نتایج جستجو

25081

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2509

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  428
 • صفحات: 

  496-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  695
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

مقدمه: Pseudomonas aeruginosa یکی از مهم ترین پاتوژن های عامل عفونت در بیماران سوختگی است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی ژن های exoU و exoS و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی در کرمانشاه بود.روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 194 نمونه با استفاده از روش های استاندارد باکتری شناسی بررسی شدند. پس از سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش انتشار از دیسک، از پرایمرهای اختصاصی جهت فراوانی ژن های exoU و exoS در میان ایزوله ها استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 91 ایزوله Pseudomonas aeruginosa شناسایی شده، 72 مورد (79.1 درصد) آن ها، Multidrug resistance (MDR) داشتند. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در برابر جنتامایسین (79.1 درصد) و سفتازیدیم (74.7 درصد) و همچنین، بیشترین حساسیت نسبت به کلیستین (100 درصد) و پلی مکسین B (92.3 درصد) بود. فراوانی ژن های exoU و exoS برابر با 80.2 درصد و 68.1 درصد بود. بین فراوانی ژن exoU و مقاومت به سفتازیدیم (P=0.041) و سفوتاکسیم (P=0.050) از نظر آماری رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نقش باکتری Pseudomonas aeruginosa در ایجاد عفونت های زخم سوختگی و نقش ژن های سیتوتوکسین و ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در کلونیزاسیون و بقای این باکتری، پرهیز از درمان های تجربی، تشخیص دقیق نوع عوامل ویرولانس (Virulence) و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جهت انتخاب آنتی بیوتیک مناسب و کارا به منظور جلوگیری از عفونت، امری ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 695

دانلود 238 استناد 0 مرجع 16
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  369-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3170
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3170

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

BETTOLI V. | BORGHI A. | ROSSI R.

نشریه: 

DERMATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  212
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  206-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4864
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4864

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  489-497
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CUNHA B.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  250-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3024
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3024

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: AMONG THE MOST COMMON INFECTIOUS DISEASES, SECOND RANKING AFTER RESPIRATORY SYSTEM INFECTION IS URINARY TRACT INFECTION WHICH INVOLVES ABOUT 250 MILLION PEOPLE IN DEVELOPING COUNTRIES ANNUALLY. IT IS THE MOST IMPORTANT CAUSE OF MORBIDITY IN THE WORLD AFFECTING ALL AGE GROUPS ACROSS THE LIFE SPAN AND IN BOTH GENDERS AND USUALLY REQUIRES MEDICAL TREATMENT. …

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

PRIME CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  467-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BLAIR J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3792
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3792

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1591
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1591

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  29-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

زمینه و هدف: افزایش مقاومت میکروبی به داروهای آنتی بیوتیک یک پدیده شایع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تجویز درست، نادرست و بی رویه آنتی بیوتیک در کودکان زیر 5 سال مبتلا به گاستروآنتریت در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389 به انجام رسید.بیماران و روش کار: این مطالعه مقطعی یک گروهه بر روی 292 کودک زیر 5 سال مبتلا به گاستروآنتریت در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال 1389 به انجام رسید. نمونه ها بصورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از 3 پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، نتایج آزمایشگاهی و مداخلات درمانی استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آزمونهای کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از کودکان مورد مطالعه 53 درصد پسر و 47 درصد دختر بودند آزمون کای دو نشان داد که بین تجویز آنتی بیوتیک و آزمایش مدفوع ارتباط معنی داری وجود دارد (P=0.01). بطوریکه در گروهی که آنتی بیوتیک تجویز شده بود 70 درصد آزمایش مدفوع منفی داشتند. ضریب توافق کاپا 0.125- بود. یعنی بین تجویز آنتی بیوتیک و نتیجه آزمایش مدفوع توافق معکوس وجود داشت.نتیجه گیری: انتخاب رژیم آنتی بیوتیکی بر اساس کشت و تستهای تشخیصی یک فرآیند پیچیده با دخالت چندین عامل مختلف است. با توجه به اینکه اکثر گاستروآنتریتها در اطفال، ویروسی می باشد، لازم است جهت جلوگیری از مقاومتهای میکروبی آنتی بیوتیک در اسهال بر اساس نتایج آزمایشگاهی (کشت مدفوع و آنالیز مدفوع) آنتی بیوتیک در موارد مناسب و لازم تجویز گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
litScript