نتایج جستجو

2570

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

257

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جنس Sparganium (Typhaceae) شامل پنج آرایه مختلف آبزی در فلور ایران می باشد. دو گونه Sparganium emersum و S. natans برای اولین بار از ایران و منطقه فلورا ایرانیکا گزارش می گردند. این گونه ها در دو مانداب کوهستانی در استان اردبیل جمع آوری شده اند. در ادامه، کلید دقیقی برای شناسایی پنج آرایه موجود از جنس Sparganium در ایران ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

نقش مراتع و جنگل ها، در شیوه زندگی مردم وابسته به طبیعت، بسیار مهم و موثر است. با توجه به کمبود منابع و تنوع مصرف کنندگان، تعامل بین بهره برداران منابع طبیعی و متولیان آن، در موارد زیادی به تعارض منجر می شود. شناخت عوامل موثر در تضاد بین گروداران کلیدی، از ارکان مدیریت منابع طبیعی است. با توجه به منابع غنی جنگلی و مرتعی در استان اردبیل و تعارض های موجود، این منطقه به عنوان هدف، انتخاب شد. سپس مولفه های حقوقی، مدیریتی، بهره برداری و اجتماعی از منظر بهره برداران و کارشناسان بررسی و 205 پرسشنامه به روش گلوله برفی تکمیل شد. روایی متغیرهای اصلی پژوهش بیش تر از 7/0 به دست آمد. برای مقایسه دیدگاه دو گروه از آزمون ناپارامتری یومن-ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل منطقه تضاد منابع طبیعی وجود دارد، اما از نظر اختلاف دیدگاه، تفاوت بین بهره برداران و کارشناسان دولتی در خصوص عوامل موثر در تضاد معنی دار نیست. مهم ترین مولفه های موثر در افزایش تضاد در این منطقه از دیدگاه بهره برداران، تخصصی نبودن شورای حل اختلاف، کمبود حمایت دولت از دامدار، فقر مالی، نزاع با متجاوزین به حدود مراتع و سطح آگاهی مردم بود. از نظر کارشناسان، کمبود حمایت دولت از دامدار، نقص قوانین، عدم وجود تعاونی مرتع داری، ناکافی بودن آب در مراتع، کاهش همیاری در بین مردم و مهاجرت معرفی شد. زمین خواری، قاچاق چوب و شخم زیراشکوب، توسط هر دو گروه، به عنوان عامل موثر قوی در تضاد معرفی نشد. از نظر مدیریتی نیز موثرترین روش کاهش تضاد توسط هر دو گروه، قرق جنگل ها و مراتع بود، ولی لزوم مدیریت مشارکتی از نظر هر دو گروه، اولویت نداشت. در مجموع، حضور موثرتر کارشناسان منابع طبیعی در عرصه، شناخت پتانسیل های معیشتی منطقه، تشویق و آموزش مردم به شناختن مشاغل جایگزین راه کار مناسبی در کاهش تضاد است.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12872
 • دانلود: 

  5800
چکیده: 

Background: Along with the complexity of social communications, the rate of suicide is increasing, and according to studies, women commit suicide more than men. Various factors affect the occurrence of this phenomenon. The purpose of this study was to determine the factors affecting unsuccessful suicide among women referring to the emergency room of the hospital of ardabil City, Iran. Methods: This study was a descriptive cross-sectional study conducted on 236 women who had unsuccessful suicide. Questions were asked from patients with a checklist. This checklist has four parts. The first part relates to the patient’ s personal information, and the second part relates to the patient’ s previous history of mental, physical, and addiction problems. The third part asked about the causes of suicide and the fourth part related to the prior announcement. The collected data were analyzed by statistical methods in SPSS v. 18. Results: The Mean± SD age of the women was 27. 66± 9. 95 years, and the majority was between 15 and 20 years old. About 64% of women were housewives, and 37. 7% had undergraduate education. Also, 36% had a positive history of psychological diseases, and 30. 9% had a history of suicide. The most common causes of suicide among women were emotional problems (91. 9%), family and marriage conflict (81. 8%), spouse’ s disregard (50. 4%), and economic issues (44. 5%). Conclusion: The results showed that emotional problems and family and marital conflicts were common causes of suicide among women, and all women had at least one crucial reason for their suicide attempt.

آمار یکساله:  

بازدید 12872

دانلود 5800 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  17-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1451
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

این مقاله به بررسی سلسله مراتب شهری در استان اردبیل بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با به کارگیری مدل های کمی طی دوره سال های 1365-1375 و 1385 می پردازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که سلسله مراتب شهری استان، در طول سال های مورد بررسی متعادل نبوده ولی روند رو به بهبودی را طی نموده است. بر اساس بررسی انجام شده شهر اردبیل (مرکز استان) با جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سبب جذب جمعیت و انحراف سلسله مراتب شهری از قانون «مرتبه- اندازه» شده است. به طوری که در سال 1365 جمعیت شهر اردبیل 9 برابر جمعیت شهر دوم (مشکین شهر) و 10 برابر شهر سوم (پارس آباد) بوده و در سال 1375 پارس آباد به شهر دوم ارتقا یافته و جمعیت اردبیل 6 برابر آن بوده است، در سال 1385 سلسله مراتب شهری متعادل تر شده و جمعیت شهر اردبیل 5 برابر شهر دوم (پارس آباد) و 7 برابر شهر سوم (مشکین شهر) بوده است. در پژوهش حاضر علاوه بر مدل رتبه - اندازه با محاسبه ضریب آنتروپی، شاخص هندرسون و شاخص چهار شهر مهتا به بررسی سلسله مراتب شهری پرداخته شده و خروجی آن ها نیز نتایج مشابهی را در برداشته است. بر این اساس با ایجاد فرصت های برابر در کلیه شهرهای استان و کمک به ایجاد شهرهای متوسط و حمایت از توسعه روستاشهرها و تبدیل آن ها به شهرهای کوچک می توان در راستای متعادل سازی شبکه شهری و توسعه فضایی متعادل در استان گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1451

دانلود 263 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

ژئوشیمی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

در این مقاله ژئوشیمی سه ناحیه از بازالت های اطراف اردبیل، شامل منطقه حیران، رضی و صائین بررسی شده است که دو منطقه اول از نوع زیردریایی با ساختار گدازه های بالشی به سن کرتاسه پسین- ترشیری پیشین و نمونه های منطقه صائین به سن کواترنری از نوع هوایی با ویژگی پلکانی از نوع تراپ (trapp) هستند. بازالت های مناطق حیران و رضی از نوع اولیه و در محدوده گوشته سنگ کره ای زیر قاره ای و منطقه صائین از نوع تحول یافته هستند و منشا عمیق تری نسبت به دو نمونه قبلی دارند. نمونه ها از نظر نسبت های ایزوتوپی 87Sr/ 86Sr در قلمرو OIB و از نظر نسبت ایزوتوپی Nd-Sr در قلمرو گوشته ای قرار دارند و در عین حال آغشتگی شدیدی با مواد پوسته ای دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 224 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  52-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه و هدف: مردم شهر اردبیل با جمعیتی حدود 340386 نفر در حال حاضر از آب چاه جهت آشامیدن استفاده می نمایند. اگر میزان پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بیش از حداکثر مجاز توصیه شده باشد ممکن است در دراز مدت آسیب های غیرقابل جبرانی برای انسان، ایجاد نماید. این مطالعه به منظور اندازه گیری شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهر اردبیل در طول سال 1383 انجام شد.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی سال 1383 بر روی تعداد 35 نمونه برداشت شده از چاه های آب آشامیدنی شهر اردبیل انجام گردید. اکثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونه های مذکور به علت اهمیت شان و محدودیتهای موجود، در آزمایشگاه رفرانس آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان اردبیل آنالیز شده و نتایج حاصله در مقایسه با استاندارد 1053 کشوری موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها و مقایسه آنها با استاندارد مربوطه، چنین برآورد گردید که سولفات 9% نمونه ها، سختی کل 41%، فسفات در 71% نمونه های آنالیز شده بیشتر از حداکثر مجاز بوده و فلوئور در 57% نمونه های آنالیز شده کمتر از حداقل فلوئور توصیه شده می باشد.نتیجه گیری: با توجه به عدم مطابقت مقادیر سولفات، فسفات، فلوئور و سختی کل تعدادی از نمونه های آزمایش شده با استانداردهای مربوطه، برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 97 استناد 0 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

زمینه و هدف: هر ساله هزاران نفر از کودکان کمتر از پنج سال در دنیا بخاطر بیماری های حاد تنفسی و اسهال می میرند. شمار زیادی از آنها بستری می شوند و میلیونها ویزیت پزشک را به خود اختصاص می دهند در حالیکه بیشتر این موارد با درمان به موقع قابل پیشگیری است. حفظ و ارتقای سلامت کودکان از ارکان بهداشتی هر جامعه است و شناسایی الگوی بیماری های کودکان در جهت ارایه خدمات درمانی و مراقبت های بهداشتی مناسب ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی علل بستری در کودکان صورت گرفت تا مهمترین علل منجر به بستری در کودکان مشخص شده و در جهت کاهش آنها راهکارهای مناسب ارایه گردد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی از ابتدای سال 1380 تا پایان آن در بیمارستان علی اصغر اردبیل صورت گرفت. آزمودنی های مورد نظر از لیست پذیرفته شدگان هر روز بیمارستان بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای که شامل مشخصات کلی چون سن، جنس، زمان مراجعه، تشخیص اولیه، تشخیص نهایی و دیگر موارد بود تکمیل گردید. داده ها پس از گرد آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 9 تجزیه و تحلیل و از آمار توصیفی برای ارایه نتایج استفاده شد. یافته ها: کل پذیرفته شدگان سال 1380 بیمارستان، 1945 نفر بود که حدود نیمی از آنها وارد مطالعه شدند. شایعترین علت بستری تشنج ناشی از تب (26%) بود و اسهال و استفراغ (1/22%) و پنومونی (20%) در رتبه های بعدی قرار داشتند. سایر علل بستری به ترتیب شامل اپی لپسی، مسمومیت دارویی، مننژیت، اوریون، آنسفالیت اوریونی، آسم و ... بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر می بایست در خصوص علل مهم بستری تدابیر مناسب درمانی و مراقبتی صورت گیرد و با توجه به آنکه تشنج ناشی از تب شایعترین علت بستری بوده است و این الگو با سایر مطالعات مشابه تفاوت دارد، لازم است بررسی های بیشتری در خصوص شناسایی علل منجر به آن صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  199-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16524
 • دانلود: 

  6720
چکیده: 

Background: Brain abscess is a focal intracerebral infection, which begins as a localized area of cerebritis and develops into a collection of pus surrounded by a well-vascularized capsule. In the present study, we studied all patients with brain abscess admitted in ardabil Fatemi hospital.Patients and methods: In a retrospective hospital-based study, 24 patients with brain abscess entered the study. Medical records of patients were reviewed from January 2004 to January 2006. Brain abscess was defined as one or more localized lesions with the following characteristics in brain imaging (CT scan): hypodense center with a peripheral uniform ring enhancement following the injection of contrast material, or affected region surrounded by variable hypodense area of brain edema or nodular enhancement or area of low attenuation without enhancement. Predisposing factors for brain abscess were surveyed by reviewing medical records.Results: The study population included 17 males and 7 females with the mean age (± standard deviation) of 27.0±21.3 years. The following predisposing factors were noted in 22 (91.6%) patients; contiguous focus of infection (sinusitis and chronic otitis media) in 10 (41.6%), congenital heart disease in 5 (20.8%), post traumatic complications in 3 (12.5%), super infected hydatid cyst in 2 (8.3%) and neurosurgical complications in 2 cases (8.3%).Conclusion: Ear in cerebellar and temporal lobe, frontal sinus in frontal lobe and heart in parietal lobe abscesses should be evaluated for the possible source of infection. Meanwhile, hydatid cyst may be an important risk for brain abscess in endemic areas like ardabil.

آمار یکساله:  

بازدید 16524

دانلود 6720 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NOURI KHAJAVI M. | HOLAKOYIE K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Acute poisoning is one of the most important hospiatisation in medical wards and determination of cause of this can help to control and avoiding methods. Main goal of this study was identifying poisoing pattern in ardabil. This was descriptive and retrospective study. Variables are included age, sexes, marriage, causes of poisoning, drug, ntidote, treatment, priod of hospitalization, dead cases, site of suisid and last suiside. Data collected and analyzed with SPSS software. The results showed that most of patients (51%) were single (66.5%) under 30 yars old (51.7%) were male.93% of poisoning were suiside and only (7%) of poisoning reasons were mistake use of drugs. (74.8%) causes of suiside were famlial contacts (22.6%) depression (8%) last suiside (22.4%) organophosphor. Most poisoning take place in summer and winter, as teenagers are very sensitive it is necessary to be careful of them at Contacts time

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

زمینه و هدف: طرح پیشگیری از تنبلی چشم همه ساله در سراسر کشور توسط معاونت پیشگیری بهزیستی کشور انجام می گیرد. در این گزارش تحلیلی نتایج اجرایی این طرح در سال های 80-1377 ارایه و با آمار غربالگری های کشورهای مختلف مقایسه شده است تا میزان همخوانی شیوع تنبلی چشم در سالهای مختلف اجرای طرح و همچنین تطابق آمارهای مذکور با نتایج غربالگری تنبلی چشم در کشورهای دیگر برآورد گردد. روش کار: برنامه غربالگری تنبلی چشم برروی کلیه کودکان 6-3 سال مهدهای کودک و مراجعین پایگاه های سنجش بینایی از همان رده سنـی انجام می گیرد. معاینه اولیه در اولین مرحله طرح توسط مربیان مهدهای کودک صورت می گیرد. در مرحله بعد موارد مشکوک توسط مربیان به کارشناسان بینایی سنجی ارجاع و موارد تنبلی چشم با تشخیص کارشناسان و تایید آن توسط چشم پزشک پس از رد سایر علل ارگانیک مشخص می گردند. یافته ها: از مجموع 8427کودک معاینه شده در سال 1380 توسط مربیان مهد های کودک 608 نفر (2/7%) با شک به وجود اختلال بینایی به کارشناسان بینایی سنجی ارجـاع داده شـده اند. دامنه تغییرات برآورد شـیوع توسط مربیان در شهرهای مختلف استان اردبیل از 2% تا 15% می باشدکه تغییرات بالای 7 برابراست. رقم فوق درسال های 80-1379 بترتیب معادل 10% با دامنه تغییرات 13-1 درصد و 12% با دامنه تغییرات 14-5 درصد و در سال 1377 معادل 11% با دامنه تغییرات 13-5 درصد بود. در مرحله دوم غربالگری برآورد شیوع مشکل بینایی تشخیص داده شده توسط کارشناسان بینایی سنجی درسال های 80-1377 بترتیب حدود 21%، 45%، 47% و74% بـوده است. درمرحلـه سـوم طرح از مجموع کودکان معاینه شده توسط چشم پزشکان شیوع تنبلی چشم طی سال های80-1378 بترتیب 6/1%، 41/1% و 25/1% بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر شیوع تنبلی چشم 42/1% بوده است که با مطالعات انجام شده در سایر کشورها همخوانی دارد، همچنین دامنه بالای تغییرات برآورد شیوع اختلالات بینایی در استان ضرورت انجام مطالعات تطبیقی بیشتری را نشان می دهد

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 49 استناد 1 مرجع 0
litScript