نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FOOD MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  93-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FENTE C.A. | JAIMEZ O.J. | VIZQUEZ B.I. | FRANCO C.M. | CEPEDA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  4858-4862
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7092
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7092

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1065
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

اکوبیولوژی مولکولی قارچ ها ارزشمند بوده و در ساماندهی رده بندی- تشخیص آزمایشگاهی آن ها سودمند است. با نگرش به ساماندهی تندرستی همگانی و نیز سنجش آلودگی های قارچ های هوای شمال ایران و برای پیشنهاد رده بندی درست آن ها بر پایه آشکارسازی الگوی پروتئینی جدایه های آسپرژیلوسی پهنه یاد شده با شگرد بنگاه های ICPA و CBS نمونه برداری و جدایه ها شناسایی شدند. عصاره یاخته ای گونه های جدا شده با روش الکتروفورزی SDS – PAGE پروتئین ها بررسی شدند. سرانجام الگوی پروتئینی ویژه هرگونه در یک جدول همسنجی فراهم آمده است که یافته های ریختی را باورپذیرتر می سازد. 24 جنس و گونه بدرستی شناخته شده با الگوی آنتی ژن های ویژه هر یک؛ آسپرژیلوس فومیگاتوس (33-35 and 43-44KD,:60KD)، اسکلروکلیستا اورناتا (66.2-68 and 116-120KD,:18 and 70KD)، آسپرژیلوس اونگوئیس (35, 43-45 and 66.2KD,:37 and 150-200KD)، آسپرژیلوس ترئوس (35, 70 and 150-200KD)، آسپرژیلوس نیوئوس (37 and 60KD)، آسپرژیلوس ونتی ای (40, 37 and 60KD)، آسپرژیلوس فلاووس (116-120KD,:35 and 70KD)، آسپرژیلوس سوژه(60-66KD,:60 and 70KD)، آسپرژیلوس پارازیتیکوس (43-45KD,:33 and 70KD)، آسپرژیلوس آلیاسئوس (40, 58 and 90KD)، آسپرژیلوس نایجر (37 and 40KD)، آسپرژیلوس آواموری (24 and 90KD)، آسپرژیلوس کربوناریوس (37, 45 and 116KD,:37 and 70KD)، آسپرژیلوس فتیدوس (40-42KD,:33,35,70 and 150-200KD)، آسپرژیلوس اوکراسئوس (5-10 KD,:33 and 70KD)، آسپرژیلوس اوستیانوس (27, 34 and 50-55KD,:24,50 and 60KD)، آسپرژیلوس ملئوس (38KD,:24, 33, 35, 50, 60 and 90KD)، آسپرژیلوس کاندیدوس (90KD,:90KD)، آسپرژیلوس پنیسیلیوئیدس، آسپرژیلوس اوستوس، آسپرژیلوس ورسیکالر، آسپرژیلوس اورایزه، آسپرژیلوس نیدولانس، آسپرژیلوس ژاپونیکوس (24, 33, 37, 40 and 50KD) فراهم شده از پهنه در دست بررسی، به دست آمد که دوازده گونه از آن ها برای نخستین بار از گستره بوم شناختی شمالی ایران گزارش می شوند. سرانجام، دانش الگوی فراهم آمده از پروتئین ها نخستین و بزرگ ترین دستمایه آسان و کاربردی مولکولی در فرآیند بازشناسی و رده بندی الگوی بسیاری از گونه های آسپرژیلوس ها را بر پایه یافته های گستره «وب» پیش رو می گذارد. جدول های ویژه و همسنجه های پیش رو را می توان درست ترین و همه جانبه ترین شناسایی الگوی پروتئینی آنتی ژنی شناخته شده در جهان دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 1065

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Radwan I.A. | Ahmed R.S.A. | Hassan M.A. | ALI A.

نشریه: 

POULTRY SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10170
 • دانلود: 

  14252
چکیده: 

To investigate the prevalence of fungal agents in local Egyptian broiler breeder chicken’ s premises, tracheal and cloacal swabs from chickens, feed, and water samples were collected. The targeted breed's dead-inshell eggs and newly hatched chick’ s samples were also tested. All fungal isolates were morphologically typed and the predominant fungal species were further subjected to molecular typing using PCRRFLP and gene sequence analysis of the β-tubulin gene. Results revealed a high prevalence of fungal isolates in tracheal and cloacal swabs (39. 3-48. 1%) and feed and water samples (37. 5% and 28. 6%, respectively). Fungal isolation rates in dead-in-shell eggs of all breeds were high except in Dahaby breed. Aspergillus species including A. niger, A. flavus, and A. terreus were the predominantly isolated fungi from all collected samples. The ß-Tubulin genes PCR-RFLP of selected Aspergillus isolates showed a characteristic restriction pattern for each species; however, the method was unable to distinguish between strains. The β-tubulin gene phylogenetic and sequence analysis of selected A. flavus, and A. terreus from breeder chickens and their hatching chicks indicated their relatedness to isolates from bronchopulmonary Aspergillosis in humans in the Middle East. In conclusion, the Aspergillus species remains the most prevalent fungi in breeder chickens, their incubated eggs and hatched chicks indicating their widespread in hatcheries. The PCR-RFLP is an easy tool to discriminate between aspergilli species, however, the β-tubulin sequence analysis more descriptive of potential sources of fungal contamination. Further epidemiological studies are needed to monitor avian and human aspergilli in poultry houses with a special focus on antifungal drug-resistant strains.

آمار یکساله:  

بازدید 10170

دانلود 14252 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BLACK aspergilli ARE GOOD REPRESENTATIVES OF THE MYCOBIOTA ASSOCIATED WITH GRAPES, AND INCLUDE A HIGH PERCENTAGE OF OCHRATOXIN-PRODUCING ISOLATES. OCHRATOXIN A IS A POTENT NEPHROTOXIC AND CARCINOGENIC COMPOUND. THE OCCURRENCE OF OTA IN RAW AGRICULTURAL PRODUCTS HAS BEEN DOCUMENTED WORLDWIDE IN A VARIETY OF PLANT PRODUCTS AND HAS ALSO BEEN REPORTED FREQUENTLY IN GRAPE JUICE, FRUIT AND DERIVED PRODUCTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  164-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2696
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: تست مولکولی SSCP روشی بر پایه PCR است که به عنوان یکی از شیوه های سریع شناسایی قارچ ها مورد علاقه قرار گرفته است. این فن در گذشته برای اهدافی غیر از شناسایی میکروارگانیزم ها، از جمله در آنالیز موتاسیون ها مورد استفاده قرار گرفته است. بعدها در شناسایی و تفکیک بین گونه ای برخی اورگانیزم ها کاربرد پیدا کرد.با توجه به قابلیت روش فوق در تعیین اختلافات بین ترادف های ژنی از طریق پلی مورفیسم تک رشته های DNA بدست آمده از محصولات PCR، در این مطالعه سعی شده است که امکان استفاده از این روش که بی نیاز از هضم با آنزیم های محدودساز می باشد در ایجاد افتراق بین گونه ها بررسی شود.مواد و روش کار: 205 ایزوله آسپرژیلوسی در این مطالعه از نمونه های بالینی و محیطی چند بیمارستان آموزشی کشور و نمونه ها بالینی بیماران مراجعه کننده به مرکز قارچ شناسی بدست آمده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. این تعداد با توجه به شیوع یک درصدی عفونت های آسپرژیلوسی در میان عفونت های قارچی بیمارستانی انتخاب شدند. تمامی جدایه های آسپرژیلوسی، در محیط های کشت افتراقی آسپرژیلوس ها شامل: MEA، CYA20S، CYA و CZA کشت داده شده، با استفاده از خصوصیات کلی و جلوه های میکروسکوپی شناسایی شدند. در روش مولکولی استخراج DNA به روش دستی گلاس بید و فنل - کلروفرم، آمپلیفیکاسیون قطعه ITS2 و دناتوراسیون DNA برای تولید تک رشته انجام گرفت، سپس با استفاده از G-PAGE و عکس برداری از باندها الگوهای تفکیکی مقایسه شدند.یافته ها: در طول یک مطالعه 18 ماهه، 205 ایزوله آسپرژیلوسی شامل یازده گوه بدست آمده، منابع جداسازی گونه ها، نمونه های محیطی و بالینی بیمارستانی بودند. ایزوله های آسپرژیلوسی 25 درصد از منابع بالینی و 75 درصد از نمونه های محیطی بیمارستان ها بدست آمدند. در بررسی SSCP که نتیجه آن افتراق بین گونه های آسپرژیلوس بود. آسپرژیلوس نیدولانس، آسپرژیلوس فیشری، آسپرژیلوس کوادریسینکتا، (آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس نایجر) در یک گروه، (آسپرژیلوس فلاوس، آسپرژیلوس ترئوس، آسپرژیلوس اوکراسیوس) در گروه دیگر از هم قابل تفکیک هستند.بحث و نتیجه گیری: SSCP به عنوان یک روش سریع، کم هزینه و آسان می تواند برای شناسایی مهم ترین گونه های آسپرژیلوس بیماریزای انسان مورد استفاده قرار گیرد، هرچند که به دلیل ویژگی پایین روش احتمالا در کاربرد وسیع آن در آزمایشگاه های روتین تردید وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2696

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  8-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه های آسپرژیلوس از جمله عوامل تخریب کننده محصولات کشاورزی در مراحل قبل و پس از برداشت می باشند. طی سالهای 1383 تا 1386 با نمونه برداری از خاک مزارع و باغ های مختلف در استان فارس و باغ های پسته استان کرمان گونه های مختلف جنس Aspergillus از خاک جدا شده و جمعیت آن ها نیز محاسبه گردید. نمونه های خاک از عمق صفر تا 40 سانتی متری تهیه شده و جدا سازی جدایه ها با استفاده از محیط کشت های Czapek، AFPA و SPDA انجام گردید. براساس خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی پنج بخش (Flavi، Nigri، Circumdati، Fumigati و Terrei) شامل 13 گونه Aspergillus شناسایی گردید که عبارت بودند از: A. alliaceus، A. auricomus، A. carbonarius*، A. flavus،A. fumigatus ، A. japonicus var. japonicus، A. niger var. niger، A. ochraceus، A. oryzae*، A. parasiticus، A. sclerotiorum، A. sojae و A. terreus. گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. از میان محیط کشت های مورد استفاده، محیط های SPDA و AFPA کارایی بهتری برای جدا سازی و شمارش گونه های Aspergillus به خصوص گونه های مولد آفلاتوکسین از خود نشان دادند.در استان فارس کرمان به ترتیب، A. flavus، A. parasiticus، A. niger var. niger و در استان کرمان به ترتیب A. niger var. niger، A. flavus، A. parasiticus بیشترین فراوانی را در مقایسه با سایر گونه ها داشتند. در استان فارس، خاک باغ های پسته و خاک های بکر، بیشترین و کمترین جمعیت گونه های Aspergillus را نشان دادند. در استان کرمان، خاک باغ های پسته رفسنجان و زرند، به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت را گونه های Aspergillus داشتند. همچنین از میان 20 و 52 جدایه A. flavus جدا شده از استان های فارس و کرمان، به ترتیب 14 و 33 جدایه توانستند آفلاتوکسین تولید کنند.متن کامل مقاله در قسمت انگلیسی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

شبخوان مجید | تحقیقی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

زمینه و هدف: ژن ECM33، پروتئینی از خانواده بزرگ (GPI) glycosyl phosphatidyl inositiol-anchored proteins را کد می کند. اگر چه هنوز نقش دقیق پروتئین ECM33 مشخص نشده است ولی مطالعات نشان می دهد که این پروتئین نقش مهمی در حفظ یکپارچگی دیواره سلولی و ویرولانس قارچ دارد. هدف از این مطالعه شناسایی و کلون نمودن ژن ECM33 از قارچ آسپرژیلوس نیجر و همچنین بررسی نحوه بیان آن در حین رشد این قارچ بوده است.روش ها: ابتدا توالی کامل ژن ECM33 آسپرژیلوس نیجر به همراه توالی نواحی کناری آن با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و با مقایسه با ژن ECM33 آسپرژیلوس فومیگاتوس به عنوان الگو، بدست آمد و متعاقبا با طراحی پرایمرهای اختصاصی و PCR قطعه ژنومی تکثیر و کلون گردید. بیان ژن ECM33 آسپرژیلوس نیجر با استفاده از روش RT-PCR مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: ژن ECM33 بطول 1327bp همراه با نواحی کناری آن به شکل یک قطعه 5.2 کیلو بازی کلون شد. آنالیز توالی ژنومی وجود دو اینترون در این ژن را پیش گویی نمود که بطور تجربی تایید شدند. پروتئین حاصل از بیان این ژن حاوی 397 اسید آمینه با یکسانی حدود 70 درصد با پروتئین هم خانواده در گونه های دیگر آسپرژیلوس، می باشد در این بررسی ها نشان داده شد که ژن مذکور در شرایط مختلف از جمله شرایط دمایی گوناگون، منابع کربنی مختلف و همچنین منابع مختلف نیتروژن بطور مداوم بیان می گردد.نتیجه گیری: این مطالعه اولین مطالعه در تعیین خصوصیات ژن ECM33 در قارچ صنعتی آسپرژیلوس نیجر می باشد. قطعه ژنومی کلون شده در این مطالعه در تهیه سازه ژنی که در آزمایشات gene knock out کاربرد دارد، استفاده خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

افلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه شدیداً سمی گونه های به خصوصی از قارچ آسپرژیلوس هستند که به دنبال رشد روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و غذائی تولید می شوند. در این بررسی به ارزیابی تولید افلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در چند گونه قارچ Asprgillus شامل: A. terreus،A. ustus، A. candidus، A. carneus، A. ostianus، A. auricomus، A. niveus، A. niger، A. fumigatus، A. parasiticus، A. caespitosus، A. awamori و A. sclerotiorum در محیط کشتی مناسب و ساده (سیب زمینی دکستروز براث PDB) و به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC) پرداخته شده است. قارچ های یاد شده پس از جداسازی و خالص سازی مورد شناسایی قرار گرفتند و در 50 میلی لیتر محیط PDB مایه زنی شدند. قارچهای مایه زنی شده در شرایط مشابه محیط طبیعی رشد قارچ در دمای 26 درجه سانتیگراد، رطوبت 80% و تاریکی به مدت22 روز نگهداری و سپس افلاتوکسین های حاصل از آن ها استخراج شد. ترشحات قارچی نمونه ها توسط 10 میلی لیتر کلروفرم از عصاره فیلتر شده محیط غذائی استخراج و پس از تبخیر حلال، رسوب حاصله در 3 میلی لیتر متانول حل و فیلتر شده و به دستگاه HPLC تزریق گردید. نتایج آزمایشات نشان داد از میان 13 گونه قارچ آسپرژیلوس، گونه A. parasiticus بیشترین میزان افلاتوکسین کل را تولید نمود. افلاتوکسین G1 در گونه های A. terreus، A. fumigatus،  A. carneus، A. niveus، A. parasiticus، A. caespitosus، A. ostianus و A. niger تولید نشد و افلاتوکسین G2 در گونه های A. niveus، A. ostianus، A. niger و A. Sclerotiorum و افلاتوکسین B2 در گونه های A. carneus و A. sclerotiorum و افلاتوکسین B1 در گونه A. ostianusتولید نشدند. در گونه A. parasiticus میزان تولید افلاتوکسین B1 بیشترین و افلاتوکسین G1 کمترین مقدار در بین چهار نوع افلاتوکسین مورد آزمایش بود.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2466-2471
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16068
 • دانلود: 

  8153
چکیده: 

Objective: Citrinin is a mycotoxin produced by several species of the genera Aspergillus and Penicillium and occurs mainly in food products and animal feed. Some scientific reports show a link between Citrinin and nephrotoxic and possibly a carcinogenic effect for humans.Methods: Samples collected by settling plates, in northern Iran and pure culture isolation performed till the toxin measurement to be done in cell extracts (biomass) which prepared by merging culture in separated prepared culture media incubation. The amount of toxin measured by extracting solutions (50% Acetone, 25% Alcohol Methylic, 25% Alcohol Ethylic and PBS washing proposed) using Direct Competitive ELISA.Results: In conducted research, the relative distribution per obtained Aspergillus species isolates for biomass preparation showed that the most frequent were A.ostianus, A.fumigatus, A.niveus, A.niger, A.awamori and A.parasiticus respectively with a prevalence (28.6%), according to averaged Citrinin, indicated that the potent species was A.niger (2009.3ppb) whereas the lowest observed by A.wentii (18.46 ppb).According to maximum Citrinin limits (200ppb) in food products and animal feed including especially related to the aspergilli and Penicilli, as the result of our measurements and the performed statistical analysis, the maximum amount of Citrinin in the cell extracts, respectively were determined (2009.3ppb) and always produced by A.niger, that were too much more than the universal and local standards allowance enable us to introduce it for all biotechnologic or toxicologic research mentions eventhought as a scientific opinion on the risks for public and animal health related to the presence of Citrinin in food and feed at the targeted geographic area.

آمار یکساله:  

بازدید 16068

دانلود 8153 استناد 0 مرجع 0
litScript