نتایج جستجو

150216

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15022

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

شناورهای اثر سطحی (SES) از جمله پیشرفته ترین طرحهای دریایی می باشند. این شناورها با استفاده از اثر سطح و با ایجاد لایه ای از هوای فشرده به راحتی بر روی سطح آب به حرکت در می آیند. به همین دلیل بکار گیری تجهیزات دفاعی زیر سطحی در رابطه با نابودی این شناورها بسیار مشکل و ناممکن می باشد. مینهای فشاری، مغناطیسی و حتی اژدرها کاربری چندانی در تهدید شناورهای اثر سطحی نداشته و به همین جهت از این دسته شناورها در زمینه مقاصد نظامی استفاده می گردد. در این مقاله ضمن بررسی ویژگیهای ساختاری شناورهای SES به تحلیل ویژگیهای این شناورها در مقابله با تهدیدات زیر سطحی پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 46
نویسندگان: 

HASHEMI KAROUEI SEYED MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  475-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37986
 • دانلود: 

  12137
چکیده: 

Indiscriminate and excessive uses of antibiotics may be lead promotethe emergence of antibiotic-resistant microorganisms and side effects in patients. Therefore the researchers recently have focused on the use of natural resources, especially medicinal plants.Ruta graveolens is a kind of medical plants which contains antifungal and antibacterial components and use in traditional medicine in Iran and other nations. The main goal of this research was investigation of antimicrobial effects of aquatic and alcoholic extracts of this plant on Gram-positive and Gramnegative bacteria and four Candida albicans selected. For this aim antibacterial and antifungal activities of Ruta graveolens extracts on Staphylococcus aureus (PTCC 1431), Bacillus subtilis (PTCC 1720), Escherichia coli (PTCC 1763) and Pseudomonasaeroginosa (PTCC 1599) and four Candida albicans isolated form Denture stomatitiswere evaluated by measurement of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal and fungacidal concentration (MBC, MFC), disc diffusion and well diffusion methods. The results indicated that aquatic, methanolic and ethanolic extracts with different MIC and MBC have been effective on growth selected bacteria and Candida albicans.

آمار یکساله:  

بازدید 37986

دانلود 12137 استناد 0 مرجع 888
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10488
 • دانلود: 

  9824
چکیده: 

Background: Medicinal plants have now attracted more attention due to their antibacterial activity and also increasing antibiotic resistance among bacteria. Native plants of each region are potential resources for this purpose.Objectives: The aim of the present study was to detect the antibacterial effect of Eucalyptus microtheca (Myrtaceae family) which is currently used as an antibacterial fumigation medicine.Materials and Methods: Using standard disk diffusion method, the antibacterial activity, MIC, and MBC indexes of alcoholic extracts from this plant were tested on some pathogenic bacteria. The structural changes following the exposure to these extracts were also investigated in test bacteria.Results: Significant antibacterial activity was found against gram-positive and gram-negative bacteria, which among them, Escherichia. coli andPseudomonas. aeruginosa showed the most sensitivity and Staphylococcus. aureus the least. The value of MIC and MBC for both extracts was 8 mg/mL forE. coli, while they were 8 mg/mL and 16 mg/mL for Bacillus cereus, respectively. Both MIC and MBC values of methanolic and ethanolic extracts againstP. aeruginosa were 8 and 16 mg/mL respectively. SEM revealed structural changes in the affected bacteria that suggest the cell wall was the main target site of active constituents.Conclusions: It can be concluded that this plant has potential application in infection control, especially against E. coli and P. aeruginosa and regarding their recent reported epidemic, this plant can be a good choice for antibiotic discovery.

آمار یکساله:  

بازدید 10488

دانلود 9824 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  172-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  18
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1634
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1634 استناد 18 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (29)
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

Introduction: The resistance of microorganisms to antibiotics is increasing, and researchers are considering replacing effective antimicrobial agents with fewer side effects. One strategy is to focus on phytochemical activities with antimicrobial properties. Researchers have now studied a variety of plants that could be potential sources of antimicrobial agents. Scabiosa extract has high antioxidant, flavonoid, and terpene properties. Materials and Methods: After collecting the plant and preparing the methanolic extract, first, in order to identify the phytochemical compounds of the extract, GC/MS analysis was performed. Then, the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) for Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Candida albicans were calculated by the microbroth dilution method. Results: Chemical analysis of the extract revealed 85 compounds, most of which were alpha-linolenic acid, palmitic acid, P-xylene, and phytol. The MIC for S. aureus, E. coli, and C. Albicans was also calculated to be 12. 5, 25, and 50 mg/ml, respectively. The MBC value was also determined as 50 mg/ml for S. aureus and E. coli and 100 mg/ml for C. albicans. All tests were performed as a duplicate. Conclusion: The results of this study showed that due to the anti-inflammatory and antimicrobial effects of this plant, its extract could be used as a substitute with minimal side effects for the treatment of common infections and inflammatory diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (مسلسل 60)
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1957
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

زمینه و هدف: دهان شویه های گیاهی از جمله داروهای گیاهی می باشند که در سال های اخیر در ایران مورد مصرف زیادی پیدا کرده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد قارچ و ضد باکتری عصاره های بومادران، بابونه و ربوند در مقایسه با دهان شویه های شیمیایی کلرهگزیدین ایرانی و خارجی در سال 83 در دانشکده دندانپزشکی کرمان انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تجربی آزمایشگاهی بوده و مواد مورد بررسی شامل: قارچ کاندیداآلبیکانس، باکتری های شایع پاتوژن دهانی، عصاره های گیاهی بومادران، بابونه، ربوند و دهان شویه های کلرهگزیدین ایرانی و خارجی 0.2% می باشند. میکروارگانیسم ها از مرکز کلکسیون قارچها و باکتری های صنعتی و عفونی ایران خریداری شدند. عصاره های گیاهی هیدروالکلی 80% به صورت آماده از شرکت گل دارو تهیه شده و دهان شویه های کلرهگزیدین ایرانی از داروخانه و نمونه خارجی از مراکز داروهای تک نسخه ای خریداری شدند. برای بررسی اثر عصاره ها از روش رقت لوله ای و بررسی قطر هاله عدم رشد و بدست آوردن حداقل غلظت مهار کننده هر عصاره (MIC) استفاده شد. برای هر کدام از میکروارگانیسم ها از آزمون های تاییدی تشخیصی استفاده گردید و درصد و رقت عصاره ها نیز در آزمایشگاه تایید گردید. آنالیز آماری از استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون (Repeated Measure)ANOVA انجام گرفت.یافته ها: در بررسیهای حاصل از این مطالعه مشخص شد، سه عصاره از نظر اثرات ضد قارچ و ضد باکتری با هم متفاوت دارند. عصاره ربوند بیشترین اثر ضد باکتریال را از خود نشان داد. عصاره بومادران و بابونه به ترتیب در مرحله بعدی قرار داشتند. از نظر اثر ضد قارچی هر سه عصاره اثر بسیار ضعیفی نشان دادند. بین اثرات ضد باکتریال و ضدقارچی عصاره ها و دو نمونه کلرهگزیدین اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.01) به طوری که اثرات ضد قارچ کلرهگزیدین خارجی از ایرانی و هر دو گلرهگزیدین از عصاره ها بیشتر بود، ولی بین اثرات ضدقارچ کلرهگزیدین خارجی و ایرانی تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: از آنجایی که ربوند دارای اثرات ضد باکتریال قویتری نسبت به دو عصاره دیگر می باشد و از طرفی عصاره های بومادران و بابونه نیز اثرات ضد باکتریال از خود نشان دادند، لذا در ادامه مطالعه حاضر آزمایشات تخصصی و تحقیقات بالینی جهت تکمیل مطالعه حاضر توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1957

دانلود 341 استناد 1 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (43)
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10536
 • دانلود: 

  10984
چکیده: 

Statement of the Problem: Nanosilver particles have the potential to serve as a bactericidal agent because of the inherent antimicrobial influences of silver ion. The literature confirmed that specific micro-organisms, especially streptococci, have an important role as an etiological factor for caries.Purpose: The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of conventional and nanosilver-containing varnishes on oral streptococci.Materials and Method: Pure cultivations of Streptococcus mutans and Streptococcus salivarius were prepared on blood agar media. Thereafter, 0.5 McFarland standard of recently grown bacteria in normal saline was prepared and the bacteria were cultivated monotonously on the culture medium surface by applying a swab. Different concentrations of nanosilver varnishes were prepared in the Mueller- Hinton broth medium in the test tubes and equal amounts of 0.5 McFarland suspension of all the tested bacteria were added separately to all test tubes. A tube without varnish was included as the control sample. The tubes were kept at 37oC for 24 hours, then cultured to determine the numbers of bacteria in each tube by counting colonies. The numbers of bacteria in tubes with varnish were compared to the numbers of bacteria in the tube without varnish. In the instance of observing any reduction in the growth, the minimum inhibitory concentration for growth in the tube with varnish was determined.Results: Nanosilver varnish had an antimicrobial effect on S. mutans and S. salivarius, and S. salivarius was more susceptible than S. mutans to the nanosilver.Conclusion: Based on the results of this study, nanosilver varnishes can be used under amalgam restorations to reduce microbial population and subsequently preventing the recurrent caries.

آمار یکساله:  

بازدید 10536

دانلود 10984 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1605-1612
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه و هدف: لاکتوکوکوس گارویه از مهم ترین پاتوژن های آبزیان است که صنعت آبزی پروری را تهدید می کند. شناسایی، بررسی و کاربرد ترکیبات جدید ضد باکتری می تواند راه حلی کارا و مهم برای کنترل این پاتوژن باشد. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر، نانوذرات روی، نایسین، پلی الایزین، گلایسین و عصاره های هیدروالکلی رزماری و برگ گیاه جغجغه بر روی لاکتوکوکوس گارویه بررسی گردید. مواد و روش ها: پس از تهیه ترکیبات، جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی این ترکیبات از روش انتشار در دیسک جهت اندازه گیری قطر هاله مهار رشد، از روش براث میکرو دایلوشن جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و همچنین از روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده گردید. نتایج: هیچ گونه اثر مهاری از نایسین، پلی الایزین، گلایسین و عصاره هیدروالکلی رزماری بر لاکتوکوکوس گارویه مشاهده نشد. اثر ضد باکتریایی دو مشتق تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه با قطر هاله مهار رشد 35/18-48/9 میلی متر، MIC4096-32 و MBC 2048-64 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده گردید. بهترین اثر مهاری مربوط به مشتق تیواتر e4 بود. نتیجه گیری: اثر مهاری مشتقات تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر لاکتوکوکوس گارویه اثبات گردید. لیگاندها و کمپلکس های جدیدی در تحقیقات آتی می تو انند بر اساس تیواترهای آزمایش شده، طراحی گردند که خواص ضدمیکروبی را بهبود بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 133 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: ONE OF THE MOST COMMON BACTERIA IN HOSPITAL INFECTIONS IS STAPHYLOCOCCUS AUREUS. NOWADAYS THE USE OF PLANT CONSICES LIKE ZATARIA MULTIFLORA IN FACING THE BACTERIA IS IMPROVING. THE AIM OF THIS RESEARCH WAS TO REVISE AND CONSIDER THE ANTIMICROBIAL effect OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: THE IDEA THAT SOME PLANTS ARE CAPABLE OF HEALING DATES BACK TO YEARS BEFORE. THIS PRODUCT ALSO CONTAINS NATURAL SUBSTANCES THAT WE COMMONLY KNOW THEM AS ANTIMICROBIAL AGENTS. IN THIS STUDY THE ANTIMICROBIAL effectS OF PETROLATUM ETHER, DICHLOROMETHANE AND ETHYL ACETATE FRACTIONS AND RESIDUAL ETHANOL EXTRACT OF AERIAL PARTS OF THE PLANT GAILLONIA AUCHERI JAUB WERE EXAMINED. ACCORDING TO MIC, USING THE EIGHT STANDARD STRAINS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS, STREPTOCOCCUS PYOGENES, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, SALMONELLA TYPHI, ESCHERICHIA COLI AND MICROCOCCUS LUTEUS WERE DETERMINED……

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
litScript