نتایج جستجو

1923

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

193

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KING C.S. | MOORES L.K.

نشریه: 

RESPIRATORY CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  568-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4240
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4240

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

مقدمه: تحریک گیرنده شبه 2-Toll محلول (sTLR-2=Soluble Toll-like receptor-2) می تواند منجر به فعال شدن هر دو مکانیسم های سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی گردد. اخیرا گزارشاتی وجود دارد که نقش مولکول های 2-Toll را در پاتوژنزآسم نشان می دهد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی سطح sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم در مقایسه با افراد نرمال بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی بیماران با اختلالات ریوی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه انجام شد. 33 بیمار با تشخیص آسم و 19 نفر از افراد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بیماران آسمی مطابق با معیارهای (Global Initiative for asthma (GINA به 4 گروه آسم خفیف، خفیف پایدار، متوسط و شدید تقسیم شدند. گروه شاهد از بین افراد داوطلب سالم که خود و اطرافیان شان سیگاری نبودند و هیچ گونه سابقه بیماری های ریوی و آلرژیک را نیز نداشته و از نظر سن و جنس مشابه گروه آزمون بودند انتخاب و وارد مطالعه شدند. پس از گرفتن شرح حال و معاینه بالینی، به طور هم زمان خون گیری وریدی و نمونه گیری خلط (تحریک شده با سالین هایپرتونیک 5%) انجام شد. برای اندازه گیری سطح 2- sTLRاز روش الایزای ساندویچ استفاده گردید. شمارش ائوزینوفیل های خون محیطی و شمارش افتراقی سلول های التهابی خلط در بیماران و گروه شاهد نیز انجام شد. هم چنین غلظت IgE کل سرم وخلط با استفاده از روش الایزا در تمام نمونه ها نیز اندازه گیری شد.نتایج: میانگین جذب نوری 2-sTLR در سرم بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (0.12±0.44  در مقابل 0.15±0.72، 0.003=P). میانگین جذب نوری 2- sTLR در مایه رویی خلط بیمارن قابل اندازه گیری نبود. نتایج ما نشان داد که کاهش میانگین جذب نوری 2-sTLR به طور هم زمان با افزایش شدت و مرحله آسم ارتباط داشت، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج ما نشان داد که سطح 2-sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد است.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

VOELTER MAHLKNECHT S.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15516
 • دانلود: 

  10242
چکیده: 

Occupational asthma is defined as "a disease of variable airflow limitations and/or airway hyper-responsiveness due to causes and conditions attributable to a particular occupational environment and not stimuli that are being encountered outside the workplace." An analysis of general population-based studies published up to 2007 showed that 17.6% of all adult-onset asthma is due to workplace exposures. In this article, Different aspects of occupational asthma are briefly reviewed.

آمار یکساله:  

بازدید 15516

دانلود 10242 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AGACHE I. | DUCA L. | ANGHEL M. | PAMFIL GH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22544
 • دانلود: 

  16844
چکیده: 

Several studies reported the appearance of asthma and autoimmune conditions in the same patient, but the clinical significance of this association was not yet assessed.One hundred asthmatic patients were observed for one year evolution with death, severe exacerbations, intake of > 1000 micrograms of beclometasone or equivalent (high ICS) and FEV1 decline >100 ml, in relation with ANA (ELISA), sputum and blood eosinophilia (EO), NSAID intolerance, BMI >25, chronic rhinosinusitis, smoking status and FEV1 <30% predicted (low FEV1).After 1 year of observation, there were 5 deaths, 28 severe asthma exacerbations requiring hospitalisations, 24 cases requiring high inhaled corticosteroid intake, and 19 patients with fast FEV1 decline (>100 ml/year). Multiple regression analysis pointed out several different independent risk factors for severe asthma evolution: for death presence of ANA (P=0.037), NSAID intolerance (P<0.001) and low FEV1 (P=0.021); for evolution with severe exacerbations ANA (p=0.011), sputum EO (P<0.001), smoking (P=0.044) and NSAID intolerance (P=0.022); for high ICS intake ANA (P=0.036), sputum EO (P=0.026) and low FEV1 (P=0.006); for FEV1 decline >100 ml ANA (P=0.006), sputum EO (P=0.037), BMI>25 (P=0.046) and NSAID intolerance (P=0.017).The presence of ANA is an independent risk factor in asthma for evolution with death, severe exacerbations, high inhaled corticosteroid intake and FEV1 decline >100 ml.

آمار یکساله:  

بازدید 22544

دانلود 16844 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ZHONGHUA YI XUE ZA ZHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  2329-2332
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3142
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3142

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

WEISS S.T. | RABY B.A.

نشریه: 

HUMAN MOLECULAR GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  SPEC. 1
 • صفحات: 

  R83-R89
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4609
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4609

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نشریه: 

تنفس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2517
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

سابقه و هدف: آسم از جمله بیماریهای است که منجر به عوارض حاملگی هم برای مادر و هم برای جنین می شود. پیشگیری از بروز حملات آسم می تواند از پره ماچوریتی و زایمانهای LBW جلوگیری کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر حاملگی بر وضعیت آسم و اثر آسم بر جنین و نوزاد می باشد.مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی بر روی 44 خانم حامله مبتلا به آسم انجام شد. متغیرهای سن، سابقه سیگار در خود یا اطرافیان نزدیک، دفعات حاملگی، سن حامله شدن بررسی گردید و تست های تنفسی قبل، حین حاملگی و بعد از حاملگی انجام و وضعیت نوزاد نیز مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: محدوده سنی بیماران 15 تا 40 سال با میانگین 28.3±5.8 بوده و تستهای عملکردی ریه در 16 بیمار (36.4%) نشانگر تشدید علایم آسم در طی حاملگی و 15.9% بعد از حاملگی بود. در 93.2 % حاملگی منجر به تولد نوزاد طبیعی شدند.نتیجه گیری و توصیه ها: زنان باردار با سن بیشتر از 30 سال، دوره های بیشتری از تشدید آسم را در دوران بارداری و بعد از زمان زایمان تجربه می کنند و در حاملگی های مرتبه سوم و یا بالاتر موارد بیشتری از بهبود علایم آسم بعد از دوران بارداری دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2517

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF asthma

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2911
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2911

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19370
 • دانلود: 

  48897
چکیده: 

The prevalence of both obesity and asthma has increased in recent years. Thus we decided to investigate the relation between obesity and asthma severity. We undertook a cross-sectional study in outpatient asthma clinics of 2 tertiary hospitals in Tehran. Obesity was defined as a body mass index greater than 30. asthma severity was defined by using the Guide for asthma Management and Prevention 2004 guidelines, according to patients’ clinical and/or spirometerical parameters. Active cigarette smoking patients and patients with a history of other lung diseases were excluded.A total of 116 individuals, aged 16-83 years with a mean age of 46.57±15.05 years, met the entry criteria. There were 73 females and 43 males. The prevalence of obesity in our study population was 29.3%. The Spearman correlation coefficient between asthma severity and body mass index was r= 0.275 (p= 0.001). Mean body mass index of females and males were 28.95±5.41 and 25.17±4.17, respectively. Mean body mass index of females with asthma was significantly higher than males (p< 0.0001). The odds ratios for obesity were 8.650, 8.746, and 22.491 for mild, moderate and severe persistent asthma, respectively, compared to patients with mild intermittent asthma.With increasing asthma severity, we observed higher occurrence of obesity in adults. The association of asthma severity with obesity suggests that obesity may be a potentially modifiable risk factor for asthma or asthma exacerbation.

آمار یکساله:  

بازدید 19370

دانلود 48897 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

MODERN CARE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10775
 • دانلود: 

  12373
چکیده: 

Background: asthma is one of the most common chronic conditions of the respiratory system. Besides its physical health problems, asthma negatively affects quality of life. Psychological interventions, such as motivational interviewing, have significant roles in improving patient outcomes. As a client-centered psychological intervention, motivational interviewing may enhance motivation for behavior modification. The present study aimed to evaluate the effects of motivational interviewing on asthma control among adolescents with asthma. Methods: This randomized controlled clinical trial was conducted in 2017 on 64 adolescents with asthma who referred to the clinic and the pediatric ward of Valiasr (PBUH) hospital in Birjand. They were conveniently selected and randomly allocated to either a control or an intervention group. Participants in the intervention group were provided with motivational interviewing in five 60– 80-minute sessions. All participants filled out the asthma Control Questionnaire before, one week, and three months after the intervention. Repeated Measures ANOVA test as well as independent-sample t-test and Chi-square test were used to analyze the data at a significance level of 0. 05. Results: Before the intervention, there was no significant difference between the groups’ demographic characteristics and mean score of asthma control (P > 0. 05). However, one week and three months after the intervention, the mean score of asthma control in the intervention group were significantly less than the control group (P < 0. 001), indicating better asthma control in the intervention group. Conclusions: Motivational interviewing significantly improves asthma control among adolescents with asthma. Thus, it can be used to improve asthma control and patient outcomes among these adolescents.

آمار یکساله:  

بازدید 10775

دانلود 12373 استناد 0 مرجع 315
litScript