نتایج جستجو

9522

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

953

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  34-33
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

آمنزی یکی از اهداف اصلی بیهوشی عمومی است. از نظر سایکولوژیک وجود «آگاهی» زیر بیهوشی عمومی مطلوب نبوده و از بین بردن آن ضرورت دارد. به طور کلی 1 درصد بیماران آگاهی را تجربه می کنند، این آمار تا 10 درصد یا بیشتر در بیماران می رسد. از آنجا که در رفرانس های بیهوشی، میزان آگاهی در نورولپت آنستزی کاملا مشخص نشده است، بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی آینده نگر دو سوکور بر روی 60 بیمار، 45-20 ساله، کاندید عمل جراحی ستون فقرات که کلاس ASA.I بودند و شب قبل mg 10دیازپام دریافت کرده و روز عمل با ml/kg 7سرم رینگر هیدراته شده بودند، انجام گرفت. در گروه نورولپت آنستزی برقراری بیهوشی با )تالامونال0/1  ml.kg    تیوپنتال mg/kg 5پانکرونیوم mg/kg  0.1و نگهداری با N2O)-  فنتانیل 30min /  50μg ) انجام می گیرد. در گروه شاهد اینداکشن با )فنتانیل μg/kg  1.5 تیوپنتال mg/kg 5 و پانکرونیوم mg/kg( 0.1 و نگهداری با )هالوتان 0.6% -N2O- فنتانیل 50  )  μg 30  minانجام می گیرد. فرم تحقیق یک بار در ریکاوری و یک بار روز بعد پر می شود. در طی بیهوشی موسیقی پخش می شود. با توجه به آزمون Z test، اختلاف نسبت آگاهی در دو روش، از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. همچنین با توجه به آزمون آماری X2 بین نوع بیهوشی و تغییرات BP و HR رابطه معنی داری وجود نداشت. تمامی موارد آگاهی در سنین 45-35 سال مشاهده گردید. چون شنیدن صدا در بیماران NLA برای بیمار ناخوشایند نبوده و از طرفی، اختلاف نسبت آگاهی در دو گروه معنی دار نیست و نظر به این که نتایج حاصله، در حیطه آمار کلی قرار دارد، می توان نتیجه گرفت که NLA به راحتی می تواند به عنوان یک تکنیک با مزایای فراوان در بیماران Poor Risk و بیمارانی که نیاز به Wake up تست دارند، به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (مسلسل 18)
 • صفحات: 

  1267-1371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

سابقه و هدف: عارضه ناخوشایند بیداری در طی بیهوشی بطور بالقوه به عنوان یک نگرانی مهم و قابل توجه در بیماران محسوب می شود به گونه ای که بیش از 50 درصد بیماران از آن نگرانند. این عارضه ممکن است در شرایط مختلف بیماران و چگونگی مصرف داروهای بیهوشی فرق بکند با توجه به محدودیت های خاص برای دریافت بعضی از داروها در سزارین این مطالعه با هدف تعیین میزان بیداری در خانمهای بارداری که جهت سزارین در طی سالهای 84-85 در بیمارستان آموزشی شهدای تجریش تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه cross sectional 216 بیمار بالاتر از 18 سال و ریسک یک ASA که طی سالهای 84-85 در بیمارستان آموزشی شهدای تجریش جهت جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی به روش کلاسیک قرار گرفته و در طی و پس از عمل فاقد هر گونه مشکل سیستمیک خاص بودند وارد شدند. 24 ساعت پس ازعمل و در حالت بیداری کامل، این بیماران تحت مصاحبه با استفاده از فرم اطلاعات که حاوی ده سوال دموگرافیک و چهارده سوال اختصاصی مرتبط با نشانه های بیداری طی عمل جراحی و بیهوشی بود قرار گرفتند داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و با بکارگیری آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: هیچ یک از بیماران صدای گریه بچه را در طی بیهوشی عمومی نشنیدند. یکی از شایع ترین موارد مربوط به بیداری در طی بیهوشی عمومی مربوط به شنیدن گفتگوی کارکنان و صدای وسایل و دستگاه ها بوده است (حدود 3%) و بیشترین وضعیت مربوط به بیداری در حین بیهوشی مربوط به احساس عدم توانایی برای حرکت کردن حین بیهوشی بوده است (حدود 8%). خواب دیدن در حین بیهوشی سزارین حدود 2.3% بوده است.نتیجه گیری: در صورتی که هر یک از وضعیت های ایجادشده مرتبط با بیداری، به عنوان بیداری طبی بیهوشی قلمداد شود محدودیت خاص ناشی از عدم مصرف بعضی از داروهای مرتبط با بیهوشی عمومی در جراحی سزارین موجب شیوع نسبتا بالای بیداری طی بیهوشی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 15)
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

زمینه و هدف: مانور سلیک به منظور جلوگیری از آسپراسیون محتویات معده حین القای بیهوشی به کار می رود. فشردن غضروف کریکویید در این مانور نسبتا دردناک بوده و ممکن است بیمار در سطحی از بیهوشی باشد که انجام این مانور موجب awareness و Recall گردد. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی awareness و Recall بعد از اعمال مانور سلیک می باشد.روش بررسی: 100 بیمار کاندیدای اعمال جراحی ارتوپدی با کلاس ASA I , II انتخاب شدند. بعد از توضیح مانور و اخذ رضایت از بیماران به دنبال القای بیهوشی، مانور سلیک با فشار 4.5 کیلوگرم و به روش Single hand انجام شد. سپس علایم awareness هنگام اعمال مانور و علایم Recall بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS، توزیع فراوانی awareness و Recall و آزمون آماری Spearman correlation ارتباط بین شدت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: awareness در 45 درصد و Recall در 16 درصد موارد دیده شد. توزیع فراوانی شدت awareness بر اساس گرید یک، دو و سه به ترتیب 16 درصد، 6 درصد و 1 درصد گزارش شد. توزیع فراوانی شدت Recall بر اساس Mild ،Moderate و Severe به ترتیب صفر درصد، 15 و 1 درصد به دست آمد. بین شدت awareness و شدت Recall ارتباط معنی داری به دست آمد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای awareness و Recall متعاقب انجام مانور سلیک و عوارض ناشی از آن بهتر است در نحوه انجام این مانور به ویژه در زمان دقیق اعمال آن تجدید نظر نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

سابقه و هدف: عارضه ناخوشایند آگاهی و بیداری در طی بی هوشی عمومی به طور بالقوه به عنوان یک نگرانی مهم و قابل توجه در بیماران محسوب می شود؛ به گونه ای که بیش از 50 درصد بیماران نگران آن هستند. این عارضه ممکن است در شرایط مختلف بیماران و چگونگی مصرف داروهای بی هوشی فرق بکند. با توجه به محدودیت های خاص برای دریافت بعضی از داروها در سزارین این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی در خانم های بارداری که جهت سزارین در طی سال 83 در بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی مازندران تحت بی هوشی عمومی قرار گرفتند، انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی مقطعی است که در آن کلیه بیماران بالاتر از 18 سال و کلاس یک ASA که طی سال83 جهت جراحی سزارین تحت بی هوشی عمومی به روش معمول قرار گرفتند و در طی عمل جراحی و بعد از عمل فاقد هر گونه مشکل قلبی- عروقی و اعصاب مرکزی و تنفسی و شنوایی بودند، در مرحله 24 ساعت بعد از عمل (که کاملا در حالت بیداری بودند) با استفاده از برگه جمع آوری اطلاعات که حاوی ده سوال دموگرافیک و چهارده سوال اختصاصی مرتبط با نشانه های آگاهی، بیداری طی عمل جراحی و بی هوشی بود، مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج با استفاده از جداول نشان داده شد و برای آنالیز آماری از آزمون کای دو استفاده شد.یافته ها: 138 نفر(64 درصد) از بیماران در مرحله قبل از بی هوشی دیازپام و یا میدازولام دریافت کردند. هیچ یک از بیماران صدای گریه بچه را در طی بی هوشی عمومی نشنیدند. یکی از شایع ترین وضعیت های مربوط به آگاهی در طی بی هوشی عمومی مربوط به شنیدن گفت و گوی کارکنان و صدای وسایل و دستگاه ها بوده است (سه درصد) (5 و 0.6)، فاصله اطمینان 95 درصد) و بیش ترین وضعیت مربوط به آگاهی در حین بی هوشی مربوط به احساس عدم توانایی برای حرکت کردن حین بی هوشی، 8 درصد بوده است (11.5 و 4.3)، فاصله اطمینان 95 درصد) خواب دیدن در حین بی هوشی سزارین حدود 2.3 درصد (4.27 و 0.33)، فاصله اطمینان 95 درصد) بوده است.استنتاج: آگاهی در این مطالعه به صورت خواب دیدن و عدم توانایی برای حرکت کردن حین بی هوشی بوده است. محدودیت مصرف بعضی از داروهای مرتبط با بی هوشی عمومی در جراحی سزارین موجب شیوع نسبتا بالای آن شده است. در واقع استفاده از علایم بالینی برای تعیین عمق بی هوشی کافی نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای پایشی دقیق برای کنترل عمق بی هوشی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MOJ Toxicol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1589
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1589

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  931-954
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  9567
 • دانلود: 

  3096
چکیده: 

هدف: هدف از این مقاله، معرفی و توصیف آگاهی واج شناختی است. آگاهی واج شناختی که عبارتست از آگاهی از ساختمان آوایی کلمات، مهارتی است فرا زبانی و دارای سه سطح واجی، هجایی و درون هجایی.نتیجه گیری: چون مهارت آگاهی واج شناختی، عاملی است موثر بر یادگیری خواندن و نوشتن، لذا با استفاده از برنامه های آموزشی مبتنی بر آگاهی واج شناختی، می توان پیشرفت خوانداری و نوشتاری کودکان را تسهیل کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 9567

دانلود 3096 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZEYNALI M.B. | HESHMATI F. | TALAVAT H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  33-34
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13808
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction:Amnesia is one of the most important goals in General Anesthasia. From the Point of Psychological views, awareness in G.A is not desirable, and elimination of it, is necessary. Overall 1% of all patients have awareness and it maybe 10% in some anesthesia techniques. There is not a precise statiscal survey about awareness in NLA. This study attempts to present a statistical work.Methods: All of the 60 patients in this study were 20-45 years old, under spinal surgery and in class I - ASA. All of them have been taken 10mg of Diazepam over the night before operation and 7ml/kg of Ringer solution has been administered in the operating room. (Group A): Neurolept anesthesia started with induction (Talamoonale 0.1 ml/kg, Thiopental 5 mg/kg, Pancuronium 0.1 mg/kg), maintained with N20- Fentanyl (50 mg/30 min) 0.1mg/kg) and maintenance with (Halothane 0.6%, N20, Fentanyl 50 mg/30 min) was administered.A tape player was used during G.A. Patients were requested answer the questions in recovery room and 24 hour after anesthesia. Results:According to Z test, there is no significant difference in awareness between the two groups studied. Also according to X2 test, there is no significant difference in awareness between the two groups studied. All cases of awareness were in 35-45 years of age. Conclusion:In NLA the voice heard by the patient is not perceived unpleasant. According to results, awareness in NLA was not more compared to the other anesthesia techniques. So NLA can be used as a safe technique with more advantage in Poor Risk patients and who needs wake up test during surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 13808

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ANTHONY J.L. | FRANCIS D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  255-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9810

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZEYNALI M.B. | HESHMATI F. | TALAVAT H.

نشریه: 

FEYZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12834
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: awareness is a common problem of general anesthesia. The overall prevalence of awareness was reported 1-10%. The present study was conducted to determine the effects of neurolept anesthesia on awareness. Materials and methods: This double blind clinical trial was performed on sixty 25-40-year old individuals undertaking spinal surgery. All of whom belonged to class I-ASA. Patients received 10 mg of Diazepam over the night before operation and 7ml/kg of ringer solution was administered in the operating room. For the first group (Group A) neurolept anesthesia started with induction (talamonale 0.1ml/kg, thiopental 5mg/kg, and pancuronium 0.1mg/kg), maintained with N2O-fentanyl (50µg/30 min). For the second group (Group B) induction was started with fentanyl 1.5µg/kg, thiopenthal 5mg/kg, pancuronioum 0.1mg/kg) and maintained with halothane 0.6%, N2O-fentanyl 50µg/30 min. A tape player was used during the procedure and patients awareness was measured using the pain sensation and music recall following the procedure in recovery room and 24 hour after anesthesia. Results: Voice was heard by 10 and 3.3% of patients in the neurolept and control group, respectively (NS). Type of anesthesia had no effect on blood pressure and heart rate. Conclusion: Neurolept anesthesia accompanied by minor changes in patients awareness, thus this can be safely used as a safe technique with more advantage in poor risk patients and those who need wake up test during surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 12834

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZEYNALI M.B. | HESHMATI F. | TALAVAT H.

نشریه: 

FEYZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14883
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: amnesia is one of the most important goals in General Anesthasia. From the point of Psychological views, awareness in general Anesthesia is not desirable, and elimination of it, is necessary. Overiall 1% of all patients have awareness and it maybe 10% in some anesthesia techniques. There is not a precise statiscal survey about awareness in NLA. This study attempts to present a statiscal work. Methods: All of the 60 patients in this study were 20-45 years old, under spinal surgery and in class I-ASA. All of them have been taken 10 mg of Diazepam over the night before operation and 7ml/kg of Ringer solution has been administered in the operating room. (Group A): Neurolept anesthesia started with induction (Talamonale 0.1 ml/kg, Thiopental 5 mg/kg, Pancuronium 0.1 mg/kg), maintained with N2O-Fentanyl (50 µg/30 min).(Group B): Induction with (Fentanyl 1.5 µg Thiopenthal 5 mg/kg, Pancuroniom 0.1 mg/kg) and maintanence with (Halothane 0.6%, N2O, Fentanyl 50 µg/30 min) was administerd.Atype player was used during G.A. Patients were requested answer the questions in recovery room and 24 hour after anesthesia. Results: According to Z test, there is no significant difference in awareness between the tow groups studied. Also according to X2test, there is no significant difference in awareness between the tow groups studied. All cases of awareness were in 35-45 years of agr. Conclusion: In NLA the voice heard by the patient is not percieved unpleasant. According to results, awareness in NLA was not more comparred to the other anesthesia techniques. So NLA can be used as a safe technique with more advantage in Poor Risk patients and who needs wake up test during surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 14883

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript