نتایج جستجو

1013

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  499-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

این پژوهش با هدف تولید نهال عاری از سه ویروس ACLSV، ASPV، ASGV سیب "گوشت سرخ" (Malus pumila Mill. )، در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII) در سال 1394 انجام شد. آزمایش ها با ارزیابی اثربخشی تیمار گرمادرمانی (0، 7، 14 و 21 روز در دمای 38 درجه سانتی گراد) و کشت مریستم انتهایی (در سه اندازه کوچک تر از 2/0 میلی متر، بین 2/0 تا 7/0 میلی متر و بزرگ تر از 7/0 میلی متر) بر نرخ حذف ویروس از ریزشاخه ها انجام شد. در ابتدا حضور ویروس هایACLSV، ASGV و ASPV در نمونه های مادری با روش های آزمون الایزای ساندویچ دو طرفه آنتی بادی و RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تیمارهای گرمادرمانی و کشت مریستم در شرایط درون شیشه ای انجام شد. ریزشاخه های رشد یافته از مریستم توسط الایزا و RT-PCR برای هر سه ویروس بررسی شدند. به طورکلی نرخ حذف سه ویروس ACLSV (9/25 درصد)، ASGV (4/7 درصد) و ASPV (4/44 درصد) با یکدیگر متفاوت بود. نتایج نشان داد افزایش طول مدت گرمادرمانی و کاهش اندازه مریستم با اثر گذاری متفاوت بر ویروس های مورد مطالعه باعث افزایش نرخ عاری شدن ریزنمونه ها از ویروس شده است. افزایش دوره زمانی گرمادرمانی در 21 روز باعث کاهش رشد و تکثیر و حتی از بین رفتن ریزنمونه ها شد. بنابراین 14 روز گرمادرمانی مؤثرترین تیمار جهت حذف آلودگی ویروس-هایASGV (11/11درصد)، ASPV (89/88 درصد) و ACLSV (44/44 درصد) از ریزنمونه های مورد مطالعه بود. در پایان آزمایش نمونه هایی که توسط هر دو روش الایزا و RT-PCR سالم تشخیص داده شدند، تکثیر و ریشه دار شدند و در شرایط گلخانه ای سازگار شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رومی وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  457
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

در تابستان سال های 1395 و 1396 تعداد 73 نمونه با علائم مشابه با ویروئید فرورفتگی میوه سیب از ارقام گالا و رد دلیشیز منطقه ی مراغه جمع آوری شد. RNA کل از پوست ساقه و برگ نمونه های جمع آوری شده حاوی علایم لکه های فرورفته و خال های زرد با حاشیه نامنظم روی پوست میوه، استخراج گردید و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژنوم کامل ویروئید به طول 307-306 جفت باز با آزمون RT-PCR تکثیر و ترادف 10 نمونه تعیین گردید. جستجوی ترادف ها با BLASTn و هم ردیف سازی آنها با ترادف های مربوطه در بانک ژن نشان داد که جدایه های مورد مطالعه دارای بیشترین و کمترین یکسانی ترادف به میزان 100 و 4/74 درصد بترتیب با رس شمارهای EF088662 (ایتالیا) و KF788291 (ایتالیا) می باشند. بیشترین تفاوت نوکلئوتیدی در بین نواحی CCRو TR قرار داشتند. آنالیز فیلوژنتیک با روش حداکثر احتمال نشان داد که جدایه های ایرانی به همراه جدایه ها و واریانت های گزارش شده از ایتالیا در یک گروه قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 457

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

این مطالعه با هدف تولید نهال سالم گلابی جهت تکثیر و ایجاد یک باغ سالم مادری در سال 1393 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ابری) انجام شد. آزمایش ها با ارزیابی کارایی شیمی درمانی (تیمارهای ریباویرین با غلظت های صفر، 20، 40 و 80 میلی گرم) و کشت مریستم انتهایی (در سه اندازه: کوچک تر از 2/0 میلی متر، بین 2/0 تا 7/0 میلی متر و بزرگ تر از 7/0 میلی متر) بر حذف ویروس (ACLSV، ASGVو ASPV) از هفت رقم گلابی (ابته فتل، بیروتی، درگزی، کوشیا، لوئیزبون، ملینا و اسپادونا) صورت گرفتند. در ابتدا حضور ویروس های ACLSV، ASGV و ASPV در نمونه های مادری با روش RT-PCR بررسی شد و تمام ریز نمونه ها به هر سه ویروس آلودگی داشتند به جز ارقام ابته فتل و بیروتی که عاری از ویروس ASP بودند. تیمارهای شیمی درمانی و کشت مریستم در شرایط درون شیشه ای انجام شد. ریز شاخه های رشد یافته از مریستم توسط RT-PCR برای هر سه ویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت ریباویرین و کاهش اندازه مریستم در افزایش کارآیی حذف هر سه ویروس بسیار مؤثر بود. همچنین واکنش ارقام و ویروس های موردمطالعه به تیمارهای این پژوهش متفاوت بود. نمونه هایی که توسط RT-PCR سالم تشخیص داده شدند، تکثیر و ریشه دار شده و به گلدان منتقل شدند تا بتوانند به منظور ایجاد باغ مادری سالم مورداستفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1269
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

پاتولین مایکوتوکسینی است که بوسیله گونه های مختلف از کپک ها تولید می شود. در مطالعه حاضر 70 نمونه شامل 35 نمونه لواشک و 35 نمونه آب سیب به طور تصادفی از فروشگاه های شهرستان شهرکرد جمع آوری و جهت بررسی حضور پاتولین به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC-DAD) مطابق روش استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این این تحقیق نشان داد که پاتولین در 14 نمونه لواشک سیب (40 درصد) و 7 نمونه آب سیب (20 درصد) وجود دارد. میانگین غلظت پاتولین در نمونه های لواشک و آب سیب به ترتیب 34.9±26.3 و 26±19.7 میکروگرم در کیلوگرم بود. اگرچه غلظت میانگین پاتولین در نمونه های مورد مطالعه کمتر از حداکثر میزان مجاز ایران (50 میکروگرم در کیلوگرم) می باشد ولی غلظت پاتولین در 5.7 درصد نمونه های لواشک سیب و 2.9 درصد نمونه های آب سیب بالاتر از حداکثر مجاز اتحادیه اروپا و ایران (50 میکروگرم در کیلوگرم) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1269

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 57
نویسندگان: 

GRANGE M. | WAND S.J.E.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  636
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  545-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5838
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5838

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

Golden delicious  به عنوان شاهد، به باکتری Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al. عامل بیماری آتشک گلابی بررسی شد. سویه های باکتری عامل آتشک از باغ های درختان میوه دانه دار مناطق ارومیه، کرج، مشهد، زنجان، شاهرود، قزوین و سنندج جمع آوری و با آزمون های فنوتیپی و مولکولی شناسایی شدند. مخلوط هفت سویه بیماریزا از مناطق مختلف به عنوان مایه باکتری به کار برده شد. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ ها با تزریق سرشاخه نهال های یکساله پیوندی بر روی پایه M26 در شرایط گلخانه انجام و شدت بلایت شش هفته پس از مایه زنی تعیین شد. بر اساس نتایج این پژوهش، 5% ارقام و ژنوتیپ های مقاوم (ارقام موروتی، قرمز تابستانه و سفید و قرمز)، 17% نیمه مقاوم، 18% نیمه حساس، 28% حساس و 32 % بسیار حساس بودند. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که ژرم پلاسم سیب بومی ایران نسبت به بیماری آتشک نسبتا حساس است.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOWAK D. | LEWIKI P.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  353-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9936
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9936

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2-38
 • شماره: 

  2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)
 • صفحات: 

  359-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

هر ساله در حدود 15 درصد از سیب های تولیدی در استان تهران ضایع شده و از بین می رود. به منظور رفع مشکل ضایعات پس از برداشت کشاورزی باید سطح دانش، فن آوری و منابع انسانی را افزایش داد و سطح ریسک را در تولید و فروش محصولات کاهش داد. در این مطالعه دیدگاه باغداران سیب در مورد عوامل آموزشی ترویجی جلوگیری کننده از ایجاد ضایعات پس از برداشت سیب مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه باغداران سیب در شهرستان دماوند در سال 1384 می باشند. تعداد کل باغداران این شهرستان 4400 نفر می باشد. بر اساس جدول تعیین نمونه مورگان تعداد جامعه نمونه 355 نفر به دست آمد و با روش طبقه ای تناسبی نمونه گیری صورت گرفت. روایی پرسشنامه توسط اساتید ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تعیین شده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه، آزمون مقدماتی به عمل آمد و با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا اعتبار پرسشنامه 86 درصد برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل آموزش روش صحیح برداشت به کارگران، آموزش زمان مناسب برداشت، آموزش محلول پاشی کلسیم و آموزش محلول پاشی بور به میزان زیادی در جلوگیری از ایجاد ضایعات پس از برداشت سیب تاثیر دارند. همچنین بین سن، سواد، مساحت باغ و محل سکونت باغداران با دیدگاه آنها نسبت به عوامل جلوگیری کننده از ضایعات پس از برداشت سیب رابطه معنی داری به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 218 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

BOYER J. | LIU R.H.

نشریه: 

NUTRITION JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4861
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4861

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript