نتایج جستجو

392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 39
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1068
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بالا بودن میزان آنتی ژن کانتر 125 در سرم و مایع آسیت بیماران سل صفاقی گزارش گردیده است. در این مطالعه آنتی ژن کانسر 125 سرم و آسیت در بیماران به دلایل گوناگون اندازه گرفته شد تا دریابیم که آیا افزایش آنتی ژن 125 سرم و مایع آسیت می تواند به عنوان یک تست تشخیصی در بیماران با سل صفاقی به کار رود. 53 بیمار ( 9 نفر سل صفاقی - 33 نفر سیروز - 6 نفر بدخیم و 5 نفر سندرم نفروتیک) همراه با 29 نفر گروه شاهد از نظر آنتی ژن کانسر 125 سرم و یا مایع آسیت مورد بررسی قرار گرفتند. میزان آنتی ژن کانسر 125 سرم و مایع آسیت بیماران به جز سندرم نفروتیک به صورت قابل توجهی بالا بود. در بیماران سل صفاتی آنتی ژن کانسر 125 در سرم 100% و در مایع آسیت 88.9% بیماران افزایش یافته بود. در بقیه گروه های به جز سندرم نفروتیک و گروه شاهد نیز افزایش قابل توجه آنتی ژن کانسر 125 سرم و مایع آسیت مشاهده شد. اختلاف معنی دار بین سل صفاقی و گروه های سیروز و بدخیمی ازنظر آنتی ژن کانسر 125 سرم و مایع آسیت وجود نداشت ولی بین سل صفاقی و گروه های شاهد و سندرم نفروتیک این اختلاف معنی دار بود. اندازه گیری میزان آنتی ژن کانسر 125 سرم و یا مایع آسیت روش تشخیصی مناسب در بیماران با سل صفاقی نیست و این نشانگر سرطان علاوه بر تومورهای تخمدان در بیمارانی که آسیت به دلایل متفاوت دارند نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1068

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

UDDIN M.S. | HOQUE M.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  748-754
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5800
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5800

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AMINI E. | MOLAEIAN M. | SOHRABVAND F. | SHABANI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  323-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19300
 • دانلود: 

  47889
چکیده: 

Chylous ascites was diagnosed in a female neonate. Following the administration of a gastrografin enema, which showed the presence of gut malrotation, she was operated. This led to a complete recovery and optimal weight gain. For evaluation of chylous ascites in neonates, gut malrotation should be considered in order to prevent volvolus and further complications.

آمار یکساله:  

بازدید 19300

دانلود 47889 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Sarvari Gholamreza | GHANE SHARBAF FATEME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  12 (72)
 • صفحات: 

  10481-10484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11240
 • دانلود: 

  7527
چکیده: 

Introduction One of the rare problems in newborns is ascites. Almost 30 percent of neonatal ascites is caused by urinary disease. The most common cause is urinary tract obstruction from posterior urethral valve. Case Report In this case report, we present a two-day boy with urinary ascites at Akbar hospital Mashhad, Iran, it was initially thought the ascites have liver origin. Conclusion In conclusion the causes of the ascites should be determined for treatment management. This can be achieved by analysis of the ascites fluid. Although urinary ascites is a very rare condition, it needs rapid management to gain a good outcome.

آمار یکساله:  

بازدید 11240

دانلود 7527 استناد 0 مرجع 315
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  184-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1768
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1768

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی جنبه های مختلف رشد با استفاده از منحنی رشد و صفات مرتبط با آسیت در خطوط پدری سویه تجاری گوشتی آرین بود. در این مطالعه از 299 جوجه نر متعلق به خطوط پدری A) و (B سویه تجاری گوشتی آرین برای بررسی منحنی رشد در دو تیمار آسیت و شاهد استفاده شد. در روز 35 دوره پرورش فراسنجه های خونی و میزان هماتوکریت خون در 15 درصد از پرنده ها اندازه گیری شد. ضریب تبدیل خوراک در فاصله بین 23 تا 54 روزگی به صورت انفرادی در 20 درصد از جوجه ها اندازه گیری شد. در روزهای 1، 4، 7، 10، 14، 17، 21، 28، 35، 42، 49 و 54 جوجه ها به صورت انفرادی وزن کشی شدند. علاوه براین نسبت بطن راست به کل بطن ها در تمام پرنده ها در انتهای دوره پرورش اندازه گیری شد. در هر دو خط پدری و بین دو تیمار تفاوت معنی داری (P<0.05) برای میزان اکسیژن اشباع خون وجود داشت، لیکن در خصوص ضریب تبدیل خوراک بین تیمارها در خطوط پدری تفاوت معنی داری ملاحظه نشد (P>0.05). نسبت بطن راست به کل بطن ها در تیمار القا شده برای آسیت در هر دو خط به طور معنی داری (P<0.05) افزایش یافت. همچنین نتایج مطالعه حاضر تفاوت های معنی داری (P<0.05) را در ثابت رشد و سن رسیدن به نقطه عطف بین دو تیمار آسیت و شاهد فقط در خط A نشان داد به گونه ای که در تیمار آسیت، ثابت رشد افزایش و سن رسیدن به نقطه عطف کاهش داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  405-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1601
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1601

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15374
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Congenital tuberculosis is a rare disease of which the most common presentations include respiratory distress, fever, and organomegaly. We report a case of congenital tuberculosis presenting with ascites.

آمار یکساله:  

بازدید 15374

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  217-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18609
 • دانلود: 

  16894
چکیده: 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease with multiple organ involvements and abdominal pain as the most common gastrointestinal symptom. Herein, we describe a case of SLE presented with abdominal pain and massive  ascites that had a good response to the high dose of prednisolone.

آمار یکساله:  

بازدید 18609

دانلود 16894 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  409-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1344
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

Background: Tuberculosis is a highly contagious infectious disease caused by mycobacterium tuberculosis. This disease is mostly recognized as a pulmonary disorder but it can be transmitted to other parts of the body by blood. The most common extra pulmonary sites, including lymph nodes, abdomen, pleura, and abdominal tuberculosis, are less common than pulmonary tuberculosis. Given the importance of tuberculosis, a rare case of tuberculosis was reported. Case Report: A 13-year-old girl was admitted to Afzalipour hospital, Kerman, because of fever and abdominal pain. Her fever started from two weeks ago and generalized abdominal pain started a week ago. Ultrasound and abdominal CT scan showed fluid accumulation in the abdominal cavity. The result of chronic granuloma pathology was reported in favor of mycobacterium tuberculosis, and PCR test of pleural tuberculosis was positive. She was treated empirically with Isoniazid, Rifampin, Ethambutol, and Pyrazinamide. She was visited a month later. Her general condition was good and the clinical symptoms disappeared.

آمار یکساله:  

بازدید 1344

دانلود 547 استناد 0 مرجع 0
litScript