نتایج جستجو

12718

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1272

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PAGLIARA S. | PALERMO M. | CARNACINA I.

نشریه: 

ACTA GEOPHYSICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  296-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2517
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2517

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YAMANI M. | KAMRANI DALIR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13928
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

bed River may reflect the influences of erosion, tectonics and climate change. A factor which has the most important role in these changes is, the effects of tectonic and Base level of estuary. In this study, the role of base level changes in the pattern of the channel bed rivers of Polrood, Shafarood and Karganrood around the Sefidrood Delta has been studied. The aim of this research is that the river beds of the Caspian coastline near the estuary are deep cutting. Purpose is at this paper the role of factors on base level changes and geomorphologic changes of the river beds. Digital topographic maps, aerial photos and geological maps re among physical tools of this research. Detailed field work to obtain the sections and longitudinal profile of river bed by recording their locations using GPS were????. Data in GIS environment and AutoCAD software are processed. Also, the pattern of river channel based on the findings and Theoretical principles of classification and finally, the interplay of the Caspian Sea water level fluctuations and tectonic effects Alborz combined with other data and analysis has been. The results show that short-term changes in water level of the Caspian Sea near the mouth rivers (up to 5 km from the shoreline) to have been affected. This impact in east of Sefidrood that the Knick is closer to the beach and coastal plain is wider than the West and Northwest, is more. On the other hand, the Alborz uplifting against South Caspian Plate subsidence comes up in the drainages and about 10 km distance after leaving the mountains to be influenced and deep rivers in this area has been.

آمار یکساله:  

بازدید 13928

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGAH F. | ESMAEILI M.A. | FARZAM M. | ABBASI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13856
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Two separate experiments was carried out in a randomized complete design in 4 replicates in order to evaluate agronomy aspects of cultivation and aim of evaluation effective treatments in breaking dormancy of native and valuable medicinal plant, Caper seeds (Mazdavand ecotype) and also to evaluate the best seed bed medium for germination of Caper seeds along with sustainable agricultural systems. Treatments in breaking dormancy test included control (distilled water), pre chilling (for 2 and 3 months), GA3 (250 and 500 ppm for 12 hours), KNO3 (0. 2 and 0. 5% for 12 hours), scarification with sandpaper (85%), seed coat removal, soaking in NaClO 0. 5% for 5 minutes, scarification+250 ppm GA3, scarification+0. 2% KNO3, scarification+250ppm GA3+0. 2%KNO3. Treatments in evaluation the best seed bed medium experiment included control (soil of habitat), manure fertilizer, vermicompost and bio-fertilizer (phosphonitrokara ® ). According to results of first examination, pre-chilling for 2 and 3 months were the best treatments for breaking dormancy (with 85% germination and 3. 5 seeds per day germination rate). Also, results of evaluation the seed bed medium, showed that vermicompost had the highest germination percentage, highest number of leaves and the most seedling weight vigor index. Vermicompost and manure fertilizer had the highest leaf length, shoot length and seedling dry weight. Manure fertilizer and vermicompost, while creating sustainable agricultural conditions, increased the growth and improved morphological characteristics of the Caper medicinal plant seedlings.

آمار یکساله:  

بازدید 13856

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  93
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1475
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه زیرین در شمال باختر و جنوب خاور صفاشهر (دهبید) در زیرپهنه حاشیه ای  (Marginal sub-zone)سنندج- سیرجان جنوبی، دربرگیرنده کانسار کشت مهکی و تعدادی اندیس معدنی مس (-نقره) است. کهن ترین رخنمون های سنگی منطقه مربوط به واحدهای شیلی و ماسه سنگی ژوراسیک است که توالی پیشرونده کرتاسه زیرین با کنگلومرای قاعده ای و ماسه سنگ و شیل های سیلتی به صورت دگرشیب بر روی آن ها قرار گرفته است. کانه زایی مس (-نقره) در سنگ های آذرآواری و گدازه های آتشفشانی به سن کرتاسه زیرین رخ داده است. سنگ دربرگیرنده کانه زایی، کریستال لیتیک توف با ترکیب تراکی- آندزیت- آندزیت است که ماده معدنی در آن به صورت چینه کران و عدسی شکل تا 35 کیلومتر، به طور ناپیوسته ادامه یافته است. سنگ های آذرآواری و گدازه های آتشفشانی به طور جانبی و در جهت قائم به طور تدریجی به سنگ های کربناتی اربیتولین دار تغییر رخساره می دهند. کانی شناسی ماده معدنی به طور چیره شامل کالکوسیت، بورنیت، مس طبیعی، دیژنیت، کالکوپیریت، پیریت، کلاست هالیت نقره دار، کوولیت، آنیلیت، مالاکیت و آزوریت است. بافت کانه به صورت پرکننده فضای خالی، رگه- رگچه ای، جانشینی، دانه پراکنده و لامینه مانند است. مطالعات لیتوژئوشیمیایی در 6 ستون سنگ چینه ای از شمال باختر تا جنوب خاور صفاشهر، نشان از رخداد کانه زایی مس (-نقره) در یک موقعیت چینه شناسی خاص و همبستگی مثبت آن با عنصر روی است. بررسی های سنگ شناسی، کانی شناسی، لیتوژئوشیمیایی و مطالعات میکروسکوپی نشان از آن دارد که مس در ابتدا همراه با فعالیت آتشفشانی در توالی آتشفشانی- آذرآواری رخ داده است (جذب مس توسط هیدروکسید فریک، کانی های رسی و جایگزینی در شبکه فلدسپار ها) و سپس در طی دیاژنز تدفینی (Burial diagenesis)، بر اثر آب زدایی رسوبات تخریبی و آذرآواری و تشکیل سیال های گرمابی و دگرسانی ناشی از این سیال ها، مس آزادشده و از طریق سیال ها حمل شده تا به واحد سنگی با نفوذپذیری زیاد (کریستال لیتیک توف) و دارای شرایط احیایی با حضور بلورهای پیریت رسیده و در آنجا به صورت کانی های سولفیدی مس، جانشین پیریت های تشکیل شده در مرحله دیاژنز اولیه شده اند. نتایج حاصل از تجزیه ایزوتوپی گوگرد گویای آن است که گوگرد مورد نیاز برای تشکیل سولفیدها از طریق احیای سولفات آب دریا تامین شده است. ویژگی های ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی و آذرآواری، نشان از تشکیل آن ها در محیط کافت درون کمان آتشفشانی است. با توجه به مجموعه مطالعات انجام گرفته و با استناد به شواهد مختلف از جمله محیط زمین ساختی، سنگ دربرگیرنده، ژئومتری عدسی ماده معدنی، ساخت و بافت و پاراژنز (همبود) کانی شناسی و مقایسه آن ها با ذخایر مسVolcanic Red bed (VRB)  می توان کانسار کشت مهکی و اندیس های معدنی مس (-نقره) پیرامون آن را در رده ذخایر VRB در نظر گرفت که از مرحله فعالیت آتشفشانی زیردریایی تا مرحله تدفین ژرفایی، تشکیل و تمرکز یافته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1475

دانلود 346 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

حاتمی معصومه | نسیمی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  351-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: تحریک شیمیایی bed Nucleus Stria Terminalis (BST) توسط ال گلوتامیت باعث کاهش فشارخون و ضربان قلب می شود، اما چگونگی این اثر شناخته نشده است. در مطالعه حاضر نقش سیستم گاباارژیک با تزریق آگونیست و آنتاگونیست های این سیستم مورد بررسی قرار گرفت.روشها: آزمایشات بر 21 موش صحرایی نر بیهوش انجام شده است. داروها با حجم 100-50 نانولیتر درون BST تزریق شد. فشارخون و ضربان قلب قبل از تزریق و در تمام مدت آزمایش ثبت گردید.یافته ها: تزریق یک میلی مول بیکوکولین باعث افزایش فشارخون (14.2±3.08) و ضربان قلب (9.8±2.5) شد (P<0.05). تزریق 5 میلی مول موسیمول آگونیست گابا A باعث کاهش فشارخون (-10.2±4.1) و کاهش ضربان قلب (-20.3±9.4) شد (P<0.05) در حالیکه تزریق 5 میلی مول فاکلوفن تغییر معنی داری در فشارخون و ضربان قلب ایجاد نکرد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سیستم مهاری گابا درون BST با واسطه رسپتور A و نه B باعث کاهش فشارخون و ضربان قلب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  65-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در سال های اخیر به منظور احیای دریاچه ارومیه و پیشگیری از بروز پیامدهای منفی زیست محیطی، طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در دست مطالعه و اجرا قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تغییرات احتمالیمورفولوژی رودخانه زاب ناشی از اجرای پروژه در پایین دست سد کانی سیو، مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق عمدتا بر پایه روش تحلیلی استوار است. داده ها شامل نقشه زمین شناسی 100000/1، عکس های هوایی 60000/1 و تصاویر ماهواره ای لندست 8 (سنجنده ETM)، تصاویر GDEM ماهواره ASTER با قدرت تفکیک 15 متر، داده های اقلیمی و هیدرولوژی آب های سطحی منطقه مورد مطالعه می باشد که به منظور گردآوری آنها از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی، مراجعه به سازمان ها و ادارات، سایت های اینترنتی و مشاهدات میدانی، اقدام شده است. نتایج نشان می دهد که پس از آبگیری سد کانی سیو و انتقال آب به دریاچه ارومیه، دبی رودخانه زاب در ایستگاه هیدرومتری گرژال در پایین دست سد، از 1464.72 میلیون مترمکعب در سال به 653.42 میلیون متر مکعب در سال کاهش خواهد یافت و بستر رود دچار کاهش شدید جریان خواهد شد، بطوری که در ماههای شهریور و مهر بستر رودخانه زاب از پای دیواره سد تا الحاق سرشاخه آبخورده تقریبا خشک می شود. این کاهش جریان موجب تغییر شاخص های مورفولوژیکی مانند نیمرخ عرضی و طولی و شاخص های هیدرولیکی مانند عمق آب و سرعت جریان خواهد شد. بر این اساس، در بازه الف جریان رود تنها بخش های عمیق تر بستر را مورد استفاده قرار می دهد که حاصل آن تشکیل تراس های جدید و کوچک شدن مقطع عرضی، نابودی پوشش گیاهی کناری و یا عقب نشینی آن به فواصل دورتر خواهد بود. در بازه ب قدرت جریان رود متوجه کناره های رود شده و آن را برش خواهد داد و چالاب های موجود در مسیر جریان از طریق نهشته گذاری پر خواهند شد و در بازه ج با افزایش فاصله از سد کانی سیو و افزایش بار رسوب نسبت به ظرفیت انتقال، رسوبات ته نشین شده، لذا هم عمق بستر و هم پهنای آن به دلیل تشکیل پشته های رسوبی در مسیر جریان و رسوبگذاری در کناره ها، کمتر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  34
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

محدوده مورد بررسی در ورقه یکصدهزار حلب و پهنه ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. کانی زایی مس عمدتا در واحدهای تخریبی میوسن در جنوب غرب زنجان رخ داده است.در این محدوده واحد های سنگی به صورت لایه های تخریبی قرمز و اکسیدان همراه با لایه های تخریبی احیایی وخاکستری رنگ می باشند. مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف نشان می دهد، کانی سازی مس عموما در ارتباط با لایه های ماسه سنگی حاوی فسیل گیاهی است و پراکندگی عناصر نادرخاکی در بخش های کانه دار نسبت به لایه-های دربرگیرنده بیشتر است. با توجه به ویژگی های خاص کانی سازی از قبیل سنگ میزبان (واحدهای قرمز اکسیدان به همراه لایه های احیایی خاکستری)، شکل هندسی چینه سان وچینه کران، همراهی آثار و بقایای گیاهی و کانه زایی مس در ارتباط با آن، و مقایسه آن با انواع کانه زایی های مس در دنیا، کانه زایی مورد مطالعه با کانی زایی های مس با میزبان رسوبی و از نوع Red bed قابل مقایسه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

کلاستر ها یکی از انواع فرم های بستر در رودخانه های با بستر شنی هستند. این فرم های بستر شامل گروه های جدا و سازمان یافته از ذراتی هستند که بالای تراز متوسط بستر اطراف خود تشکیل می شوند. فرم های بستر کلاستری به دلیل اینکه شرایط جریان و انتقال رسوب را تحت تاثیر قرار می دهند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هدف اصلی این تحقیق تشخیص شرایط رسوب و جریان برای تشکیل کلاسترها است. در این تحقیق خصوصیات رسوب و جریان در یک فلوم آزمایشگاهی اندازه گیری شد و وجود یا عدم کلاسترها در هریک از این آزمایش ها ثبت شد. آزمایش ها در شرایط جریان پایدار، جریان آب صاف و مواد بستری یکنواخت اجرا شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک، تحلیل آماری در مورد وقوع کلاسترها و ترکیب هایی از پارامترهای اندازه گیری شده که با آنالیز ابعادی بدست آمده بود انجام گرفت. نتایج نشان داد که می توان با دو پارامتر U2avgh/gd2u و gdu/U2avg تشکیل کلاستر را با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به خوبی پیش بینی کرد. این طور به نظر می رسد این دو پارامتر به علت متغیرهای مرتبط با خصوصیات رسوبی و هیدرولیک جریان، این قابلیت را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  ب-4
 • صفحات: 

  503-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  208
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقاومت در برابر جریان یک پارامتر مهم و اولیه در تعیین تراز سطح آب می باشد. انواع شکل بستر مخصوصا تلماسه اثر محسوسی بر روی زبری کانال دارند. به خاطر پیچیدگی ایجاد شکل بستر، روشهای گذشته در تخمین شکل بستر تلماسه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله آزمایشهای طراحی شد تا هندسه تلماسه در کانالهای ماسه ای و اثر آن بر روی مقاومت کل بررسی شود. این آزمایشها با استفاده از ذرات ماسه در یک فلوم در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شیراز انجام شد. با استفاده از اندازه گیری رابطه ای ساده برای ابعاد تلماسه بدست آمد و روشهای گذشته با داده های جدید مقایسه شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

این تحقیق درباره شکل شناسی و زیست شناسی پروانه Bucculatrix ulmifoliae در شرایط طبیعی و آزمایشگاه انجام شد. نتایج نشان می دهد که B. ulmifoliae دارای سه نسل در سال است و به حالت شفیرگی در داخل شکاف تنه درختان و برگ های خزان شده روی زمین زمستان گذرانی می کند. دوره های رشد و نمو اول+ دوم، سوم، چهارم و پنجم لاروی و همچنین شفیر گی به ترتیب: 0.67 ± 6.40، 0.12 ± 1.76، 0.20 ± 1.92، 0.37 ± 3.51، 0.77 ± 9.61 روز، داخل قفس در مزرعه، و 0.66 ± 6.40، 0.27 ± 1.50، 0.47 ± 1.78، 0.48 ± 2.71، 0.33 ± 7.64 روز در آزمایشگاه (25 ± 2 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بود. متوسط طول عمر پروانه به ترتیب 1.02 ± 23.04 روز در آزمایشگاه و 0.91 ± 25.84 روز در طبیعت بود. افراد بالغ نسل اول در اوایل ماه اردیبهشت ظاهر شدند. ماده های بارور تخم خود را در پشت برگ و رگبرگ های میانی قرار می دهند. لاروهای جوان به طور مستقیم از قسمت پایه تخم به بافت برگ نفوذ می کنند و دالان ایجاد می کنند. پروانه B. ulmifoliae دارای سه نسل است. نسل سوم از نیمه اول ماه مرداد مشاهده شد و در نیمه اول ماه مهر به حالت شفیرگی در شکاف تنه درختان و یا زیر برگ های روی زمین به خواب زمستانی می روند.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
litScript