نتایج جستجو

127

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GORDON D.M. | OBRIEN C.L.

نشریه: 

MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  152
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  3239-3244
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6018
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6018

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  2453-2465
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3753
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3753

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1326
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

در سال های اخیر باکتریوسین ها به عنوان نگه دارنده های طبیعی در صنایع غذایی و دارویی و امروزه به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی در درمان عفونت ها اهمیت پیدا کرده اند. باکتری های پروبیوتیک موجود در لبنیات که تحت عنوان باکتری های اسید لاکتیک شناخته می شوند، گروه مهمی از باکتری های تولید کننده باکتریوسین هستند. در این پژوهش 15 جدایه از لبنیات بومی روستای قناتغستان از توابع شهرستان کرمان جداسازی گردید. باکتریوسین های تولیدی با استفاده از سولفات آمونیوم خالص گردیدند. اثر باکتریوسین های تولیدی بر سویه های اندیکاتور گرم منفی و گرم مثبت مختلف بررسی شد. اثر تریپسین، تغییرات pH و حرارت بر باکتریوسین تولیدی مطالعه گردید. جدایه ای که باکتریوسین آن بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را داشت، به عنوان سویه انتروکوکوس فاسیوم Y1 شناسایی گردید. بیشترین تاثیر ضدباکتریایی علیه لیستریا مونوسیتوژنز و سودوموناس ائروژینوزا مشاهده شد. باکتریوسین تولیدی در حضور تریپسین فعالیت خود را از دست داده و در برابر تغییرات pH، از 2 تا 12 و در برابر تغییرات حرارت تا دمای اتوکلاو، فعالیت خود را حفظ نمود. با توجه به اینکه باکتریوسین تولیدی دارای طیف مهاری وسیع علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، به ویژه باکتری های بیماری زا بوده، همچنین در برابر تغییرات حرارت و pH مقاوم می باشد، استفاده از آن به عنوان نگه دارنده زیستی در صنایع غذایی، دارویی و خوراک دام و همچنین به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1326

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PEYKOV S.I. | RAYKOVA D. | DIMOV S.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  45-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5627
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5627

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

میرحسینی محبوبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  351-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Pure and Applied Biology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  585-594
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5806
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5806

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نوروزی جمیله

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پی در پی 24)
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1891
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

سابقه و هدف: باکتریهای لاکتیک آغازگر تولید تولید زیادی از غذاهای تخمیری انسان و حیوان هستند. این باکتری ها در بهبود بافت طعم فرآورده های غذایی دخالت کرده و نقش عمده ای را نیز در جلوگیری از رشد ارگانیزم های فاسد کننده غذا به عهده دارند. باکتریوسین، یکی از مهمترین مواد بازدارنده طبیعی است که توسط لاکتوباسیل پلانتاروم تولید می شود. هدف از این بررسی، تعیین بهترین شرایط رشد لاکتوباسیل پلانتاروم برای تولید بیشتر باکتریوسین آن بوده است.مواد و روش ها: تحقیق به روش exploratory انجام شد. مقداری سوسیس و کالباس به طور تصادفی از کارخانه های مختلف خریداری شد. یک گرم از آن را در سرم فیزیولوژی ساییده و پس از رقت در محیط MRS کشت داده شد. باکتریها با تست های کاتالاز، اکسیداز و تست تخمیر قندها شناسایی شدند. رشد این باکتریها در حرارتها، pHها و محیط کشت های مختلف بررسی شد. بیشترین اثر بازدارندگی مایع سطحی کشت این باکتریها بر روی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در حرارتها، pHها و محیط های مختلف به روش بلانک دیسک و نقطه گذاری نیز تعیین گردید.یافته ها: از 15 نمونه سوسیس و کالباس، در 4 مورد لاکتوباسیل پلانتاروم جدا شد. حرارت مناسب رشد آنها 25 درجه سانتیگراد در pHها حدود 4.8 تا 6.4 در محیط کشت پایه (MRS) همراه با گلوکز 2% بود. خاصیت ضد میکروبی آنها در حرارت 100 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه پایدار بود و به وسیله آلفا آمیلاز و لیزوزیم تغییر نکرد. این باکتریها در حرارت 25 درجه سانتیگراد، بیشترین اثر بازدارندگی را در برابر استافیلوکوک (20 میلی متر) و لبستریا (14%، میلی متر) داشتند. بهترین شرایط برای تولید هاله عدم رشد، محیط کشت پایه (MRS) همراه با گلوکز 2% در حرارت 25 درجه سانتیگراد و pH حدود 4.8 تا 6.4 بود. اثر بازدارندگی باکتریوسین (پلانتاریسین) این باکتریها، پس از حرارت دادن مایع سطحی به مدت 10 دقیقه پایدار بود و حتی اثر آن کمی بیش از حالت قبل از حرارت بود.نتیجه گیری و توصیه ها: پایداری خاصیت ضد میکروبی آنها در برابر حرارت بسیار سودمند است. زیرا در بسیاری از مراحل تهیه غذا به حرارت نیاز می باشد. از کشت های آغازگر مناسب برای تولید مواد ضدمیکروبی قوی در غذاهای تخمیری توصیه می شود. با ایجاد تغییرات ژنتیکی می توان لاکتوباسیل هایی به دست آورد که باکتریوسین بیشتری تولید کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1891

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  953-960
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4434
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4434

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3542
 • دانلود: 

  1745
چکیده: 

Background: bacteriocins are heterogeneous inhibitory substances that could affect the bacteria belonging to the same genus. Both gram-positive and gram-negative bacteria produce bacteriocins. One of the best sources of producing bacteriocins is Lactobacillus. The aim of this study was to isolate and purify bacteriocin from Lactobacillus rhamnosus and assess its effects on Pseudomonas aeruginosa and synthesis of its lipopolysaccharide. Methods: L. rhamnosus was prepared and cultured at MRS broth and incubated at 37º C for 24 hours. Then, the medium was centrifuged for the isolation of bacteriocin and the supernatant was considered as bacteriocin. Antibacterial properties of different concentrations of bacteriocin (50, 100, 200, and 400 μ g/mL) against P. aeruginosa were assayed by using agar diffusion and broth micro dilution methods. Also, the effect of bacteriocin against lipopolysaccharide synthesis in P. aeruginosa was analyzed by using one unit of minimum inhibitory concentration (MIC) for bacteriocin. Results: The results showed that all bacteriocin concentrations had antibacterial activity against P. aeruginosa. The MIC value was 31. 25 μ g/mL and minimal bactericidal concentration (MBC) was 62. 5 μ g/mL. Also, the synthesis of lipopolysaccharide decreased during P. aeruginosa growth period, and it reached zero after 5 hours. Conclusions: The results of this study showed the antibacterial effect of bacteriocin isolated from L. rhamnosus against P. aeruginosa. In addition, this bacteriocin prevented the lipopolysaccharide synthesis in P. aeruginosa.

آمار یکساله:  

بازدید 3542

دانلود 1745 استناد 0 مرجع 0
litScript