نتایج جستجو

20223

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2023

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Geoderma

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  289
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  142-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  10387
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10387

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1008
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

شبیه سازی دما و رطوبت اعماق خاک با توجه به کمبود اندازه گیری های مستقیم در مزرعه، جهت مدیریت و برنامه ریزی آبیاری و برآورد تبخیر - تعرق در پوشش های گیاهی مختلف حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، کارایی مدل COUP در شبیه سازی پویایی دما و رطوبت خاک، در دو کرت با پوشش گیاه ذرت و بدون پوشش گیاهی در منطقه کرج مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت اجرای مدل، متغیر های هواشناسی شامل دمای بیشینه و کمینه، رطوبت جوی، ساعات آفتابی، سرعت باد و بارندگی در مقیاس روزانه اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی خاک (بافت، درصد مواد آلی، pH، وزن مخصوص ظاهری) با نمونه برداری از اعماق مختلف تعیین شد. جهت برآورد شاخص سطح برگ از رابطه تجربی بین این شاخص و بیشینه عرض برگ در دوره تحقیق استفاده شد. همچنین عمق گسترش ریشه ها و ارتفاع بوته در فواصل منظم ثبت شد. نیمرخ خاک به 4 لایه تقسیم و دمای خاک با استفاده از دماسنج های جیوه ای استاندارد و رطوبت خاک توسط دستگاه تتاپروب در چهار عمق 10، 30، 50 و 70 سانتی متری اندازه گیری شد. پس از اجرای مدل، مقادیر شبیه سازی شده دما و رطوبت خاک در مقایسه با داده های مشاهده با استفاده از سنجه های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این مطالعه، قابلیت کاربرد مدل را نشان داد، لیکن برای حصول به برآوردهای دقیق تر از رطوبت خاک واسنجی بیشتری مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1008

دانلود 432 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  697
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

بخش عمده بارندگی و آب آبیاری در نواحی خشک و نیمه خشک بواسطه تبخیر از سطح خاک تلف می شود، بطوریکه در اراضی فاریاب، بسته به روش آبیاری، نوع و مرحله رشد گیاهان، به تنهایی در حدود 10-69 درصد از تبخیر- تعرق را تبخیر از سطح خاک تشکیل می دهد. در اینگونه نواحی، مناطقی وجود دارند که سطح ایستابی در آنها بالا بوده وبواسطه تبخیر از سطح خاک، تجمع املاح در سطح خاک نیز رخ می دهد. بنابراین، تبخیر از سطح خاک نه تنها باعث اتلاف منابع آب می گردد، بلکه موجب شور شدن خاک نیز می شود. مشکل اصلی در برآورد تبخیر غیرماندگار در شرایط مزرعه ای، نبود روابطی ساده با حداقل اطلاعات ورودی برای لحاظ کردن در مدل های بیلان آب است. هدف این مقاله مقایسه سه راه حل تحلیلی برای برآورد میزان تبخیر از سطح خاک است. این راه حل ها با استفاده ازمعادله ریچاردز و با کمک معادله های پارامتریک ون گنوختن، بروکز- کوری و کمپل برای توصیف تغییرات مقدار رطوبت درناحیه غیراشباع بالای سطح ایستابی بدست آمده اند. با استفاده از این راه حل ها، مقادیر تبخیر تجمعی از سطح خاک به صورت توابعی از افت سطح ایستابی و ویژگی های هیدرولیکی خاک تعیین می گردند. با ساخت مدل های فیزیکی و استفاده از سه خاک دست خورده با بافت های لوم شنی، لوم شنی- رسی و رس سیلتی و انجام آزمایش های مورد نیاز، کارآیی روابط پیشنهاد شده ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان داد که بین اندازه گیری واقعی و پیش بینی ها تطابق خوبی وجود دارد. برآورد کمتر از حد واقعی مدل ها، عمدتا به خاطر تبخیر از سطح جانبی ناشی از انقباض خاک درون ستون ها و تبخیر ناشی از حرکت روبه بالای آب در نیمرخ خاک به حالت بخار است. همچنین، پیش بینی تبخیر به کمک مدل ون گنوختن بهتر از مدل بروکز- کوری بوده و استفاده از مدل بروکز و کوری نیز نتایجی بهتر از مدل کمپل ارایه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 697

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  72-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

نیاز به مطالعه ی دقیق و شناخت عوامل مؤثر بر فرسایش آبکندی، به دلیل تخریب خاک و تولید رسوب فراوان، و اثرگذاری عوامل مختلف بر شکل گیری و توسعه ی آن، امری ضروری است. به این منظور در این پژوهش، طول آبکند، مساحت آبخیز در بالای نقطه ی گسترش، شیب پیشانی، درصد سنگ ریزه، خاک لخت، پوشش گیاهی، لاشبرگ، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع، اسیدیته، درصد ماده ی آلی، نسبت جذبی سدیم، درصد رس، سیلت و شن در 30 آبکند در سال 1396 اندازه گیری شد. به منظور تعیین فاکتورهای تأثیرگذار بر طبقه بندی نمونه ها، تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SAS (نسخه ی 1/9) انجام پذیرفت. عوامل مؤثر بر گسترش طول آبکندها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره ی پس رونده و به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ی 16)، با در نظر گرفتن طول آبکند به عنوان متغیر وابسته و سایر موارد اندازه گیری شده به عنوان متغیرهای مستقل تعیین شد. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع، مساحت آبخیز گسترش، و درصد خاک لخت، مهم ترین نقش را در گسترش طول آبکندها در حوزه ی آبخیز قاضیان واقع در شمال استان فارس دارند. لذا پیشنهاد می شود توجه بیشتری به کنترل فرسایش در پیشانی آبکندها داشت و با استقرار پوشش گیاهی سازگار و مقاوم، به کاهش سطوح فاقد پوشش و افزایش ضریب زبری اقدام کرد. همچنین ضروری است در هر منطقه (اقلیم) از کشور یک حوزه ی آبخیز دارای فرسایش آبکندی به طور کامل تجهیز شود و پژوهش های دقیق تری، بر روی ساختار ذرات خاک، پوشش گیاهی، رژیم و شدت بارش، ارتفاع رواناب، تنش برشی، سرعت جریان، ویژگی های مورفومتریک، نوع شیب و پوشش، مکانیسم ایجاد و گسترش آبکندها و روش های کنترل فرسایش آبکندی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2213-2215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

یکی از اهداف اصلی بخش کشاورزی در مناطق خشک و نیمه­ خشک، بهبود بهره­ وری از آب است. مالچ­ پاشی یکی از مهمترین اقدامات زراعی در حفظ رطوبت و اصلاح محیط فیزیکی خاک است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر مالچ (کاه و کلش) بر تغییرات رطوبت و حرارت در دو خاک با بافت­ های شنی و لومی با سطح ایستابی ثابت 60 سانتی­ متر در مقیاس لایسی­ متر بوده است. بدین منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور (مالچ، بافت و عمق خاک) انجام شد. مقدار رطوبت و دمای خاک در عمق­ های مختلف 5، 10، 20، 30 و 50 سانتی­ متر در طول90 روز، اندازه­ گیری شدند. همچنین شار حرارتی خاک در طی بازه زمانی مورد­ نظر، محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر پوشش مالچ بر توزیع رطوبت و حرارت در هر دو خاک در سطح یک درصد معنی­ دار است، به­ طوری­ که مالچ منجر به ذخیره 25-20 درصدی رطوبت در لایه­ سطحی (5 سانتی­ متری) خاک گردید. دلیل افزایش رطوبت این است که پوشش مالچ باعث تعدیل دما در نیمرخ خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک می­ شود. بعلاوه، اثر متقابل مالچ و بافت خاک بر دمای نیمرخ خاک تاثیری چشمگیر داشت (p<0. 01). دامنه تغییرات روزانه دما در خاک لومی در حضور و بدون حضور مالچ، 11 و 5/17 درجه سلسیوس و در خاک شنی 14 و 5/18 درجه سانتی­ گراد در لایه سطحی بود. نتایج همچنین نشان داد که مقدار کل شار حرارتی در لایه 10-5 سانتی­ متری سطحی در خاک لومی دارای پوشش مالچ در حدود 40 درصد کمتر از شار حرارتی در خاک لخت بوده است که احتمالا به­ دلیل سایه­ اندازی پوشش مالچ و تغییر بیلان انرژی روی سطح خاک در طول روز بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشاط علی | پاره کار منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 42)
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

مشکل اصلی برآورد دقیق تبخیر در شرایط مزرعه ای فقدان روابط ساده با حداقل اطلاعات مورد نیاز برای لحاظ نمودن تلفات آب در مدل های بیلان آب است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی روش های موجود محاسبه تبخیر از سطح خاک لخت و پیشنهاد بهترین روش می باشد. اغلب این روابط تجربی بوده و برای استنتاج آن ها از فرضیات ساده کننده ای جهت حل تحلیلی معادله Richards با شرایط اولیه و مرزی تقریبا ثابت و مدل فیزیکی استفاده شده که پایه فیزیکی ندارد. در مناطقی که سطح آب زیرزمینی پایین است نتایج این روابط با واقعیت منطبق نمی باشد. محاسبه تبخیر از سطح خاک لخت توسط حل عددی معادله ریچاردز به صورت یک بعدی، غیرماندگار با شرایط اولیه و مرزی متفاوت با سایر روش ها، توسط مدل رایانه ای LEACHM محاسبه و اجرا شد. نتایج مدل رایانه ای با مدل بیلان آب که توسط آزمایش های صحرایی در دوره های زمانی معین و مناطق مشخص انجام پذیرفت، همبستگی بالایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

تبخیر از سطح خاک ها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نقش مهمی در چرخش آب در طبیعت دارد. در این گونه نواحی، بخش عمده آبی که وارد خاک می شود، از طریق تبخیر از سطح خاک به جو بر می گردد. همچنین در مناطقی که سطح ایستایی در آنها بالا است به سبب تبخیر از سطح خاک، تجمع املاح در سطح خاک نیز به وقوع می پیوندد. بنابراین فرآیند تبخیر ازسطح خاک ها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نقش مهمی در چرخش آب در طبیعت دارد. در این گونه نواحی، بخش عمده آبی که وارد خاک می شود، از طریق تبخیر از سطح خاک به جوبر می گردد. همچنین در مناطقی که سطح ایستایی در آنها بالا است به سبب تبخیر ازسطح خاک، تجمع املاح در سطح خاک نیز به وقوع می پیوندد. بنابراین فرآیند تبخیر ازسطح خاک نه تنها سبب اتلاف آب می گردد، بلکه موجب شور شدن خاک ها نیز می شود. مشکل اصلی در برآورد دقیق تبخیر در شرایط مزرعه ای عدم وجود روابط ساده با حداقل اطلاعات مورد نیاز است. هدف اصلی از این مطالعه، بسط و حل تحلیلی جریان یک بعدی غیرماندگار رو به بالا از سطح ایستایی به سطح خاک با حداقل اطلاعات ورودی و تعیین میزان صحت آن است. این راه حل تحلیلی با استفاده از معادله ریچاردز و با توجه به شرایط اولیه و مرزی حاکم بر فرآیند تبخیر به دست آمده است و همانند بسیاری از راه حل های تحلیلی، فرضیات ساده کننده ای به منظور فراهم شدن امکان حل تحلیلی درنظر گرفته شده است. برای توصیف تغییرات رطوبت در ناحیه غیراشباع واقع در بالای سطح ایستایی از معادله کمپل (1974) استفاده گردیده است. با این راه حل میزان تبخیر از سطح خاک و زمان تبخیر به صورت توابعی از افت سطح ایستایی، ویژگی های فیزیکی خاک و عمق لایه غیرقابل نفوذ تعیین می شود. با ساخت مدل های فیزیکی از خاک های دست خورده Sandy Loam ، Silty Clay Loam و Silty Clay و انجام آزمایش های واقعی، میزان کارآیی روابط پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل تطابق قابل قبولی را بین اندازه گیری های واقعی و پیش بینی ها نشان می دهد. برآورد کمتر از حد واقعی مدل بخاطر تبخیر از سطح جانبی ناشی از انقباض خاک درون ستون ها، تبخیر ناشی از حرکت رو به بالای آب در نیمرخ خاک به صورت بخار، از بین رفتن ساختمان خاک و نیز خطاهای بوجود آمده در دوره اندازه گیری ها می باشد. همچنین نتایج نشانگر آن است که این مدل می تواند برای انواع خاک ها با حداقل اطلاعات ورودی قابل دسترس و مورد نیاز کاربرد داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

پیشینه و هدف: پوسته های زیستی خاک مجموعه ای از گلسنگ ها، خزه ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها و غیره هستند که بخش از اکوسیستم خاک را تشکیل داده اند. برآورد تراکم و نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران که موضوع فرسایش و هدر رفت خاک از اهم مسائل است، اهمیت بسزایی دارد. روش های مبتنی بر تکنیک سنجش ازدور به لحاظ هزینه و زمان کمتر روش هایی کارآمد برای دستیابی به این هدف مهم می باشند. دشت سگزی یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی در ایران است و شناسایی و تعیین نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک به عنوان عامل اصلاح کننده خاک گامی مؤثر در کاهش فرسایش بادی منطقه است. در این تحقیق شاخص BSCI (Biological soil Crust) برای تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: محدوده موردمطالعه بخشی از بیابان سگزی (بیابان های مرکزی ایران) است که در استان اصفهان از کشور ایران واقع شده است. محدوده موردمطالعه با مساحت 199. 5 هکتار بین طول های شرقی"32 ́ 52 ̊ 51 تا "41 ́ 27 ̊ 52 و عرض های شمالی "31 ́ 33 ̊ 32 تا "01 ́ 55 ̊ 32 گسترده شده است. شیب متوسط دشت سگزی 1. 08 درصد و ارتفاع متوسط آن 1680 متر است. بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شرق اصفهان (ایستگاه شهید بهشتی) متوسط بارش سالیانه منطقه 106 میلی متر است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن، اقلیم منطقه از نوع خشک و براساس طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد است. شاخص BSCI شاخصی ترکیبی از روابط مورداستفاده برای برآورد پوشش گیاهی و سطح خاک لخت است و رابطه ریاضی آن شیب خط خاک لحاظ شده است. برای محاسبه خط خاک در یک منطقه، نخست باید پیکسل هایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارند جدا شوند. به منظور محاسبه معادله خط خاک، در چهارفصل سال تصاویر ماهواره Landsat OLI 8 مربوط به سال 1397ز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا دانلود شده و تعداد 20 الی 30 پیکسل خالص خاک لخت استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسل ها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب خط خاک برای هر یک از فصل های سال در دشت سگزی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، شناسایی پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ، با استفاده از انعکاس طیفی حداقل VIS-NIR و شیب بین باند قرمز و سبز در مقایسه با خاک لخت و پوشش گیاهی خشک صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار ENVI نقشه پراکنش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ در چهارفصل از سال 1397 در دشت سگزی تهیه شدند. سپس نقشه های تهیه شده براساس نقاط زمینی اعتبارسنجی شده و میزان صحت کل و شاخص کاپا در هر چهارفصل محاسبه شدند. نمونه های گلسنگ جمع آوری شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی آن ها و با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ معمولی و معرف های رنگی متداول از قبیل هیدروکسید پتاسیم (KOH) شناسایی شدند. پس از اعمال شاخص BSCI بر روی تصویر ماهواره لندست 8، با استفاده از نرم افزار ENVI پروفیل طیفی مربوط به 4 نقطه از دشت سگزی در چهارفصل از سال تهیه شد و میزان بازتابش طیفی در چهارفصل از سال در نقاط مختلف بررسی شدند. نتایج و بحث: شیب خط خاک در فصل بارش که هم زمان با رشد گیاهان علفی و یک ساله است در مقایسه با فصل تابستان که حداقل میزان بارش را داشته و همچنین گیاهان یک ساله خشک شده و از بین رفته اند، کمتر است. در اردیبهشت ماه شیب خط خاک حداقل بوده (0. 39) و در اواخر تابستان حداکثر مقدار خود را دارد (0. 78). در حقیقت شیب خط خاک از اسفندماه تا اردیبهشت رو به کاهش نهاده و سپس با از بین رفتن پوشش گیاهی یک ساله و افزایش سطح خاک لخت بیشتر شده است. نقشه های پراکنش پوسته های زیستی در هر چهارفصل سال طی بازدیدهای میدانی اعتبار سنجی شدند و سال معلوم شد که بیشترین میزان صحت نقشه مربوط به نقشه تولیدشده از تصویر لندست 8 مربوط به فصل تابستان با میزان صحت کل 94 درصد و شاخص کاپا برابر با 0. 7412 بوده است. تفسیر پروفیل طیفی شاخص BSCI نشان دادن که بازتابش طیف مربوط به زفره و فشارک که بر روی نقاط با پراکنش گلسنگ ها تهیه شده است بسیار نزدیک به هم بوده و همچنین پروفیل طیف مربوط به اواسط پاییز و اوایل بهار کاملاً منطبق بر هم است. درحالی که در فساران که فاقد پوشش پوسته های زیستی بود مقدار بازتابش بیشتر است و اختلافی جزئی بین نمودار بازتابش پاییز و بهار وجود داشت. هرچند مقادیر بازتابش طیفی از اراضی کشاورزی و نقاط پراکنش پوسته های زیستی بسیار نزدیک به هم است لیکن نمودار طیفی هر چهارفصل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. لیکن در همه فصول از سال و در همه نقاط کمترین بازتابش در اول زمستان و بیشترین بازتابش در فصل تابستان اتفاق افتاده است. اقلیم دشت سگزی مدیترانه ای بوده و بارش در فصل سرد سال انجام می شود هم زمان با افزایش بارش ها از اواسط پاییز گیاهان یک ساله و خزه ها در پای بوته ها شروع به رشد نموده و در اوایل زمستان به اوج خود رسیده اند و دوباره در آغاز بهار هم زمان با کاهش بارندگی ها رو تراکم آن ها کاهش یافته است. چنانچه طیف مربوط به زمستان در همه نقاط کمترین بازتابش را داشته است. درحالی که در اواخر فصل تابستان که گیاهان یک ساله و خزه ها خشک شده اند بیشترین بازتابش طیفی را داشته است. در فساران که منطقه ای لم یزرع و محل دپوی زباله هاست، حداکثر میزان بازتابش را نشان داده است. بنابراین شاخص BSCI نسبت به درصد ماده آلی خطای فاحشی در تشخیص پوسته های زیستی خاک دارد و درجایی که ماده آلی بالا باشد ممکن است تشخیص درستی از پوسته های زیستی خاک ارائه ندهد. البته ازآنجاکه شاخص BSCI برای تشخیص ترکیبات گلوگان در بافت های گلسنگ تعریف شده است. میزان خطای در خصوص ماده آلی به حداقل کاهش می یابد. همان طور که مشاهده شده است در نقشه نهایی در فساران پوشش پوسته های زیستی وجود ندارد و تنها در نواحی اطراف فساران در مناطق زراعی پوسته های زیستی خاک مشاهده می شوند. در مناطق زراعی با توجه به دخالت انسان و کشت و زرع میزان گیاهان یک ساله متفاوت با عرصه منابع طبیعی در فصول مختلف سال است و به همین دلیل بااینکه بازتابش طیفی تقریباً نزدیک به زفره و فشارک است لیکن نمودار طیفی پاییز و زمستان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: شباهت طیفی مهم ترین پوشش سطحی خاک ازجمله پوشش گیاهی، دخالت عوامل انسانی در افزایش یا کاهش ماده آلی خاک، خاک لخت و غیره میزان کارایی شاخص BSCI را محدود می کند و ازاین رو در بازه زمانی تصاویر ماهواره ای و شرایط منطقه ای تأثیر زیادی در میزان دقت شاخص BSCI دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بزازی نوشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  658
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

ناخنک اولیه یکی از بیماریهای شایع چشم در جهان است که با 22% شیوع در نقاط استوایی بیشترین فراوانی را دارا میباشد. روشهای جراحی متفاوتی در درمان ناخنک وجود دارد. این مطالعه بمنظور تعیین فراوانی و مقایسه عوارض و عود بیماری پس از عمل جراحی به دو روش Rotational Flap و bare Sclera انجام گرفته است.این مطالعه از نوع کوهورت گذشته نگر می باشد که بر روی 80 بیمار مبتلا به ناخنک اولیه که در مرحله II و III بیماری قرار داشتند و در طی سالهای 82-80 به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی همدان مراجعه کرده بودند انجام گرفت. بیماران انتخاب شده به دو گروه  40نفری تقسیم شدند و هرگروه به یک روش از دو روش منتخب تحت عمل جراحی قرار گرفتند. پس از 48 ساعت، یکهفته، 1 ماه، 3 ماه و 6 ماه بعد از عمل جراحی پیگیری شدند و از آنان معاینات لازم بعمل آمد. اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه طرح درج گردید و نتایج عود و عوارض هر دو گروه توسط نرم افزار SPSS و به کمک آزمون آماری 2 مورد تجزیه تحلیل و مقایسه قرار گرفت.در گروه bare Sclera 28 مرد و 12 زن و در گروه Rotational Flap 21 مرد و 15 زن وجود داشت. متوسط سن بیماران در هر دو گروه 50 سال بود. از نظر شغلی کشاورزان 45% و کارمندان دفتری 10% به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را دارا بودند. میزان عود در رده سنی 50-40 سال در هر دو گروه شایعتر بود و شروع آن از ماه سوم پیگیری مشاهده شد. میزان عود در گروه bare Sclera 9 نفر (22.5%) و در گروه Rotational Flap 4 نفر (1/11%) بود که از نظر آماری معنادار نگردید (P=0.32). عوارض در هر دو گروه وجود داشت که قرمزی محل جراحی با فراوانی (100%) در هر دو گروه یکسان بود اما از این نظر هم ارتباط معنی داری بین دو گروه بدست نیامد (P=0.15).در گروه bare Sclera تعداد موارد عود بیشتر از گروه Rotational Flap است هر چند در مقایسه عود و عوارض پس از عمل در دو گروه ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت در کل می توان اعلام نمود که در هر دو روش جراحی ناخنک اولیه فراوانی عود و عوارض پس از عمل جراحی نسبتا بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 658

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SIDDIG ALHADI MOHAMMED FATIMA | ABDELSALAM MOHAMMED IBRAHIM | ABEDELRAHMAN IBRAHIM GAMMERELDEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  228-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  1780
چکیده: 

This study was conducted at Butana locality, Gadarif State-Sudan in October 2018. The study aimed to assess the impacts of gold mining on natural rangeland. Two range sites were selected in the study area (Site A) that affected by gold mining activities and the other one (Site B) was not affected in the same zone. Each site was divided into four plots. The plot location randomly selected to represent the area of gold mining activities. Four line transects were established at each range site. At each transects, two transects of length 100m distributed systematically, and four quadrates of size 1×1 m placed with an interval of 25m. Data were analyzed for vegetation attributes,organized, tabulated, and analyzed using standard range measurements equations. All data statistically analyzed (ANOVA) and mean comparisons were made using the Duncan procedure, SAS statistical program. The study found that there were significant differences between percentages of ground cover in terms of bare soil, rocks, litter and plant cover in the location close to the mining activities, there were an increased in the proportion of bare soil (56. 37%) compared to the plant cover (2. 25%). While there were no significant differences between the components of ground cover in the range site which was far from the mining area. Also, there were no significant differences in average biomass productivity for two areas (A & B), the range site near mining activity (A) produced about (13. 16 g/m², ) compared to the other range site which was located far-off from the mining activity (B) produced about (11. 41 g/m², ). The carrying capacity in the affected site (A) reaches about 0. 026 Au/ha/year, compare to another site (B) 0. 022 Au/ha/year. It was concluded that there are negative effects of traditional mining on the Al-Sobag rangeland, through increased bare soil, decreased ground coverage and productivity.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 1780 استناد 0 مرجع 0
litScript