نتایج جستجو

1796

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

180

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  450
 • صفحات: 

  1376-1381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی شیوع و شدت یافته های خارج قلبی تصادفی در CT angiography عروق کرونر بود.روش ها: در این پژوهش، بیماران مشکوک به بیماری عروق کرونری به دنبال تزریق ماده حاجب، تحت Multidetector computed tomography (MDCT) قرار گرفتند. تصاویر به دست آمده از نظر یافته های خارج قلبی در چهار دسته شامل «یافته های نیازمند درمان، یافته های نیازمند بررسی، یافته های نیازمند پیگیری و یافته های بدون نیاز به اقدام» طبقه بندی شد.یافته ها: یافته های خارج قلبی در 24.30 درصد از بیماران وجود داشت. بدین ترتیب، یافته های نیازمند درمان 1.94 درصد، یافته های نیازمند بررسی 8.02 درصد، یافته های نیازمند پیگیری 10.94 درصد و یافته های بدون نیاز به اقدام در 3.40 درصد بیماران مشاهده گردید.نتیجه گیری: شیوع یافته های خارج قلبی در تصاویر CT angiography قابل توجه بود. بنابراین، توصیه می شود جهت یافتن پاتولوژی ها، تمام فیلدهای قابل مشاهده با دقت بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOTEVALI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  119-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14993
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

CT angiography (CTA) has revolutionized vascular imaging. Vessels smaller than 1mm in diameter can be visualized with single slice CTA and vessels 2 mm or more in diameter can be diagnostically evaluated. The acquisition of 3D data volumes makes it possible to generate "angiographic" views that facilitate anatomic orientation.With the advent of multi slice CTA, near isotropic resolution becomes available for most applications and allows evaluation of even smaller vessels.Multi slice scanning makes CTA less technically challenging and more robust. It reduces scan time and the vulnerability to motion artifacts, and may be used to substantially decrease the required contrast material volume to as little as 50 ml in selected cases.The advantages of CTA over arterial angiography (DSA) include substantially lower invasiveness, less cost, less radiation exposure, and better patient tolerance. Diagnostic advantages include simultaneous visualization of the vessel wall and lumen, and the ability to study vascular anatomy from arbitrary viewing angles using only one data acquisition.CTA even allows projections (such as Caudocranial) that cannot be obtained with conventional angiographic techniques.Although CTA can replace diagnostic ultrasound with its various Doppler techniques, it may be preferred over CTA in regions that are easily accessible by sonography or when flow information is required. It also holds advantages whenever bedside imaging is to be preferred.Magnetic resonance angiography (MRA) has become the common place in the last few years. The improvements in pulse sequence design, hardware design, and post processing methods make it possible to acquire data in a short period with excellent vascular visualization in a variety of clinical applications.Contrast -enhanced magnetic resonance angiography (MRA) offers competitive results to CTA, although spatial resolution is often lower than with multi slice CT scanning. The lack of ionizing radiation of MRA is important in young patients, for vascular screening, and for patients requiring repeated follow-up examinations.In patients with impaired renal function, contrast-enhanced MRA requires less (and therefore less nephrotoxic) contrast material.Dynamic MRA examinations offer therapeutically relevant additional information in only a relatively small number of cases and flow quantification with MR may again increase the importance for therapeutic decision-making.

آمار یکساله:  

بازدید 14993

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SPAIDE R.F.

نشریه: 

JAMA OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  133
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10078
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10078

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Nejadbahram Hanieh | KIAVAR MAJID | MADADI SHABNAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13610
 • دانلود: 

  4754
چکیده: 

Background: Coronary computed tomography angiography (CCTA) is a noninvasive imaging method with a high diagnostic value and minimal complications for evaluating coronary arteries. Therefore, in cases with low and moderate probabilities of coronary artery disease, CCTA can be a good alternative to conventional coronary angiography (CCA). Previous studies with 64-slice CTA have tried to determine its diagnostic accuracy compared with CCA as the gold standard. In this survey, we compared the results of 256-slice CCTA with CTA. Method: The present cross-sectional descriptive study evaluated 53 patients (36 men) undergoing CCTA and then CCA (except for 4 patients with pervious CCAs). Our primary goal was to compare the 2 imaging methods for the evaluation of coronary lesions and their runoff. Results: In the coronary artery bypass graft group, the diagnostic accuracy of CCTA for the arterial graft lesions (left internal mammary artery to left anterior descending) had 72. 73% sensitivity, 100% specificity, 100% positive predictive value, and 84. 2% negative predictive value and its diagnostic accuracy for the venous graft lesions had 100% sensitivity, 80% to 100% specificity, 80% to 100% positive predictive value, and 66. 4% to 100% negative predictive value. Apropos runoff (adequacy of perfusion), CCTA had 100% sensitivity, 63. 64% specificity, 80% positive predictive value, and 100% negative predictive value in the arterial grafts and 54% to 100% sensitivity and 100% specificity in the venous grafts. In the percutaneous coronary intervention group, CCTA had 90% specificity, and 75% positive predictive value, and 0% negative predictive value in the differentiation of significant from nonsignificant in-stent restenoses. Conclusions: The diagnostic accuracy of CCTA in determining the severity of arterial graft stenoses and their runoff was similar to that reported in previous studies with 64-slice CTA. Strikingly, CCTA had low sensitivity for significant in-stent restenosis.

آمار یکساله:  

بازدید 13610

دانلود 4754 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  451-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه و هدف: روش دسترسی معمول شریان رادیال به عنوان یکی از تکنیک های اصلی دسترسی در آنژیوگرافی در نظر گرفته می شود. رگ گیری شریان رادیال از سطح پشتی دست در ناحیه انفیه دان به عنوان یک راه حل مناسب برای غلبه بر برخی معایب روش استاندارد شریان رادیال معرفی شده است. از آنجایی که مطالعات در زمینه مقایسه این دو روش محدود می باشند از این رو این مطالعه با هدف مقایسه بررسی عوارض در دو روش مذکور انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه بر روی 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام اهواز از مهر تا اسفند 1399 اجرا شد. 50 نفر از بیماران تحت آنژیوگرافی با دسترسی معمول شریان رادیال و 50 نفر از بیماران با روش دسترسی انفیه دان، آنژیوگرافی شدند. تمام افراد مورد بررسی در دو گروه، 24 ساعت پس از آنژیوگرافی تحت سونوگرافی شریان رادیال قرار گرفتند. همچنین عوارض آنژیوگرافی شامل انسداد شریان رادیال (ترومبوز)، درد، هماتوم و بی حسی ثبت شدند. یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین سنی در دو گروه مشابه و در حدود 60-50 سال بود. توزیع زنان و مردان، دیابت، فشارخون، وزن و قد در این مطالعه در هر دو گروه همگن بود. تنها یک نفر (2%) از افراد مورد مطالعه در گروه انفیه دان تشریحی دچار عارضه ترومبوز، هماتوم و تورم شدند که این متغیرها در گروه رادیال در تعداد افراد بیشتری رخ داده بود که از نظر آماری تفاوت معناداری از نظر بروز عوارض ترومبوز و درد در دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: آنژیوگرافی از انفیه دان تشریحی درمقایسه با روش رادیال معمول عوارض کمتری داشته و از طرفی منجر به راحتی بیشتر بیماران نیز می شود، از این رو می تواند به عنوان یک روش امن و مناسب جهت آنژیوگرافی به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BASIRATNIA R. | HEKMATNIA A. | NOROUZI A. | SABOORI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13047
 • دانلود: 

  5720
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: The aim of this study is to determine sensitivity and specificity of 3D- Time-Of-Flight and Phase Contrast Magnetic resonance angiography (MRA) in comparison with intra-arterial digital subtraction angiography (IA- DSA) in detection of intracranial aneurysms.Methods: 54 patients with 22 aneurysms underwent MRA and then IA-DSA prospectively from October 2002 till December 2003.Results: MRA detected 20 aneurysm where as IA- DSA scored 22 (90.9%). false positive in MRA was 18.1% (4 cases) and no false positive was in IA- DSA. So sensitivity of MRA in detection of intracranial aneurysms is 90.9%, and specificity is 88.8%.Positive predictive value of 83.3% and negative predictive value of 94.1% is also calculated.Conclusion: MRA is a valuable non- invasive technique in the detection of intracranial aneurysms that can be a proper screening test for this purpose.

آمار یکساله:  

بازدید 13047

دانلود 5720 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

Background: Coronary angiography is an invasive procedure used to diagnose coronary artery disease, and standard nursing care before, during, and after this procedure. A comparison of the current care with the existing standards can lead to improved nursing care quality, increased patient safety, and reduced medical costs. Objectives: Therefore, the aim of this study was to audit the nursing care provided before angiography. Methods: In this analytical descriptive study, the nursing care provided to 400 patients undergoing coronary angiography was evaluated using the event-based sampling method in the angiography ward of hospitals affi liated to Shahrekord University of Medical Sciences. Data were collected by a demographic form and a standard nursing care checklist. Data were analyzed using descriptive statistics (i. e., frequency, mean, and standard deviation) and analytical statistics (i. e., chi-square, independent t-test and analysis of variance) in SPSS 18 version. Results: Before angiography, nursing care compliance score was 51. 63 4. 21, which was signifi cantly diff erent than the normal value (normal score: 61-81). At the preoperative stage, 25 (6. 3%), 374 (93. 5%), and 1 (3%) caring cases, the standard of nursing care was poor, moderate, and good, respectively. Conclusions: Based on our results, in one case, the provided nursing care was in accordance with the standard of nursing care at the preoperative stage of angiography, which can be attributed to the lack of education, control, facilities and awareness among nurses about the importance of standard care.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 682 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  553
چکیده: 

Introduction: Cerebrovascular angiography is a method of diagnosing cerebrovascular disorders. Invasive procedures induce anxiety in patients. Poor management of anxiety may be life-threatening for patients. It is the duty of nurses to reduce anxiety. Given the prevalence of anxiety in patients awaiting cerebrovascular angiography and its detrimental complications and also the critical role of nurses in the psychosomatic support of patients and their struggle to reduce anxiety, the use of different methods of patient education such as familiarizing them with diagnostic and therapeutic processes is of utmost significance. This study investigated the effect of orientation tour on anxiety in candidates of cerebrovascular angiography. Methods: In this experimental study, 114 patients awaiting cerebrovascular angiography presenting to Imam Hussein Hospital and Shohadaye Tajrish Hospital in Tehran, capital of Iran, were selected with a convenient sampling method and assigned randomly to either case or control groups. The control group just received routine education in the ward. In contrast, the case group received routine education in the ward and instructions on performing angiography and its pre-, peri-, and post-operative care. Demographics questionnaire and the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) were used to collect data. Patients' anxiety was measured twice with this instrument at hospitalization and after the intervention. The gleaned data were analyzed with SPSS21 using independent t-test, Chi-square test, and ANOVA. Results: Distribution of age was the same in both groups (P < 0. 11). Independent t-test showed a significant difference in the mean score of anxiety before intervention in the control group (9. 2) and case group (7. 2) (P = 0. 02). This test also indicated a significant difference in the mean score of patients' anxiety after intervention in both the control group (9. 7) and case group (6. 7) (P = 0. 001). However, using data collected before the orientation tour as the covariate, repeated measures ANOVA showed a significantly more significant reduction of anxiety in the case group. Conclusions: According to our findings, participation in the angiography room orientation tour leads to reduced anxiety in patients awaiting cerebrovascular angiography. The use of this method is advisable for patients before diagnostic and therapeutic processes.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 553 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VOSOUGH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  35-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20027
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Computed tomography angiography has become an important tool in the diagnosis and management of various diseases of the central nervous system and of the head and neck. In this review, the technical background for performing CTA of the head and neck will be briefly reviewed, including CTA technique protocol optimization to perform high quality CTA, which is necessary for accurate diagnosis. Timing issues and importance of bolus geometry will be stressed. The various indications of performing CTA of the brain and of the head and neck will be reviewed. The advantages and disadvantages of CTA over MRA in these areas will be discussed. Various applications of CTA in evaluation of acute/sub acute stroke, extra cranial and intracranial atherosclerotic disease, aneurysms, arteriovenous malformations, post-subarachnoid hemorrhage vasospasm, trauma, arterial dissections, Dural fistulas, adjunct to tumor evaluations, and a few other miscellaneous disorders will be reviewed and clinical examples will be provided. Computed tomography demography will also be briefly discussed. Various 3D post processing strategies will be highlighted during the presentation.

آمار یکساله:  

بازدید 20027

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAISSI J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  67-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13749
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Ten years ago, as much as 80 mL Gadolinium (Gd) chelate was reported to be injected for MR angiography (MRA) in various publications. A drastic reduction of Gd chelate volumes has been observed in further publications, owing to new MR angiographic techniques, such as TRICKS where the amount of contrast does not exceed 0.5 mmol/kg body weight. Consecutively to the publication of several cases of nephrogenic systemic fibrosis, a dramatic consequence of Gd chelate injection, manufacturers have developed noncontrast MRA sequences. These sequences have several eponyms belonging to each manufacturer. The advantages of these sequences are the total avoidance of contrast medium injection. The drawbacks are the limited field-of-view and the absence of functional information upon parenchymal perfusion. Nevertheless, the large diagnostic perspectives of these sequences in patients with severe renal kidney diseases deserve major attention.

آمار یکساله:  

بازدید 13749

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript