نتایج جستجو

7576

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

758

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مقیمی همایون

نشریه: 

پیک نور علوم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1494
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

کشور ایران دارای اقلیم خشک تا نیمه خشک است و استفاده از منابع زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار است. دشت هشتگرد یکی از مناطقی می باشد که به علت بهره برداری بیش از حد منابع زیرزمینی، سطح آب در آن منطقه در ده سال گذشته بین 2 تا 4 متر کاهش داشته است. لذا برای جلوگیری از افت بیشتر سطح آب پیشنهاد طرح تغذیه مصنوعی داده شده است. دشت مورد مطالعه در غرب شهرستان کرج و منطقه پیشنهادی برای تغذیه مصنوعی در جنوب روستای کردان، پایین دست خط راه آهن تهران تبریز در ساحل شرقی رودخانه کردان قرار دارد. آب مورد نیاز تغذیه مصنوعی از طریق رودخانه کردان تامین شده که مقدار آن از ماههای بهمن تا اردیبهشت به طور متوسط 3.5 مترمکعب بر ثانیه است. وزن رسوبات حمل شده (مواد معلق + بارکف بستری) از طریق رودخانه کردان در چهار ماهه تغذیه مصنوعی برابر 123.68 هزار تن برآورد شده است. آب رودخانه کردان با توجه به دیاگرام شولر از نظر شرب دارای کیفیت خوب ولی خاصیت رسوب گذاری می باشد و همچنین طبق دیاگرام ویلکوکس در کلاس c2s1 قرار دارد. محدوده تغذیه مصنوعی از نظر زمین شناسی از رسوبات آبرفتی تهران (سری c) که متعلق به دوران پلیو کواترنر می باشد، تشکیل شده است. این رسوبات از نظر هیدروژئولوژیکی دارای اهمیت خاصی بوده و آزمایشات انجام گرفته نشان می دهد که این رسوبات دارای قابلیت انتقالی در حدود 3500 مترمربع بر روز، هدایت هیدرولیکی قائم 2 متر بر روز و هدایت هیدرولیکی افقی 14 متر بر روز برآورد شده است. با استفاده از نقشه های هم ضخامت، ضخامت آبخوان 250 متر و مقدار ضریب ذخیره با استفاده از معادله بیلان بین 7 تا 9 درصد تعیین گردیده است. برای محاسبه ابعاد حوضچه ها و میزان بالاآمدگی سطح آب زیرزمینی بعد از تغذیه مصنوعی از سه روش هاسمن، هانتوش و تاد استفاده شده است. با استفاده از روش هاسمن سطح کل حوضچه ها برابر 79562.12 مترمربع محاسبه شده، که در نتیجه می توان در این مساحت 6 عدد حوضچه به ابعاد 60×200 مترمربع طراحی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1494

دانلود 523 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  367-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

در سیستم های تغذیه مصنوعی مساله انسداد خلل و فرج خاک بستر حوضچه های تغذیه، بحرانی ترین موضوع در زمینه کارایی سیستم های تغذیه مصنوعی می باشد. آزمایش های صحرایی در محل طرح تغذیه مصنوعی شهریار، به منظور اندازه-گیری تغییرات سرعت نفوذ در حوضچه های تغذیه، در 5 حوضچه تغذیه در بستر رودخانه کرج، به روش استوانه مضاعف، انجام گردید. نتایج نشان داد که میانگین نفوذ پذیری در نمونه های شاهد 5/29 و 2/30 سانتی متر بر ساعت بوده و داخل عرصه ی تغذیه مصنوعی، نفوذپذیری از 7/5 تا 6/18 سانتی متر بر ساعت متغیر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که حوضچه 1 از نظر نفوذپذیری در رتبه متوسط قرار دارد که عملا نسبت به حالت شاهد از رده خارج شده است. پس از برداشت در حالت های 10، 20 و 30 سانتی متری مشخص گردید پس از برداشت 20 سانتی متری از رسوبات، تغییر محسوسی در نفوذپذیری حوضچه ها رخ داده است، بنابراین پیشنهاد می شود رسوبات تمامی حوضچه ها به اندازه 20 سانتی متر برداشت شود تا راندمان طرح افزایش یابد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر ساده عمق، مکان و حوضچه بر میزان نفوذپذیری سطحی، در سطح یک درصد و اثر متقابل سطوح مکان و حوضچه بر نفوذپذیری در سطح پنج درصد معنی دار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  483-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و جایگزین نشدن آنها، در بسیاری از آبخوان های کشور موجب کاهش سطح آب زیرزمینی شده است. بنابراین، تعیین مناطق مناسب برای تغذیه ی مصنوعی به عنوان راهکاری برای جبران این مشکل، اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق در مرحله ی اول، مکان یابی حوضچه های تغذیه ی مصنوعی با استفاده از روش منطق فازی و در مرحله ی بعد انتخاب گزینه ی برتر طراحی این حوضچه هاست. برای انتخاب گزینه ی برتر به منظور طراحی حوضچه های تغذیه ی مصنوعی از نسبت درآمد به هزینه ی حوضچه ها استفاده شد. به این منظور، پنج سناریوی ارتفاعی تعریف شد. برای پارامتر درآمد که شامل حجم نفوذ آب می شود، هر یک از سناریوها در نرم افزار Hec-HMS اجرا شده و بر اساس سرعت نفوذ پایه، مقدار درآمد هر یک از سناریوها تعیین شد. هزینه ی هر یک از سناریوها نیز بر اساس مصالح به کاررفته و سایر پارامترها محاسبه شد. نتایج نشان داد اراضی مناسب برای اجرای طرح تغذیه ی مصنوعی با به کارگیری منطق فازی 86/0 درصد بسیار مناسب و 70/4 درصد مناسب تشخیص داده شد. برای انتخاب گزینه ی برتر در طراحی حوضچه های تغذیه، بر اساس تابع هدف درآمد به هزینه، سناریوی ارتفاع خاکریز 5/2 متر بهترین شرایط و بر اساس تغییرات درآمد سناریوی ارتفاع خاکریز دو متر بهترین حالت برای احداث طرح تغذیه ی مصنوعی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

با توجه به محدود بودن منابع آب زیرزمینی و افزایش روزافزون نیاز به آب، اعمال مدیریت بهره برداری بهینه، امری اجتناب ناپذیر است. در این میان، تغذیه مصنوعی آبخوان ها، با توجه به قابلیت های زیاد و هزینه نسبتا کم، یکی از مهم ترین روش ها برای رسیدن به این هدف می باشد. لازمه انجام صحیح تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی، مکان یابی مناسب و دقیقی است که تمامی فراسنج های موثر در امر تغذیه، در سنجش آن در نظر گرفته شده باشند. در این پژوهش به منظور جانمایی و تجزیه و تحلیل های مورد نیاز و نهایتا ترسیم نقشه نهایی از نرم افزار RockWorks که به طور گسترده در بررسی های زیرسطحی کاربرد دارد، استفاده شد. پژوهش حاضر در حوضه آبخیز سوراندر واقع در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. به منظور مکان یابی نواحی مناسب، لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله: شیب، نفوذپذیری سطحی، فرونشت، ضخامت آبرفت، کیفیت آبرفت، کاربری اراضی، اندازه ی آبدهی حوضه و قابلیت انتقال سفره در محیط نرم افزار RockWorks تهیه و پس از اعمال وزن دهی مناسب، نقشه های مربوط به هر کدام از لایه ها از طریق شبکه بندی رایج کریجینگ ترسیم شدند. در نهایت، نقشه های تمامی لایه های اطلاعاتی با استفاده از توابع بولین تهیه و ترسیم گردیدند. عملیات حاصل ضرب جبری نقشه های بولین، مرحله پایانی کار بود که پس از اعمال آن، نقشه ی مکان های مناسب تغذیه ی مصنوعی سفره های آبخوان حوضه مشخص و ترسیم شد. با اندازه گیری مساحت های نواحی مستعد و غیر مستعد تغذیه ی مصنوعی آبخوان ها، مشخص شد که 17.33 درصد از مساحت کل حوضه که برابر2104.57  هکتار می باشد، برای تغذیه ی مصنوعی آبخوان ها مناسب و 82.67 درصد از مساحت کل حوضه برابر10036.53  هکتار برای تغذیه ی مصنوعی آبخوان ها در حوضه نامناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 27 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1241-1253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

برگشت تراز آب زیرزمینی به تراز مطلوب با استفاده از راهکارهای تعادل بخشی از اهداف اصلی سیاست گذاران آب کشور است. یکی از راهکارهای طرح یادشده، تغذیه ی مصنوعی است که به منظور کمی کردن میزان اثربخشی آن، با استفاده از شاخص های پایداری در آبخوان ارزیابی شد. برای نخستین بار پایداری سیستم آب زیرزمینی، با استفاده از ترکیب سه شاخص اعتمادپذیری، آسیب پذیری و مطلوبیت و با درنظرگرفتن اثر سناریوی تغذیه ی مصنوعی ارزیابی شد. به این منظور با استفاده از مدل MODFLOW اثر تغذیه ی مصنوعی شوراب سیوجان بر وضعیت آبخوان بیرجند طی یک دوره ی نُه ساله شبیه سازی و پیش بینی وضعیت آبخوان تا افق 1404 در شرایط نرمال اقلیمی در سه سناریوی برداشت آب انجام گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد سیستم آبخوان در بخش انتهایی، که چاه مشاهده ای خوسف قرار دارد، با توجه به مسیر حرکت تغذیه ی آب زیرزمینی، اختلاف کم بین تراز مطلوب و تراز آب زیرزمینی و ضخامت کم ناحیه ی اشباع، بیشترین پایداری را به میزان 55 درصد داشته است. بررسی شاخص ها در منطقه تحت تأثیر تغذیه ی مصنوعی در آبخوان نشان می دهد اجرای طرح تغذیه ی مصنوعی توانسته بین 21 تا 25 درصد با توجه به سناریوی کاهش، ثابت بودن برداشت و افزایش برداشت مقدار شاخص پایداری سیستم را بهبود دهد. شاخص ارائه شده در این تحقیق با توجه به قابلیت توزیعی بودن و امکان بررسی اثر سناریوهای مختلف، می تواند در سایر آبخوان ها و در تصمیم گیری به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1031-1043
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

افزایش روز افزون جمعیت و میزان تقاضا برای استفاده از منابع آب، موجب افت سریع آب زیرزمینی در بسیاری از دشت ها شده است لذا نیاز به توجه به بهبود وضع کمی و کیفی آبخوان ها احساس می گردد. یکی از روش های مدیریتی منابع آب که در سال های اخیر کاربرد وسیعی یافته است، استفاده از روش تغذیه ی مصنوعی می باشد. مطالعه ی حاضر جهت شناسایی مناطق مناسب برای تغذیه ی مصنوعی سفره های آب زیرزمینی شهرستان روانسر است. بدین منظور پس از در نظر گرفتن معیارهای زمین شناسی، شیب، هدایت هیدرولیکی، ضخامت آبرفت، نفوذپذیری، فرسایش پذیری، کاربری اراضی، درصد شن، رس و تهیه ی لایه ی رستری هر کدام از این معیارها نسبت به رتبه بندی هر معیار به روش تحلیل سلسله مراتبی و تعیین وزن معیارها با استفاده از مدل ترکیب خطی وزنی (WLC) برای دو روش متداول تغذیه ی مصنوعی (پخش سیلاب و حوضچه های تغذیه) اقدام گردید. براساس نتایج به دست آمده از نقشه های نهایی مکانیابی تغذیه ی مصنوعی در هر دو روش، مکان های مناسب در قسمت های شمالی، شمال شرقی و جنوب غربی حوزه واقع شده اند. در روش پخش سیلاب، اراضی مستعد تغذیه ی مصنوعی آب های زیرزمینی حدود 20/22 کیلومتر مربع معادل 6/17 درصد و در روش حوضچه-های تغذیه 10/21 کیلومتر مربع معادل 8/16 درصد از مساحت منطقه ی مطالعاتی را به خود اختصاص داده است و مخروط افکنه ها مکان هایی مناسب جهت تغذیه ی سفره های آب زیرزمینی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

در سال های اخیر، برداشت بی رویه از چاه های بهره برداری دشت کلاچوی دهدشت، موجب کاهش کیفیت آب و کاهش سطح آب های زیرزمینی شده است. بر این اساس، ارزیابی هیدروژئولوژیکی و مدیریت آبخوان ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان، پیش بینی سطح آب در آینده و بررسی اثر طرح های تغذیه مصنوعی، از طریق مدل سازی ریاضی و به کمک نرم افزار (VISUAL MODFLOW 2.6) انجام شد. در این پژوهش ارزیابی هیدروژئولوژیکی دشت دهدشت بر اساس نتایج حاصل از آزمون های پمپاژ، لاگ ها و مقاطع زمین شناسی هیدروگراف چاه ها، سونداژهای ژئو الکتریکی و بازدیدهای صحرایی انجام شد. رسم شبکه تیسن بر اساس هفت حلقه چاه مشاهده ای و هیدروگراف واحد دشت، نوسانات کم سطح آب در آبان ماه سال 1381 و آمار برداشت از منابع آب زیرزمینی در سال های 1379 تا 1383، نشان داد که این حوضه از نوع پایدار می باشد. همچنین با در نظر گرفتن مدل تفهیمی آبخوان و تهیه کلیه فایل های ورودی کالیبراسیون مدل برای شرایط پایدار به منظور بهینه نمودن مقادیر پارامتر نفوذ پذیری و جریان ورودی از مرزها، با اعمال چاه های تغذیه مجازی انجام گردید. در ادامه، مقادیر پارامتر ضریب ذخیره بهینه و پارامتر نفوذ (بارندگی و آب برگشتی) کالیبره شدند. کالیبراسیون مدل در مدت یکسال و صحت سنجی آن در مدت چهار سال انجام شد. نتایج، بیانگر توانایی مدل در کارهای مدیریتی است. در نهایت، وضعیت آینده آبخوان با در نظر گرفتن گزینه های مختلف شامل افزایش بهره برداری و انجام تغذیه مصنوعی در شمال شرق دشت واقع در تنگ هیگون و تنگ سپو، جهت مدیریت آبخوان پیش بینی گردید. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت تغذیه مصنوعی بر سطح آب زیرزمینی دشت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 220 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  897
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

استان چهار محال و بختیاری طی سال های اخیر دچار محدودیت شدید دسترسی به منابع آب سطحی و در نتیجه اعمال فشار بهره برداری بر منابع آب زیرزمینی شده است. به همین لحاظ تقویت منابع آب زیرزمینی به کمک منابع سطحی یا تغذیه مصنوعی، یکی از راه های جبران این فشار محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق تعیین محل های مناسب جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی به روش منطق فازی است. عوامل موثر در مکان یابی در نظر گرفته شده عبارت اند از شیب، نفوذپذیری سطحی، ضخامت قسمت غیر اشباع آبرفت، کیفیت شیمیایی آب، کاربری اراضی و شبکه آبراهه ای. لایه اطلاعاتی مربوط به هر پارامتر بر اساس منطق فازی، در نرم افزارهای Arc View 3.2a و Arc GIS 9.3، کلاسه بندی و وزن دهی شد و با عملگر حاصل ضرب جبری عملیات تلفیق شاخصه ها انجام گرفت. نتایج به دست آمده از تلفیق نشان می دهد که 4.79 درصد از کل حوضه مناسب و 17.94 درصد نیز نسبتا مناسب است. جهت تعیین میزان تاثیرگذاری عامل کاربری اراضی بر نتیجه کار، این لایه روی نقشه های جواب به صورت جداگانه اعمال شد. مشاهده شد که درصد تناسب اراضی به یک سوم کاهش پیدا کرد. در مجموع حدود 30 نقطه با ذکر ویژگی های اجرایی هر یک، معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 897

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی محسن | سرگزی امین

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

برداشت بیش از حد مجاز از آبخوان آبرفتی دشت گوهرکوه در جنوب باختر زاهدان، منجر به کاهش تراز آب زیرزمینی شده است. به منظور شناخت کامل تر آبخوان و بررسی اثرات احتمالی اجرای طرح تغذیه مصنوعی، جریان آب زیرزمینی این دشت، با مدل ریاضی شبیه سازی شده است. در این مطالعه از نگاشت (لاگ) های حفاری، آماربرداری از منابع آبی، داده های پیزومتری و آزمایش های پمپاژ، استفاده شده است. مدل عددی جریان برای پیش بینی تغییرات سطح آب در آینده، مورد استفاده قرار گرفته است. به علت نوسانات کمتر در تراز آب زیرزمینی، بهمن ماه 1381 به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت. سپس از اسفند 1381 تا اسفند 1382 واسنجی برای شرایط ناپایدار انجام شد. در انتها نیز تحلیل حساسیت و صحت سنجی (برای اسفند 1382 تا اسفند 1383) بر روی مدل اعمال شد. پس از اتمام ساخت مدل برای آبخوان دشت گوهرکوه، به بررسی اثرات اجرای طرح تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه پرداخته شد که بر اساس شرایط موجود، بهترین محل برای اعمال تغذیه مصنوعی بخش های شمالی آبخوان (مجاور چاه مشاهده ایP9 ) است. واکنش آبخوان در برابر اعمال تغذیه مصنوعی مثبت است و تغذیه مصنوعی اثر مخربی روی آبخوان ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  687-695
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14653
 • دانلود: 

  13398
چکیده: 

Groundwater is among the most important resources of drinking water supply of the worldwide population. Use of recharge area is one of the methods for artificially recharging groundwater. Selection of suitable sites for artificial recharge is very important and must be carried out accurately. There are different types of land use, only rangelands are appropriate for artificial recharge because of their topographical situations. In this study, the groundwater artificial recharge suitable area of Silakhor, Borujerd of Iran rangelands was investigated and extracted using Geographic Information System (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The layer information of rainfall, soil, lithology, slope, land use and fault components were prepared and weighed by applying AHP method and were used for artificial recharge site selection. Aquifer artificial recharge maps showed that in Silakhor catchment 14%, 64.8% and 21.2% of the area of the catchment had high, moderate and low capability for artificial recharge, respectively. The most suitable areas were located in the low land areas.

آمار یکساله:  

بازدید 14653

دانلود 13398 استناد 630 مرجع 1575
litScript