نتایج جستجو

3944

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

395

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1438
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

«بَحر فارس» أو «خلیج فارس» لهما مدلول تاریخی ومدلول جغرافی، قد ورد مثل هذا الترکیب فی کثیر من المصادر العربیة القدیمة لدی الکتّاب المسلمین من أجناس متعدّدة من العرب والفرس والهنود إلی جانب أهل الشام ومصر والأندلس. وهذا یدلّ علی اتّفاق آرائهم علی هذه التسمیة منذ القرون الأولی من الهجرة وقد وردت هذه التسمیة کراراً فی المصادر العربیة من موضوعات شتّی، مثل المصادر الجغرافیة والتاریخیة وتفاسیر القرآن الکریم وکُتب المعاجم والکتب الأدبیة الموسوعیة.نحن سعینا فی هذه الدراسة إلی کشف ما ورد فیه من ترکیبی «بحر فارس» و «خلیج فارس» من کُتب المعاجم والکتب الأدبیة الموسوعیة منذ القرن الثانی إلی القرن الثانی عشر للهجرة (عشرة قرون) وأسباب دخول هذه التسمیة وأشکال استعمالها فیها. ومنهجنا فی الدراسة هو المنهج التاریخی الوصفی التحلیلی، یعتمد علی الإحصاء عند اللزوم. والنتیجة الأساسیة من هذا المقال هی أنّ المعاجم اللغویة والمصادر الأدبیة إلی جانب المصادر العربیة الأخری مثل الجغرافیة والتاریخیة والتفسیریة تشهد علی أصالة هذا الاسم أعنی «بحر فارس» و «خلیج فارس»

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مجیدی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1434
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

یرجی الرجوع الی النص الکامل معروض.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Parvini khalil | hooshangi maher parnian

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4146
 • دانلود: 

  5259
چکیده: 

Dictionary is considered as an identity for any nation, an instrument for development of language and a means for expressing the speakers' needs. And such needs are continuously modernized; and today, Arab world witnesses’ significant events; and along with these events, arabic language is experiencing a change and is able to express such needs in any form. If modernism didn't happen in various scientific fields, the language would be abandoned and destroyed and we were obliged to deal with such development and influential factors so that no one could be able to accuse arabic language of solidness and inflexibility. As dictionary is one of the most important means for second language teaching, this study attempts to conduct a comparison between novel terms in 'Almakenz Alkabir' (Ahmad Mokhtar, 2000 edition) and 'Almajam Alvasit' (published by Cairo arabic Language Academy in 1960 – it enjoys an special status in cultural and scientific streams in Iran) dictionaries based on a descriptive-analytic method. The findings demonstrate that there are 1235 novel terms amounting to%3/57 in 'Almakenz Alkabir' dictionary and there are 459 novel terms amounting to%1/64 in 'Almajam Alvasit'; and the number of novel terms in Almakenz Alkabir is more than that in Almajam Alvasit because this dictionary considered any terms used after 4 th Hijrah century as a novel term.

آمار یکساله:  

بازدید 4146

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SABBAGHI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (11)
 • صفحات: 

  403-420
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14159
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Language is the integrating factor inside a society’s people and is a social and dynamic institution that like the other institutions has been constantly under changing and will be evolved by passing time and changes in the society’s structures. Lexicography is an attempt in order to register such changes to ease the understanding process of the ancestors and to prevent the cultural disjunction. The place and time distances and penetrating the foreign factors in domain of a language are among the factors for the lexicography. Given to three factors: attack of Arabs and extension of Islam religion, attack of Turks as well as the entrance of the Turkish language’s elements into Farsi language besides the extended domain of the Farsi language’s applications outside its original territory, the bilingual and trilingual (Farsi-arabic-Turkish) lexicography was prospered. The present research tries to introduce and study this lexicography process specifically the Farsi-Turkish area which has not been investigated appropriately.

آمار یکساله:  

بازدید 14159

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  170-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2421
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این تحقیق در پی آن بود تا به تعیین واژه های هیجانی (احساسی) و نسبت های خوشایندی- ناخوشایندی، جسمی- غیرجسمی و رایج- غیررایج این واژه ها در فرهنگ های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و معاصر) بپردازد. نمونه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ورودی های درج شده در فرهنگ های سه گانه بود. نظر تخصصی سه روانشناس مستقل و یک زبان شناس به عنوان معیار سنجش و ارزیابی واژه ها و لغات به لحاظ اهداف تعیین شده، به کار گرفته شد تا ویژگی های کیفی و توصیفی واژه ها و لغات استخراج شود. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS برای ویندوز، مبین آن بود که فراوانی واژه های هیجانی خوشایند در کل از واژه های هیجانی ناخوشایند کمتر است. افزون بر این، %30 واژه های هیجانی در مجموع سه فرهنگ به گونه ای به جسم و اندام بدن مربوط می شود. جالب این جاست که از فراوانی واژه های هیجانی در فرهنگ های جدیدتر به طور معناداری کاسته شده است. نتیجه گیری یافته ها با توجه به نظریه های روانشناختی در زمینه های هیجان مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 2421

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

منصوری مجید

نشریه: 

ادب پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  155-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

یکی از راه های تصحیح فرهنگ های لغت خطی و یافتن تصحیفات گسترده آنها، مقایسه تطبیقی این فرهنگ هاست. برای یافتن سرمنشأ یک واژه جعلی و مصحف باید منابع بسیار گسترده ای در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم تغییرها و تبدیل ها و روند تحول و دگردیسی برخی واژه ها را از منابع اولیه بیابیم. با نگاهی اجمالی به فرهنگ ها آشکار می شود که فرهنگ نویسان، همواره ضبط واژه های مشکوک و نامعروف را تغییر داده اند، به گونه ای که در برخی موارد، یک لغت یا ترکیب خاص در فرهنگ ها دچار تغییرات چندباره شده است. اگر در این موارد روند حرکت واژه و لغت مشکوک را در انتقال از فرهنگی نظیر قواس و لغت فرس اسدی به فرهنگ دیگری همانند برهان قاطع نادیده بگیریم، احتمالا در تصحیح آن نیز با دشواری مواجه خواهیم شد. در این مقاله چند تصحیف در فرهنگ های لغت فارسی نشان داده شده است. در یک فقره به دو واژه مصحف که حاصل تصحیف خوانی از یک ترکیب شعری است، پرداخته شده و چند تصحیف دیگر نیز در برخی لغات و ترکیبات بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 51 استناد 0 مرجع 4
strs
نویسندگان: 

CHATTERJEE P. | MILANFAR P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1438-1451
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4740
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4740

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1014
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

هدف: این تحقیق در پی آن بود تا واژه های مرتبط با هیجان و شناخت را در لغت نامه های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و معاصر فارسی امروز) و نسبت های خوشایندی/ناخوشایندی، جسمی/غیر جسمی و رایج/غیر رایج این واژه ها را تعیین کند. روش: نمونه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ورودی های درج شده در لغت نامه های سه گانه بود. با استفاده از نظر تخصصی سه روان شناس مستقل و یک زبان شناس به عنوان معیار سنجش و با ارزیابی واژه ها به لحاظ اهداف تعیین شده، ویژگی های کیفی و توصیفی واژه ها استخراج گردید. یافته ها: جنبه های عناصر روان شناختی مورد هدف در این مطالعه (هیجان و شناخت) متفاوت اند و در تقابل با یکدیگر قرار دارند. نتیجه گیری: یافته ها با توجه به نظریه های روانشناختی و از نگاه فرهنگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1014

دانلود 285 استناد 2 مرجع 6
نویسندگان: 

TALL G. | HURMAN J.

نشریه: 

EDUCATIONAL REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4357
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4357

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  177-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

تعریف­ نگاری، شاید مهم­ ترین نقشِ فرهنگ­ های یک­ زبانه باشد که بسته به هدف­ های نگارشِ آن­ ها و مخاطب ­ هایشان، به شیوه های گوناگون انجام می­ پذیرد. یکی از شیوه­ های تعریف­ نگاری، بهره­ گیری از روابط مفهومی در فرهنگِ لغت است. پژوهش حاضر، بر آن است تا بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی، اهمیت استفاده از روابط معنایی در تعریف ­ نگاری را برجسته نماید. به­ این منظور، با به کارگیری چارچوب نظری کاساگراند و هِیل (Casagrande & Hale, 1967)، روابط معنایی در تعریف نگاری نمونه ­ های استخراج شده از فرهنگ بزرگ سخن (Anvari, 2002) مورد واکاوی قرار گرفته ­ اند. نمونه ­ های پژوهش، با در نظر گرفتنِ این نکته که بتوانند حوزه­ های معنایی گوناگونی را در برگیرند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. هدف از این بررسی، آن است که ببینیم آیا ­ به­ کارگیری روابط معنایی به کارآمدی بیشتری در تعریف ­ نگاری می ­ انجامد و آیا به­ کارگیری روابط معنایی در تعریف نگاری، نیازمندِ کاربردِ شیوه­ های متفاوتی در فرهنگ­ نویسی است؟ بررسی طبقه ­ بندیِ سیزده گانة روابط معنایی در چارچوبِ نظری پژوهش نشان داد که الگوی نظری موردِ اشاره به ­ دلیل دقت و ظرافت در مرزبندیِ میانِ روابط معنایی، شایستگیِ آن را دارد که در فرهنگ ­ های موضوعی با محوریت عناصر فرهنگ­ محورِ زبان، به کار گرفته شود. بررسی داده­ های پژوهش نشان می­ دهد که بهره ­ گیری از روابط مفهومی در تعریف­ نگاری­ های فرهنگ بزرگ سخن، بیشتر به صورت ترکیبی مرسوم بوده­ است.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
litScript