نتایج جستجو

1605

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

161

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

LUSIS A.L.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  407
 • شماره: 

  6801
 • صفحات: 

  233-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  6116
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6116

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

LIBBY P.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  420
 • شماره: 

  6917
 • صفحات: 

  868-874
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5291

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  408-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  138
 • صفحات: 

  571-585
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2217
 • دانلود: 

  482
چکیده: 

مقدمه: با توجه به تناقضات موجود در مطالعات مختلف در مورد اثر استاتین ها بر آترواسکلروز و اهمیت موضوع، هدف مطالعه حاضر مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه استاتین ها و آترواسکلروز بود.روش ها: مرور متون و استخراج مقالات مرتبط توسط جستجو در PubMed با کلید واژه های atherosclerosis،Statins  وHyperlipidemia  با محدود کردن آن بر روی کارآزمایی های بالینی در سال های 1980 تا 2011 انجام شد.یافته ها: در بیشتر مطالعات استاتین ها باعث کاهش کلسترول تام و LDLیا Low density lipoprotein شده بودند. اما اثر کمی بر افزایش HDL یا High density lipoprotein داشتند. مکانیسم اثر استاتین ها در اغلب مطالعات ثابت سازی پلاک آترواسکلروز در نتیجه مهار اکسیداسیون، بهبود عملکرد اندوتلیال به وسیله افزایش نیتریک اکساید و بهبود حالت ترومبوتیک توسط مهار پلاکت بود.نتیجه گیری: اکثر کارآزمایی های بالینی اثر مثبت استاتین ها را بر کاهش آترواسکلروز و بیماری های قلبی عروقی نشان داده اند. بنابراین استفاده از آن ها علاوه بر درمان هیپرلیپیدمی می تواند به عنوان درمان و یا حتی پیش گیری مناسب فرایند آترواسکلروز و سوانح قلبی عروقی باشد. هر چند به علت مشخص نبودن مکانیسم اثر دقیق، نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2217

دانلود 482 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  874-878
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: بیماری انفارکتوس میوکارد (MI) مشکل بزرگ سلامتی دنیای ماست که سالیانه تعداد زیادی در اثر آن از بین می روند. فاکتورهایی که در گذشته بسیار از آن یاد می شد مثل دیابت، سیگار، هایپرلیپیدمی، افزایش فشار خون در بسیاری از مبتلایان به MI دیده نمی شود. بررسی های اخیر نشان می دهد که التهاب مکانیسم کلیدی MI است. در این مورد ندرتا مطالعه ای در کشور ما صورت گرفته است. این مطالعه بدنبال اندازه گیری فراوانی فاکتورهای التهابی در بیماران MI است تا پایه ای جهت ادامه سایر بررسی ها در این زمینه باشد.مواد و روشها: 102 بیمار مبتلا به AMI از نظر فاکتورهای التهابی و ایمونولوژی شامل Anti Phospholipid, Anti sm, Anti FANA , dsDNA, IgM, Anti cardiolipin, IgG, IgA, C4, CRP  بررسی شدند.یافته ها: در این مطالعه %88.2 بیماران دارای آنتی کاردیو لیپین مثبت بودند در حالیکه جامعه لوپوسی 50 نفر دارای %42 آنتی کاردیو لیپین مثبت بدست آمد. %27.5 بیماران دارای آنتی فسفولیپید مثبت بودند در حالیکه جامعه لوپوسی 69 نفره دارای %42 آنتی فسفولیپید مثبت بود. %67.6 بیماران دارای CRP مثبت بودند. %5.9 بیماران دارای Anti dsdNa مثبت بودند. %5.9 بیماران دارای C3 پایین و %11.8 دارای C3 بالا گزارش شدند. %2.9 بیماران C4 پایین و %10.8 بیماران C4 بالا گزارش شدند. %2.9 بیماران IgA پایین و %13.7 بیماران IgA بالا داشتند. %12.7 بیماران IgM پایین و %11.8 بیماران دارای IgM بالا بودند. %15.7 بیماران IgG پایین و %20.6  بیماران دارای IgG بالا بودند. %13.7 بیماران نیز ANA مثبت گزارش شدند.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد فاکتورهای التهابی در مبتلایان به AMI افزایش می یابند و در صورتیکه با یک مطالعه case-control بشود رابطه آنها را ثابت کرد می توان به عنوان یک ریسک فاکتور با آنها برخورد کرد و با درمان آن از شیوع MI کاسته شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HANSSON G.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1876-1890
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5037
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5037

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GLASS C.K. | WITZTUM J.L.

نشریه: 

CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  503-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4358
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4358

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SUPERKO R.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  D355-D365
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3000
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3000

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  468-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
litScript