نتایج جستجو

1471

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

148

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  78-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

تجزیه و تحلیل روزن داران کف زی سازندهای آسماری و رازک، منجر به تشخیص 18 جنس و 24 گونه شد که بر اساس آن 2 بیوزون Nummulites vascus-Nummulites fichteli) و(Archaias asmaricus-Archaias kirkukensis-Miogypsinoides complanatus  برای سازند آسماری و 1 بیوزن (Borelis melo curdica-Borelis melo melo) برای سازند رازک شناسایی گردید. بر طبق این بیوزون ها سن سازند آسماری روپلین تا چاتین و سن سازند رازک بوردیگالین می باشد.اجتماع دانه های کربناته سازندهای آسماری و رازک در برش مورد مطالعه با توجه به حضور فراوان فرامینیفرهای کف زی بزرگ به همراه دوکفه ای، بریوزوئر، اکینودرم، مرجان به صورت لخته ای، گاستروپد و به مقدار کم تری جلبک قرمز و جلبک سبز در رخساره های فورامول و فورآلگال-فورامول قابل طبقه بندی می باشند. حضور خرده های جلبک سبز، مرجان، بریوزوئر و دوکفه ای نشان دهنده گذر از اجتماع هتروزوئن به سمت فتوزوئن می باشد که به اجتماع هتروزوئن مثبت موسوم است.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 37 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  687-698
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

سازندهای رازک و میشان (میوسن پیشین تا میوسن میانی) در مناطق پل کوار و زنجیران در جنوب و جنوب غرب فارس و در کمربند چین خورده زاگرس بررسی شدند. کانی های اصلی عبارتند از ایلیت-موسکویت، کلریت، کلسیت، کوارتز و کانی های فرعی آلبیت و پالی گورسکیت. از نظر ژئوشیمی مقادیر MgO و CaO بالاتر و مقادیر SiO2، Al2O3، Fe2O3، Na2O و K2O کمتر از نمونه های استاندارد NASC، PAAS وUC  را نشان می دهد. الگوی REE بهنجار شده با کندریت و شیل های آرکئن آمریکای شمالی غنی شدگی LREE نسبت به HREE بدون بیهنجاری Eu دارند. نسبت La/Sc،Ba/Sc ، Ba/Co بالا و نسبتTh/Sc ،Th/Cr ، La/Cr پائین نشان دهنده خاستگاه دوگانه این رسوب ها از سنگ های مافیک و فلسیک است. سنگ مادر این دو سازند بر اساس نمودار TiO2/Al2O3 گرانیت/ریولیت-بازالت است. پائین بودن مقادیر شاخص دگرسانی و شاخص هوازدگی و نیز بالا بودن میزان Sr نشان دهنده هوازدگی کم تا متوسط سنگ خاستگاه است. پائین بودن CEC نمونه های دو سازند؛ وجود ایلیت، کلریت، پالی گورسکیت و عدم حضور یا مقدار بسیار پائین ورمیکولیت و مونت موریلونیت را توجیه می کند. حدود آتربرگ نمونه های سازند رازک و میشان کم تا متوسط است (بین 10-16). ترکیب شیمیایی، کانی شناسی و پاره ای از آزمایش های سرامیکی نشان دهنده استفاده کاربردی رسوب های این دو سازند در ساخت آجر، کاشی سرامیکی و سفالینه هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سازندهای رازک و میشان (میوسن پیشین تا میانی) در مناطق پلکوار و زنجیران در جنوب و جنوب غرب فارس و در کمربند چین خورده زاگرس بررسی شدند. کانیهای اصلی ایلیت- موسکویت، کلریت، کلسیت، کوارتز و کانی های فرعی آلبیت و پالیگورسکیت هستند. از نظر ژئوشیمی مقادیر MgO و CaO بالا و مقادیر SiO2، Al2O3، Fe2O3، Na2O و K2O پائین می باشد. پایین بودن CEC نمونه های این دو سازند بدلیل وجود ایلیت، کلریت، پالیگورسکیت و عدم حضور یا مقدار بسیار پائین ورمیکولیت و مونت موریلونیت است. حدود آتربرگ نمونه های سازند رازک و میشان کم تا متوسط در گستره 10-16 است. ترکیب شیمیایی، کانی شناسی و پاره ای از آزمایشات سرامیکی نشان دهنده قابلیت استفاده کاربردی رسوبات این دو سازند در ساخت آجر، کاشی سرامیکی و ارتن ورها است. انقباض خطی خشک و پخت، مقاومت خمشی خشک و پخت، جذب آب و تجزیه کانی شناسی نمونه های کاشی سازندهای فوق بررسی شدند. ارتباط واضحی بین مقاومت خمشی، جذب آب، انقباض خطی پخت و اندازه ذرات دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  93-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

مطالعات چینه نگاری سکانسی می تواند در درک و تحلیل حوضه رسوبی کمک نماید. به همین جهت برش چینه شناسی تنگ عبدی (یال جنوبی تاقدیس احمدی) واقع در فارس ساحلی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سازند آسماری در این برش با ناپیوستگی هم شیب (پیوسته نما) بر روی نهشته های سازند جهرم قرار دارد و مرز بالایی این سازند با سازند رازک بوده که این مرز به صورت ناپیوسته و فرسایشی است. این برش شامل توالی از سازند های جهرم (10 متر)، آماری (35 متر) و رازک (5/172 متر) بوده که به طور عمده از سنگ آهک، سنگ آهک رسی، مارن و به مقدار کمتر ماسه سنگ، کنگلومرا و نهشته های شیلی و دولومیتی تشکیل شده است. به طورکلی 84 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس گسترش روزنبران کف زی، سن سازند جهرم ائوسن پسین، سازند آسماری روپلین و سازند رازک روپلین و اکیتانین پیشنهاد می شود. مطالعات میکروفاسیس ها در این تحقیق منجر به تعیین چهار کمربند رخساره ای شامل محیط جزرومدی، لاگون، پشته های ماسه ای و دریای باز شد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، چهار سکانس رسوبی و چهار مرز سکانسی تعیین گردید که از این تعداد، دو مرز سکانسی از نوع اول SB(1) و دو مرز سکانسی از نوع دوم SB(2)تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

تاقدیس بن دشت با درازای بیش از 70 کیلومتر و پهنای 10 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در منطقه فارس داخلی (کمربندن چین خورده ساده زاگرس) می باشد. سازند آسماری – جهرم، به خوبی در این تاقدیس در حال فرسایش رخنمون یافته است.در این مقاله، سعی شده تا عناصر سبک چین و سازوکار چین خوردگی در دو بخش خاوری و باختری تاقدیس بن دشت مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب، گسل های معکوس توسعه یافته با شیب به سمت جنوب باختری در یال شمالی تاقدیس، به عنوان عامل فرازگیری و رخنمون یافتن واحدهای قدیمی تر (سازند گورپی) پیشنهاد شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1135
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

منطقه کارستی سوسن به صورت ناودیس پلانژ داری در شمال دشت ایذه و در حوضه کارون میانی قرار گرفته است. در این مقاله، خصوصیات هیدروژئوالکتریک سازندهای آهکی آسماری و ایلام- سروک با هدف تعیین دامنه تغییرات مقاومت الکتریکی آهک های خشک و آب دار، میزان کارست شدگی، وجود شکستگی ها و در نهایت تعیین مناطق با بیشترین پتانسیل آب زیرزمینی مورد بررسی گرفته است. بدین منظور، 245 سونداژ ژئوالکتریک با آرایه شلومبرژه در مجاورت حد تماس آهک ها با آبرفت داده برداری شده و به صورت یک بعدی مورد تفسیر قرار گرفته است. سپس توموگرافی ژئوالکتریک دو بعدی در هشت مقطع انتخابی با استفاده از مدل RES2DINV انجام و مورد تحلیل واقع شده است. منحنی های سونداژ سازند آسماری دارای مقاومت الکتریکی کمتر، شکل هموارتر و دامنه مقاومت کمتر نسبت به سازند ایلام- سروک می باشند که می توان وجود آبخوان با آبدهی زیاد را بر روی آن با توجه به شیب ملایم کاهش مقاومت آبخوان مشخص نمود. تفسیر مقاطع توموگرافی ژئوالکتریک دوبعدی مشخص نمود که آهک ایلام- سروک در مناطق خرد شده پتانسیل آب زیرزمینی قابل توجهی دارند و توسعه کارست و حفرات در آن ها نسبت به آهک آسماری کمتر است. وجود آهک متراکم ایلام- سروک در مجاور پهنه های خردشده ای که هدایت آب زیرزمینی را بر عهده دارند، باعث شده است که حرکت رو به بالای آب زیرزمینی و در نتیجه ظهور چشمه ها در این سازند در منطقه سوسن رخ دهد. نتایج بررسی های هیدروژئوالکتریک مشخص کرد که آبخوان آهکی آسماری علی رغم نبود چشمه مهم در آن در ناودیس سوسن، وضعیت بسیار مناسبی دارد. در سازند ایلام- سروک، چشمه ها از طریق مناطق خردشده تخلیه می شوند. آهک های این سازند در عمق متراکم می باشند که می تواند نمایان گر تخلخل زمینه ای کم آهک مذکور باشد، در حالی که به دلیل تخلخل ذخیره ای بیشتر، مقاومت الکتریکی آهک آسماری کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1135

دانلود 274 استناد 0 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

Ebrahimabadi A. | Moradi S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

Appropriate drill bit selection can lead to enhance remarkable drilling operation efficiency and cost-saving. There are several factors affecting the bit selection process. Among these parameters, some factors such as specific energy (SE), cost per foot (CPF), formation drillability (FD), and rate of penetration (ROP) are considered the most important ones. One of the best approaches to select the optimum drill bit is to apply Multiple Criteria Decision-Making (MCDM) techniques. In this research work, Fuzzy Technique for Order-Preference by similarity to Ideal Solution (FTOPSIS) is used to choose the optimum bit for drilling operations in Sarvak and asmari formations due to higher accuracy and validity of findings achieved from the FTOPSIS. With this respect, three types of bits (i. e. 517, 527, and 537) were considered as available candidates and were then ranked through the FTOPSIS, resulting in the best option (bit). In asmari formation, similarity factors for bit types of 517, 527, and 537 bits were obtained as 0. 479, 0. 438, and 0. 382, respectively indicating bit type 517 can be chosen as a proper option compared to other ones. Similarly, in Sarvak formation, results showed 0. 5405, 0. 5019, and 0. 5622 values for 517, 527, and 537 bit types respectively, demonstrating the bit-type 537 is the most appropriate alternative in such formation.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

سازند آسماری در مقطع داریان به ضخامت 170 متر و در مقطع رونیز به ضخامت 150 متر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته که با مرزهای ناپیوسته بر روی سازند جهرم و در زیر سازند رازک قرار دارد. بررسی های دقیق پتروگرافی در برش مورد مطالعه منجر به شناسایی 15 رخساره کربناته و یک رخساره ماسه سنگی در قالب 5 گروه رخساره ای شده است. این گروههای رخساره ای به ترتیب دور شدن از ساحل، عبارتند از: گروه رخساره ای پهنه جزر و مدی، گروه رخساره ای تالاب، گروه رخساره ای حفاظت شده، گروه رخساره ای سد و گروه رخساره ای دریای باز. بر اساس این نتایج سازند آسماری در بخش های مختلف یک رمپ کربناتی با شیب یکنواخت (homoclinal) نهشته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

RAEISI ALI REZA | SHEYKHZADEH H. | KARIMI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Drilling the shale and marly intervals of asmari, Pabdeh, and Gurpi formations in the Marun Oil Field - One of the giant Iran’s oil field- encountering some problems such as washout, tight hole, pipe stuck etc .…, so recognition the composition and behavior of this shale and marl is necessary.In this case the mentioned marly and shaly Intervals was investigated and showed the abundance of them in the base of asmari (layer 4 & 5) and it's transitional zone with Pabdeh formation. Investigation of clay minerals of these intervals, illustrate the presence of Illite, Montmorillonite, Mixed layer and slightly Vermiculite and kaolinite, that Illite is the most of them. Also depth matching of tight hole and stuck points with clay mineral types illustrated the relation of montmorillonite with stuck points while more of wash out zones related to Illite. Most of caving points occurred in the Illite and montmorillonite. Mud loss is very low in shale and marly layers.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

توالی کربناته-تبخیری، همراه با رسوبات سیلیسی آواری و نهشته های مخلوط سیلیسی آواری-کربناته مخزن آسماری/پابده با سن الیگو-میوسن در میدان نفتی کرنج به منظور بررسی دیاژنز، ریزرخساره ها و تعیین کانی شناسی اولیه هدف این مطالعه بوده است. میکرایتی شدن، انحلال، تراکم، نئومورفیسم، سیمانی شدن و دولومیتی شدن از جمله فرایندهای دیاژنزی موثر بر توالی آسماری/پابده بوده اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی 3 نوع دولومیت شامل دولومیکرایت، دولومیکرواسپارایت و دولواسپارایت شناسایی شد که در مجموع موجب ارتقاء کیفیت مخزنی شده اند. در این توالی یازده ریزرخساره ی کربناته-تبخیری که در چهار محیط اصلی شامل پهنه جذرومدی، لاگون، شول کربناته و دریای باز نهشته شده اند مشخص گردید. محیط رسوبی سازند آسماری یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هم شیب معرفی شده است. مطالعات دیاژنتیکی نشان دهنده تاثیر هر سه محیط دیاژنزی دریایی، متئوریکی و تدفینی بر روی این نهشته ها می باشد. ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی بیانگر کانی شناسی اولیه آراگونیتی برای کربنات های سازند آسماری می باشد. نسبت بالای Sr/Mn و نیز بالا بودن نسبت Sr/Ca و پایین بودن میزان منگنز حاکی از سیستم دیاژنتیکی بسته با نسبت تبادل آب به سنگ (W/R) کم برای کربنات های سازند آسماری است.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
litScript