (n= 16) γ-irradiated )3-پلاکتهای متراکم صاف شده و اشعه ندیده (n= 14) 4-پلاکتهای متراکم صاف شده و اشعه دیده (n= 11) یافته ها: مقدار TNF-α اندازه گیری شده بروش (ELISA) در نمونه های صاف نشده و اشعه ندیده طی دوره نگهداری افزایش می یابد، اما در مورد نمونه های تحت تابش اشعه گاما و صاف شده صادق نمی باشد. در مقایسه با نمونه های صاف نشده، تابش اشعه و عبور از صافی (filtration) قبل از دوره نگهداری، از افزایش TNF-α در روز ELISA و سنجش زیستی وجود ندارد. نتیجه گیری و توصیه ها: قبلا نیز گزارش شده اسن که در صورت اندازه گیری  TNF-αدر مایعات بیولوژیک بوسیله سنجش ایمنی و سنجش زیستی نتایج کمی مختلفی حاصل می شود. تصور می شود این اختلاف به حضور اشکال آنتی ژنتیک مختلف (نظیر شکل مونومر یا مجموعه TNF-α با پذیرنده های محلول) مربوط می باشد که بوسیله سنجش زیستی غیرقابل تشخیص هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1113

دانلود 479 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  D1
 • صفحات: 

  930-940
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4399
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4399

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  307-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

زمینه: گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) دارای آلکالوئیدهای پیرولیزیدین با اثرات شناخته شده سمیت کبدی و موتاژنیسیته می باشد. بر همین اساس در این تحقیق اثرات جهش زایی احتمالی عصاره متانولی سر شاخه های گلدار آن، با استفاده از تست ایمز بررسی شد.مواد و روش ها: عصاره گیری با روش خیساندن در متانول به مدت 48 ساعت انجام شد. عصاره گیاه از نظر آلودگی به آفلاتوکسین B1 و حضور اسیدآمینه هیستیدین به روش TLC مورد ارزیابی قرار گرفت.(minimum inhibitory concentration) MIC کمترین غلظت مهار رشد میکروبی) با روش رقت لوله ای تعیین شد. برای بررسی اثرات جهش زایی، از آزمون ایمز با استفاده از سویه سالمونلا تیفی موریم TA100، استفاده شد. ژنوتیپ سویه با استفاده از فاکتورهای عدم سنتز هیستیدین، حضور فاکتورR ، موتاسیون rfa و موتاسیون uvrB تائید شد. در این تحقیق از 4 غلظت 0.25، 0.5، 0.75 و 1 میلی گرم بر میلی لیتر (غلظت های کمتر از MIC 0.1گل گاوزبان) کنترل مثبت (سدیم آزید) و کنترل منفی (متانول) در حضور و عدم حضور آنزیم های کبدی استفاده شد. یافته ها: در 4 غلظت بررسی، تغییر معنی داری در کلنی برگشتی نسبت به کنترل منفی مشاهده نشد. همچنین در حضور آنزیم های کبدی، تغییر معنی داری در تعداد کلنی ها مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد که این گیاه پرمصرف در طب سنتی، فاقد اثر موتاژنیک و نیز سمیت ژنی در مقادیر معمول مصرف است.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 228 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

موسوی نیا حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  167
کلیدواژه: 
چکیده: 

روش های «بایواسی» که در مطالعات علفکش ها بکار می روند بر اساس عکس العمل اورگانیسم های انتخاب شده- گیاهان عالی یا میکروارگانیسم ها- نسبت به مواد شیمیایی هستند. روش های مختلف ارزیابی بکار می رود: جوانه زنی، وزن یا اندازه قسمت های گیاه، تغییرات در فعالیت های فیزیولوژیکی نظیر فتوسنتز و تعرق، و علائم شاخص. چندین «بایواسی» خاص تشریح گردید. روابط دز عکس العمل تحت تاثیر سن گیاه شاخص و شرایط محیطی رشد قرار می گیرند. نتایج می تواند بصورت صوری یا توسط اندازه گیری های واقعی محاسبه گردد، برای تفسیر صحیح می بایست شاهدها و استانداردهای مناسب در هر آزمایش شامل گردد. مثالهائی از روش های «بایواسی» داده شده است تا جنبه های مختلف رفتار علف کش ها تحقیق گردد: اثرات خاک روی علف کش ها، ناپدید شدگی علف کش ها از سطح خاک، حرکت علف کش ها در خاک، تجزیه و دوام علف کش ها.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 167 استناد 0 مرجع 128
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: PECTINASE ENZYME CAUSES DEGRADATION OF PECTIN LOCATED IN MIDDLE LAMELLA PLANT TISSUES. THIS ENZYME HAS VARIOUS IMPORTANT INDUSTRIAL APPLICATIONS SUCH AS TEXTILE, DEGUMMING OF FIBER, OIL EXTRACTION, TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTES AND FOOD- PROCESSING. PECTIN IS DEGRADED BY THREE PECTINOLYTIC ENZYMES INCLUDING PECTIN ESTERASE, PECTIN LYASE AND POLYGALACTORONASE. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

AKBARI VAJIHE | Safaiee Fereshteh | YEGDANEH AFSANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7971
 • دانلود: 

  14108
چکیده: 

Background: Marine seaweeds synthesize different metabolites with various biological activities, including antimicrobial effects. Objectives: The main object of this study was to fractionate the seaweed Padina australis and analyze the antimicrobial activities of these fractions to isolate the bioactive compounds. Methods: Padina australis was collected from the Persian Gulf and extracted by maceration with methanol-ethyl acetate solvent. The extract was evaporated and partitioned by the Kupchan method to yield hexane, dichloromethane, water, and butanol partitions. Dichloromethane partition was further fractionated by MPLC, and antimicrobial activity of the crude extracts and all fractions were investigated using disc diffusion and agar plate count methods. The MIC values of hexane, dichloromethane, chloroform, and butanol partitions and all fractions were calculated. Results: Fraction numbers 11, 4, and 7 showed the highest inhibitory effect with MIC value of 87 µ g/mL, 156 µ g/mL, and 156 µ g/mL against E. coli, P. aeruginosa, and S. aureus, respectively. Conclusions: This study reveals that different fractions of P. australis have antimicrobial activities against various microorganisms.

آمار یکساله:  

بازدید 7971

دانلود 14108 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHOLAMALIPOUR ALAMDARI EBRAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ALLELOPATHY IS DEFINED AS THE DIRECT INFLUENCE FROM A CHEMICAL RELEASED FROM ONE PLANT ON THE DEVELOPMENT AND GROWTH OF ANOTHER. IT IS KNOWN THAT ALLELOPATHIC SUBSTANCES ARE INDUCED BY ENVIRONMENTAL STRESSES. AN EXPERIMENT WAS UNDERTAKEN TO EVALUATE …

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

AKBARI VAJIHE | Abedi Mahshid | YEGDANEH AFSANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  473-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7397
 • دانلود: 

  4675
چکیده: 

Background and purpose: In some countries, seaweeds are famous traditional food which contain different types of secondary metabolites. These marine organisms have several bioactive secondary metabolites. The aim of this study was to perform bioassay-guided isolation of glycolipids from a Persian Gulf seaweed Gracilaria corticata J. Agardh. Experimental approach: G. corticata was collected from the Persian Gulf. The plant was extracted by maceration with methanol-ethyl acetate solvent. The extract was partitioned by the Kupchan method to yield n-hexane, dichloromethane, butanol, and water partitions. The most active partition found in the cytotoxicity assay was further fractionated using medium pressure liquid chromatography and high-performance liquid chromatography (HPLC) methods to yield two pure compounds. The structures of the isolated compounds were elucidated using various spectroscopic methods. The cytotoxic activities of all fractions were also tested. Findings/Results: n-hexane and dichloromethane partitions exhibited higher and significant cytotoxicity against the HeLa cell line with IC50s of 117. 41 and 291. 38 µ g/mL, respectively. The cytotoxic effects of nine fractions of the n-hexane partition against HeLa and HUVEC cells were also ranging from 96. 33 to 243. 56 µ g/mL and 85. 38 to 290. 5 µ g/mL, respectively. Two sulfoquinovosyldiacylglycerides were isolated and their structures were elucidated. Conclusion and implications: From the spectral characteristics, the isolated compound from the extract was confirmed to be α-D-glucopyranosyl-1, 2-O-diacyl-glycerols with moderate cytotoxic activity.

آمار یکساله:  

بازدید 7397

دانلود 4675 استناد 0 مرجع 0
litScript