نتایج جستجو

6

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بهرامی علی | یزدی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  145-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

برش مورد مطالعه (اسد آباد) در ناحیه رامشه 35 کیلومتری جنوب شرق شهرضا در جنوب غربی ایران مرکزی واقع است. این منطقه بخشی از کمربند شهرضا- آباده- همبست بوده و بین کمربند متامورفیک اقلید و فررفتگی گاوخونی قرار دارد. نهشته های مورد بررسی 620 متر ضخامت داشته که 315 متر آن مشتمل بر آهک های میکریتی تیره تا خاکستری همراه با میان لایه های دولومیتی و تناوبی از شیل ورقه ای نازک تا متوسط لایه که با مطالعه فونای کنودونتی بیوزون های زیر در این بخش شناسایی گردید:expansa-sulcata zone 2- duplicate zone 3- typicus zone 4- ancuralis-latus zone?-این بخش از لحاظ سنی معادل زیر سازند شیشتو 2 در حوضه طبس می باشد. در بخش بالایی 298 متر در نهشته های عمدتا کربناته آواری بوده و با مطالعه فونای کنودونتی بیوزون های زیر شناسایی گردید:5-muricatus Zone 6- noduliferus zone 7- sinutus- minutus zone 8- sinuosus-delicatus zone 9- ?elongates zoneاین بخش از برش معادل سنی سازند سردر در شرق ایران مرکزی می باشد. با تعیین سن کنودونت های بدست آمده 9 بیوزون در برش مورد مطالع تشخیص داده شد که سنی معادل تورنزین پیشین تا باشکرین پسین- موسکووین پیشین ?expansa- sulcata zone تا sinuosus-delicatus zone برای برش مورد مطالعه پیشنهاد می گردد. همچنین مرز فوقانی سازند سردر با وژنان (آسیلین- ساکمارین) ناپیوستگی همشیب بوده که احتمالا به نوسانات سطح آب دریا در مقیاس جهانی ناشی از دوره یخچالی کربونیفر پسین مربوط می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 208 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

مجموعه غنی از مرجان های کربنیفر در سازند سردر، در برش چینه شناسی زلدو وجود دارد. پس از آماده سازی نمونه ها، بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از مرجان ها و میکروفاسیس افق های دارای این سنگواره ها برای تشخیص متغیرهای محیطی مطالعه شدند. اجتماع مرجانی مورد مطالعه به دیرینگی باشکیرین (کهن ترین اشکوب کربنیفر پسین) است و در 2 افق قراردارد، بر پایه ژئومتری کلنی ها و فاصله میان آنها، فراوانی و توزیع مرجان ها و نیز مطالعه ریزرخساره، زیستگاه مرجان های افق اول از نوع ”چمنزارهای مرجانی ساب نوع “B1 است و افق دوم یک ”بیوستروم مرجانی ساب نوع “C2 را تشکیل می دهد. این مرجان ها در محیط های لاگون به سوی سد و در دریای باز به سوی سد در یک سکوی کم ژرفا گسترش داشتند. مجموعه مرجانی مورد مطالعه، در آب های کم ژرفای گرم و شفاف با شوری عادی و اکسیژن بالا در زون نوری زندگی می کردند. مرجان های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella وHeintzella  با بیشترین فراوانی، چهارچوب اصلی این مجموعه را تشکیل می دهند. کلنی های روگوزایFomichevella  و Minatoa بیشترین گوناگونی و کلنی تابولای Michelinia کمترین فراوانی و گوناگونی را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بهرامی علی | یزدی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  51-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

رسوبات کربونیفر در برش مورد مطالعه، در 35 کیلومتری جنوب شرق شهرستان شهرضا 115) کیلومتری جنوب شرق اصفهان) و 25 کیلومتری جنوب غرب شهر رامشه در مجاورت روستای اسدآباد واقع است. این منطقه بخشی از کمربند شهرضا – همبست - آباده بوده که بین کمربند متامورفیک اقلید و فرورفتگی گاوخونی قرار دارد. این سنگ ها با ضخامت 620 متر عمدتا از آهک، دولومیتی آهک، شیل، ماسه سنگ، آهک ماسه ای و آهک اوولیتی تشکیل شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و مطالعه بیش 300 نمونه مقطع نازک میکروسکوپی، 2 رخساره تخریبی و 13 رخساره کربناته در این سنگ ها مشخص گردید. رخساره های کربناته و تخریبی مزبور به ترتیب دورشدن از ساحل در زیر محیط ها و محیط های-1 پهنه جزر و مدی -2 محصور تا نیمه محصور لاگون -3 سد -4 محیط دریای بازتشکیل شده اند. تغییرات عمودی میکرو فاسیس ها و منحنی عمق مربوط به آنها بیانگر این واقعیت هستند که رسوبات کربونیفر در این ناحیه در محیطی به سمت بالا کم عمق شونده تشکیل شده اند که حاکی از تشکیل آنها در یک رمپ کربناته هوموکلینال می باشد. در ناحیه مورد مطالعه میزان نهشته های آواری از نهشته های کربناته بیشتر بوده و بعلاوه این آهک ها اکثرا رخساره گرینستون اووئید را نشان می دهند که از ویژگی بارز رمپ های کربناته ای است که بدون شکستگی قابل ملاحظه ای به آب های عمیقتر می رسند.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 393 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  175-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

برش های مورد بررسی در جنوب باختری ایران مرکزی، در ناحیه آباده واقع شده است. سنگ شناسی اصلی رسوبات در این بخش شامل شیل، ماسه سنگ و سنگ آهک است. بررسی کنودونت های این برش منجر به شناسایی چهار زیست زون شد که شامل: Idiognathodus delicates Zone (باشکرین - موسکوین(، Streptognathodus oppletus Zone (کازیموین تا ژلین آغازین)، Sweetognathus whitei Zone،Neostreptognathodus pequopensis Zone  (آرتینسکین) است. بر مبنای کنودونت های شناسایی شده سن باشکرین - ژلین آغازین برای سازند سردر و آرتینسکین برای نهشته های پرمین (معادل سنی سازند خان) در این ناحیه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مرز کربنیفر - پرمین در این ناحیه به صورت ناپیوستگی فرسایشی(Paraconformity)  است. مقایسه این ناحیه با مناطق هم جوار نشان داد که که این مناطق همانند دیگر نقاط ایران پس از اشکوب کازیموین از آب خارج شده و فرسایش شدیدی در ناحیه حاکم شده است. سپس با آغاز ذوب یخچال ها و در پرمین زیرین بر اثر پیشروی دوباره دریا، منطقه به زیر آب می رود البته حوضه رسوبی در این بخش از ایران مرکزی نسبت به مناطق هم جوار از ژرفای بسیار کمتری برخوردار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 253 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

در این مطالعه 60 نمونه از نهشته های مربوط به کربنیفر در برش چینه شناسی خمس واقع در 40 کیلومتری جنوب خاوری خلخال از نظر محتوی روزن بران مورد بررسی قرار گرفت. توالی دریایی کربنیفر برش چینه شناسی خمس با ستبرای 163.5 متر متشکل از سنگ آهک و سنگ آهک های دولومیتی به رنگ سیاه تا خاکستری است. مرز زیرین برش مورد پژوهش با سنگ آهک های کرم رنگ کرتاسه به صورت گسل بوده و با گسترش سیل های تیره رنگ در مرز این دو واحد مشخص می شود. مرز بالایی آن نیز با ناپیوستگی دگرشیب با کنگلومرای پلی ژنتیک به سن پلیوسن پوشیده می شود. برش خمس از دیدگاه سازندی تاکنون نام گذاری نشده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با شناسایی جامعه روزن بران و تعیین سن آنها و همچنین تطابق لایه های در برگیرنده شان با نهشته های کربنیفر در دیگر نواحی ایران، جایگاه چینه شناسی آن تعیین شود. در این پژوهش 30 جنس و 25 گونه از روزن بران کف زی شناسایی شده است که برای اولین بار در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس پراکندگی چینه شناسی روزن بران شناسایی شده، حضور جنس های شاخص و مقایسه جامعه روزن بران مورد پژوهش با روزن بران نهشته های کربنیفر سازند قزل قلعه، سازند باقرآباد، سازند مبارک و بخشی از سازند سردر، می توان سن ویزئن پسین تا باشکرین پیشین را برای ردیف دریایی کربنیفر خمس تعیین کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  980
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

سنگهای پالئوزوئیک بالایی در دره مارسلان، در 28 کیلومتری شمال شرق لوشان، شمال سنگرود، برونزد دارند. مطالعه لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین در برش مارسلان منجر به شناسایی 57 گونه فرامینیفرا (متعلق به 37 جنس) و 8 جنس و گونه از جلبک ها شده است. همچنین سه سازند، هفت لیتوزون و بر اساس گسترش چینه شناسی میکروفسیلهای فرامینیفرا سه بیوزون تجمعی در رسوبات مربوطه، شناسایی شده است.واحدهای سنگی مربوط به پرمین از قدیم به جدید شامل: 1) سازند دورود (آسلین - ساکمارین) شامل 225 متر کنگلومرای قاعده ای، ماسه سنگ قرمز، سنگ آهک انکوئیدی، سیلتستون و شیل است (قابل تقسیم به سه لیتوزون) و با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند خاشاچال (به سن کربونیفرمیانی) قرار دارد. 2) سازند روته (مرغابین) به ضخامت 364 متر، شامل آهکهای صخره ساز (قابل تقسیم به به دو لیتوزون) که با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند دورود قرار دارد. 3) سازند نسن (جلفین پیشین) شامل 140 متر سنگ آهک مارنی با بین لایه های شیلی (قابل تقسیم به دو لیتوزون) که با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند روته و با ناپیوستگی همشیب در زیر سازند الیکا (تریاس پیشین - میانی) قرار دارد. در منطقه مورد مطالعه وجود لایه هایی از لاتریت و بوکسیت مرز پرمین و تریاس را مشخص می کند. وجود این لایه ها نشان می دهد که برش مورد مطالعه در این زمان در منطقه با آب و هوای تقریبا گرم و مرطوب و نزدیک به عرض جغرافیایی 30 درجه جنوبی قرار داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 980

دانلود 261 استناد 1 مرجع 1
strs
litScript