نتایج جستجو

3161

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

317

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (26)
 • صفحات: 

  129-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1183
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

به منظور بررسی اثر باکتری های افزاینده رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دوروم، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دهلران، استان ایلام در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سه رقم گندم دوروم (یاواروس، کرخه و سیمره)،کود شیمیایی نیتروژن (کود اوره) در 3 سطح (40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) و کود زیستی در 3 سطح (عدم تلقیح، تلقیح با ازتوباکترکروکوم Azotobacter chroococcum و آزسپریلیوم برازیلنس Azospirillum brasilense بودند. نتایج نشان داد که بین ارقام مورد استفاده از نظر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. رقم یاواروس دارای بیشترین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک بود. بین سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد. بیشترین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و پروتئین دانه در سطوح کودی 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. کودهای زیستی بر صفات اندازه گیری شده تاثیر معنی داری داشت. بیشترین ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه در تیمارهای عدم تلقیح و تلقیح با کودهای زیستی به دست آمد. اثر متقابل رقم در کود شیمیایی نیتروژن بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه در رقم یاوارس و 120 کیلوگرم کود نیتروژن و کمترین عملکرد دانه نیز در تیمار رقم سیمره و 40 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار حاصل شد. اثر متقابل رقم در کود زیستی تنها بر شاخص برداشت معنی دار شد. اثر متقابل کود شیمیایی در کودهای زیستی بر تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه معنی دار شد. اثر متقابل سه گانه رقم با کود شیمیایی و کود زیستی نیز تنها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید. بیشترین عملکرد دانه در رقم یاوارس و 120 کیلوگرم کود نیتروژن و تلقیح با آزسپریلیوم و کمترین عملکرد دانه در رقم سیمره با 40 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و عدم تلقیح مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1183

دانلود 353 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محبی عبدالحمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  851-860
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

به منظور بررسی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه نخل خرما، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک اصله نخل بارور) بر روی نخل خرمای بارور رقم سایر در شهرستان آبادان، طی سال های 1388 تا 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل (1 - مصرف کود شیمیایی، 2 - کود شیمیایی معادل 50 درصد تیمار یک + کود دامی، 3 - کود شیمیایی معادل 25 درصد تیمار یک + کود دامی + گوگرد آلی، 4 - کود شیمیایی معادل 25 درصد تیمار یک + کود دامی + گوگرد پودری، 5 - کود شیمیایی معادل 25 درصد تیمار یک + کود دامی + گوگرد آلی + مالچ و 6 - کود شیمیایی معادل 25 درصد تیمار یک + کود دامی +گوگرد پودری + مالچ) بود. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد در سطح آماری 5 درصد و بر وزن خوشه در سطح آماری یک درصد اثر معنی دار و بر میوه نشینی، درصد ریزش، تعداد، طول و عرض گریبانه همچنین خصوصیات کمی میوه خرما شامل وزن تر و خشک، حجم، طول و قطر میوه، وزن، طول و قطر هسته و نسبت گوشت به هسته و خصوصیات کیفی میوه خرما شامل قند احیا، قند کل، اسیدیته، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، رطوبت، فسفر و پتاسیم اثر معنی داری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  216-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پی در پی 86)
 • صفحات: 

  185-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

سابقه و هدف: نواقص استخوانی که شایع ترین آنها نیز به دنبال کشیدن دندان ها بوجود می آیند، بدون دخالت روش های رژنراتیو اغلب به صورت کامل با استخوان پر نمی شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی کمی و کیفی استخوان ساخته شده به روش بازسازی هدایت شده استخوان (GBR) توسط مواد مختلف و نیز تاثیر آلندرونات موضعی بر آنها می باشد.مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر که بر روی استخوان تیبیا 5 سگ بالغ انجام شد، 7 ضایعه استخوانی  round به ابعاد 6×4 mm در هر دو تیبیا ایجاد گردید. ضایعات طبق شرح زیر با مواد استخوانی و غشاهای مورد نظر به صورت تصادفی پر شدند: گروه 1 با bio-Gen (bio-teck)+BCG membrane، گروه 2 با bio-oss+biogide membrane، گروه 3 با bioGen+alendronate+BCG گروه 4 باbio-oss+alendronate+biogide  و گروه 5 با  BCG membrane و گروه 6 با biogide membrane پر شدند. گروه 7 نیز به صورت حفره خالی (کنترل) آماده گردید. بعد از مدت 3 ماه، 5 قلاده سگ طبق پروتکل Sacrifice شدند. برای ارزیابی هیستولوژیک، نمونه ها در فرمالین 10% فیکس و در اسید نیتریک 10% دکلسیفیه شدند. سپس، برش های 5 میکرونی در بلندترین قطر دیفکت تهیه و با H&E رنگ آمیزی و در زیر میکروسکوپ نوری مورد مشاهده قرار گرفتند. درصد استخوان رژنره شده با آنالیز هیستومورفومتری تعیین گردید. حضور جاینت سل ها جهت مشخص نمودن استوکلاست ها، همچنین، میزان و شدت التهاب موضعی با مشاهده در زیر میکروسکوپ نوری توسط پاتولوژیست تعیین شدند. آنالیز آماری نتایج با آزمون ANOVA و Tukey انجام گردید.یافته ها: در ارزیابی هیستولوژیک تمام نمونه ها، استخوان سازی ترابکولر لاملار با التهاب زیر 10% مشاهده گردید. برای مقایسه میزان درصد vital bone بین گروه های مختلف از تحلیل واریانس مربوط به طرح بلوک های تصادفی استفاده شد و با P<0.01 بین 7 گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. در مقایسه دو به دو گروه ها با استفاده از روش Tukey مشاهده شد که در هنگام استفاده از ممبران به تنهایی، درصد استخوان سازی و درصد بافت نرم تقریبا مشابه گروه کنترل بود و نسبت به گروه های حاوی مواد پیوندی، درصد استخوا ن سازی به طور معنی داری کمتر و درصد بافت نرم بیشتر بود (P<0.05). میانگین درصد vital bone در گروه bio-teck+BCG (48.8%) و در گروه bio-Oss+bio gide (61.75%) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. میانگین درصد استخوان سازی در گروه های حاوی آلندرونات نسبت به گروه های فاقد آلندرونات نیز معنی دار نبود.نتیجه گیری: گرانول های bioGen (bioTeck) یک ماده پیوندی استئوکانداکتیو و مناسب برای بازسازی استخوان می باشند. کاربرد موضعی آلندرونات همراه با مواد پیوندی bio-Oss و bioGen باعث بهبود استخوان سازی پس از گذشت 3 ماه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 29 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 286
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  35-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

زمینه و هدف: فلزات سنگین از آلاینده های مهم محیط زیست بوده و به علت ویژگی سمیت و تجمع پذیری از لحاظ بهداشتی بسیار مورد توجه قرار دارند. امروزه استفاده از جاذب های بیولوژیک جهت تصفیه این مواد به علت اقتصادی بودن و سازگاری با محیط زیست، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق سنجش میزان جذب دو فلز سنگین نیکل و کادمیم توسط توده زیستی حاصل از لجن فاضلاب (بایوسالید) و مقایسه نتایج با دیگر تحقیقات مشابه جهت بررسی تمابل جذب آن ها می باشد.روش کار: پودر بایوسالید با استفاده از لجن دفعی فاضلاب شهری در طی مراحل خشک سازی، خرد سازی و دانه بندی تهیه گردید. محلول های 0.25 و 0.75 میلی مولار فلزات نیکل و کادمیم با 0.5، 1، 2 و 4 گرم از این بیوسالید در pH چهار و میزان اختلاط 200 دور بر دقیقه و دمای 26-24 درجه سلسیوس به مدت دو ساعت (در مطالعات سینتیک در زمان های متوالی 5 تا 420 دقیقه) مورد تماس واقع شده و نمونه های حاصل توسط دستگاه جذب اتمی اسپکتروفتومتری جهت مطالعات سینتیک و مدل سازی ایزوترم جذب و مقایسه با دیگر مطالعات مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان می دهد که زمان تعادل جذب فلزات در حدود دو ساعت بوده و افزایش pH تا چهار باعث افزایش چشمگیر میزان جذب می شود. جذب هر دو فلز از مدل لانگمویر تبعیت کرده و میزان حداکثر ظرفیت جذب(qmax)  کادمیم و نیکل توسط بیوسالید به ترتیب 0.37 و 0.195 میلی مول بر گرم بیوسالید خشک تحت مدل لانگمویر می باشد.نتیجه گیری: تمایل جذب بیوسالید برای کادمیم همچون دیگر مطالعات انجام شده در حوزه جذب بیولوژیکی بیش تر از نیکل برآورد گردید. به صورت کلی می توان تمایل جذب جلبک ها و قارچ ها را در جذب فلزات بیش از لجن ها و باکتری ها دانست که این موضوع بیش تر ناشی از خصوصیات دیواره سلولی آن ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
strs
مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1386
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

 سلول های بنیادی به سلول های بنیادی جنینی و بالغ تقسیم می شوند. سلول های بنیادی بالغ که در بیشتر بافت های افراد بالغ مثل استخوان، قلب، مغز و... وجود دارند، برای جبران خسارات بافتی تعبیه شده اند. این سلول ها در علم پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در درمان خیلی از بیماری ها مثل دیابت، بیماری های قلبی، پارکینسون و درمان بیماری های چشمی و پوستی کاربرد دارند. عمده مشکلات کاربردی این سلول ها در درمان، مرگ آن ها پس از تزریق به بافت آسیب دیده است. هدف از این طرح پژوهشی رفع این مشکل از طریق تاثیر داروی سنتزی 6-bromoindirrubin-3oxime (bio) بود. برای این منظور می توان سلول های بنیادی مزانشیمی را از مغز استخوان رت استخراج کرد و آنگاه با تاثیر TNF آلفا/ MG132 در محیط کشت، آپوپتوز را القا کرد و سپس با افزودن bio مرگ سلولی مهار خواهد شد. در مرحله بعدی تمایز آن ها به بافت های غضروف، چربی و استخوان بررسی می شود. در این تحقیق از روش هایی چون Flow cytometry و MTT و رنگ آمیزی برای بافت های تمایز یافته استفاده می شود 

آمار یکساله:  

بازدید 87

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  7-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی ماهیت نسوج تشکیل شده در ارتباط با ماده پیوندی bio - Oss و همچنین بررسی مزان رژنریشن استخوان و ضخامت و ترابکولای استخوان ساخته شده و بروز التهاب و واکنش جسم خارجی در رابطه با کاربرد این ماده می باشد.بدین منظور پنج راس گوسفند نر که از نظر سن، نژاد، وزن و سلامت سیستمیک هماهنگ شده بودند انتخاب شده و طی عمل جراحی در مندیبل آنها دو عدد دیفکت جراحی به ابعاد 5×5×5 میلی متر تهیه و به طور تصادفی در یک سمت bio - Oss و در سمت دیگر به عنوان گروه کنترل هیچ گونه ماده پیوندی قرار داده نشد.پس از شش ماه حیوانات کشته شده و مورد مطالعه هیستولوژی و هیستومورفومتری قرار گرفتند. نتایج حاصله با استفاده از آزمون Mann - Whitney U نشان داد میانگین درصد استخوان ساخته شده در گروه bio - Oss نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری بیشتر می باشد (P-Value=0.004). همچنین ضخامت ترابکولای استخوانی (دنسیتی) در گروه bio - Oss نیز نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است.التهاب و واکنش جسم خارجی نیز در گروه bio - Oss دیده نشد.بنابر این مطالعه حاضر نشان داد استفاده از ماده پیوندی bio - Oss جهت درمان دیفکت های استخوانی و Augmentation در مقایسه با گروه کنترل مفید بوده است و از این ماده می توان جهتRidge augmentation  برای قرار دادن ایپلنت و نیز برای درمان ضایعات استخوانی بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16480
 • دانلود: 

  9215
چکیده: 

Reaction constants and heat release during thermophilic aerobic digestion of typical secondary and mixed sludges were determined. Maximum reaction constant, determined by measuring the amounts of biodegradable volatile suspended solids (bVSS) removed, occurred in the temperature range of 55-60ºC. Measurement of heat releases were carried out, at the same range, by the aid of a temperature programmable logic controller (PLC). An amount equal to 16.2 KJ/g-cell was measured for secondary sludge digestion. The maximum amount of kinetic constant for secondary sludge (0.45 d -1) was observed at temperature of 55 ºC. Addition of primary sludge to secondary sludges decreased kinetic constants due to stimulate of biomass growth. Cell growth in mixed sludges provided an extra heat equal to 6.7 KJ/g-cell generated. However, it decreased the overall rate of heat release compared to the rate in the secondary sludge digestion.

آمار یکساله:  

بازدید 16480

دانلود 9215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BASIL (OCIMUMBASILICUM L) HAS MANY MEDICINAL PROPERTIES INCLUDING APPETIZER ANTI-PARASIT, DIURETIC, AND CARMINATIVE. SWEET BASIL (OCIMUMBASILICUM L.) IS AN ANNUAL AND AROMATIC HERB BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY, NATIVE TO IRAN, AFGHANISTAN AND....

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript