نتایج جستجو

1572

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

158

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ماحوزی رضا

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  151-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

کانت قوه حکم تاملی (خیال) را قوه ذوقِ زیباشناختی معرفی کرده است. هنگامی که خیال مستقل از فاهمه و عقل، و بر مبنای اصل غایتمندی ذهنی، صورت های محض اعیان را انتزاع کند، «زیبایی آزاد» عرضه می دارد، و هنگامی که این صورت ها را با مفهوم کمال (غایتمندی عینی درونی) عین همراه سازد، «زیبایی مقید» عرضه می دارد. کانت این اتصال را در زیبایی مقید، اتصال خیر و زیبا دانسته است. این نکته، ابهام وسیعی را در تلقی کانت از معنای زیبایی ایجاد کرده است، به گونه ای که برخی از مفسران، زیبایی مقید را زیبایی اصیل ندانسته، بلکه آن را محصول عقل دانسته اند. این نوشتار درصدد است با تشریح زیبایی آزاد و زیبایی مقید از نظر کانت، و تاکید وی بر استقلال حکم زیباشناختی، نادرستی این تفسیر را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 347 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

طاهباز منصوره

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  75-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3063
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مقاله حاضر محور اصلی سخن "زیبایی" است. در جستجوی آنیم که قوانین حاکم بر این احساس را کشف کنیم.چه می شود که پدیده ای در نظر ما زیبا و پدیده دیگر زشت جلوه گر می شود؟ با توجه به اینکه زیبایی در همه پدیده های زندگی وجود دارد، مقاله حاضر به بررسی زیبایی در معماری و فضاهای ساخته شده برای زندگی انسان اختصاص خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3063

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

HURKADLE J.K. | JATANIA A. | SHANTHRAJ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  160-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5667
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5667

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SALMANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  219
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12247
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Although Hume, regarding his basic ideas, explicitly identifies beauty as a sentiment, but in some passages it is introduced not as a sentiment but as a real quality. In some other passages, it also seemed like a secondary quality. Some interpreters, just by referring to these unclear passages in Hume’s writings, offered a kind of interpretations from Hume’s basic idea of beauty that finally is incompatible with his entire philosophy. We attempt, in this paper, by presenting the Hume’s theory of beauty as sentiment and its different from the making -beauty qualities, to explain the reasons of these misinterpretations.

آمار یکساله:  

بازدید 12247

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

FOADIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  46-47
 • شماره: 

  158-159
 • صفحات: 

  631-654
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12453
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The prophet Mohammad (p.b.u.h) in a tradition stated that; verily Great God created man according to his figure. This tradition that is called the tradition of (figure) or face caused a lot of discussion among scholars and men of opinion, and every one declares in a different expression according to his opinion and thought. Some consider this tradition apparently or from extemal points and use simile like unbelievers and became pagan. And some others consider it by use of logical reasons and like extemalisms,because they couldnot understand its meaning, denied it and suspected about the origin of this tradition and stated that it was taken from Musaic law. They stntggled with those commentators who interpret it mystically. This article attempts to find out the reality of this fact that this tradition belongs to the prophet (p.b.u.h) and prove the truthness of commentators thought about it.

آمار یکساله:  

بازدید 12453

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFRASIYABPOUR ALI AKBAR

نشریه: 

KHERADNAME-YE SADRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (51)
 • صفحات: 

  91-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10536
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper, a number of general issues have been presented in order to familiarize readers with Mulla Sadra's philosophy of beauty and aesthetics and, in this way, clarify his gnostic views. It reveals that, like other prominent figures of Iranian and Islamic gnosis and sufism, particularly those of the school of love and beauty, Mulla Sadra also dealt with the issue of beauty and viewed the Almighty Truth as absolute beauty. He also maintained that love is born out of beauty. He considers God to be the true love, the true lover, and the true beloved and, following the theory of the "oneness of being", introduced the whole being as the manifestation and image of that Infinite beauty. He believed that, like in existence and light, there are certain levels that are manifested in the perfect man after the Truth and continue down to the lowest levels of being. For him, every single particle of being enjoys beauty. He also believed that all terrestrial and metaphorical loves and beauties, provided that they walk in the divine route, are valuable.

آمار یکساله:  

بازدید 10536

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GIMLIN D.

نشریه: 

QUALITATIVE SOCIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  68 (نامه فلسفی)
 • صفحات: 

  109-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1688
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زیباشناسی و هستی شناسی نزد افلاطون جدای از یکدیگر نیستند. از این رو لازمه شناخت زیبایی، وجود است و شناخت وجود ضرورتا به طرح مساله زیبایی می انجامد. لذا زیبایی چه محسوس و چه معقول مبانی متافیزیکی و یا هستی شناختی دارد: گوهر زیبایی در نسبت با فاعل شناسنده تعریف نمی شود و یا در ترکیب و نظم اجزا یک چیز نیست، به عکس زیبایی پرتو خیر است و گوهری عینی (ابژکتیو) دارد.موضوع این مقاله تبیین پیوند زیبایی و وجود نزد افلاطون اساسا بر مبنای هیپیاس بزرگ، میهمانی و فایدروس است و بدین وسیله بیان تفاوتی است که میان زیباشناسی افلاطون و زیباشناسی مدرن وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1688

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

صافیان محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  191
 • صفحات: 

  125-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2875
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

هگل زیبایی را تجلی معقول یا صورت عقلی در امر محسوس می داند. زیبایی در دو ساحت طبیعت و هنر متجلی می شود و این هر دو ساحت واجد وجهی محسوس می باشند. اما خود زیبایی امری محسوس نیست بلکه صورتی است معقول. زیبایی تنها برای دیگری یعنی برای ما یعنی برای ذهنی که زیبایی را در می یابد، خلق شده است. به عبارت دیگر زیبایی شیء زیبا در حس آشکار نمی شود بلکه در ملاحظه وحدت اجزاء و اعضای امر زیبا آشکار می شود و این نیز با تفکر امکان پذیر خواهد بود. زیبایی طبیعت در سه مرتبه مورد ادراک ما قرار می گیرد: مرتبه اول مواجهه با زیبایی طبیعی است تنها به صورت هماهنگی درونی در محصولات عینی (مثل بلور طبیعی). در مرتبه دوم زیبایی طبیعی را به عنوان زندگی درونی همراه با تمایزهای ماهوی آن ملاحظه می کنیم. در مرتبة سوم زیبایی را در من خودآگاه ادراک می کنیم. زیبایی طبیعت ناقص است؛ زیرا واقعیت خارجی حداکثر دارای وجود درونی نامتعین و انتزاعی است و برخلاف نفس، وجود آن درونی نیست. به عبارت دیگر زیبایی طبیعت انتزاعی است نه انضمامی. هگل زیبایی انتزاعی را از سه جنبه مورد بررسی قرار می دهد: اول از حیث صورت؛ دوم از حیث وحدت انتزاعی ماده حسی و سوم از جنبه محدودیت وجود فردی بی واسطه.

آمار یکساله:  

بازدید 2875

دانلود 803 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ربیعی هادی | پازوکی شهرام

نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  69-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

توماس آکوئینی (1225-1274 م) در بخش های متعددی از کتاب های خود، به بررسی مفهوم زیبایی پرداخته است. او این اشارات را به صورت پراکنده و ضمنی مطرح کرده و کتاب یا فصل مستقلی در این خصوص تالیف نکرده است. اگرچه او بسیاری از تصوراتش در باب زیبایی را از پیشینیان خود اقتباس کرده، آن ها را به روش خود و در راستای نظریاتش درباره وجود و معرفت تفسیر کرده است. بحث از زیبایی در اندیشه آکوئینی در دو ساحت زیبایی متعالی و زیبایی محسوس مطرح می شود. تعریف زیبایی و بیان مشخصه های آن، بررسی مساله ادراک و تجربه زیبایی شناختی و بحث از نسبت زیبایی با صفات متعالی، به ویژه نسبت زیبایی با خیر، عناصر اصلی نظریه آکوئینی درباره زیبایی را تشکیل می دهد. در این مقاله، ضمن برشمردن عناصر اصلی مفهوم زیبایی نزد آکوئینی، نشان داده می شود که زبان فلسفی وی در این باره اگرچه بنیادی ارسطویی دارد، از صبغه افلاطونی برخوردار است. به علاوه، اعتقادات مسیحی توماس قدیس در نظریه او درباره زیبایی تاثیرگذار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 302 استناد 0 مرجع 2
litScript