نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  130-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

زمینه و هدف: کاهش هورمون های جنسی در مردان با مشکلات جسمانی و روان شناختی مختلفی ازجمله افسردگی، کاهش فعالیت جسمانی، اختلال در حافظه و کارکردهای اجرایی همراه است. هدف مطالعه حاضر مقایسه سلامت روان (Mental health) مردان مبتلا به آندروپوز (andropause) و مردان مسن بهنجار به منظور شناسایی ابعاد روان شناختی آندروپوز بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان مرد گروه سنی 65-45 سال دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران بود. از میان جامعه مورد بررسی 150 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از پر کردن پرسشنامه کمبود آندروژن در مردان مسن (Androgen Deficiency of Aging Men questionnaire یا ADAM) و سلامت عمومی (General Health Questionnaire یا GHQ) به دو گروه تشخیص بالینی آندروپوز و عادی تقسیم شدند. یافته ها: به منظور تشخیص بیوشیمیایی آندروپوز افراد دارای نشانگان کمبود آندروژن به آزمایشگاه مراجعه کردند و پس ازآن سلامت روان بین سه گروه از مردان عادی، مردان دارای تشخیص بالینی و آزمایشگاهی آندروپوز مقایسه گردید. هر سه گروه در ابعاد علائم جسمانی، کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. افراد دارای تشخیص آزمایشگاهی آندروپوز مشکلات بیشتری در ابعاد افسردگی و اضطراب گزارش کردند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر افرادی دارای تشخیص آزمایشگاهی آندروپوز مشکلات شدیدتری در زمینه افسردگی و اضطراب داشتند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده ضرورت استفاده از برنامه های درمانی در خصوص افسردگی و اضطراب این گروه از افراد در کنار درمان های هورمونی و سایر درمان های پزشکی دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GOEL A. | SINHA R.J. | DALELA D. | SANKHWAR S. | SINGH V.

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26347
 • دانلود: 

  18442
چکیده: 

Introduction: The purpose of this study was to determine the frequency of androgen decline in the aging male (ADAM) in a group of Indian men working in the health sector.Materials and Methods: A free medical health checkup camp was organized for the male workers aged between 40 and 60 years employed in surgical departments of our hospital. Of 180 listed male workers, 170 attended this camp and 157 eligible men participated in the study. After clinical history and systemic inquiry, the participants were requested to complete the Saint Louis University’s ADAM questionnaire, and their serum levels of free and total testosterone were measured.Results: Symptomatic andropause was found in 106 men (67.5%) on the basis of their responses to the questionnaire, of whom 41 (38.7%) had low serum free testosterone levels and 32 (30.2%) had low serum levels of total testosterone. Fifty-one men were asymptomatic according to the questionnaire and in this group, 11 (21.6%) had low serum free testosterone levels and 6 (11.8%) of these had low total testosterone levels. The frequency of andropause was 33.1% on the basis of low serum free testosterone levels and it was 26.1% when both symptoms and low serum free testosterone levels were taken into account.Conclusion: In our study, the high frequency of symptoms related to ADAM was unusual. This might be due to the nature of the questionnaire itself. Serum free testosterone measurement may be a better single test for diagnosis of hypogonadism than serum total testosterone measurement.

آمار یکساله:  

بازدید 26347

دانلود 18442 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DELHEZ M. | HANSENNE M.

نشریه: 

PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  863-874
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4428
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4428

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  142-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20090
 • دانلود: 

  13860
چکیده: 

Objective: andropause syndrome is caused due to the deficiency in sex hormones and brings about symptoms of physical, psychological, and sexual nature. This study aims at investigating the prevalence of andropause syndrome in 40-65-year-old men in the central city of Iran (Arak). Materials and methods: This study is a descriptive cross-sectional research conducted on 600 men living in the city of Arak in 2017. The subjects were selected through cluster sampling and qADAM was used for collecting data including three areas (level of energy, psychological and sexual). The data were analyzed through descriptive and inferential statistics (independent t-test and ANOVA) and using SPSS 16. Results: The results showed that the average questionnaire score increased with an increase in age up to 50 years and above. Correlation test for the three subscales of physical, psychological, and sexual showed that the psychological subscale had the highest correlation with andropause score (p < 0. 05). Among the items related to the subscales, the statement” I feel my sex drive has decreased” with mean and standard deviation of 3. 62 ± 1. 06 had the highest correlation with andropause and the statement “ I feel I have no value for society” with mean and standard deviation of 1. 7 ± 0. 86 had the lowest correlation with andropause. Conclusion: andropause age in Arak is 50 years and above. Average questionnaire score showed a positive direct relation with age. Decreased sex drive had the highest correlation and losing social value had the lowest correlation with andropause state.

آمار یکساله:  

بازدید 20090

دانلود 13860 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

زمینه و هدف: یائسگی مردان با تغییرات هورمونی، فیزیولوژیکی و شیمیایی آغاز می شود و به طور معمول تقریبا بین سنین چهل تا پنجاه و پنج سالگی اتفاق می افتد. این تغییرات بر کیفیت زندگی مردان تاثیر می گذارد. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی وضعیت کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز می پردازد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی به روش تمام شماری در مورد 80 نفر از مردان آندروپوز 60-40 ساله شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. گردآوری داده ها در سال 1393 با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، فرم کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی و نسخه فارسی پرسشنامه علایم مردان مسن (AMS) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) در نرم افزار SPSS v.22 استفاده شد. سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سنی مردان آندروپوز 47.6±4.79 سال و اکثر آن ها (%38.8) در گروه سنی 49-45 سال قرار داشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی 61.75±13.52 به دست آمد. رگرسیون گام به گام نشان داد که بین متغیرهای نمره کیفیت زندگی، ابعاد سلامت جسمانی و روانی با سن ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین نمره کیفیت زندگی با شدت آندروپوز و بعد سلامت جسمانی با تعداد ساعات خواب در شبانه روز یافت شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که آندروپوز باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و سن، شدت آندروپوز و ساعات خواب بر کیفیت زندگی مردان آندروپوز تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABOOTALEBI MALIHEH | KARGAR MARZIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: andropause IN MEN REFERS TO THE CLINICAL AND BIOCHEMICAL SYNDROME ASSOCIATED WITH ADVANCED AGE AND CHARACTERIZED BY A DEFICIENCY IN SERUM TESTOSTERONE LEVELS. WITH THE INCREASE IN AGING MALE POPULATION AND LIFE SPAN IN IRAN AND FOCUS ON QUALITY OF LIFE, andropause WILL BECOME A MAJOR HEALTH ISSUE THAT NEEDS TO BE ADDRESSED IN ORDER TO PREVENT DISABILITY...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

Mazloomy Mahmoodabad Seyed Saeed | Peyghambari Fatemeh | Kebriaei Amir | Dehghani tafti Arefeh | Dehghani tafti Arefeh

نشریه: 

TOLOO-E-BEHDASHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  1512
چکیده: 

Introduction: Menopause is a natural aging process that occurs due to decreased production of testosterone. As the population ages, andropause is becoming a serious health problem. Due to the limited studies on andropause in Iran and the unfamiliarity of men with this concept, a study was conducted to investigate the knowledge and attitudes of men over 40 years old in Meybod about andropause. Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 400 men over 40 years of age. Sampling was cluster sampling and data were collected through a researcher-made questionnaire, and then analyzed by analysis of variance, Pearson correlation test and regression test in SPSS software version 18. Results: Based on the results of the study, men's knowledge about andropause was low and their attitude was negative and the mean score of participants' knowledge about andropause by age groups (P <0. 05), education (P <0. 05) and occupation (P <0. 05 was significant and the mean score of their attitude towards andropause was significant in terms of age groups (P <0. 05) and occupation (P <0. 05) but in terms of education (P> 0. 05). ) did not make sense. According to Pearson correlation coefficient, there is a statistically significant relationship between the mean score of knowledge and the score of attitude. Conclusion: The knowledge of men in Meybod about andropause is low and their attitude is negative and they need more education about andropause.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 1512 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  341-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18533
 • دانلود: 

  10014
چکیده: 

Objectives: As men age, they experience changes due to reduced androgen level that is called andropause. Several factors contribute to reduced androgen levels in men. This study aimed at determining predictive factors for andropause. Materials and Methods: This study was conducted in 2015 on 264 andropausal men living in Tabriz who were selected using cluster sampling. Data was collected from April 2015 to September 2015 using demographic questionnaires and the male andropause symptoms self-assessment questionnaire. Results: The mean age of the participants was 58. 8± 6. 3, and the mean male andropause symptoms self-assessment questionnaire score was 53. 7± 9. 9. In addition, linear regression analysis showed that the variables of education, employment, satisfaction with the spouse’ s behavior, housing status were among the predictors of andropause symptoms. Conclusions: According to the results, the prevalence of andropause symptoms was moderate. Some social determinants of health such as employment, education, and marital satisfaction played a role in andropause symptoms. It seems that conducting further studies on the main causes of this problem and finding practical solutions to reduce andropause symptoms is necessary for providing health care for andropausal men.

آمار یکساله:  

بازدید 18533

دانلود 10014 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9759
 • دانلود: 

  11850
چکیده: 

Introduction: andropause is an age-related decline in serum testosterone level and a constellation of signs and symptoms of hypogonadism. The primary aim of this study was; to evaluate the andropause symptoms and its relationship with the blood testosterone in Iranian men in Ahvaz.Materials & Methods: In this preliminary study 90 male university staffs with an age of more than 40 were randomly recruited from Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Participants were asked to complete the androgen decline in the aging male (ADAM) questionnaire. Anthropometrics and their serum levels of free and total testosterone were measured.Results: According to the ADAM’s questionnaire, 66 (73.3%) reported andropause symptoms, of which 9 (13.8%) of them had a low level of free testosterone and 39 (59.2%) had a low level of total testosterone. The remaining symptomatic men had a normal level of free testosterone. There was no significant relationship between participants with and without andropause symptoms regarding age, BMI, blood pressure, income, free and total testosterone.Conclusion: There was a high level of andropause symptoms according to the ADAM questionnaire that was highly discrepant with the blood test for total and free testosterone. It seems that some symptoms in the ADAM questionnaire may relate to the other socio-economic factors e.g. income.

آمار یکساله:  

بازدید 9759

دانلود 11850 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAAVONI S. | HAGHANI H. | SHARIFI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (11TH CONGRESS ON REPRODUCTIVE BIOMEDICINE- 5TH ROYAN NURSING AND MIDWIFERY SYMPOSIUM)
 • صفحات: 

  70-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15351
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: To determine the relationship between sexual satisfaction and marital satisfaction according to personal characteristics. Materials and Methods: This is Cross sectional study. 200 volunteer healthy 45-65 years old men, who were met in the public centers of well socioeconomic district in North of Tehran, were interviewed. The questioner had two main parts: 1) Personal Characteristics 2) Sexual and marital satisfaction and their changes (0-10 Numerical Scale was used). The descriptive and interferential statistics were used (t test, ANOVA, Scheffe). (2007-2008).Results: There were correlating between sexual satisfaction and marital satisfaction, only significant difference between sexual satisfactions of age group 45-49 (highest satisfaction) with other age groups (p<0.05), and only significant difference between marital satisfaction of age group 45-49 (highest satisfaction) and age 60-65 (p<0.05). We found significant effect of decreasing energy, decrease of sex pleasure… in sexual satisfaction and marital satisfaction (p<0.05). Referring to financial situation since we found highest marital satisfaction and sexual satisfaction in high income, but it was not significant. Conclusion: We found highest marital satisfaction changes according to sexual satisfaction changes in age 60-65, and lowest one in age 45-49. We suggest more marital and sexual counselling for age over 60. Since most of changes were occurred over age 50, we suggest more education; guiding and counseling program for this group.

آمار یکساله:  

بازدید 15351

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript