نتایج جستجو

16

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CLEIDA A.O. | KAY C.

نشریه: 

BIOLOGY OF REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  913-962
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2402
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2402

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SEYFZADEH S. | DERAKHSHANFAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (16)
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15176
 • دانلود: 

  6177
چکیده: 

The effect of tamoxifen citrate on bone mass in immobilization osteoporosis was studied in 10 dogs. Osteoporosis was induced by fiberglass cast immobilization of the right hind-limb for 28 days, while the left hind-limb served as a non-immobilized control. Five dogs received tamoxifen citrate (1.5 mg/kg per os) once daily for 28 days; five dogs received no treatment. All dogs were euthanized on day 28 and tibiae were harvested. Bone biomechanical properties and microscopic structures of tibiae from casted and uncasted limbs were studied. Significant differences in the percent of decreased values of examined mechanical properties were found between untreated and tamoxifen-treated dogs. No remarkable histopathological changes indicative of osteoporosis were detected in the tibiae of casted limb of tamoxifen-treated dogs. These findings indicated that short term tamoxifen therapy may have promising effects on prevention of osteoporosis in dog.    

آمار یکساله:  

بازدید 15176

دانلود 6177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  961-964
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1455
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

در طول تکوین جنین جوجه، ژنوتیپ تخم ماهیت غده های جنسی را تعیین می کند که پس از آن فنوتیپ نر یا ماده ایجاد می شود. تمایز غده های جنسی، در دوره ای بنام "دوره بحرانی تمایز جنسیت" همزمان با شروع ترشح هورمون های استروئیدی جنسی صورت می گیرد. هرگونه تغییری در میزان غلظت هورمون های استروئیدی در دوره بحرانی، بر ساختار غدد جنسی اثر می گذارد. بر این اساس تزریق مهارکننده های آروماتاز (که سنتز استروژن از تستوسترون را بلوکه می کند) در روز پنجم انکوباسیون به داخل تخم ها سبب ایجاد نرهایی با ژنوتیپ ماده می شود که این ماده های جنس برگشته دارای بیضه های دو طرفی هستند که توانایی کامل اسپرماتوژنز و تظاهرات فیزیکی و رفتارهای طبیعی را دارند. در این مطالعه مهارکننده 14-آلفا-هیدروکسی-3 و 6 و 17 آندرواستن-تریون با دوز 1 میلی گرم در هر تخم تزریق شد. علاوه بر این، تاثیر سه آنتی استروژن (که رسپتورهای استروژن را بلوکه می کنند) به نام های تاموکسیفن و کلومیفن سیترات و GAR79 نیز مورد بررسی قرار گرفت. تزریق آنتی آروماتاز به داخل تخم مرغ در دوره آنکوباسیون در 72% تا 84% موارد موجب تولید جنس نر می گردد که در مقایسه با شاهد (52.5%) افزایش معنی داری را نشان دادp<0.05) ). نتایج این مطالعه نشان می دهد که آنتی آروماتاز بر جنس جوجه ها تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1455

دانلود 523 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DAVAR R. | AFLATOUNIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18154
 • دانلود: 

  10456
چکیده: 

Background: In patients with anovulatory infertility the first choice of treatment for ovulation induction is an antiestrogen, most commonly clomiphene citrate (CC). However, 20-25% of the women are resistant to CC and do not ovulate perhaps due to antiestrogenic mechanism of the CC action, which involves long-lasting estrogen receptor (ER) depletion.Objective: The objective of the study was to mimic the action of CC without depletion of ERs by the administration of an aromatase inhibitor letrozole in a selected group of Poly Cystic Ovary (PCO) patients who demonstrated failure to ovulate after treatment with CC.Materials and Methods: 20 patients with anovulation due to polycystic ovary syndrome (PCOS),who had previously inadequately responded to CC were selected for study. The aromatase inhibitor letrozole was administered orally in a dose of 2.5 mg on days 3-7 of the menstrual cycle. Then, occurrence of ovulation, endometrial thickness, and pregnancy rates were determined.Result(s): Only one patient had one dominant follicle (1.8 cm diameter) on day 14 of the cycle (estradiol = 200 pg/ml). IUI was done; however, no pregnancy took place. In the remaining cases, several sonographies were done between days 9 to 15 of the cycle; however, all cycles were cancelled due to absence of a dominant follicle (>1.4 cm).Conclusion(s): Our study did not confirm the favorable effect of letrozole for induction of ovulation in patients with clomiphene resistant PCO.

آمار یکساله:  

بازدید 18154

دانلود 10456 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پی در پی 53)
 • صفحات: 

  155-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

سابقه و هدف: تاموکسیفن یک آنتی استروژن غیراستروئیدی است که برای درمان سرطان سینه تجویز می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تاموکسیفن بر میزان تستوسترون و ساختار بیضه در رت های نر نژاد ویستار می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، یک گروه از رت ها به سن 45 روز و وزن 90 گرم، به مدت 10 روز متوالی دوز 800 میکروگرم تاموکسیفن بر کیلوگرم وزن بدن را در حلالی شامل اتانول 60 درصد و سرم فیزیولوژی دریافت کردند. گروه شم در این مدت، فقط حلال دریافت نموده و گروه شاهد هیچ ماده ای دریافت ننمود. پس از پایان تیمار، میزان تستوسترون حیوانات با روش ELISA اندازه گیری شد و برش های بافتی 5 میکرومتری از بیضه تهیه شد و توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردید.یافته ها: میزان تستوسترون در گروه دریافت کننده تاموکسیفن در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (01/0>P) هم چنین کاهش چشم گیری در قطر بیضه، قطر و ضخامت لوله های سمینی فر، تعداد اسپرماتید و اسپرم این حیوانات مشاهده گردید (001/0>P).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که توان تولید مثلی رت های نر نژاد ویستاری که در زمان قبل از بلوغ تاموکسیفن دریافت می کنند، کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تاموکسیفن یک داروی ضد استروژنی غیراستروئیدی است که از طریق مهار گیرنده های استروژن از رشد و توسعه تومورهای بدخیم پستان جلوگیری می کند. با آن که این اثر ضد استروژنی تاموکسیفن در تومورهای بدخیم سینه به طور کامل مشخص گردیده، ولی دیده شده که این دارو در بافت های دیگر می تواند نقش استروژنی داشته باشد. به دنبال مشاهده اثر استروژنی تاموکسیفن بر بعضی از بافت ها و احتمال افزایش غلظت TBG ساخته شده در کبد در شرایط هیپراستروژنی، فکر انجام دادن این تحقیق و بررسی احتمالی استروژنیک تاموکسیفن بر TBG در کبد پدید آمد.در این تحقیق دو دسته اصلی موش صحرایی به شرح آتی مورد بررسی قرار گرفتند. دسته اول: 4 گروه 10 تایی دارای تخمدان، شامل 2 گروه شاهد و 2 گروه تحت درمان با تاموکسیفن. به صورت یک روز در میان به مدت 2 و 4 هفته و دسته دوم: 4 گروه 10 تایی تخمدان برداری شده مشابه دسته اول.در پایان دوره حیوان ها را از طریق قطع نخاعی کشته، کبد آن ها را جدا کرده، و در فریزر 70- درجه سانتی گراد نگهداری کردیم. پس از تهیه سیتوزول، بررسی تغییرات TBG از طریق روش غیرمستقیم T3uptake انجام شد.نتایج نشان می دهند که T3up در تمامی گروه های تحت درمان در مقایسه با گروه های شاهد دسته اول به طور معنادار (P=0.000) کاهش یافته است که نشان می دهد تاموکسیفن به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق افزایش تولید استروژن به وسیله تخمدان) باعث افزایطش ظرفیت اتصال TBG می گردد؛ لکن چون کاهش T3up (به طور معنادار P=0.000 ) در تمام گروه های تحت درمان در مقایسه با گروه های شاهد در دسته دوم نیز مشاهده گردید، به احتمال قوی تاموکسیفن به طور مستقیم به عنوان استروژن، در کبد باعث افزایش ظرفیت اتصال TBG می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Tamoxifen is a nonstroidal antiestrogen agent, which is prescribed for treatment of breast cancer. The aim of this study was to investigate the effect of tamoxifen on estradiol concentration and structure of ovary in female Wistar rats. One group of rats (45 days old and 90 g body weight) received 800 μg/kg b.w tamoxifen dissolved in solvent (consisted of ethanol (60%) and physiological solution) for 10 consecutive days. The sham group received the solvent and controls did not receive any thing or solvent. After treatment period, blood serum estrogen was measured by ELISA method and 5μm thickness sections from ovaries stained with Haematoxylin & Eosin method. Results showed that estradiol concentration in serum decreased significantly in group which received tamoxifen, compared with control group. (P<0.05) The significant decrease in body weight, diameter of ovary, number of primordial follicles, primary follicles, growing follicles, Graafian follicles, corpus luteui and corpus luteal cells, were observed in animals received tamoxifen. The diameter of primary oocyte, corpus luteum, corpus luteal cells and thickness of granulosa layer in intact Graafian follicles, decreased significantly. (P<0.05) These findings showed that tamoxifen decreased fertility in female Wistar rats which received it in immature stage.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  203-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15972
 • دانلود: 

  7885
چکیده: 

Polycystic ovary syndrom (PCOS) is characterized by infertility, oligomenorrhea, and hyperandrogenism. Clomiphene citrate (CC), an antiestrogen, is first-line treatment for PCOS, if CC fails to induce ovulation, laparascopic electrocautery of the ovaries is offered. In this prospective controlled study, 52 women with clomiphen-resistant PCOS (group 1) and 46 women with regular menstrual cycles as a control group (group 2) were included. Hormonal profile and doppler blood flow changes within the ovarian stroma before and after laparascopic ovarian electrocautery (LOE) in women with clomiphen- resistant polycystic ovary syndrome assessed and compared between groups. The doppler indices (pulsatility index and resistance index) of ovarian stromal blood flow were significantly lower in group 1 before LOE than in group 2. The serum levels of testosteron (T) and LH were significantly reduced in group 1 after LOE compared with in group 1 before LOE (P < 0.05). Doppler indices (pulsatility index and resistance index) of ovarian stromal blood flow were significantly increased after LOE. Laparascopic electrocautery reduced serum T and LH and reduced ovarian blood flow velocities, which may explain the reduction of ovarian hyperstimulation syndrome in women with PCOS after LOE. Laparascopic electrocautery of the ovaries is now accepted as the preferred first-line treatment of women with PCOS who are resistant to clomiphen citrate. All affected women could be considered for this treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 15972

دانلود 7885 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  110-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

تاموکسیفن یک آنتی استروژن غیراستروئیدی است که برای درمان سرطان سینه تجویز می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تاموکسیفن بر میزان استروژن و ساختار تخمدان در موشهای صحرایی ماده می باشد. یک گروه از موشهای نابالغ (سن 45 روز و وزن تقریبی 90 گرم) به مدت 10 روز متوالی دز 800 میکروگرم تاموکسیفن بر کیلوگرم وزن بدن را در حلال (شامل اتانول 60 درصد و سرم فیزیولوژی) به صورت خوراکی دریافت نمود. گروه دوم در این مدت، فقط حلال دریافت نموده و گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت ننمود. پس از پایان تیمار، غلظت استرادیول پلاسما حیوانات توسط روش ELISA اندازه گیری شد و برشهای 5 میکرومتری از تخمدان با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردید. نتایج نشان دادند که غلظت استرادیول در گروه دریافت کننده تاموکسیفن، کاهش چشمگیری در مقایسه با گروه کنترل داشت (P<0.05). همچنین کاهش در وزن بدن، قطر تخمدان، تعداد فولیکول بدوی، اووسیت اولیه، فولیکول در حال رشد، فولیکول گراف، جسم زرد و تعداد سلولهای موجود در جسم زرد در این گروه مشاهده گردید. بعلاوه قطر اووسیت اولیه، جسم زرد، قطر سلولهای موجود در جسم زرد و ضخامت لایه گرانولوزا در فولیکول گراف حیوانات گروه تجربی کاهش معنی داری نشان داد(P<0.05) . این مطالعه نشان می دهد که تاموکسیفن می تواند توانایی تولید مثل را در موشهای صحرایی ماده ای که در زمان قبل از بلوغ، تاموکسیفن دریافت نمودند، کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 36 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Tamoxifen is a nonsteroidal antiestrogen which is prescribed for treatment of breast cancer. In the major aim of this study is to investigate the effect of Tamoxifen on the histological structure of uterus estrogen, progesterone and LH concentration in the female Wistar rats.Three groups of rats (200-250gr range) gavaged with doses of 200, 400 and 600ug/kg B.W Tamoxifen dissolved in solvent (ethanol 60% and physiological solution) for 30 days. The sham group was gavaged with solvent, and control did not receive durg. On days 1 and 60 after the end of treatment, blood serum of hormones concentration was measured with RIA method; also sections of uterus stained with H&E were investigated histological. Results of the observation were analyzed by the ANOVA oneway and using SPSS software determined ±SE the means Result were termed significant if P 0.05. In the first sampling estrogen, progesterone, LH concentration, the thickness of uterus layers (perimetrium, myometrium and endometrium) and the number gland of endometrium in experimental groups were decreased in compared with control (P<0.001).In the second sampling the estrogen, progesterone, LH concentration, thickness of uterus layers and the number gland of endometrium in experimental groups, increased compared with first sampling.These finding suggest that Tamoxifen decreases the fertilization ability and has negative effects uterus tissue and hormones in female Wistar rats. More of negative effect of Tamoxifen on reproduction ability, is abolished with time elapsed.

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
litScript