نتایج جستجو

348

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

35

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

 در این پژوهش میزان تجمع زیستی فلزات نیکل و وانادیوم در ناپلیوس و بالغ A.urmiana و A.franciscana در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. چهار گروه از ناپلیوس و بالغ هر دو گونه آرتمیا، در معرض دزهای صفر، 001/0، 002/0 و 003/0 میلی گرم در لیتر نیکل و وانادیوم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو مرحله از زندگی هر دو گونه، میانگین جذب در گروه های تیمار نسبت به گروه شاهد، در غلظت های مورد بررسی تفاوت معنی دار داشت (p<.05). این مساله بیان می کند که با افزایش میزان نیکل و وانادیوم در محیط زندگی این گونه تجمع زیستی فلز در بدن آن افزایش مشخص پیدا می کند. از سوی دیگر با افزایش سن جانور تجمع فلز در بدن افزایش می یابد و همچنین تجمع فلز نیکل و وانادیوم در طول زندگی این دو گونه سبب می شود که در نمونه های بالغ اختلاف بین میزان فلز تجمع یافته در بدن در غلظت های مختلف فلز با یکدیگر و با تیمار شاهد بیشتر گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

مایکوسپرین ها، متابولیت های جذب کننده تابش فرابنفش هستند که از طریق مسیر سنتز اسیدهای آمینه آروماتیک (Shikimate pathway) تولید می شوند. در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نوع غذا بر میزان تجمع این ترکیبات در آرتمیا اورمیانا (artemia urmiana) و آرتمیای بکرزا (parthenogenetic artemia) پرداخته شد. سیست های هر دو جمعیت آرتمیا تحت شرایط استاندارد تخم گشایی شدند. لاروها (ناپلیوس اینستار I) بلافاصله بعد از تخم گشایی به آب رقیق شده دریاچه ارومیه با شوری 150 گرم در لیتر انتقال یافت، سپس شوری آب محیط پرورش به طور تدریجی تا 250 گرم در لیتر افزایش داده شد. آرتمیاها در طول دوره پرورش با دو تیمار غذایی جلبک تک سلولی دونالیلا سالینا (Dunaliella salina) سبز و قرمز تغذیه شدند. در پایان آزمایش غلظت هفت نوع مایکوسپرین شامل Asterina-330، Shinorine، Mycosporine-2Glycine، Palythine، Porphyra-334، Mycosporine-Glycine:valine و Palythinol در آرتمیاهای بالغ توسط دستگاه HPLC اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده افزایش معنی دار میزان مایکوسپرین ها را در هر دو جمعیت آرتمیای تغذیه شده با جلبک قرمز، به استثنای Shinorine در A. urmiana، در مقایسه با جلبک سبز نشان داد. در اکثر موارد آرتمیای بکرزا در مقایسه با A. urmiana قابلیت بیشتری برای تجمع مایکوسپرین ها از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 62) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  56-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی و دقیق اثرات میزان شوری آب بر چرخه زندگی، بویژه مراحل جنینی و لاروی A. urmiana می باشد. نتایج آزمایش ها در مرکز تحقیقات آرتیما آبزیان دانشگاه ارومیه نشان داد، در اوایل دوره پرورش، شوری های پایین تر (35 ppt)، سرعت بیشتری به رشد و نمو می دهند، در حالیکه بلوغ لاروها در این حالت با تاخیر همراه است و یا اصلا صورت نمی گیرد. اما، شوری های حد واسط (60 , 100 ppt)، پس از مدتی باعث رشد و نمو سریعتر لاروها شده و در شوری 100 ppt (در روز 24 پس از تفریخ) بیشترین نسبت افراد بالغ دیده می شود. شوری های بالا همانند شوری های پایین، باعث کاهش میزان رشد و نمو گردیده، از روز 12 تفریخ به بعد، هیچ جانوری در شوری 180 ppt زنده باقی نمی ماند. در واقع، همانند رشد و نمو ، و بلوغ، بیشترین میزان بقا نیز در شوری های حد واسط (60 , 100 ppt) بدست می آید. این امر نشان دهنده سازش جانور با شوری های حد واسط است. به طوری که شوری های بالا و پایین هر دو باعث وارد آمدن استرس بر جانور شده و بر رشد و نمو و قدرت حیات آن تاثیر منفی می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 297 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

HAJIROSTAMLOU MAHBOBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

artemia IS A SMALL CREATURE THAT ADAPTS TO LIFE IN SALINE WATERS AND GROWS AND MULTIPLIES IN SUCH ENVIRONMENTS BECAUSE OF THE ABSENCE OF PREDATORS AND RIVALS. THE MOST IMPORTANT HABITAT OF artemia IN IRAN IS LAKE URMIA, AND artemia IN THIS LAKE IS NAMED ACCORDING TO ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS AS artemia urmiana. FOR STRUCTURAL STUDIES, FIXATION WAS PERFORMED WITH GLUTARALDEHYDE AND TETRAOXIDE. THE SAMPLES WERE DEWATERED WITH DIFFERENT PERCENTAGES OF ETHANOL AND PUT INTO THE RESIN. THE SPECIMENS WERE CUT TO 70-80 NM AFTER POLYMERIZATION. THE CUTS WERE MADE ON 200 MESH COPPER GRADES AND WERE STAINED IN TWO STEPS USING URANYLACETATE SATURATED SOLUTION IN ALCOHOL AND A LEADCITRATE SOLUTION THEN WERE OBSERVED AND PHOTOGRAPHED WITH ELECTRON MICROSCOPE. FOR GENETIC STUDIES, EXTRACTION OF NUCLEIC ACIDS FROM THE SAMPLES WAS PERFORMED USING PHENOL-CHLOROFORM METHOD, AND THE AMPLIFICATION OF THE REGION OF THE RIBOSOMAL GENE OF artemia MITOCHONDRIAL GENOME WAS DONE USING PRIMER AND PCR TECHNIQUE. TO FIND THE GENETIC POLYMORPHISM IN THE SAMPLES, THE PCR PRODUCT WAS DIGESTED WITH 10 ENZYMES. THE RESULTS OF THE STUDY INDICATE STRUCTURAL DIFFERENCE BETWEEN artemia CYSTS OF LAKE URMIA IN TERMS OF THE THICKNESS OF THE ALVEOLAR LAYER AND THE FIBER LAYER, WHICH CAN BE ATTRIBUTED TO THE DEPTH OF THE CYSTS AND INDICATES THE PRESENCE OF DIFFERENT MORPHOLOGICAL POPULATIONS OF artemia URIMIANA IN THE LAKE. ALSO, IN THIS STUDY, THE ELECTROPHORETIC PATTERN OF ENZYMATIC DIGESTION OF artemia urmiana SAMPLES WERE DIFFERENT AND GENETIC POLYMORPHISM AND POPULATION DIVERSITY ARE OBSERVED AMONG THE STUDIED SAMPLES.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پی آیند 54) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  69-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به اهمیت روز افزون پرورش آرتمیا در صنایع آبزی پروری و با عنایت به این امر که دریاچه ارومیه، واقع در محدوده جغرافیای سیاسی ایران، بزرگترین زیستگاه آرتمیا در جهان می باشد، لزوم انجام تحقیقات بیشتر درباره آن کاملا محسوس است. بدین منظور، تاثیر 6 نوع شوری متفاوت از آب دریاچه ارومیه بر روی معیارهایی که معمولا در سنجش کیفیت تفریخ سیست آرتمیا به کار می رود، در مورد سیستم های artemia urmiana بررسی شد. با مقایسه نتایج به دست آمده، شوری 33ppt، که برای سایر گونه ها نیز پیشنهاد شده است، در مورد اینکه شوری بهینه برای تفریخ در این گونه تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

This research investigates on bioaccumulation of Ni and V in nauplius and adult of artemia urmiana and artemia franciscana in laboratory conditions. Four groups of nauplius and adult of two species of artemia exposed to 0, .001, .002 and .003 mg/l of Ni and V. Bioaccumulation experiments showed that nauplius and adult samples, have the ability to accumulate these metals depending upon the concentration of the metal in the environment and were significantly different (p<0.05) from control group in both animals. Accumulation of metals increased with life length. In conclusion Ni and V were toxic but both species were tolerant. A. urmiana was more resistant during all experiments. Results also indicated that V was more toxic in compared to Ni in both species.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study investigates the impact of Ni and V on growth of nauplius and adult in artemia urmiana and artemia franciscana under laboratory conditions. In growth experiments the mean of body length of individuals was measured in First, 5th, 11th and 17th of the animal’s life. Results showed that all treatments of Ni and V (0.001, 0.002, 0.003 mg/l) were significantly different (p<0.05) from control group in both animals. In conclusion Ni and V were toxic, and both species were tolerant, but A.urmiana was more resistant during all experiments. Results also indicated that V has greater toxic effects in compared to Ni on both species.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1269
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

زمینه و هدف: اهمیت استفاده از ضد آفتاب ها امروزه بر کسی پوشیده نیست و در عین حال عوارض نامطلوب برخی از ضد آفتابهای سنتتیک زمینه را برای بررسی های بیشتر در مورد موارد طبیعی منجمله آرتمیا، فراهم کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات ضد آفتاب عصاره های تام آرتمیا و فراکسیون های حاصل از آن بود. روش ها: به این منظور ابتدا پودرهای خشک آرتمیا با استفاده از حلال هگزان و توسط دستگاه سوکسوله به مدت 24 ساعت چربی زدایی گردید. سپس با استفاده از حلال دی کلرومتان عمل استخراج بر روی پودر باقیمانده انجام و مواد نیمه قطبی استخراج شد. و در نهایت پودر چربی زدایی شده به روش ماسراسیون و با استفاده از حلالهای مختلف شامل متانول، اتانول و مخلوط هیدروالکلی (70:30) بطور جداگانه عصاره گیری گردید. عصاره های تام بدست آمده توسط دستگاه روتاری اواپراتور تحت خلا و دمای کم کاملا خشک شد و محلولهای استاندارد با انحلال وزن مشخصی از عصاره خشک در حجم ثابتی از حلال از آنها تهیه گردید و محدوده جذب و قدرت جذب پرتوهای UV توسط آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد برای بررسی دقیقتر عصاره ها، عمل فراکسیونه کردن بر روی عصاره های تام انجام شد. برای این منظور عصاره های تام بر روی ستونی از سفادکس LH-20 و به کمک متانل کروماتوگرافی گردید و فراکسیونها جمع آوری شد.یافته ها: از تک تک فراکسیون های حاصل طیف UV تهیه شد و نمونه های دارای طیف مشابه با هم مخلوط شدند تا چندین فراکسیون عمده حاصل آمد. با بررسی طیف جذبی محلولهای هم غلظت تهیه شده از فراکسیونها و مقایسه نتایج حاصل مشخص شد که فراکسیون دوم عصاره هیدرواتانلی %70 و فراکسیون سوم عصاره متانلی دارای مطلوب ترین جذب در ناحیه UV-B است.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که از عصاره هیدروالکلی و متانولی آرتمیا ارومیانا می توان همانند آرتمیا سالینا به عنوان ضد آفتاب در ساخت فرآورده های موضعی استفاده کرد، ولی به دلیل خطراتی که استفاده از متانل به دنبال دارد پیشنهاد می شود که از عصاره هیدروالکلی برای مرحله فرمولاسیون استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1269

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2146
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

در این پژوهش پوسته سیست آرتمیا اورمیانا از سواحل دریاچه ارومیه جمع آوری، و بعنوان یک منبع جدید جهت استحصال موادی با ارزش افزودۀ بالا یعنی کیتین و کیتوزان خالص سازی و خشک گردید. کیتین موجود در سیست به روش شیمیایی طی چهار مرحله کانی زدایی، حذف مواد پروتئینی، لیپیدی و مواد رنگی انجام شد.خالص سازی با محلول کلرید سدیم و اسید استیک بود. میزان استخراج کیتین با بازدهی28±3درصد وزنی تعیین شد. تولید کیتوزان از کیتین با واکنش محلول هیدرواکسیدسدیم 50 درصد (حجمی- حجمی) و اتانول 97 درصد در دمای جوش به مدت 4 ساعت انجام و در این خصوص کیتوزان با بازدهی 60±3 درصد تولید گردید. برای شناسایی ساختار شیمیایی و تشخیص کیفی محصولات حاصل از پوسته های سیست آرتمیا اورمیانا، تست های تشخیص کیفی تجزیه عنصری دستگاهی (C.H.N.O)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، و پرتو نگاری اشعه ایکس(XRD) انجام شد. نتایج تجزیه عنصری نشان می دهد که کیتین استخراج شده از پوسته های سیست آرتمیا اورمیانا دارای 7.6 درصد نیتروژن، 48.6 درصد کربن و 7 درصد هیدروژن است، براساس این نتایج فرمول تجربی هر واحد کیتین پوسته سیست آرتمیا  (C7.6H12.8N1O17.7)n تعیین شد. نتایج تجزیه عنصری بیانگر این است که کیتوزان پوسته دارای 7.6 درصد نیتروژن، 41.4 درصد کربن، 6.7 درصد هیدروژن می باشد و بر این اساس فرمول تجربی هر واحد کیتوزان پوسته سیست آرتمیا نیز (C6.27H11.29N1O28.4)n بدست آمد. پوسته های سیست آرتمیای دریاچه ارومیه بعنوان منبع جدید در تولید کیتین و کیتوزان معرفی می شود. سالیانه می توان براساس ارزیابی های انجام یافته از پوسته های سیست آرتمیای دریاچه ارومیه مقادیر قابل توجهی کیتین و کیتوزان استخراج نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2146

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

این تحقیق درتابستان 1385 در محل آزمایشگاه شیلات دانشگاه تهران با هدف بررسی اثر شدت های متفاوت نور بر تخم گشایی سیست آرتمیا اورمیانا در 7 تیمار شامل تاریکی ، 500، 1000، 1500، 1700، 2000و 2500 لوکس انجام شد. برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. در طول آزمایش تمامی فاکتورهای موثر بر تخم گشایی ثابت بوده و تنها میزان روشنایی متغیر بود. پس از 24 ساعت از آغاز انکوباسیون سیستها، تعداد ناپلیوس ها، ناپلی های مرحله چتری و تخم ها شمارش شده و در نهایت درصد تخم گشایی محاسبه گردید. بر اساس نتایج میزان تخم گشایی در 2000 لوکس بطور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود. در حالیکه حداقل تخم گشایی در تاریکی صورت گرفت. بطور کلی نور از عوامل مهم در تخم گشایی سیست بوده و می بایست جهت تولید بهینه آرتمیا میزان نور در دوهزار لوکس ثابت نگه داشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 249 استناد 1 مرجع 0
litScript