نتایج جستجو

2226

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

223

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

GASTROENTEROL HEPATOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  223-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1777
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1777

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KILLIP S. | BENNETT J.M. | BENNETT M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  671-678
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5179
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5179

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

PEDIATRIC ANNALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  42-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2880
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2880

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (21)
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9780
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Regarding the relatively high prevalence of iron deficiency anemia and paradoxical reports of maternal anemia effects on neonatal indices of anemia, this study has been conducted on patients referring to Booali hospital during the academic year 1998-99, to determine the relationship between maternal anemia and neonatal indices of anemia. Materials and methods: This cohort study was performed on 15 newborns of anemic mothers and another 15 newborns of normal mothers. Anemic mothers were those with HGB<11 g/dl and serum ferritin <15 m/l. Both groups were matched according to the age, number of children, using iron supplement, disease during pregnancy, gestational age, and neonatal weight (>2500). Then serum iron, serum ferritin and HGB level were measured and the correlation between maternal and neonatal indices was determined. Results: HGB level was 10.5±0.38 gr/dl and 13.1±1.17 gr/dl in the case and control group, respectively. It was 15.9 gl/dl in neonates. No significant difference has reported between HGB, serum iron and ferritin of neonates. Meanwhile, no relationship has detected between HGB and ferritin level of mothers and neonates. Conclusion: Maternal anemia has no effect on neonatal anemia indices. The same study on mothers not receiving iron supplement is strongly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 9780

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

کمخونی وکمخونی فقرآهن یکی از مشکلات مهم بهداشتی، تغذیه ای بویژه درکودکان، دختران نوجوان و زنان سنین باروری است. لذا به منظور تعیین شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش آموز این تحقیق در سال تحصیلی 75- 74 روی 1300 دختر دانش آموز مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر زاهدان (1123 نفر از مدارس دولتی و 177 نفر از مدارس غیر انتفاعی) با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام گرفت. میزان هموگلوبین، هماتوکریت،MCHC, MCH, MCV  و فریتین و ویژگیهای فردی، اجتماعی و اقتصادی در فرم اطلاعاتی تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه شیوع کم خونی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی به ترتیب 7/8% و 5/1% و شیوع کمخونی فقر آهن به ترتیب 2/16% و 8/3% بوده است. بنابراین نتایج حاکی از آنست که کمخونی فقر آهن در منطقه از شیوع بالایی برخوردار است و عامل خطری برای دختران جوان می باشد، از این رو لذا تجویز مکملهای آهن و اجرای برنامه های آموزشی در این گروه از افراد توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 231 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1533
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1533

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SANTORO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8576
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8576

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TALEBIAN A. | MOMTAZMANESH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18815
 • دانلود: 

  11324
چکیده: 

Objective: Considering the controversial results in present day literature regarding the relationship between febrile seizures and anemia and the high rate of such seizures in children, this study was conducted to evaluate the association between pediatric febrile seizures and anemia. Material and Methods: In this case-control study, conducted in 2003, 60 children with febrile seizure(cases) and 60 febrile children without seizure(controls) were evaluated in the Kashan Shahid Beheshti hospital; all patients were matched for age, sex, type of feeding, and use of supplemental iron. Thirty-six (60%) and 39 (65%) of the patients in case and control groups respectively were male, and the remaining female. Levels of hemoglobin, hematocrit, and red blood cell indices were determined in all children and Chi-square and Fisher exact tests were used to analyze data. Results: Of the case group, 13.3% (6 male, 2 female) and of controls, 20% (9 male, 3 female) of children had anemia (p= 0.327), the condition being more common in male children aged over 6 months. Febrile seizures were found to occur mostly between the ages of 6 to 24 months.Conclusion: The risk of febrile seizure occurrence in anemic children seems to be less than that in children who do not suffer from the condition.

آمار یکساله:  

بازدید 18815

دانلود 11324 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARTI C.A. | PENA M.G. | COMUNIAN G. | MUNOZ S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9351
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9351

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript