نتایج جستجو

1127

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

113

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DOLCOS F. | PRICE H.J. | CABEZA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  819-825
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5903
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5903

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAFEZI F. | Jafari A. | KAZEMI ASHTIANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  16-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  2160
چکیده: 

Introduction & Objective: Breast asymmetry and chest wall asymmetry are common but there is no comprehensive classification and relative distribution in the research literature. This asymmetry can be caused by various issues such as diseases, abnormalities and complications of surgery. The aim of this study was to investigate the chest wall asymmetry and its effects on breast asymmetry. Materials & Methods: In this cross-sectional study, which was performed retrospectively, the records of patients applying for mammoplasty from 2013 to 2020 were reviewed. Preoperative frontal imaging is performed on these patients. The frontal photograph of the breast and chest was examined before the operation. Distance between right nipple to midline of chest, distance between left nipple to midline of chest, length of right midclavicular distance to right nipple and length of left midclavicular distance to left nipple, right chest width, chest width Left breast, sternal notch distance to right nipple and sternal notch to left nipple distance were calculated by software and analyzed using chi-square test. Results: Based on the results obtained in measuring chest wall width and nipple to midline distance, 256 cases (56. 4%) and 283 cases (62. 3%) of the left breasts were larger, respectively. In nipple to ant axillary line measurements, the frequency of people with a larger right was higher. In the chest wall width variable, only in the prosthesis group, there was a statistically significant difference between left and right size (P-value <0. 05). There was a statistically significant difference between left and right size in nipple to midline distance and nipple to ant axillary line variables (P-value <0. 05),But in SNN variable, there was no statistically significant difference between left and right size in any of the groups (P-value >0. 05). Conclusions: Based on the results, the breast and chest wall asymmetry is common. Therefore, patients should be reminded that due to the difference in the width of the chest and breast on both sides and their asymmetry, this asymmetry will also exist after breast cosmetic surgery. This influences decisionmaking and planning to reduce this asymmetry using surgical and non-surgical methods.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 2160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CRAMON TAUBADEL S. | MEYER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  581-611
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6462
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6462

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

در این پژوهش که به منظور بررسی ناقرینگی فعالیت الکتریکی مغز در ارتباط با حالات هیجانی مثبت و منفی صورت گرفت، تعداد 40 نفر دانشجوی دختر 19 الی 23 ساله راست دست با شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در حالات پایه، آرامش، شادی، اضطراب و غم با استفاده از نظر فعالیت قشر مغز بررسی شدند. داده ها با استفاده از عملیات FFT از حوزه زمان به فرکانس تبدیل شدند و یک میانگین کل برای داده های قطعات مغزی پیشانی، گیجگاهی و آهیانه محاسبه شد. داده ها با استفاده از عملیات لگاریتم بر مبنای 10، هنجارسازی شدند. یک شاخص ناقرینگی با استفاده از تفاضل میانگین قطعات راست از چپ محاسبه و با استفاده از آزمون گروههای همبسته با نقطه صفر مقایسه شد. نتایج حاکی از ناقرینگی فعالیت راست قطعه آهیانه در حالات فعال هیجانی (شادی و اضطراب) و ناقرینگی فعالیت چپ آهیانه در حالات عاطفی غیر فعال (پایه، آرامش و غم) است. ناقرینگی راست ناحیه پیشانی در حالت اضطراب نیز الگوی روی آوری- اجتناب را مبنی بر فعالیت بیشتر پیشانی راست در عواطف منفی تایید می کند. بررسی های پایه نشان می دهد که علت ناقرینگی راست در نواحی پسین در حالات شادی و اضطراب بخاطر کاهش فعالیت نواحی پسین چپ است.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 68 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALFA S. | BRUNEAU N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  628-632
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3315
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3315

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALVONI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  311-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4373
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4373

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ECKERT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  52-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5515
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5515

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 3/59)
 • صفحات: 

  31-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

در این مقاله، تاثیر اعلان سودهای فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار، بررسی شده است. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در بازه 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان، بر مبنای مدل رگرسیونی در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی مربوط به 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1384-1387 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است. این نتیجه با در نظر گرفتن نوع اعلان سودهای فصلی و دوره زمانی گزارش سودهای میان دوره ای تغییر نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 91 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  52-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

این تحقیق به بررسی نرخ تغییر هزینه دستمزد در پاسخ به تغییر در حجم فعالیت می پردازد. تصمیم گیری مدیران، تغییرات هزینه ها را همزمان با تغییرات حجم فعالیت ها جهت دهی می کند. آن ها ممکن است زمانی که در مورد تقاضای آینده نامطمئن هستند، آگاهانه میزان هزینه ها را کاهش دهند و این کاهش به نسبت کاهش در حجم فعالیت صورت نگیرد. این رفتار نامتقارن در هزینه حقوق و دستمزد که یکی از مهم ترین اجزای هزینه شرکت است نیز وجود دارد. تغییر هزینه دستمزد باید بسیار سنجیده صورت گیرد. انگیزه های مدیران یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار این هزینه است. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه های دستمزد، داده های ترکیبی880 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن تر این هزینه در شرکت های با سود اندک نسبت به سایر شرکت ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  167-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

پژوهش حاضر به مطالعه اثر عدم تقارن اطلاعات بر انتخاب دو ساز و کار حاکمیت شرکتی: شدت نظارت هیات مدیره و همگرایی انگیزه مدیر عامل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 112 شرکت طی دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب گردید.برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ره آورد نوین و تارنمای بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری دارند، کمتر از نظارت هیات مدیره کمتر همگرایی انگیزه مدیر عامل بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
litScript