نتایج جستجو

178326

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17833

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شهنوازی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  145-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

 در این پژوهش، برای تعیین رتبه ی استان های گوناگون از لحاظ کارایی تولید پیاز، از روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده شد. نتایج نشان دادند که در رویکرد نهاده گرا و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس از 25 استان مورد مطالعه، این رهیافت با تقسیم واحدهای نمونه به استان های به گونه نسبی ناکارآمد (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی) و استان های کارا (سایر استان ها)، توانایی محدودی در رتبه بندی از خود نشان می دهند. با همین رویکرد و فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، توانایی مدل در رتبه بندی و ایجاد تمایز میان واحدهای مورد مطالعه به کمینه ممکن کاهش یافته و همه واحدهای مورد مطالعه در گروه واحدهای کارا قرار می گیرند. رویکرد محصول گرا در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، نتایجی مشابه با وضعیت نهاده گرا ارایه کرده و در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس تا حدی توانایی رتبه بندی از خود نشان می دهد. در نتیجه، بمنظور ایجاد یک رتبه بندی کامل در میان استان های تولیدکننده پیاز از ترکیب روش های اندرسن و پیترسن (A-P) و چیاو پینگ و همکاران استفاده شد. بررسی میانگین کارایی در الگوهای گوناگون و رتبه بندی آن ها نشان داد که استان های ایلام، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش ترین کارایی و در نتیجه رتبه های نخست تا چهارم و استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس با رتبه های 23، 22، 21 و 20 کم ترین کارایی را داشتند. مقایسه نتایج بدست آمده از رتبه بندی بر اساس کارایی با رتبه بندی عملکرد، نشان داد که تنها جنوب استان کرمان، همدان، کرمانشاه، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در گروه بندی مشابهی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 48 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

اگرچه روش های متفاوتی از ابرکارایی در تحلیل پوششی داده های کلاسیک ارایه شده است، تاکنون روش های ابرکارایی کلاسیک در تحلیل پوششی داده های ترتیبی که یکی از انواع داده های نادقیق می باشد بررسی نشده است. در این مقاله یک مدل ابرکارایی کلاسیک در تحلیل پوششی داده های نادقیق (IDEA) بررسی می شود. در واقع با فرض نادقیق بودن داده های ورودی و خروجی، مدل نادقیق مربوطه (AP) را تعریف نموده، برای حل مدل حاصل، معادل قطعی آن را به دست می آوریم. برای راحتی کار معادل قطعی مدل را که غیرخطی می باشد با استفاده از روش دقیق سازی داده های ترتیبی (تبدیل داده های ترتیبی به داده های دقیق)، به یک مدل بازه ای تبدیل می کنیم و سپس با اقتباس از روش دسپوتیس و اسمیرلیس مدل حاصل را به یک برنامه ریزی خطی تبدیل نموده، با حل آن تحت بهترین شرایط و بدترین شرایط یک جواب بهینه بازه ای به دست می آوریم که مقدار بهینه به دست آمده در آن بازه قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 40 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

بشارتی نازلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

فرض کنید ". G=(V, E)" زیرمجموعه Iاز رأس های گراف را یک مجموعه مستقل می نامند، هرگاه هیچ دو رأسی از I در G مجاور نباشند. هر مجموعه مستقل ماکزیمم از گراف را یک قطر گراف می نامند. فرض کنید" c" یک"(r+1)"-رنگ آمیزی معتبر برای گراف "r"-منتظم "G" باشد. رأس v نسبت به رنگ آمیزی c رنگین کمان است، هرگاه همه ی رنگ ها در همسایگی بسته "N[v]=N(v)∪ {v}"، ظاهر شوند. فرض کنید I یک قطر، برای گراف r-منتظم "G" باشد. یک "(r+1)"-رنگ آمیزی معتبر "c" را رنگ آمیزی نقره ای نسبت بهI می نامند، هرگاه هر رأس "v∈ I" رنگین کمان باشد. گراف" G" را نقره ای می نامند، اگر دارای یک رنگ آمیزی نقره ای نسبت به I باشد. در مقاله [1]، این مسأله مطرح گردیده است: "خانواده گراف های r-منتظم "G" را تعیین کنید که نقره ای باشند. " برای پاسخ دادن به این سؤال در این مقاله، گراف های پترسن تعمیم یافته را در نظر گرفته ایم. در این مقاله، نشان می دهیم گراف پترسن تعمیم یافته P(n, k)، به ازای n≡ 0 (mod4) و k یک عدد فرد، یک گراف کاملاً نقره ای است. هم چنین، نشان می دهیم برای هر عدد طبیعیn، یک رنگ آمیزی نقره ای برای گراف های پترسن تعمیم یافتهP(n, 1)، P(n, 2) (n>5) و P(n, 3) n≠ 10, 14, 26، نسبت به یک مجموعه مستقل ماکزیمم آن وجود دارد. هم چنین، به ازای هر k>2، گراف P(2k+1, k)، به ازای هر k>3، گراف P(3k+1, k) و به ازای هرk ≠ 5, 9، k>3، گراف P(3k-1, k) نقره ای هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Joshi Prajakta Bharat | Joseph Mayamma

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27335
 • دانلود: 

  13515
چکیده: 

For a given graph G, its P-energy is the sum of the absolute values of the eigenvalues of the P-matrix of G. In this article, we explore the P-energy of generalized petersen graphs G(p; k) for various vertex partitions such as independent, domatic, total domatic and k-ply domatic partitions and partition containing a perfect matching in G(p; k). Further, we present a python program to obtain the P-energy of G(p; k) for the vertex partitions under consideration and examine the relation between them.

آمار یکساله:  

بازدید 27335

دانلود 13515 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMIAN E. | FATH TABAR G.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13970
 • دانلود: 

  12688
چکیده: 

Let G be a signed graph, where G = (V; E) is the underlying simple graph and : E(G) → {± 1} is the sign function on E(G). In this paper, we obtain k-th signed spectral moments and k-th signed Laplacian spectral moments of a signed graph G , together with coe cients of their signed characteristic polynomial and signed Laplacian characteristic polynomial are calculated.

آمار یکساله:  

بازدید 13970

دانلود 12688 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  110
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  441-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5329
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5329

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DEHGHAN POONEH | Ghanbari Alireza | Khoshrou Javad

نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  215-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  759
چکیده: 

Background: Bowel obstruction due to petersen hernia is a known but rare late complication of a R-Y surgery that can be a life threatening condition. Delayed intervention may result in a high morbidity and even mortality. The clinical findings are not specific, In this context, imaging exams have an important part in the early detection and surgery of this condition. Cases Report: We describe the case of a 46-year old man presenting with acute abdominal pain and a history of gastric bypass five years previously. Abdominal Ultrasound did not reveal any significant findings. Indeed, through the use of multi slice computed tomography with IV and oral contrast, diagnosis of internal hernia was made and confirmed by laparotomy. Conclusion: Internal hernias are rare and difficult to diagnose, but they should be included in the differential diagnosis in intestinal obstruction cases and a history of abdominal surgery to reduce the high morbidity and mortality rates; surgical intervention shouldn’ t be delayed.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 759 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  74/2 (ویژه نامه ریاضی)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

مقدمه: استفاده از سیستم ها و فناوری اطلاعات برای کسب مزیت رقابتی و همچنین کاربرد گسترده آنها در فرایندهای کسب و کار، انتخاب پروژه های سیستم اطلاعاتی – از میان پروژه های پیشنهادی – به یکی از وظایف مهم و کلیدی مدیران فناوری اطلاعات تبدیل نموده است. در چنین شرایطی اولویت بندی پروژه ها، راه حل مناسبی برای این مساله می باشد.هدف: در این مقاله ضمن تشریح مساله انتخاب پروژه در وزارت بازرگانی با استفاده از رویکرد ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها به ارایه متدی نوین برای اولویت بندی سیستم های اطلاعاتی پرداخته می شود.روش بررسی: در توسعه متد پیشنهادی، از دو مدل جدید تحلیل پوششی داده ها برای پیدا کردن کاراترین واحد تصمیم گیری استفاده شده است.نتایج: ارزیابی 8 پروژه پیشنهادی با استفاده از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها حاکی از آن است که 7 واحد کارا وجود دارد. نتایج حاصل از متد پیشنهادی نشان می دهد که از میان 8 پروژه پیشنهادی، پروژه 4، کاراترین پروژه در حالت بازده به مقیاس ثابت می باشد.نتیجه گیری: در این مقاله، کاربردپذیری متد پیشنهادی بر روی داده های مربوط به وزارت بازرگانی نشان داده شده است. برتری روش پیشنهادی به متد اندرسون پیترسون اینست که با حل یک مدل برنامه ریزی مختلط، کاراترین واحد شناسایی می شود. به عبارتی، برای شناسایی کاراترین واحد، نیازی نیست که به تعداد واحدها به حل مدل بپردازیم. این در حالی است که استفاده از مدل اندرسون پیترسون، تصمیم گیرنده را ملزم می دارد تا برای شناسایی کاراترین واحد، به ازای هر واحد، یک مدل را حل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قدیانی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه و هدف: در این مقاله دو روش آموزشی تحت عناوین Case Study ,Case method به عنوان تکنیکهای آموزشی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تفاوتها و شباهتهای هر کدام به طور جداگانه بررسی شده است و نکات کاربردی هر روش در آموزش پرستاری مورد بحث قرار گرفته است.مرور مطالعات: در این مقاله ابتدا تعاریف دو نوع متد آموزشی ارایه گردیده و سپس موارد استفاده از هر متد به طور جداگانه بحث شده است، و با توجه به ماهیت آموزش پرستاری ایران پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارایه شده است. Case method در گروههای آموزشی کوچکتر که مشاهدات ذهنی کمتری دارند و در ابتدای تجربه می باشند استفاده می شود. ولی Case Study در گروههای آموزشی بزرگتر که مشاهدات ذهنی بیشتری دارند و قدرت تجزیه و ترکیب و رشد بحث در آنها بیشتر می باشد استفاده می شود. از ویژگیهای مهم آنها می توان به افزایش قدرت تصمیم گیری افراد در موقعیتهای مختلف، لذتبخش تر کردن آموزش و علاقمند کردن به امر تدریس و ... نام برد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و با توجه به محتوی برنامه های آموزشی پرستاری، محقق استفاده از روشهای Case Study ,Case method را برای دانشجویان پرستاری توصیه می نماید. زیرا بهترین آموزش یادگیرنده ها زمانی مطرح می باشد که دانش هماهنگ و متنوع مهارتهای آموزشی با تجربیات در کنار هم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KARIMI ROKN ABADI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: IDENTIFYING THE RISK FACTORS IN THE TREATMENT OF METASTATIC BREAST CANCER PATIENTS IS A MAJOR CONCERN. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO DETERMINE PROGNOSTIC FACTORS FOR METASTASIS OF BREAST CANCER USING A REGRESSION MODEL FOR RECURRENT DATA.MATERIALS AND methodS: THE DATA USED IN THE STUDY WERE FOR THE RECORDS OF 133 WOMEN WITH BREAST CANCER WHO UNDERWENT SURGERY AND TREATMENT AT HOSPITAL FAYAZBAKHSH DURING 2005, 2007. PATIENTS WERE FOLLOWED UNTIL 2011 APRIL AND THEIR FINAL SITUATIONS RECORDED. TO DETERMINE THE PROGNOSTIC FACTORS, A UNIVARIATE andersen, GILL MODEL WERE FITTED. SIGNIFICANT FACTORS AT UNIVARIATE MODEL WERE ENTERED IN MULTIPLE AG MODEL….

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript