نتایج جستجو

11531

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1154

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عصاره محمدحسن | عسگری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پروانه برگخوار چغندر (Spodoptera exigua Hub. Zimm.) یکی از مهمترین آفات ذرت در خوزستان محسوب می گردد. گیاهان جوان و شاداب، حساسیت بیشتری در مقابل خسارت این حشره برگخوار از خود نشان می دهند. کنترل میکروبی این آفت به ویژه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis Ber. یکی از روشهای موثر و توصیه شده می باشد. اما از آنجایی که در شرایط آب و هوایی خوزستان تاثیر زیرگونه های باکتری نامشخص و نیازمند بررسی بود، تحقیق حاضر در دو شرایط آزمایشگاهی و صحرایی صورت گرفت. به این منظور ابتدا واریته های مختلف باکتری در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سروتایپ های 1 و 3a3b روی آفت بیماریزایی خوبی داشته و موثر می باشند. در آزمایش دیگری ثابت شد که لاروسن دوم از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سنین لاروی برخوردار بوده و با افزایش سن میزان تاثیر اسپور و کریستالهای باکتری کاهش می یابد. به علاوه نشان داده شد که در ساعات اولیه آلودگی به باکتری، لاروها توقف تغذیه داشته و به طور معنی داری کمتر از برگهای ذرت در مقایسه با لاروهای غیر آلوده تغذیه نمودند. استفاده از ماده خیس کننده و پخش کننده آب به همراه سوسپانسیون باکتری کارایی آن را افزایش داده و مرگ و میر معنی داری را در لاروها ایجاد نمود. مطالعات صحرایی نشان داد که باکتری از عملکرد خوبی برخوردار بوده و نتایج حاصل با بررسیهای آزمایشگاهی مطابقت داشت. بر اساس نتایج بدست آمده می توان B. thuringiensis را به عنوان یک عامل کنترل کننده بیولوژیک مناسب برای کنترل S. exigua در شرایط خوزستان شناخت.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 87 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در راستای تعهد به توسعه پایدار و ضرورت های زیست محیطی و با توجه به بالاتر از حد مجاز بودن میزان غلظت یونهای سولفات در پساب خروجی واحدهای انعقادسازی پلیمری به دلیل استفاده از عامل انعقاد ساز اسیدسولفوریک، لازم است میزان یون سولفات تحت کنترل قرار گیرد. با توجه به فرایندهای مختلف حذف یونهای معدنی و اسیدی (مانند یونهای سولفات) از پساب، مانند روشهای شیمیایی (روشهای آهک زنی و استفاده از نمکهای باریم و ...) و روشهای غشایی و هزینه های بسیار زیاد اجرای برخی از فرایندهای فوق و تبعات زیست محیطی فراوان برخی از روشهای اشاره شده (مانند روشهای آهک زنی)، تصفیه بیولوژیکی غیرهوازی روش بهینه ای برای کاهش و حذف یونهای سولفات به نظر می رسد. در این راستا با تهیه یک setup آزمایشگاهی با حجم 500 میلی لیتر و کشت گونه های مختلف باکتری SRB و افزایش مداوم یون سولفات به مجموعه و محاسبه تغییرات غلظت تجمعی یون سولفات و بررسی و آنالیز میزان غلظت یون سولفات نهایی موجود در هر یک از نمونه ها نتایج زیر به دست آمد. در این طرح در مرحله اول با شناسایی روشهای بیولوژیکی موجود برای کنترل غلظت یونهای معدنی و سولفات، اقدام به کشت نمونه های میکروارگانیزمها نموده و میکروارگانیزم مناسب مورد استفاده مانند (Sulfate Reducing bacteria) SRB از محیط کشت شده استخراج می گردد. در ادامه با تامین شرایط محیطی لازم برای رشد میکروارگانیزمها، جمعیت میکروبی افزایش یافته و زمینه برای ورود خوراک محتوی یونهای سولفات آماده می شود. در ادامه با کاهش خوراک میکروارگانیزمها و افزایش غلظت یونهای سولفات در محیط، تحمل پذیری میکروارگانیزمها تقویت گردیده و در ادامه با قطع خوراک آنها، این میکروارگانیزمها شروع به استفاده از یونهای سولفات به عنوان منبع غذایی می نمایند. تحلیل نتایج آزمایشات حاکی از آن است استفاده از روشهای بیولوژیکی یکی از مناسبترین گزینه ها برای کنترل پساب محتوی یون سولفات می باشد و میزان غلظت یون سولفات در نمونه ها پس از زمان ماند 40 ساعت به 12% مقدار اولیه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

در راستای تعهد به توسعه پایدار و ضرورت های زیست محیطی و با توجه به بالاتراز حد مجاز بودن میزان غلظت یونهای سولفات در پساب خروجی واحدهای انعقادسازی پلیمری به دلیل استفاده از عامل انعقاد ساز اسید سولفوریک، لازم است میزان یون سولفات تحت کنترل قرار گیرد. با توجه به فرایندهای مختلف حذف یونهای معدنی و اسیدی (مانند یونهای سولفات) از پساب، مانند روشهای شیمیایی (روشهای آهک زنی و استفاده از نمکهای باریم و ...) و روشهای غشایی و هزینه های بسیار زیاد اجرای برخی از فرایندهای فوق و تبعات زیست محیطی فراوان برخی از روشهای اشاره شده (مانند روشهای آهک زنی)، تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی روش بهینه ای برای کاهش و حذف یونهای سولفات به نظر می رسد. در این راستا با تهیه یک setup آزمایشگاهی با حجم 500 میلی لیتر و کشت گونه های مختلف باکتری SRB و افزایش مداوم یون سولفات به مجموعه و محاسبه تغییرات غلظت تجمعی یون سولفات و بررسی و آنالیز میزان غلظت یون سولفات نهایی موجود در هر یک از نمونه ها نتایج زیر به دست آمد. در این طرح در مرحله اول با شناسایی روشهای بیولوژیکی موجود برای کنترل غلظت یونهای معدنی و سولفات اقدام به کشت نمونه های میکروارگانیزمها نموده و میکروارگانیزم مناسب مورد استفاده مانند SRB (Sulfate Reducing bacteria) از محیط کشت شده استخراج می گردد. در ادامه با تامین شرایط محیطی لازم برای رشد میکروارگانیزمها، جمعیت میکروبی افزایش یافته و زمینه برای ورود خوراک محتوی یونهای سولفات آماده می شود. در ادامه با کاهش خوراک میکروارگانیزمها و افزایش غلظت یونهای سولفات در محیط، تحمل پذیری میکروارگانیزمها تقویت گردیده و در ادامه با قطع خوراک آنها، این میکروارگانیزمها شروع به استفاده از یونهای سولفات به عنوان منبع غذایی می نمایند. تحلیل نتایج آزمایشات حاکی از آن است استفاده ا ز روشهای بیولوژیکی یکی از مناسبترین گزینه ها برای کنترل پساب محتوی یون سولفات می باشد و میزان غلظت یون سولفات در نمونه ها پس از زمان ماند 40 ساعت به %12 مقدار اولیه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 239
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

BHAWSAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7332
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7332

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEN JACOB E. | AHRANOV Y. | SHAPIRA Y.

نشریه: 

BIOFILMS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  239-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6454
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6454

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

هدف: بررسی جداسازی، رشد، فعالیت ضدمیکروبی، اثر pH، حرارت، حساسیت در برابر آنزیمهای پروتیولیتیک لاکتوباسیل ها مواد و روشها: جداسازی لاکتوباسیلها با استفاده از یک گرم سوسیس در محیط MRS انجام شد. لاکتوباسیلهای بدست آمده به وسیله آزمایشهای بیوشیمیایی و مقایسه الگوی تخمیری قندها شناسایی گردیدند. فعالیت ضدمیکروبی لاکتوباسیل پلانتاروم با روش نقطه گذاری، ایجاد چاهک و دیسک بلانک انجام شد. پایداری فعالیت ضدمیکروبی این باکتریها در آب جوش و حرارت اتوکلاو به مدت 15 دقیقه اندازه گرفته شد. حساسیت مایع سطحی و کشت غلیظ فاقد سلول آن بعد از اثر دادن با آلفا آمیلاز، لیزوزیم و تریپسین تعیین شد. یافته ها: باکتریهای جدا شده شامل لاکتوباسیل پلانتاروم، لاکتوباسیل دلبروکی، لاکتوباسیل اسیدوفیلوس، لاکتوباسیل برویس بودند که فعالیت ضد باکتری قوی در برابر باکتریهای پاتوژن داشتند. فعالیت ضد باکتری لاکتوباسیل پلانتاروم در 100 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه و در 56 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه پایدار بود اما فعالیت آنها بعد از اتوکلاو کردن از بین رفت. باکتریوسین این لاکتوباسیل ها در 25 تا 30 درجه سانتی گراد در pH برابر 5/6 به مقدار حداکثر تولید شد. نتیجه گیری: اگر لاکتوباسیل هایی که برای روند تخمیر غذا به کار می روند، باکتریوسین پایدار در برابر حرارت را تولید کنند، پس آنها می توانند به عنوان باکتریهای پروبیوتیک مورد استفاده قرار گیرند. لاکتوباسیل هایی که از فرآورده های گوشتی جدا شده اند، بهترین کاندیدا برای باکتریها پروبیوتیک جهت بهبود و سلامت غذا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 40 استناد 0 مرجع 21
strs
نویسندگان: 

BRUSSOW H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  283-303
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5881
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5881

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BERGER BACHI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  292
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5270
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5270

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  3570-3574
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4308
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4308

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSSI M. | AMARETTI A. | RAIMONDI S.

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  118-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5754
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5754

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript