نتایج جستجو

878

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

88

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  182-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

یونجه های یکساله (Medicago spp.) گیاهانی مناسب برای کشت در مناطقی هستند که دچار مشکل فرسایش خاک هستند و از آنجا که این مناطق با محدودیت منابع آبی مواجهند، مقاوم بودن این گونه ها در برابر تنش خشکی نقش مهمی در استقرار آنها ایفا می کند. در این تحقیق، واکنش به تنش آبی نه جمعیت از پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آب کشت (aquaculture) ارزیابی شد. برای القای تنش خشکی از غلظت های مختلف PEG استفاده شد و برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از قبیل درصد جوانه زنی، وضع ظاهری برگ ها، طول ریشه و ساقه و میزان پرولین آزاد و قندهای محلول علوفه اندازه گیری شد. نتایج حاکی از این است که تیمار PEG نقش مهمی در القای تنش خشکی داشت. پارامترهای بیوشیمیایی در مقایسه با پارامترهای فنوتیپی همبستگی بیشتری با تنش خشکی نشان دادند. به نظر می رسد که ذخیره قند در سیتوپلاسم از سطوح پایین تنش آغاز می شود و با افزایش تنش، گیاه اقدام به ذخیره پرولین می نماید. برتری جمعیت ها از نظر صفات یاد شده الگوی یکنواختی نداشت به طوری که M. truncatula از نظر صفات بیوشیمیایی و  M. orbicularis از نظر صفات فنوتیپی نسبت به گونه های دیگر برتری نشان دادند. احتمال دارد بهبود مقاومت به خشکی از طریق ذخیره پرولین در حین پدیده اشتقاق فیلوژنتیک در ژنوم یونجه پدید آمده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 198 استناد 1 مرجع 6
نویسنده: 

HAFEZIEH MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PROBIOTICS, THE NATURAL, BENEFICIAL BACTERIA ARE NOW WELL ACCEPTED AND WIDELY USED IN aquaculture SPECIALLY IN SHRIMP FARMS. POTENTIALLY, THEY MAY HAVE ONE OR MORE BENEFICIAL FUNCTIONS FOR aquaculture PRODUCERS...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

CAO L. | WANG W. | YANG Y. | YANG C. | YUAN Z. | XIONG S. | DIANA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  452-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10379
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10379

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

HAFEZIEH MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WITH INTENSIFICATION OF aquaculture INVOLVING HIGH STOCKING DENSITIES COUPLED WITH EXTERNAL INPUTS OF FEED AND FERTILIZER, SOMETIMES OF DOUBTFUL QUALITY, THE FISH FARMER IS NOW FACE TO FACE WITH DISEASES OF VARIOUS KINDS FROM PROTOZOAN TO HELMINTH PARASITES TO FUNGAL...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسنده: 

MOLADOOST KIYUMARS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND PURPOSE: PROBIOTICS ARE MICROORGANISEMS OR THEIR PRODUCTS WHICH HAVE BENEFICIAL EFFECTS ON THEIR HOSTS. THE MAJOR PURPOSE OF AQUATIC PRODUCTION IS TO MAXIMIZE PRODUCTION PERFORMANCE AND EFFICIENCY TO HAVE MORE OUTPUT...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسنده: 

MOLADOOST KIYUMARS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND PURPOSE: SOME OF IMPORTANT PURPOSES OF aquaculture ARE QUICK GROWTH, NUTRITION EFFICIENCY AND ENHANCEMENT OF RESISTANCE AGAINST DISEASES. TO ACHIEVE THESE PURPOSES...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

GATLIN D.M. | WANG P.L.X. | BURR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3776
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3776

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

رشد سریع، کارایی تغذیه، عملکرد رشد و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از اهداف مهم صنعت آبزی پروری محسوب می شود. ثابت شده است که در برخی از اجزا غذایی مورد تغذیه جانوران، فلور باکتریایی دستگاه گوارش نقش مهمی در کارایی تغذیه و سلامتی میزبان بر عهده دارد. روش های مختلفی در جهت تعدیل و بهینه سازی جمعیت باکتریایی غالب دستگاه گوارش به منظور دستیابی به ارتقا عملکرد رشد، قابلیت هضم بیشتر، تحریک سیستم ایمنی، بازماندگی و مقاومت در بسیاری از جانوران از جمله انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مکمل های غذایی پربیوتیک که به عنوان  اجزا غذایی غیر قابل هضم محسوب می گردند، سلامتی میزبان را از طریق رشد یا فعال نمودن گزینشی تعداد محدودی از باکتری های مفید دستگاه گوارش تحریک و فعالیت باکتری های بیماریزا را کاهش می دهند که چنین اطلاعاتی در آبزیان پرورشی بسیار محدود است.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 125 استناد 4 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (مسلسل 33)
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2333
 • دانلود: 

  1788
چکیده: 

این مقاله به بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران می پردازد. در استفاده از آب به عنوان منبع تولید، توجه به دو اکوسیستم شکننده مانگرو و تپه های مرجانی ضروری است. در ایران 70% بارش سالیانه از دسترس خارج و عدم استفاده کارا از ظرفیت باقی مانده نیز هزینه های زیست محیطی در بردارد. در این پژوهش ظرفیت های توسعه، کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب با تاکید بر گونه پرورشی سردابی رایج در ایران (قزل آلا) بررسی شده و اهمیت آبزی پروری در ایجاد امنیت غذایی برای رشد جمعیت، افزایش اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی تبیین می شود. سپس راهکارهای توسعه پایدار آبزی پروری مثل استفاده از فن آوری زیستی و روش های تلفیقی کشاورزی - آبزی پروری مطرح گردیده و مدیریت تغذیه به عنوان عامل کاهش اثرات زیست محیطی معرفی و آلوده سیال خروجی از استخرهای پرورش ماهی بررسی می شود. تصفیه سیال خروجی با استخرهای ته نشینی و هوادهی با کمپرسورهای هواده و سپس استفاده از استخرهای نهایی به عنوان راهکار کاهش اثرات سو آبزی پروری در محیط زیست تشریح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2333

دانلود 1788 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

ابتکاری رضا | صالحی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1183
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

تحلیل روند آبزی پروری کشور طی ده سال (برنامه پنج ساله سوم و چهارم کشور) در تحقیق حاضر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع تحلیلی بود. بخش آبزی پروری سازمان شیلات ایران در سال های 79-1388، جامعه و محدوده زمانی مطالعه را تشکیل داد. ارزیابی لازم با جمع بندی اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها و با استفاده از ماتریس سوآت (ماتریس کیفی و کمی) انجام و نتایج روند تولید سیستم های آبزی پروری کشور پس از تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردید. عملکرد شیلات در بخش آبزی پروری بیانگر آن است که کمتر از دو سوم از اهداف آبزی پروری (حدود 61 درصد) در برنامه سوم توسعه (83-1379) و بیش از دو سوم (حدود 85 درصد) اهداف آبزی پروری برنامه چهارم (88-1384) توسعه محقق گردیده است. پرورش ماهیان خاویاری در طول برنامه سوم عملکردی نداشته و تولید آن در طول برنامه چهارم نیز بسیار اندک بود. تنها 0.2 درصد از کل آبزی پروری سال 1388 را به خود اختصاص داده است. بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، از پیش بینی تولید 1510 تن ماهیان خاویاری پرورشی تنها 24 درصد از آن محقق گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1183

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
litScript