نتایج جستجو

1050

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

105

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

artemisia SPECIES ARE AROMATIC ANNUAL PLANTS WHICH HAD ARTEMISININ, AN ANTIMALARIAL DRUG, WERE USED AS TREATMENT FOR FEVER. ITS DERIVATIVES HAVE SELECTIVE TOXICITY TOWARD HUMAN BREAST CANCER CELLS. THESE PLANTS ARE WIDELY DISPERSED THROUGHOUT...

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  352-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

در این تحقیق اثرات شوری بر جوانه زنی 2 گونه artemisia scoparia و artemisia vulgaris در پنج تیمار و 4 تکرار شامل آب مقطر به عنوان شاهد، مقادیر غلظت 100 ، 200 ، 300 و 400 و میلی مولار نمک NaCl با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی  بررسی شد. نتایج نشان داد که مقاومت به شوری گونه artemisia scoparia نسبت به artemisia vulgaris در همه تیمار ها بیشتر است. درکل، با افزایش میزان شوری میزان جوانه زنی کاهش می یابد و بین درصد جوانه زنی در سطوح مختلف شوری اختلاف معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 67 استناد 2 مرجع 4
نویسندگان: 

MULATU A.

نشریه: 

ETHIOPIAN MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  371-376
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9261
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9261

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AZARNIVAND H. | SOURI MONA | ETEMAD V.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19953
 • دانلود: 

  6481
چکیده: 

Physiological effect of five levels of water stress (0,-0.3,-6,-9 and -1.2MP) was studied on seed germination and tigella as well as radicule growth length in two different artemisia species namely: artemisia spicigera and artemisia fragrans. Polyethylene glycol (PEG) was used to provide appropriate water potentials. A total of 50 seeds were sown from each artemisia species. Experimental design was a factorial one of complete randomized design. Maximum germination rate was obtained at -0.3 MP. Germination rate, and tigella & radicule growth lengths declined with decreasing water potential level. artemisia spicigera was more resistant to water stress in comparison with artemisia fragrans.

آمار یکساله:  

بازدید 19953

دانلود 6481 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CARBOHYDRATES ARE MOLECULES THAT DELIVER ENERGY FOR PLANT GROWTH AND PROVIDE BUILDING BLOCKS FOR PLANT STRUCTURAL COMPONENTS AS WELL. ON THE OTHER HAND, THE NUTRIENT CONTENT OF A PLANT BODY INCLUDING PROTEIN (CP), NEUTRAL DETERGENT FIBER (NDF) AND ACID DETERGENT FIBER (ADF) ARE ESSENTIAL IN GROWTH OF ANIMALS AND HUMAN BODY.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  645-660
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در این پژوهش تنوع گیاهی رویشگاههای artemisia sieberi در ایران مورد مطالعه قرار گرفت. این رویشگاهها در دشتهای دامنه ای و آبرفتی فلات مرکزی ایران با سه اقلیم نیمه خشک، خشک خفیف و فراخشک واقع هستند. دامنه ارتفاعی این رویشگاهها 2350 - 830 متر بالاتر از سطح دریا، دامنه بارندگی سالانه 350.1 – 59.5 میلی متر و دامنه دمای متوسط سالانه 20.8 – 12.5 درجه سانتی گراد است. نمونه های گیاهی از 34 رویشگاه A. sieberi واقع در 10 استان کشور در طول سه فصل رویشی بین سالهای 1385 - 1384 جمع آوری گردیدند. پس از انتقال نمونه ها به هرباریوم مرکزی ایران با استفاده از فلورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس شکل زیستی گیاهان جمع آوری شده بر اساس سیستم رونکیه تعیین گردید. در مجموع 372 گونه گیاهی در رویشگاههای A. sieberi تشخیص داده شد. از این تعداد دو گونه بازدانه، 318 گونه نهان دانه دو لپه ای و 52 گونه نهان دانه تک لپه ای است که به 42 تیره و 195 جنس تعلق دارند. بازدانگان یک تیره و یک جنس، دولپه ایها 34 تیره و 166 جنس و تک لپه ایها هفت تیره و 28 جنس را به خود اختصاص می دهند. در میان گیاهان این رویشگاهها، تیره های Asteraceae (18درصد)، 10.2) Chenopodiaceae درصد(، Fabaceae (8.9 درصد) و Poaceae ( 7.8درصد) به ترتیب بیشترین تعداد گونه ها را به خود اختصاص می دهند. شکل زیستی گونه های گیاهی رویشگاههای A. sieberi نیز نشان می دهد که در این رویشگاهها تروفیتها با 40 درصد، فراوان ترین شکل زیستی می باشند و پس از آنها همی کریپتوفیت ها با 28.8 درصد قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 43 استناد 0 مرجع 9
نویسنده: 

ESFAR JANI F. | AZAR M.R. | GAFARPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLANT VOLATILE OILS HAVE BEEN WELL KNOWN SINCE ANTIQUITYAS POSSESSING BIOLOGICAL ACTIVITIES (ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES). WITH A GROWINGINTEREST IN THE USE OF THEM IN BOTH THE PHARMACEUTICALAND THE FOODINDUSTRIES, A SYSTEMATIC EXAMINATION OF PLANT EXTRACTS FOR THESE PROPERTIES HAS BECOME IMPORTANT [1].artemisia IS A GENUS OF SMALL HERBS OR SHRUBS FOUND IN NORTHERN TEMPERATEMEDIUM REGIONS AND BELONG TO THE IMPORTANT FAMILY COMPOSITE, ONE OF THE MOST BULKY VEGETAL GROUPINGS [2].IN THIS STUDY, THE CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS IN THREE SPECIES OF artemisia DESERTI KRASCH, artemisia AUCHERI AND artemisia SIEBERI BESSER WHICH GROW WIDELY IN EVEN AND HIGH AREAS OF BIRJAND, IRAN, WERE ISOLATED BY HYDRO DISTILLATION ASSAY AND ANALYZED BY GAS CHROMATOGRAPHY (GC) [3]. ACCORDING TO THE RESULTS, TWENTY-EIGHT COMPOUNDS WERE IDENTIFIED IN THE ESSENTIAL OIL OF A. DESERTI WITH CAMPHOR (32.51%), ISO-3-THUJAMOL (28.88%) AND CHRYSANTHENOL (12.88%) BEING THE MAJOR ONES. IN THE ESSENTIAL OIL OF A. SIEBERI, FIFTY-FIVE COMPOUNDS WERE IDENTIFIED, WITH CHRYSANTHENOL (26.13%), CITRONELLAL (7.54%) AND Α-TERPINEOL (7.43%) PREDOMINATING. IN THE ESSENTIAL OIL OF A. AUCHERI, TWENTY-TWO COMPOUNDS WERE IDENTIFIED, WITH (Z) - JASMONE (18.63%), VERBENONE (10.15%) AND B-OPLOPENONE (9.42%) BEING THE MAJOR CONSTITUENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسندگان: 

NIGUSSIE A. | LULE B. | GEBRE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  384-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16891
 • دانلود: 

  10213
چکیده: 

A field experiment was conducted at wondo genet Agriculture research center under irrigated condition to determine the effect of intra and inter-row spacing on growth and yield of artemisia (artemisia annua L.) during the two successive seasons of 2013 and 2014. Factorial combinations of four intra-rows (40, 60, 80, 100 cm) and four inter-row plant spacing’s (60, 80, 100, 120 cm) were laid out in a randomized complete block design with three replications. Interaction effect of the two factors brought about significant variation on above ground biomass, leaf fresh weight, leaf dry weight and Essential oil yield. However, plant height, number of primary branch per plant and essential oil content were not influenced by the interaction effect. In this study, the maximum above ground biomass 72605 kg/ha, leaf fresh weight 9510 kg/ha, leaf dry weight 5392.7 kg/ha and Essential oil yield 23.39 kg/ha were attained due to spacing combination 40cm intra-row and 60cm inter-row spacing's. Therefore, it could be concluded that artemisia annua could be planted at optimum spacing of 40 x 60 cm in Wondo genet area to attain maximum yield.

آمار یکساله:  

بازدید 16891

دانلود 10213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1764
 • دانلود: 

  415
چکیده: 

این پژوهش جهت تعیین و مقایسه ارزش غذایی (ترکیبات شیمیایی، مصرف اختیاری، قابلیت هضم مواد مغذی و مقدار انرژی) دو گونه گیاه مرتعی، درمنه دشتی و درمنه کوهی، که پوشش غالب مراتع نواحی خشک و نیمه خشک ایران می باشد، با استفاده از حیوان زنده انجام گرفت. به چهار راس قوچ اخته شده نژاد دالاق (آتابای ترکمن) که در داخل قفس های متابولیکی نگهداری می شدند پس از جمع آوری نمونه های لازم در اوایل پاییز و در مرحله رسیدن بذر علوفه داده شد که نتایج بدست آمده از آزمایش به شرح زیر بود: میانگین ماده خشک مصرفی روزانه (کیلوگرم)، نسبت ماده خشک مصرفی به وزن زنده (درصد) و ماده خشک مصرفی در مقابل هر کیلوگرم وزن متابولیکی (گرم در روز) به ترتیب در گونه درمنه دشتی 583/0 ، 445/1 و 353/34 و در گونه درمنه کوهی 552/0 ، 335/1 و 855/33 بوده و اختلاف بین دو گونه در صفت نسبت ماده خشک مصرفی به وزن زنده از نظر آماری معنی دار بود (P<0.01). میانگین قابلین هضم ماده آلی، پروتئین خام و الیاف خاک در گونه درمنه دشتی به ترتیب 680/55 ، 173/61 و 287/58 و در گونه درمنه کوهی 06/53 ، 88/50 و 44/64 درصد و ا ختلاف میانگینهای قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام (P<0.05) و الیاف خام (P<0.01) که از نظر آماری معنی دار بود. میانگینهای مجموع مواد مغذی قابل هضم یا TDN (درصد) و غلظت انرژی قابل هضم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) در گونه درمنه دشتی 177/55 و 616/2 و در گونه درمنه کوهی 77/51 و 493/2 بوده و اختلاف بین میانگینهای دو گونه از نظر مجموع مواد مغذی قابل هضم (P<0.05) و غلظت انرژی قابل هضم (P<0.01) معنی دار بودند. نتایج آزمایش نشان داد که ارزش غذایی گونه درمنه دشتی بیشتر از گونه درمنه کوهی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1764

دانلود 415 استناد 0 مرجع 2
litScript