نتایج جستجو

625

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

63

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  374-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5471
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5471

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI R. | DOLATABADZADEH N. | KHALAFI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20167
 • دانلود: 

  11693
چکیده: 

The anthocyanins of Siahe Sardasht variety (Vitis vinifera L. var. S.S.) were extracted from freezed samples and were purified by adsorption on cationexchange resin column. Individual pigments were separated by TLC on cellulose plates. Monomeric anthocyanin content that was determined by pH-differential, was 1740.11±3.58 mgL-1 (based on malvidin 3-glucose). Five major pigments were identified by 1H-NMR, IR and UV-Visible spectroscopies. All pigments were acylated with acetyl groups and three of them were acylated with malonyl groups.

آمار یکساله:  

بازدید 20167

دانلود 11693 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLANTS ARE VALUABLE SOURCE OF PHYTOCHEMICALS (SECONDARY METABOLITES), MANY OF WHICH CAN BE USED AS ADDITIVES FOR FUNCTIONAL FOODS AS WELL AS BASIC COMPOUNDS FOR NUTRACEUTICALS AND PHARMACEUTICALS [1]....

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAO Y.

نشریه: 

POWDER TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  311
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  77-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5237
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5237

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PERGOLA C. | ROSSI A. | DUGO P.

نشریه: 

NITRIC OXIDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6117
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6117

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  60-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

وجود رنگدانه های آنتوسیانین در برنج و سایر گیاهان عامل اصلی تولید ساقه ارغوانی رنگ محسوب می شود. درک درست از مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین باعث توسعه ابزار قدرتمندی در زمینه بیولوژی مولکولی و ژنتیک برنج می شود. برای مطالعه الگوی تفرق ژن آنتوسیانین ساقه تعداد 123 تک بوته از جمعیت F2 حاصل از تلاقی 18 33 DN/ ندا A، مورد مطالعه قرار گرفت. تک بوته های F2 بر اساس رنگ ساقه مورد ارزیابی و طبقه بندی قرار گرفتند. تعداد بوته های رنگی (ارغوانی) 83 و تعداد بوته های بی رنگ 40 بوته مشاهده گردید و نسبت تفرق 1 :075.2 بدست آمد. آماره c 2 برای این نسبت تفرق برابر با 48.3 بود که اختلاف معنی داری را از نسبت تفکیک 3:1 نشان نداد. این نسبت موید کنترل تک ژنی برای صفت مذکور می باشد. مطالعات مولکولی با استفاده از 59 نشانگر مولکولی SSR، 28 درصد پلی مورفیسم بین والدین را نشان دادند. آنالیز لینکاژ انجام شده روی بوته های مغلوب جمعیت F2 نشان داد که ژن آنتوسیانین ساقه روی بازوی کوتاه کروموزم شماره 6 برنج واقع بود ه و با نشانگر RM253 همبسته می باشد که در فاصله 15 سانتی مورگان از ژن مورد نظر قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

RESEARCHES ON ACTIVE CONSTITUENTS OF PLANTS INDICATE THAT SOME OF THESE SPECIES ARE HIGHLY VALUABLE FOR MEDICAL AND INDUSTRIAL. THIS STUDY EXAMINED THE LAMIACEAE FAMILY OF PLANTS ZIZIPHORA TENUIOR .THIS PLANT HEIGHT IN NARROW PLANE FOR THE STUDY WAS COLLECTED IN 2100.

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3143
 • دانلود: 

  1056
چکیده: 

در این پژوهش، شرایط بهینه استخراج آنتوسیانین های گلبرگ زعفران بوسیله حلال اتانول اسیدی تعیین شد. متغیرهای مستقل شامل نسبت حلال به نمونه (20 تا 80 میلی لیتر حلال بر گرم نمونه)، درصد اتانول (75 تا 25 درصد)، دما (25 تا 45 درجه سانتی گراد) و زمان استخراج (8 تا 24 ساعت) بودند. روش سطح پاسخ جهت تعیین شرایط بهینه استخراج با هدف بالاترین میزان آنتوسیانین (بر مبنای سیانیدین تری گلیکوزید) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون ها بر مبنای طرح باکس بنکن و چهار متغیر مستقل طراحی شدند. ضرایب واریانس به دست آمده نشان داد که اثر دما بر میزان آنتوسیانین استخراج شده نسبت به دیگر عوامل در سطح اطمینان 95 درصد شاخص تر بود. نسبت 20 میلی گرم بر لیترحلال به نمونه، اتانول 25.02 درصد، دمای 25.8 درجه سانتی گراد و زمان استخراج 24ساعت به عنوان شرایط بهینه استخراج تعیین شدند. در شرایط بهینه، مقدار 1609.11 میلی گرم آنتوسیانین به ازای هر لیتر عصاره گلبرگ زعفران استحصال شد. معادله درجه دوم کاسته شده بیانگر اثر مستقل متغیرهای فرآیند در استخراج آنتوسیانین از عصاره گلبرگ زعفران بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3143

دانلود 1056 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAITINEN A.E. | AINASOJA R.K. | BROHOLM M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  3691-3703
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3006
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3006

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE GENUS THYMUS L., KNOWN AS ‘‘AVISHAN" IN PERSIAN, IS A WELL-KNOWN AROMATIC PERENNIAL HERB ORIGINATED FROM MEDITERRANEAN REGION. AMONG 215 SPECIES OF THIS GENUS GROWN IN THE WORLD, 14 SPECIES ARE DISTRIBUTED IN IRANIAN FLORA [1]....

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript