نتایج جستجو

40413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4042

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

مقدمه: رشد و تجمع میکروارگانیسم ها بر روی سطوح پارچه ها سبب لطمات بهداشتی و پاکیزگی می گردد. از آنجایی که پارچه ها می توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند، مانند کاربرد در لباس های حفاظت کننده، در بیمارستانها پارچه های منازل، پتوها، پانداژ و پانسمان، بنابراین، الیاف ضد میکروبی در این راستا تهیه گردیده است.هدف: مطالعه و بررسی اثر ضد قارچی الیاف حاوی مواد ضد میکروب بوده است.روش بررسی: برای ارزیابی فعالیت ضد قارچی این الیاف در این پژوهش از دو روش استفاده شد که عبارتند از: روش دیسک پلیت و شیک فلاسک(Shak Flask) . در مراحل آزمایشگاهی، سویه های قارچی آسپرژیلوس PTcc 50ll و کاندیدا آلبیکنس PTCC5027 بکار رفت. آزمایشات مختلفی که دارای سه نوع شاهد به صورت زیر می باشد، انجام پذیرفت: 1- شاهد الیاف (الیاف معمولی بدون ماده ضد میکرب + قارچ) -2شاهد رشد مثبت قارچ (محیط کشت بدون الیاف + قارچ( -3شاهد رشد منفی قارچ (ماده خالص ضد میکرب (Teron 500) + قارچ)و همچنین آزمایشهای مشابهی با الیافی که دارای درصدهای گوناگونی (30%، 60% و 100%) از ماده ضد میکربی بودند، انجام گردید. اسپور قارچ ها به تعداد ( (104-105/m1به ارلن های مختلفی که حاوی نمونه های الیاف های مورد نظر و بافر فسفات بودند، تلقیح شدند. سپس نمونه های مختلفی در زمانهای (صفر 24 و 48 ساعت) برداشت شده و بر روی پلیت ها با روش آگار پلیت تلقیح گردیده و پس از اتوگذاری در 30 درجه سانتیگراد، کلنی ها شمارش شده است. هر آزمایش سه بار تکرار شد.نتایج: آزمایشات نشان داد که بیشترین اثر ضد قارچی توسط ماده خالص ضد میکربی بوده است و الیاف با 100% و 60% و 30% ماده افزوده شده ضد میکرب بر روی آسپرژیلوس نیجر اثر چندانی نداشته است. ولی بر روی کاندیدا آلبیکنس، الیاف با 100% و 60% دارای اثرات کاهش کمی (%92.41 و %91.57) بوده است ولی با ماده ضد میکرب به میزان 30% هیچگونه اثری را نشان نداده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان از الیاف با 100% مواد ضد میکروب بر علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HAJIGHAHRAMANI SHAHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SKIN FUNGAL INFECTIONS ARE COMMON CAUSES OF SKIN INFECTIONS AND HEALTH PROBLEMS IN DAIRY HERDS. THE USE OF MEDICINAL PLANTS AS antifungal AGENTS HAS A LONG HISTORY. LIMITATION IN TREATMENT OF FUNGAL DISEASE INCLUDE A FEW AVAILABLE ANTI-FUNGAL DRUGS, SIDE EFFECTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  290-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

هدف: تاکنون اثرات دارویی مطلوبی از گیاهان دارویی مختلف شناخته شده و از این میان خواص ضدباکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی اثرات ضد قارچی اوژنول (عصاره میخک) می باشد.روش بررسی: در این بررسی گونه های آسپرژیلوس، موکور، فوزاریوم، آلترناریا، پنی سیلیوم و کاندیدا مورد آزمایش تعیین حساسیت دارویی در مقابل اوژنول قرار گرفتند. بر این اساس حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) به روش رقیق سازی متوالی و کمترین غلظت کشندگی قارچ (MFC) برای اوژنول به روش کشت بر روی محیط آگار سوبارو دکستروز تعیین شد. این مقادیر در pH های مختلف (5.5 و 6.5) محیط کشت مشخص گردید.یافته ها: نتایج نشان می دهد که MIC و MFC اوژنول در مورد آلترناریا و کاندیدا آلبی کنس مساوی و برابر با 0.78 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. کمترین میزان MIC مربوط به آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس نیجر، پنی سیلیوم، موکور و کاندیدا (به جز آلبی کنس) و برابر با 0.39 میلی گرم در میلی لیتر تعیین شد. همچنین در pH های مختلف مقادیر MIC و MFC تفاوتی نشان نداد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاصل از سنجش MIC و MFC اوژنول بر قارچ های تحت مطالعه نشان دهنده تاثیر مهار کننده رشد و نیز قارچ کشی این ماده می باشد. همچنین قارچ های فوق حساسیت تقریبا مشابهی در مقابل اوژنول از خود نشان دادند. در عین حال ادامه این تحقیق و بررسی اثر این ماده در داخل بدن موجود زنده برای ارزیابی اثرات ضد قارچی اوژنول و کاربرد آن در درمان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  185-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3633
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3633

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیوست2)
 • صفحات: 

  126-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1340
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: عفونتهای قارچی همواره برای انسان مسئله ساز بوده و انسان برای مبارزه با این بیماریها با مشکلات زیادی روبرو بوده است. با توجه به ایجاد مقاومت نسبت به داروهای ضد قارچ موجود، مثل آمفوتریسین B و آنتی بیوتیک های پلی ان، امروزه به مشتقات جدید ایمیدازول و تری آزولها روی آورده شده است. در این مطالعه اثرات ضد قارچی 1- آلکیل ایمیدازول ها مورد بررسی قرار می گیرد.روشها: سه گونه درماتوفیت (T.mentagrophytes (E.fluccosum, M.gypeumِ دو گونه مخمر (T.beigelli, C.albicans) ، یک موش باکتری (N.asteroids) و سه محیط کشت (Sabouraud dextrose agar) Chlomramphenicol) +(Sabouraud extrose agar SC وSCC (Sabouraud dextrose agar+ Chloramphenicol+ Cycloheximide) برای این مطالعه انتخاب شدند. اثرات مهاری شش آلکیل ایمیدازول، با زنجیره 8 تا 14 کربنه (اکتیل ایمیدازول، نونیل ایمیدازول، دسیل ایمیدازول، اندسیل ایمیدازول، دودسیل ایمیدازول و تترادسیل ایمیدازول، شکل 1) در غلظت های 0.05، 0.1 و 0.15 درصد (V/V) روی رشد کلنی ها بررسی و با نمونه شاهد مقایسه گردید.نتایج: دودسیل ایمیدازول که 12 کربن در زنجیره آلکیل خود دارد (C12)، با کمترین MIC، (MIC≤0.15) از رشد سوشهای مورد مطالعه جلوگیری کردند. دسیل ایمیدازول (C10) و اندسیل ایمیدازول (C11) در غلظت 0.1 درصد، نونیل ایمیدازول (C9) و تترادسیل ایمیدازول (C14) در غلظت 0.1 تا 0.15 درصد رشد سوشها را مهار کردند. میزان مهار کنندگی این ترکیبات بیشتر از 82.5 % بود و به نوع محیط کشت و سوش بستگی نداشت.بحث: نتایج نشان می دهد که در سری آلکیل ایمیدازول ها، با افزایش طول زنجیره آلکیل خاصیت ضد قارچی افزایش می یابد، تا حد 12 کربن (دودسیل ایمیدازول) که به حداکثر مقدار خود می رسد و از آن به بعد کاهش می یابد، در مورد باکتری انتخاب شده (N.asteroids) نیز نتیجه مشابهی بدست آمد بنابراین این ترکیبات احتمالا دارای خواص آنتی باکتریالی نیز می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1340

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  28893
 • دانلود: 

  10008
چکیده: 

In this study, 250 species from 37 families of native Iranian plants were screened for in vitro antifungal activity against 19 fungal strains in vitro. Primarily, the crude extracts at concentration of 100 μg/ml were tested. Of 250 extracts tested, 185(74%) showed antifungal activity against at least one fungal strain. The outstanding species were Artemisia aucheri, Artemisia scoparia, Carthamus oxyacantha, Francoeuria undulata, Tripleurospermum disciforme, and Xanthium spinosum.

آمار یکساله:  

بازدید 28893

دانلود 10008 استناد 910 مرجع 2220
نویسنده: 

SADEGHI NEJAD BATOOL | ADIBPUR NEDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: SEA CUCUMBER IS A MARINE INVERTEBRATE OF THE PHYLUM ECHINODERM AND THE CLASS HOLOTHUROIDEA. SOME OF SEA CUCUMBER SPECIES ARE BEING USED IN TRADITIONAL MEDICINE TO TREAT WOUND, ECZEMA, OR HYPERTENSION. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (S.N. 6)
 • صفحات: 

  36-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70369
 • دانلود: 

  56205
چکیده: 

Introduction and objective: Opportunistic fungal infections have been a common cause of morbidity and mortality in the immunosupresed individuals such as AIDS and organ recipients. Treatment of these infections is a great challenge, thus antifungal therapy is playing a greater role in their health care. Traditional plants are a valuable source of novel antifungals. The aim of this study was to assess in vitro antifungal activity of the ethanolic extract of Satureja khuzestanica leaves.Materials and methods: In the current experimental study the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the ethanolic extract of S. khuzestanica leaves was evaluated against saprophytic fungi isolates such as Aspergillus flavus, A. niger, Penicillium sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Rhizopus sp., and Mucor sp. antifungal susceptibilities were determined using the agar well diffusion method and amphotericine B was used as positive control as gold therapeutic agent.Results: Our findings showed that the ethanolic extract of S. khuzestanica leaves exhibited antifungal activity against all tested saprophytic fungi with MIC values (625-5000mg/ml).Conclusion: The Results demonstrated that this plant has strong antifungal potential against all tested fungi.

آمار یکساله:  

بازدید 70369

دانلود 56205 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CURRENT MEDICAL MYCOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11814
 • دانلود: 

  12013
چکیده: 

Background and Purpose: The present study was targeted toward investigating the effects of eugenol on Cryptococcus neoformans biological activity and Cxt1p gene expression. Materials and Methods: For the purpose of the study, the growth, urease, synergism activity, and disk diffusion of C. neoformans were assessed in eugenol-treated culture. The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined by the Clinical and Laboratory Standards Institute M27-A3 method at a concentration range of 0. 062-2 mg/mL. Subsequently, the expression of Cxt1p genes was studied at the MIC50 concentration of eugenol using real-time polymerase chain reaction. Results: The obtained results showed that eugenol at the concentrations of 125 and 500 μ g/mL resulted in 50% and 100% growth inhibition in C. neoformans, respectively. In terms of urease activity, the results showed that the addition of MIC50 of eugenol and fluconazole to urea medium reduced urease activity in C. neoformans. In the culture treated with eugenol, the inhibition zone of antifungal drugs, namely amphotericin B, itraconazole, and fluconazole, was increased to 36± 0. 002, 22± 0. 001, and 12± 0. 002 mm, respectively. The expression levels of Cxt1p in the eugenol-treated, fluconazole-treated, and non-treated samples were estimated at 46%, 58%, and 100%, respectively. Conclusion: The findings of the current study revealed that eugenol could cause C. neoformans growth inhibition and reduce Cxt1p expression in this species. As the results indicated, the susceptibility of C. neoformans to fluconazole was increased when combined with eugenol.

آمار یکساله:  

بازدید 11814

دانلود 12013 استناد 315 مرجع 1260
litScript