نتایج جستجو

121

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  64-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

در این تحقیق به منظور بررسی سازگاری و عملکرد درختان غیر بومی در شمال کشور، طرح تحقیقاتی سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای میان بند اسالم (ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دریا) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و 9 تیمار از گونه های مختلف سوزنی برگ شامل کاج سیاه(P. nigra var. calabrica, P. nigra var. pallasiana, P. nigra var. austriaca) ، نوئل Picea abies) با مبدا کلاردشت، P. abies با مبدا فرانسه،P. glauca  با مبدا کانادا و P. orientalis با مبدا ترکیه و دوگلاس Pseudotsuga menziesii) با مبدا آمریکا و P. menziesii با مبدا کالیفرنیا) از سال 1370 بر اساس سه شاخص زنده مانی، قطر و ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفتند. بر این اساس پس از پایان هر دوره رویش سالیانه، اندازه گیریها در هر یک از کرتهای آزمایشی به عنوان متغیر، انجام و نتایج بدست آمده پس از پایان سال شانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که گونه های مورد بررسی از لحاظ شاخص زنده مانی تفاوت معنی داری نداشته، حال آن که در دو شاخص ارتفاع و قطر برابر سینه، اختلاف معنی داری در سطح 1% مشاهده شد. در پایان این دوره بررسی، گونه menziesii .P با مبدا کالیفرنیا دارای بهترین رشد ارتفاعی (میانگین ارتفاع 2/10 متر) و گونه P. nigra var. calabrica دارای بیشترین رشد قطری (میانگین قطر 1/16 سانتی متر) بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 50 استناد 3 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پی آیند 71) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  910
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

به منظور بررسی وضعیت زادآوری در حفره های طبیعی، 15 حفره در سری 3 طرح ناو جنگل های اسالم در راستای طرح ملی زادآوری راش انتخاب گردید. گونه، قطر در ارتفاع برابر سینه کلیه درختان حاشیه حفره، شکل تقریبی حفره، اندازه دو قطر کوچک و بزرگ و سطح تقریبی آن ثبت شد. در طول بزرگترین قطر حفره (از یک سوی حفره به سوی دیگر آن) به طور یک در میان قطعات نمونه کوچک 1×1 نصب و در صد حضور و نوع پوشش گونه های مزاحم، صفات کمی و کیفی نهال ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل و حداکثر سطح حفره های اندازه گیری شده به ترتیب 89 و 2276 متر مربع بود نتایج نشان داد که حفره های مورد ارزیابی از شکل هندسی خاص و منظمی پیروی نمی کند ولی عمدتا به اشکال دایره ای تا بیضوی نزدیک تر می باشد طوری که 54% از حفره ها از این نوع می باشند. همچنین مشاهده گردید که با افزایش سطح از تعداد نهال های راش و تا حدودی ممرز کاسته می شود اما فراوانی گونه افرا با اندازه حفره ها از نظر آماری معنی دار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 910

دانلود 209 استناد 5 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  358-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

گونه پیسه آ Picea abies (L.Karst) در سال 1353 در جنگل اروستون منطقه اسالم در ارتفاع 1400 متر بالاتر از سطح دریای آزاد کشت گردید. در سال 1375 به منظور بررسی واکنش توده به عملیات تنک کردن، 4/1 هکتار از جنگل کاری های این گونه در قالب آماری بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و 4 تیمار شامل شاهد (بدون دخالت)، تنک کردن سبک (10 تا 15 درصد رویه زمینی) با گردش زمانی سه ساله، متوسط (15 تا 20 درصد رویه زمینی) با گردش زمانی پنج ساله و شدید (20 تا 25 درصد رویه زمینی) با گردش زمانی هفت ساله انتخاب گردید. قطر درختان هرساله در 12 کرت 1200 مترمربعی اندازه گیری شده و عملیات تنک کردن با در نظر گرفتن وضعیت توده و تیمارهای موردنظر به روش سوئیسی انجام شد. مطالعه در سن 23 سالگی توده آغاز و طول دوره بررسی شامل سالهای 1375 تا 1385 بود. نتایج اولیه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای مختلف از نظر تعداد در هکتار و رویش قطری نشان داد. بیشترین و کمترین تعداد در واحد سطح به ترتیب در قطعات شاهد و تنک کردن سبک دیده شد و میزان رویش قطری در تیمار شاهد نسبت به تیمارهایی که در آن دخالت شده بود، کمتر بود .(P<0.05)

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 30 استناد 0 مرجع 8
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1034
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

در این تحقیق، کنترل موجودی انبار محصول کارخانه تخته خرده چوب اسالم، مطالعه شد و با توجه به این که انبار این کارخانه به صورت سنتی اداره شده و هیچ گونه مدلی برای چیدمان و مرتب نمودن تخته خرده چوب های تولیدی در این انبار به کار گرفته نمی شد، بعد از بررسی و تحقیق، مناسب ترین مدل، مدل EPQ (مقدار تولید اقتصادی) پیشنهاد گردید. هدف در این مدل پیش بینی متوسط تعداد ورق انبارش شده سالانه با توجه به حجم انبار است. بعد از به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای این مدل که آمار به دست آمده از واحد حسابداری و انبار این کارخانه بود و جای گذاری در فرمول های مورد نظر مقادیر لازم به دست آمد. برای محاسبه میزان Q* (مقادیر اقتصادی تولید) و Imax مقدار موجودی بیشینه) از میزان فروش در سال 1388 و همچنین میزان هزینه های ثابت و متغیر مربوط به واحد انبار استفاده گردید. همچنین میزان تقاضا (D) و میزان تولید (P) نیاز بود که هر کدام به طور جداگانه از روش رگرسیون خطی و روش نموهموار محاسبه شدند. با قراردادن ارقام به دست آمده در فرمول های موردنظر در نهایت متوسط تعداد ورق انبارش شده سالانه پیش بینی گردید. ضمن آن که آرایشی مناسب باتوجه به تعداد ورق پیش بینی شده و حجم انبار موجود برای چیدمان محصول در انبار نیز ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1034

دانلود 168 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

پترولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  161-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

مجموعه دگرگونی اسالم، بیشتر متابازیت، متاپلیت و سرپانتینیت است. متابازیت ها دگرگونی در رخساره های شیست سبز و شیست آبی را نشان می دهند. سنگ های رخساره شیست سبز از نوع برگواره و توده ای بوده و دارای مجموعه کانی شناسی، اکتینولیت، کلریت، آلبیت و اپیدوت هستند. شیست های آبی دارای مجموعه کانی شناسی آمفیبول سدیک، اپیدوت و فنژیت هستند. تجزیه شیمیایی کل سنگ این متابازیت ها، نشان می دهد که سنگ مادر (پروتولیت) آنها دارای ترکیب بازالتی تا آندزیتی با سرشت بیشتر کالک آلکالن بوده است. برپایه نمودارهای شناسایی جایگاه زمین ساختی ماگما (تکتونوماگماتیک)، سنگ مادر این متابازیت ها وابسته به جزایر کمانی و تا اندازه ای پشته های میان اقیانوسی بوده است. الگوی عناصر خاکی نادر و نمودارهای عنکبوتی متابازیت های اسالم نیز همانند ماگماتیسم حدواسط و بازیک در جزایر کمانی یا بالای پهنه فرورانش است. احتمالا سنگ های رخساره شیست سبز و شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم معادل جزایر کمانی یا پوسته اقیانوسی داغ و جوان بالای پهنه فرورانش بوده اند. برخلاف سنگ کره اقیانوسی فروروی هموار و ستبر پالئوتتیس، در این بخش از پهنه اقیانوسی با انباشته شدن در بخش های سطحی تر، منشورهای به هم افزوده کانال فرورانش دچار شرایط دگرگونی رخساره های شیست آبی و سبز شده و متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم پدید آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 215 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

بهره وری و چگونگی افزایش بهره وری به طور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی از سالیان دور مورد توجه اندیشمندان بوده است. به طوری که سازمان بین المللی کار بهره وری را عبارت از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف می کند. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود. در این تحقیق بهره وری کل و بهره وری جزیی عوامل تولید در کارخانه تخته خرده چوب اسالم با استفاده از روش شاخص و طی سال های 1383 تا 1388 اندازه گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با فرض نمودن سال 1383 به عنوان سال مبنا، بهره وری کل این کارخانه تا سال 1385 روندی کاهشی داشت اما از سال 1386 تا 1388 روندی افزایشی داشته است و در سال 1388 به حداکثر مقدار خود رسید. ضمن آن ازطریق آزمون های ضریب-همبستگی رگرسیون رابطه بین عوامل تولید و بهره وری کل در این واحد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مولفه های موثر بر بهره وری کل این کارخانه عبارتند از بهره وری مواد، بهره وری زمان و بهره وری کارکنان.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 244 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (جلد اول)
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

خاک به عنوان بستر تولید یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در اکوسیستم های پیچیده زمین مورد بررسی قرار می گیرد هر چند همیشه مطالعه این فاکتور دارای مشکلات زیادی بوده است، در این تحقیق با علم به این موضوع سعی شده با استفاده از فاکتورهایی که اندازه گیری آن ساده تر می باشد به بررسی فرسایش خاک پرداخته شود و تغییرات در آن ارزیابی گردد از این رو منطقه ای به وسعت 4580 هکتار که دارای اکوسیستم جنگلی است انتخاب و از مدل PSIAC استفاده شد و لایه های زمین شناسی، خاکشناسی، روان آب، توپوگرافی، پوشش زمین، فرسایش سطحی، فرسایش رودخانه ای، اقلیم و کاربری زمین در محیط GIS آماده و رستری شد و بنابر شرایط مدل، Classify و به دنبال آن Reclassify شد و با ارزش های جدید در مدل فرسایش PSIAC هم پوشانی شدند، در نتیجه نقشه ای حاصل گشت که با توجه به ارزش های موجود در آن به 60 منطقه فرسایش تبدیل شد و در نهایت با توجه به ارزش هر پیکسل میزان و افق فرسایش استخراج شد و مشخص گردید که با توجه به شرایط فوق میزان فرسایش در سال 1.9 تن در کیلومتر مربع می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 312 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  87-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقاله حاضر شامل سه طرح تحقیقاتی در سه منطقه ارتفاعی در استان گیلان است. در منطقه ارتفاعی پایین بند به ارتفاع 450 متر در جنگل های اسالم واقع در طرح سیاهبیل شماره یک، 13 گونه و پرووننس مورد آزمایش قرار گرفته است. در منطقه میان بند واقع در طرح ناو اسالم به ارتفاع 1050 متر، 15 گونه و پرووننس و در منطقه بالابند به ارتفاع 1750 متر واقع در طرح ناو اسالم 9 گونه و پروونس کشت گردید. در هر منطقه، طرح به روش آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با فاصله 2´2 متر پیاده شد و در هر تکرار از هر گونه یا پرووننس (تیمار) 100 اصله نهال مورد آزمایش قرار گرفت. فاصله تکرارها و تیمارها از یکدیگر 3.5 متر انتخاب گردید.فاکتورهایی نظیر درصد زنده مانی، رویش ارتفاعی، شادابی هر ساله و همچنین رویش قطر یقه هر پنج سال یکبار مورد ارزیابی قرار گرفت.در هر تیمار دو ردیف کناری بعنوان محافظ (بافر) در نظر گرفته شده و فقط 36 اصله نهال وسط هر پلات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی های بعمل آمده در طول زمان اجرای طرح نشان می دهند که در منطقه پایین بند:مبدا فرانسه Pinus nigra Var. calabrica، مبدا ترکیهPinus nigra Var. pallaziana ، مبدا آمریکا Pinus taeda، مبدا آمریکا Pinus ponderosa، مبدا اتریشPinus nigra Var. austriaca ، مبدا اورگان وگری هاربور واشنگتن Pseudotsuga menziessi.در منطقه میان بند گونه ها و پرووننسهای:مبدا کالیفرنیا آمریکاPseudotsuga menziesii ، مبدا ترکیهAbies equitrojani ، مبدا ترکیهPinus sylvestris ، مبدا اتریشPinus nigra Var. austriaca ، مبدا ترکیهAbies nordmanniana ، مبدا سوریهAbies cilicica ، مبدا فرانسه Pinus nigra Var. calabrica، مبدا ترکیه Pinus nigra Var. pallasianaو در منطقه بالا بند گونه ها و پرووننسهای:مبدا کلاردشت Picea abies، مبدا ترکیه Pinus sylvestris، مبدا اسپانیا Pinus sylvestris، مبدا ژاپن Larix leptolepis، مبدا آمریکا Pinus ponderosa، مبدا اورگان Pseudotsuga menziesii.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 87 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  533-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شدت بهره برداری بر رویش حجمی جنگل های با ارزش راش در شمال ایران بود. برای این منظور، رویش حجمی درختان در یک دوره 10 ساله در سه پارسل بهره برداری شده با شدت های کم، متوسط و زیاد (به-ترتیب با شدت های برداشت شش، 1/13 و 18 m3/ha) و در یک پارسل حفاظت شده (شاهد) به روش قطعات نمونه ثابت در توده های راش آمیخته در جنگل های ناو اسالم برآورد شد. نتایج نشان داد شدت بهره برداری بر رویش حجمی درختان تأثیر معنی داری دارد (01/0 >P). میانگین رویش حجمی درختان در پارسل بهره برداری شده با شدت متوسط (m3/ha/yr 3/9) بیشتر از پارسل بهره برداری شده با شدت کم (m3/ha/yr 4/7)، بهره برداری شده با شدت زیاد (m3/ha/yr 8/4) و پارسل شاهد (m3/ha/yr 8/6) بود (05/0>P). رویش حجمی درختان با افزایش حجم سرپای توده ی باقی مانده پس از قطع، کاهش یافت. شدت برداشت همچنین تأثیر معنی داری بر مقدار رویش حجمی درختان در طبقه های مختلف قطری داشت (01/0>P). درختان کم قطر (کمتر از 25 سانتی متر) در پارسل بهره برداری شده با شدت زیاد، درختان با قطر متوسط (25 تا 50 سانتی متر) در پارسل بهره برداری شده با شدت متوسط و درختان قطور و خیلی قطور (بزرگ تر از 50 سانتی متر) در پارسل بهره برداری شده با شدت کم، بیشترین مقدار رویش حجمی را داشتند. حجم سرپای پارسل های بهره برداری شده حدود 26 تا 42 درصد در ابتدا دوره و حدود 21 تا 33 درصد در انتهای دوره کمتر از پارسل شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
litScript