نتایج جستجو

473

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

48

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALMUTAIRI A.R. | KIMBERLY A.D. | TERRANCE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  600-623
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  21291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21291

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDUL NASSER ABU THAHIR | EMELIN ABDUL WAHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  724-737
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8858
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8858

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMI GHOLAMREZA | KARIMIYAN TAHERE | SALATI SABA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  641-666
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17444
 • دانلود: 

  7273
چکیده: 

The findings of theoretical investigations indicate that short-term auditor tenures may contribute to further audit report lags (ARLs). On the other hand, auditor industry expertise represents one of the determinant factors contributing to audit quality, which has been widely studied in numerous researches. Indeed, the better the quality of audit, the less delayed would be the audit report. As such, aiming at investigating the association between auditor tenure and ARL on the one hand, and studying the adjusting effect of auditor industry expertise on the other hand, the present research investigated 141 firms operating within 25 industries during 2010-2014. Chaw and Hausman Test results indicated, at 5% level of significance, that the corresponding regression model should be assessed with consistent effects. Furthermore, undertaking multivariate linear regression analysis, the research results implied no significance association between auditor tenure and ARL. In fact, the first hypothesis that auditor tenure is negatively related to ARL was rejected. On the other hand, the second hypothesis that auditor industry expertise may attenuate the association of auditor tenure and ARL was also rejected, meaning that, even with auditor industry expertise considered, a significant relationship between auditor tenure and audit report lag could not be recognized.

آمار یکساله:  

بازدید 17444

دانلود 7273 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  149-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 39 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (21)
 • صفحات: 

  29-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

One of the strategies of audited firms' management is to divert the auditor's attention from the managed accounts to clean accounts (without misstatement) or accounts that contain misstatements other than managed accounts to affect the auditor's ability to detect fraud. The experimental method and a sample include 106 auditors in 2022. We examine whether managers attempt to reduce the perceived intentionality of their fraudulent misstatements by perpetrating fraud via omission, as opposed to a more active form of commission, and how auditors evaluate the resulting misstatements. We find that managers choose to omit a transaction from the financial statements rather than record a transaction inappropriately. They also decide to omit critical information from supporting documents rather than provide misleading information. However, auditors generally believe that misstatements involving omissions are unintentional. Specifically, we find that auditors are less skeptical of an omitted transaction than a misrecorded transaction. They are also less skeptical of a misstatement that results from management omitting information from a supporting document than misrepresenting information. Finally, a method of fraud (omission) is identified that those managers are likely to use,on the other hand, those auditors are unlikely to judge it as intentional.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 3 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  107-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس (سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 36 استناد 0 مرجع 4
strs
نویسندگان: 

NEAL T.L. | RILEY R.R.JR.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12974
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12974

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  761-786
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  13779
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13779

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4656
 • دانلود: 

  1544
چکیده: 

زمینه: کسب و کار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیتهای غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید. فرایند تصمیم گیری به صورت ساختاری و از طریق بررسی انطباقی با مجموعه ضوابط اخلاقی تدوین شده از جانب نهادهای حرفه ای و یا ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه قابل تبیین است. این پژوهش تاثیر آیین رفتار حرفه ای را بر چگونگی قضاوتهای حسابرسی در دو گام انگیزشی و عملگرایانه مطالعه می نماید.روش کار: در این تحقیق روش پیمایشی با طرح تجربی مستقل شامل چهار موقعیت آزمایشی به کار رفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج تحلیلهای آماری مبین آن است که تاثیر آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان، قضاوتهای اخلاقی تری اعمال نموده اند.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت آیین رفتار حرفه ای بر قضاوت حسابرسی، اهمیت یک واحد درسی با عنوان آیین رفتار حرفه ای در دوره کارشناسی قابل توجه است. دانشجویان می بایست با موضوعات حرفه آشنا شده و از انتظارات جامعه از اخلاق حرفه ای آگاه گردند. موسسات حسابرسی نیز می توانند از نتایج این تحقیق برای جذب و آموزش کارکنان خود استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 4656

دانلود 1544 استناد 3 مرجع 2
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  3642
 • دانلود: 

  1112
چکیده: 

این مطالعه رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و میزان مدیریت سود را در مورد 133 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1385 مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق ابتدا رابطه میان دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان انعطاف پذیری در مدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد. سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری، نتایج به رابطه منفی معناداری رسیده که بیانگر این ادعا است که مدیریت از انعطاف پذیری به وجود آمده در جهت منفی استفاده می کند. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می گردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه کارانه) است.

آمار یکساله:  

بازدید 3642

دانلود 1112 استناد 8 مرجع 2
litScript