نتایج جستجو

13506

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1351

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2263
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2263

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  145-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

فاضلاب های شهری و پساب های کشاورزی مهم ترین منبع آنتی بیوتیک ها و ریزجانداران مقاوم به آنها هستند و رودخانه ها به عنوان محل ورود اینها از مهم ترین مسیرهای پخش این آلودگی ها به شمار می روند. هدف این پژوهش بررسی تغییرات جمعیت باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف در رودخانه گوهررود بود. از آب و رسوب کف رودخانه در سه نقطه در طول رودخانه با تمرکز بر شهر رشت و در پاییز و زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 نمونه برداری شد. تعداد باکتری های هتروتروف و کلیفرم در محیط کشت های نوترینت آگار و ایوزین متیلن بلو آگار دارای µ g/mL 100 از آنتی بیوتیک های سفالکسین، جنتامایسین، داکسی سایکلین، سیپروفلوکساسین و تری متوپریم، به روش پلیت کانت شمارش شدند. از ویژگی های شیمیایی آب نیز pH و EC اندازه گیری شدند. داده های مربوط به تعداد باکتری ها با استفاده از نرم افزار SAS به روش اندازه های تکرار شده با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز شدند. با عبور رودخانه از شهر، pH و EC آب افزایش یافت. میانگین EC در فصل بهار و تابستان بیش از 5/2 برابر میانگین آن در فصل پاییز و زمستان بود. تعداد باکتری های هتروتروف و کلیفرم آب و رسوب با عبور رودخانه از شهر افزایش یافت. میانگین تعداد هتروتروف ها و کلیفرم های مقاوم به آنتی بیوتیک در آب به ترتیبLogCFU/mL74/3 و 79/2 و میانگین تعداد هتروتروف ها و کلیفرم های مقاوم به آنتی بیوتیک در رسوب به ترتیب LogCFU/g 74/5 و 37/5 بود. روند مقاومت باکتری های هتروتروف و کلیفرم آب و رسوب در برابر آنتی بیوتیک ها به صورت سفالکسین< جنتامایسین< سیپروفلوکساسین< داکسی سایکلین< تری متوپریم بود. روند میانگین تعداد کلیفرم های آب و رسوب و تعداد باکتری های هتروتروف رسوب در فصول مختلف به صورت زمستان

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: ACINETOBACTER BAUMANNII HAS EMERGED AS AN IMPORTANT NOSOCOMIAL MICROORGANISM WHICH CAN CAUSE A VARIETY OF INFECTIONS INCLUDING PNEUMONIA, MENINGITIS, SEPTICEMIA…

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  5
چکیده: 

Background: This study evaluated the antibiotic resistant Pattern and Multiple antibiotic Index of multidrug-resistant Staphylococcus aureus from wound infection patients in Federal Medical Center Umuahia, Abia State, Nigeria. Methods: A total of 300 wound swab samples from diabetic leg ulcers, accident wounds, burn wounds and surgical site wounds were collected from different wards and cultured on Blood agar and Mannitol Salt agar. Results: S. aureus was isolated from 50 (16. 7%) samples, of which, 14 (28%) were diabetic leg ulcers, 11 (22%) accident wounds, 16 (32%) burn wounds, and 9 (18%) surgical site wounds. There was no significant difference (P>0. 05) in the different wards and sites of collection and between age and those with highly resistant S. aureus. The antimicrobial resistance profile of the isolates in the study samples from wound swabs and surgical site wounds was highest in amoxicillin (100%), erythromycin (100%), and Norfloxacin (100%). The overall prevalence of methicillin-resistant S. aureus was 14. 0%, while 66% of the S. aureus was multidrug-resistant. Multiple antibiotic resistance index from the study was between 0. 4-0. 6. Conclusion: antibiotic susceptibility testing should be performed before treatment and adequate measures should be taken.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 5 استناد 0 مرجع 104
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENTIFIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6319-6319
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2778
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2778

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سابقه و هدف: مصرف گسترده و بی رویه آنتی بیوتیک ها، دزانفکتانت ها وآنتی سپتیک ها در مراکز درمانی باعث پیدایش مقاومت در سودوموناس آئروژنوزا که یکی از مهم ترین عوامل عفونت دربیمارستان می باشد، شده است. هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن bla_vim در سودوموناس آئروژنوزای مقاوم به بتالاکتام ها از محیط بیمارستان بود. مواد و روش ها: 120 سویه سودوموناس آئروژنوزا از محیط های بیمارستان جمع آوری شد. حساسیت این سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام به روش دیسک گذاری سنجیده شد. حضور ژنbla_vim با واکنش های زنجیره ای پلی مراز بررسی شد. یافته ها: در میان120 نمونه جداشده از محیط بیمارستان 50 نمونه سودوموناس آئروژینوزا بود. در بین باکتری های مورد آزمایش 35 نمونه به آنتی-بیوتیک های خانواده بتالاکتام ها مقاوم بودند که از میان آن ها 21 نمونه (42%) حاوی ژن bla_vim بودند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی، حضور ژن bla_ vim را در سودوموناس آئروژنوزا نشان داد. با مقایسه سایر یافته در سراسر جهان، افزایش روز افزون مقاومت ژنتیکی باکتری سودوموناس آئروژینوزارا نسبت به آنتی بیوتیک ها به خصوص بتالاکتام ها مشخص می نماید. این نتایج برای کاربرد سیاست های صحیح استفاده از مواد ضد میکروبی حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 35 استناد 455 مرجع 0
strs
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  2084-2095
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1342
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1342

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  451-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3253
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3253

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1282
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نظر به فراوانی چشمگیر و اهمیت اقتصادی و بهداشتی تورم پستان گاو در صنعت گاوداری مملکت، این بررسی روی 175 نمونه شیر گاو مبتلا به ورم پستان طی یک دوره یکساله انجام گرفت. در کل 175 نمونه شیر گاو مبتلا به ورم پستان در محیط های کشت باکتریولوژی کشت داده شد، از این تعداد 51 نمونه اشریشیاکلی، 37 نمونه استرپتوکوکوس آگالاکتیه، 27 نمونه استافیلوکوکوس ارئوس کوآگولاز مثبت، 10 نمونه استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه، 3 نمونه اکتینومیسس پیوژنز، 3 مورد استافیلوکوکوس ارئوس کوآگولاز منفی، 2 نمونه پروتئوس میرابیلیس، 2 مورد پزودوموناس آئروژینوزا، یک مورد سالمونلا انتریتیدیس، یک مورد کلبسیلا پنومونیه و یک مورد هم باسیلوس سرئوس جدا گردید. 37 نمونه هم گر چه در آزمون CMT واکنش مثبت نشان داده بودند، ولی باکتری خاصی از آنها جدا نگردید. نتایج حاصله نشان می دهد که عوامل ورم پستان واگیر 55.8% و عوامل محیطی 44.2% از عوامل باکتریایی جدا شده از موارد ورم پستان در گاو را شامل می شود. پس از آنتی بیوگرام باکتری های جدا شده از موارد ورم پستان مشخص گردید که روی عوامل واگیر مولد ورم پستان، به ترتیب آنتی بیوتیک های کلوگزاسیلین، استرپتومایسین و انروفلوکساسین بهترین اثر را داشته اند و روی عوامل ورم پستان محیطی، به ترتیب آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، انروفلوکساسین و جنتامایسین تاثیر زیادتری را نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1282

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
litScript