نتایج جستجو

18

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  17-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  622
چکیده: 

یکی از انواع فرآورده های خمیری بومی در ایران، رشته آشی است که از مخلوط کردن آرد گندم، آب و نمک پس از طی مراحل مختلف تولید می شود. با توجه به این که نمک یکی از اجزای مهم در تولید این فرآورده به شمار می آید و در سال های اخیر استفاده گسترده نمک در غذاهای فرآیند شده سبب بروز نگرانی در مورد سلامت مصرف کنندگان شده است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی کاهش میزان نمک (به میزان 2 و 3 درصد) در مقایسه با نمونه شاهد (5 درصد نمک) در رشته آشی با استفاده از صمغ های گوار و زانتان (به میزان 0.5 و 1 درصد) بودکه به بررسی ویژگی های رئولوژی خمیر (قوام خمیر، درجه نرم شدن گلوتن، ژلاتینیزه شدن نشاسته) با استفاده از دستگاه میکسولب، شیمیایی فراورده نهایی (رطوبت و خاکستر) و ارزیابی خواص حسی پرداخته شد. با افزایش غلظت صمغ ها و کاهش نمک میزان قوام خمیر، ژلاتینیزه شدن، بیاتی نشاسته به طور معنی داری افزایش یافته این موضوع درحالی بود که میزان درجه نرم شدن گلوتن کاهش یافته است و نیز میزان رطوبت و خاکستر فراورده نهایی به ترتیب افزایش و کاهش داشت. با توجه به نتایج، تیمار با زانتان 1 درصد و 2 درصد نمک مصرفی به عنوان بهترین تیمار از لحاظ خواص رئولوژیکی، شیمیایی و حسی انتخاب شد. آنالیز آماری داده-ها در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر مثبت کاهش نمک و افزودن هیدورکلوئید بر خصوصیات شیمیایی و رئولوژیک و حسی رشته آشی تولیدی است.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 622 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  465-478
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

مصرف زیاد نمک در رشته آشی منجر به ابتلا و پیشرفت بیماری پرفشاری خون می گردد و از طرفی کاهش نمک منجر به ایجاد مشکلاتی نظیر سست شدن و ریزش رشته آشی در هنگام خشک کردن و یا منجر به وا رفتن رشته در هنگام جوش، می گردد. استفاده از صمغ ها در فرمولاسیون رشته آشی می تواند اثرات مخرب کاهش نمک بر کیفیت رشته آشی را کاهش دهد. هدف کلی از این پژوهش بررسی اثرات افزودن صمغ زدو در غلظت های 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1و 2/1% بر مبنای وزن آرد به جای نمک مورد استفاده در فرمولاسیون رشته آشی شاهد (5/4%) بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر رشته آش و همچنین ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، رنگ سنجی، کیفی و حسی رشته آشی کم نمک یک روز پس از تولید بود. بنابراین 7 تیمار به همراه شاهد مطابق با طرح کاملا تصادفی طراحی گردید. نتایج آزمون های رئولوژیکی خمیر نشان داد که کاهش نمک و افزایش صمغ زدو اثر معنی داری (05/0≥ p) بر خواص رئولوژی خمیر رشته آش شامل متوسط حداکثر ارتفاع منحنی، متوسط طول منحنی، شاخص تورم، متوسط سطح زیر منحنی، تست پیکربندی و الاستیسیته داشته است. ارزیابی نتایج فیزیکوشیمیایی نشان داد با اضافه نمودن صمغ زدو و کاهش میزان نمک میزان رطوبت افزایش و میزان خاکستر و نمک به صورت معنی داری کاهش یافت. نتایج آزمون بافت سنجی توسط دستگاه آنالیز پروفایل بافت نشان داد با کاهش نمک و افزایش غلظت صمغ زدو و میزان سختی تیمارها روند کاهشی نشان داد. نتایج آزمون رنگ سنجی نشان داد که اختلاف آماری معنی داری در مولفه های رنگی ⃰ a، ⃰ b⃰ و ⃰ L بین کلیه تیمارها با نمونه شاهد مشاهده نگردید. بررسی ویژگی های کیفی رشته های آشی نشان داد با کاهش میزان نمک به 90/3% و افزودن صمغ زدو تا غلظت 6/0% وزن رشته های ناهمگون، وزن رشته های نیمه شکسته و شکسته در مقایسه با شاهد روند کاهشی نشان داد و در غلظت های بالاتر از 6/0% صمغ زدو این تغییرات روند افزایشی نشان داد. نتایج ارزیابی حسی نشان داد با کاهش میزان نمک تا 90/3% و افزودن 6/0% صمغ زدو امتیاز بو، رنگ، بافت و پذیرش کلی تیمارها اختلاف معنی داری در مقایسه با نمونه شاهد نشان نداد. امتیاز مزه تمامی تیمارها اختلاف معنی داری با نمونه شاهد نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد میتوان میزان نمک رشته آش را تا 6/0 کاهش داد و به جای آن صمغ زدو اضافه نمود بدون اینکه اثر نامطلوبی بر خواص کیفی، بافتی و حسی رشته آش در مقایسه با شاهد داشته باشد بنابراین تیمار مذکور به عنوان تیمار برتر انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: امروزه به لحاظ صنعتی شدن کشورها، گرایش به مصرف مواد غذایی آماده افزایش یافته است. از جمله این غذاها نودل می باشد. کم تحرکی ومصرف غذاهای آماده در فرآیندهضم وجذب سیستم گوارش تداخل ایجادکند و باعث ایجاد نفخ، یبوست و چاقی شود. از این رو در این تحقیق سعی برآن شده که به نوعی با این مشکلات مقابل کرده، و بتوان این محصول رابه محصول فراسودمند تبدیل کرده تا علاوه بر کاهش عوارض، سبب افزایش رضایت مندی و سلامت مصرف کننده شود. روش کار: در این تحقیق از دو ترکیب خمیرترش لاتیکی و سبوس تخمیری گندم به صورت جداگانه و میکس هر دو در تولید نودل استفاده شده است. این پژوهش شامل 9 تیمار و 1 شاهد و3 تکرار بود که آزمون های فیزیکوشیمیایی و میکروبی و رئولوژیکی و ارزیابی حسی بر روی نمونه ها انجام پذیرفت و به منظور مقایسه تیمارها از تجزیه واریانس یک طرفه و به منظور مقایسه میانگین تیمارها از روش چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج: نتایج آزمون ها درقالب فاکتوریل با طرح برپایه کاملا تصادفی در 3 تکرار گزارش شد. نتیجه گیری نهایی: نمونه حاوی 3 % سبوس تخمیری+ ا% خمیر ترشی لاتیکی به عنوان تیمار برتر از لحاظ ویژگیهای رئولوژیکی انتخاب گردید. نمونه حاوی 3 % سبوس تخمیری+ ا% خمیر ترشی لاتیکی دارای بیشترین امتیاز ویژگیهای حسی و تغذیه ای بود.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  123-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

فمینیست ها تعاریف موجود از «زن» را در سامان های اجتماعی بشری، نه بازشناخت واقعی از او، بلکه شناسایی هژمونی فرهنگ مردانه از زن می دانند و در مقام راه کار، زنان را دعوت به «افتراق و استقلال» می نمایند. نظریه افتراق در دیدگاه های مختلف فمینیستی، تعاریف مختلفی از جوامع مادرسالار و آرمان شهرهای تک جنسیتی تا خلوت گاه های شهودی می یابد؛ اما دستاورد منظور و موعود همه نظریه های پیرامون افتراق، کمک به پاک کردن انگاره ها و باورداشت های معهود از زن است، برای آنکه به هستی شناختی حقیقی از اصالت و عاملیت خود دست یابد. در این مقاله، به روش تحلیل محتوای قیاسی، دلایل و نیز نتایج حاصل از استقلال زنانه موجود در رمان هرس را براساس نگرش های فمینیستی ارایه شده در باب نظریه افتراق بازجسته ایم. آنچه از این جستجو به دست آمد اینکه: اگرچه استقلال زنان در رمان هرس شباهت به نوعی تنبیه یا تبعید خودخواسته دارد، اما حداقل در مورد شخصیت اصلی داستان، نوال، منجر به رسیدن به خودباوری، استقلال، آرامش، عاملیت و هماهنگی و اتحاد با عناصر هستی گشته است که ناشی از نوعی سفر شهودی در خود است، یعنی همان چیزی که نظریه افتراق به آن توجه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shahsavani L. | Hosseinmardi F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (66)
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

Introduction: noodle is a product rich in carbohydrates without cholesterol, with a low sodium and fat content, but it is very poor in terms of essential amino acids such as lysine and threonine. noodle has a particular popularity in the societies due to its cost-effectiveness, ease of use and the diversity of its forms. Due to the production stage of this product, additives can easily be added to the noodle formulation, therefore the newest enrichment in the industry is the use of rye flour, which has been studied in this research work. Materials and Methods: In this study, by maintaining the constant level of transglutaminase enzymes and the amount of 20, 40 and 60g of rye flour in the noodle formulation, cooking quality and physicochemical properties of rye noodle were investigated and the chemical tests performed on the crossed-linked noodle with rye flour including moisture, ash, fiber, fat, protein and color. The AACC also conducted an examination of the rate of cooking loss, water absorption and swelling index. Sensory evaluation was also carried out based on the Hedonic method. Results: In terms of moisture, fiber, ash and protein contents, there were significant differences with the control sample. The amount of moisture and protein increased significantly by increasing rye flour and reducing the amount of wheat flour in the formulation, while the amount of minerals increased. By increasing the amount of rye flour, the brightness and yellowing decreased significantly, but the redness increased. In terms of sensory evaluation and general acceptance of noodles, 40g of rye flour has gained more points. Conclusion: In this research, the cooking quality and physicochemical properties of rye noodle with different percentages of rye flour were investigated. The results indicated that by the application of transglutaminase enzyme and 40g of rye flour in the formulation the percentage of cooking loss, swelling index and water absorption decreased.

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

پروتئین تک سلولی (SCP) به پروتئین تولید شده توسط میکروارگانیسم های تک سلولی ازجمله باکتری ها و قارچ ها اطلاق میشود. در این پژوهش قارچ صدفی (florida Pleurotus) بر روی غلظت های مختلف پساب حاصل از پخت ماکارونی به عنوان محیط کشت حاوی کربن کشت داده شد و میزان رشد پرگنه قارچ، وزن تر، وزن خشک و مقدار پروتئین قارچ صدفی اندازهگیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد سرعت رشد قارچ صدفی وابسته به غلظت آب ماکارونی بود به طوریکه بالاترین میزان رشد مربوط به غلظت 100 درصد آب ماکارونی بود و با رقیق شدن محیط، میزان رشد کاهش نشان داد. بالاترین غلظت پروتئین در محیط کشت حاوی %25 درصد آب ماکارونی با میزان پروتئین 680 میکروگرم در میلی لیتر و کمترین غلظت پروتئین در محیط کشت حاوی %100 آب ماکارونی و محیط کشت آب آگار مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

قریب قاسم

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5 (پیاپی 191)
 • صفحات: 

  185-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی در کتابخانه های ایران تالیف علی بهرامیان، طرح مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران با آکادمی علوم مغولستان است که در سال 1396 ش. منتشر شد. هدف کتاب، شناسایی همه نسخه های خطی موجود در کتابخانه های ایران از هجوم چنگیز تا سقوط حکومت ایلخانی است. نویسنده در نوشتار حاضر به ارایه فهرستی از نقایص کتاب مذکور با تکیه بر نسخه های خطی موجود در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همت گماشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHSAVANI L. | MOSTAGHIM T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16131
 • دانلود: 

  5217
چکیده: 

Seaweeds contain high levels of minerals, vitamins, essential amino acids, indigestible carbohydrates, and dietary fiber. The objective of this study was to compare Spirulina seaweed yellow alkaline noodles made with different levels of green seaweed to make Yellow alkaline noodle products of high nutritional quality with rich fiber content. Green seaweed powder (Spirulina) was incorporated in different proportions (0, 5, 10, 15%) in noodles. Proximate compositions (protein, fiber, ash, fat, moisture), pH, color, textural intensities, cooking properties (Cooking yield, Cooking loss), and sensory qualities of noodles were evaluated. The results of noodle formula development showed that as the amount of Spirulina seaweed powder increased, the stickiness of the noodles decreased and the appearance became darker. The crude fiber contents of Spirulina seaweed yellow alkaline noodles increased by the addition of Spirulina seaweed powder. Thus, edible seaweeds such as Spirulina might be used as a food supplement to improve the nutritional recommended daily intake.

آمار یکساله:  

بازدید 16131

دانلود 5217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بشری جواد

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

ابن خفیف شیرازی، هم در روزگار خود و هم در میان سلاسل و طریقت های پس از خود، از مشایخ تأثیرگذار تصوّف به شمار می رود. اقوال متعدّد او در آثار صوفیانه ی رسمی و استناد به سیره ی وی که به تدوین اولیانامه ای برای او انجامید، میزان نفوذ شخصیت و آراء او را در انجمن های اعتدالی تصوّف نشان می دهد. بررسی رساله ها و کتابچه های منسوب به وی از دیرباز مورد توجّه بوده و اغلب آن ها تصحیح و منتشر شده است. در کتابخانه ی مرعشی (قم) دست نویس رساله ای به عربی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است. در بازخوانی متن این رساله و پس از مقایسه با سایر آثار برجای مانده از ابن خفیف، روشن شد که با دست نویس اصیل و معتبری از «کتاب الإقتصاد» روبرو هستیم. سلسله ی اسناد موجود در آغاز این دست نویس نشان دهنده ی جایگاه والای این اثر در میان مشایخ پس از ابن خفیف است. در پایان، برخی اختلاف ها بین روایت نسخه ی مرعشی و دو نسخه ی مورد استفاده ی فلورین زوبیروی، مصحّح کتاب الإقتصاد، بیان خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  135-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مجمع التواریخ، اثری درباره تاریخ ایران در دوره پس از سقوط صفویه است که در سال 1207 در هند نوشته شده است. آخرین فقرات اطلاعاتی این اثر مربوط به تاریخ ایران در اوایل قرن سیزدهم است، اما مطالب آن بیشتر از منظر مطالعه تاریخ خاندان مرعشی و تاریخ ایران در سال های مقارن با سقوط صفویه تا اوایل دهه هشتاد قرن دوازدهم هجری قمری اهمیت دارد. میرزا محمد خلیل، نویسنده آن اثر، از سادات مرعشی مهاجر به هند است. بنابراین، به اثر مزبور می بایست به عنوان کتابی تاریخی که توسط یک مهاجر ایرانی به هند نوشته شده است، نگریست. در مقاله حاضر به مجمع التواریخ از این منظر نگریسته شده است. این نوع نگاه به شناخت بهتر ما از این اثر و نویسنده آن کمک خواهد کرد. نگاه مزبور دو زمینه برای تبیین ویژگی های مختلف اثر نامبرده در اختیار ما قرار خواهد داد که یکی ایرانی و دیگری هندی است. در نوشته های برخی از محققانی که قبل از این مجمع التواریخ را مورد بررسی قرار داده اند، از این منظر به آن اثر نگریسته نشده و ویژگی هایی مانند دوگانگی نثر آن اثر از نظر دور مانده و یا نویسنده یکی از منابع مهم اطلاعاتی آن، یعنی میر محمدعلی فاضل که او هم از مهاجران ایرانی به هند بوده است، شناسایی نشده است. در این مقاله، افزون بر چشم انداز خاصی که برای تفسیر و تحلیل مجمع التواریخ اتخاذ شده، کوشش گردیده است تا تصویری به نسبت کامل از مباحث مربوط به تاریخنگاری آن اثر ارایه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 94 استناد 0 مرجع 1
litScript